Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 261-312

Тестове завдання № 261. Резерв збільшення обсягу механізованих робіт тракторного парку за рахунок підвищення змінного виробітку до рівня минулого року визначається шляхом множення різниці змінного виробітку звітного і минулого року на:
1. Кількість виконаних нормо-змін у звітному ропі.
2. Кількість відпрацьованих машино-змін у звітному році.
3. Кількість відпрацьованих машино-днів.
4. Кількість тракторів.

Тестове завдання № 262. Визначення економії або перевитрат кормів на виробництво продукції передбачає:
1. Від фактичної витрати кормів на фактичне поголів'я віднімається планова витрата кормів на фактичне поголів'я.
2. Від фактичної витрати кормів на фактичний вихід продукції віднімається планова витрата кормів, перерахована на фактичний обсяг продукції.
3. Від фактичної витрати кормів на фактичний обсяг продукції віднімається планова витрата кормів на плановий обсяг продукції.
4. Від фактичної витрати кормів на фактичне поголів'я віднімається фактична витрата кормів на планове поголів'я.

Тестове завдання № 263. Розмір одержаної виручки не залежить від:
1. Каналів реалізації.
2. Обсягу реалізованої продукції.
3. Строків реалізації.
4. Трудомісткості продукції.

Тестове завдання № 264. Визначення впливу зміни урожайності На відхилення фактичного валового збору окремих сільськогосподарських культур від планового передбачає:
1. Від розрахункового валового збору віднімається плановий валовий збір.
2. Від фактичного валового збору віднімається розрахунковий валовий збір з фактичної посівної площі при плановій урожайності.
3. Від фактичного валового збору віднімається розрахунковий валовий збір . з планової площі посіву при фактичній урожайності.
4. Різниця між плановою і фактичною урожайністю множиться на планову площу посіву.

Тестове завдання № 265. Для аналізу економічної оцінки кормових культур використовуються показники:
1. Вихід кормових одиниць, перетравного протеїну, кормопротеїнових одиниць з 1 га; собівартість 1 ц кормових одиниць, трудомісткість 1 ц кормових одиниць.
2. Вихід з 1 га кормових одиниць, перетравного протеїну, прибутку; собівартість продукції, трудомісткість 1 ц кормових одиниць.
3. Урожайність, собівартість 1 ц кормових одиниць, затрати праці на 1 ц кормових одиниць, вихід з 1 га кормопротеїнових одиниць.
4. Урожайність, собівартість 1 ц продукції, трудомісткість 1 ц кормових одиниць.

Тестове завдання № 266. До показників, що застосовуються при аналізі продуктивності праці в цілому у господарстві відносяться:
1. Виробництво валової продукції у порівнянних цінах в розрахунку на
1 люд.-год. прямих і побічних затрат праці, на 1 людино-день, на середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві.
2. Затрати праці на 1 га, 1 голову худоби.
3. Прямі затрати праці на 1 ц продукції, виробництво продукції в натуральних одиницях на 1 людино-годину.
4. Рівень виконання сезонних і змінних норм виробітку окремими працівниками.

Тестове завдання № 267. Показник фондовіддачі обчислюється діленням вартості продукції на середньорічну вартість:
1. Основних виробничих фондів.
2. Основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.
3. Основних виробничих фондів і оборотних засобів.
4. Усіх основних фондів.

Тестове завдання № 268. Фондовіддача - це:
1. Відношення вартості валової продукції до площі сільськогосподарських
угідь.
2. Відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.
3. Відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості усіх основних фондів.
4. Відношення середньорічної вартості основних фондів до площі сільськогосподарських угідь.

Тестове завдання № 269. Коефіцієнт ефективності використання власних засобів по балансу визначається:
1. Діленням балансового прибутку на суму оборотних засобів підприємства.
2. Діленням балансового прибутку на загальний підсумок балансу-нетто.
3. Діленням балансового прибутку на підсумок 1 розділу "Джерела власних і прирівняних до них засобів" пасиву балансу.
4. Діленням чистого доходу на різницю підсумків І розділу пасиву і І розділу активу балансу.

Тестове завдання № 270. Вплив зміни затрат праці на 1 га на відхилення фактичних затрат праці на 1 ц продукції від планових визначається:
1. Від фактичної трудомісткості відняти умовну трудомісткість, обліковану при фактичних затратах праці на 1 га і плановій урожайності.
2. Від фактичної Трудомісткості 1 ц відняти умовну трудомісткість, обліковану при планових затратах праці на 1 га і фактичній урожайності.
3. Від умовної трудомісткості, облікованої при планових затратах на 1 га і фактичній урожайності відняти фактичну трудомісткість.
4. Від умовної трудомісткості 1 ц , облікованої при планових затратах на 1 га і фактичній урожайності, відняти планову трудомісткість.

Тестове завдання № 271. Відносна економія або перевитрата фонду оплати праці визначається:
1. Від фактичного фонду оплати праці відняти плановий фонд.
2. Від фактичного фонду оплати праці відняти плановий фонд, скорегований на відсоток виконання плану виробництва продукції.
3. Від фактичного фонду оплати праці відняти умовний фонд оплати праці. розрахований при плановому середньорічному заробітку 1 працівника і фактичній чисельності працівників.
4. Від умовного фонду оплати праці, розрахованого при плановому середньорічному заробітку 1 працівника і фактичній чисельності
. працівників, відняти фактичний фонд оплати праці.

Тестове завдання № 272. Вплив зміни матеріально-грошових витрат на 1 голову худоби на відхилення фактичної собівартості 1 ц продукції від планової визначається:
1. Від умовної собівартості 1 ц продукції, розрахованої шляхом ділення фактичних витрат на 1 голову на планову продуктивність тварин, віднімається планова собівартість 1 ц продукції.
2. Від фактичної собівартості 1 ц продукції віднімається планова собівартість 1 ц продукції.
3. Від фактичної собівартості 1 ц віднімається умовна собівартість 1 ц, розрахована шляхом ділення фактичних витрат на 1 голову на планову продуктивність тварин.
4. Від фактичної собівартості 1 ц віднімається умовна собівартість 1 ц, розрахована шляхом ділення планових витрат на 1 голову на фактичну продуктивність тварин.

Тестове завдання № 273. Коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу розраховується:
1. Відношенням фактично відпрацьованого часу до максимально можливого фонду.
2. Відношенням максимально можливого фонду часу до фактично відпрацьованого.
3. Відношенням календарного фонду часу до максимально можливого фонду.
4. Відношенням фактично відпрацьованого часу до календарного.

Тестове завдання № 274. Порядок визначення резерву зниження собівартості продукції рослинництва за рахунок ліквідації перевитрати за окремими статтями наступний:
1. Знаходимо суму перевитрати коштів на 1 ц за усіма статтями, де фактичні витрати вищі планових, за винятком статті "Добрива",, і одержаний результат множимо на фактичний обсяг продукції.
2. Знаходимо суму перевитрати коштів на 1 ц продукції за усіма статтями, де фактичні витрати вищі планових, і одержаний результат множимо на плановий обсяг продукції.
3. Знаходимо загальну суму перевитрати коштів за усіма статтями, де фактичні витрати вищі планових.
4. Знаходимо суму перевитрати коштів на 1 ц продукції за елементами статей затрат і одержаний результат множимо на фактичний обсяг продукції.

Тестове завдання № 275. У розрахунках рівня рентабельності підприємства використовується:
1. Вартість виробленої продукції.
2. Вартість реалізованої продукції.
3. Собівартість виробленої продукції.
4. Собівартість реалізованої продукції.

Тестове завдання № 276. Для аналізу зміни собівартості продукції в цілому у господарстві порівняно з плановим завданням необхідно користуватись загальним індексом собівартості, який визначається шляхом ділення:
1. Планової собівартості на фактичну собівартість.
2. Фактичної собівартості виробленої продукції на планову собівартість, перераховану на фактичний обсяг продукції.
3. Фактичної собівартості в розрахунку на плановий обсяг на фактичну собівартість продукції.
4. Фактичної собівартості на планову собівартість.

Тестове завдання № 277. Середня жирність молока, реалізованого кількома партіями, визначається:
1. За формулою медіани.
2. За формулою середньої арифметичної зваженої.
3. За формулою середньої арифметичної простої.
4. За формулою середньої геометричної.

Тестове завдання № 278. Оплата корму продукцією тварин визначається:
1. Відношенням кількості витрачених кормів до кількості одержаної продукції.
2. Відношенням кількості одержаної продукції до витрачених на її виробництво кормів.
3. Добутком кількості витрачених кормів на ціну реалізації одиниці одержаної продукції.
4. Добутком одержаної продукції на собівартість 1 ц кормових одиниць.

Тестове завдання № 279. Зміни у господарстві, що призвели до сповільнення оборотності коштів:
1. Збільшені розміри виробничих запасів на складах!
2. Зменшений період перебування тварин на відгодівлі.
3. Збільшені строки виконання сільськогосподарських робіт.
4. Скорочені строки виконання деяких сільськогосподарських робіт.

Тестове завдання № 280. Порядок визначення структури сільськогосподарських угідь:
1. Діленням всієї площі угідь на площу окремих видів угідь.
2. Шляхом ділення площ окремих угідь на загальну їх площу та множенням на 100.
3. Шляхом додавання площ окремих сільськогосподарських угідь.
4. Шляхом множення площі окремих угідь на 100.

Тестове завдання № 281. Для встановлення господарської придатності насіння зернових культур потрібно:
1. Визначити вагу 1000 зерен.
2. Визначити показники схожості і чистоти насіння.
3. Встановити сорт культури.
4. Поділити показник схожості на показник чистоти.

Тестове завдання № 282. Розрахунок перспективної урожайності сільськогосподарських культур передбачає використання:
1. Середньої арифметичної простої.
2. Середньої арифметичної зваженої.
3. Середньої геометричної.
4. Середньої прогресивної.

Тестове завдання № 283. Форма середньої, що найбільш об'єктивно відображає урожайність сільськогосподарських культур:
1. Середня арифметична зважена.
2. Середня арифметична проста.
3. Середня гармонійна.
4. Середня геометрична.

Тестове завдання № 284. Спосіб, який найбільш об'єктивно дозволяє визначити обсяг грубих кормів:
1. Аналіз урожайності кормових культур.
2. Вибіркове зважування окремих копиць і на основі цього встановлення загальної маси.
3. Визначення пологості кормів.
4. Обмірювання скирт.

Тестове завдання № 285. Визначення середньодобового приросту худоби на відгодівлі здійснюється:
1. Шляхом визначення різниці маси худоби після та до відгодівлі та її ділення на число кормо-днів.
2. Шляхом зважування па кінець відгодівлі та діленням маси худоби на число календарних днів відгодівлі.
3. Шляхом множення приросту маси однієї голови худоби за час відгодівлі на число календарних днів відгодівлі.
4. Шляхом множення середньодобового приросту 1 голови на кількість голів.

Тестове завдання № 286. Визначення залікової маси молока здійснюється:
1. Шляхом визначення середнього надою молока на корову в рік та порівнянням його з плановою продуктивністю корів.
2. Шляхом ділення одновідсоткового молока на базисну жирність.
3. Шляхом порівняння одновідсоткового молока з кількістю молока заданої жирності.
4. Шляхом порівняння фактичної продуктивності корів звітного року з показником базисного року.

Тестове завдання № 287. Динаміку загального трудового показника продуктивності праці визначають:
1. Порівнянням затрат робочого часу на всю продукцію звітного і базисного періоду.
2. Порівнянням затрат робочого часу на всю продукцію звітного періоду при базисній трудомісткості з затратами часу при фактичній трудомісткості продукції.
3. Порівнянням кількості працівників звітного і базисного періодів.
4. Порівнянням середньої трудомісткості продукції базисного і звітного періодів.

Тестове завдання № 288. Розрахунок коефіцієнта використання автопробігу машини визначають:
1. Шляхом ділення автопробігу з вантажем на загальний пройдений автомобілями шлях.
2. Шляхом ділення автопробігу з вантажем на число автомобілів.
3. Шляхом ділення вироблених тонно-кілометрів на середнє число автомобілів.
4. Шляхом ділення пройденого шляху (в км) на середнє число автомобілів.

Тестове завдання № 289. До принципів економічного аналізу відносяться:
1. Закони і категорії політекономії.
2. Індукція і дедукція.
3. Об'єктивність аналітичних висновків.
4. Узагальнення та обмеження.

Тестове завдання № 290. До загальнонаукових прийомів аналізу належать:
1. Аналогія і порівняння.
2. Групування даних.
3. Індексний аналіз.
4. Середні величини.

Тестове завдання № 291. Об'єктами, через які розкривається предмет економічного аналізу, є:
1. Забезпеченість основними фондами та оборотними засобами. їх використання.
2. Облікова інформація.
3. Резерви підприємства.
4. Фермерські і приватні господарства.

Тестове завдання № 292. Серед прийомів аналізу виділяється група:
1. Загальних.
2. Прогнозних.
3. Традиційних.
4. Часткових.

Тестове завдання № 293. До традиційних прийомів аналізу належать:
1. Геометричне зображення функціональних залежностей.
2. Елімінування.
3. Соціальна інфраструктура.
4. Теорія ігор.

Тестове завдання № 294. Спосіб експертних оцінок застосовується у випадках, коли:
1. Відсутня величина зв'язку.
2. Немає достатньої інформації для аналізу.
3. Не розроблений бізнес-план.
4. Підприємство реформоване.

Тестове завдання № 295. Спосіб (прийом) елімінування дозволяє:
1. Визначити структуру явищ процесів.
2. Визначити тенденції змін показників.
3. Здійснити прогноз на перспективу.
4. Розрахувати вплив чинників на результативні показники.

Тестове завдання № 296. Прийом елімінування проводиться за допомогою:
1. Аналізу і синтезу.
2. Графічних зображень.
3. Ланцюгових підстановок.
4. Середніх величин.

Тестове завдання № 297. Порівняння як прийом аналізу дозволяє:
1. Визначити середній показник.
2. Встановити розмір відхилень.
3. Розкласти величину на складові частини.
4. Розрахувати вплив чинників.

Тестове завдання № 298. Показник, що найбільш повно характеризує економічну ефективність використання земельних ресурсів:
1. Вартість валової продукції на одиницю площі.
2. Розораність угідь.
3. Темпи відновлення природної родючості ґрунту.
4. Урожайність сільськогосподарських культур.

Тестове завдання № 299. Показники, що характеризують рух основних засобів:
1. Коефіцієнти росту, приросту, оновлення і вибуття основних засобів.
2. Наявність на початок і на кінець року та надходження основних засобів.
3. Фондовіддача, фондозабезпеченість і фондоозброєність праці.
4. Фондомісткість і фондовіддача.

Тестове завдання № 300. Прийоми аналізу, що застосовують для вивчення впливу основних чинників на зміну валового збору сільськогосподарських культур:
1. Ланцюгових підстановок або індексного аналізу.
2. Перерахунок планових показників.
3. Порівняння та аналітичних групувань.
4. Середніх і відносних величин та аналізу і синтезу.

Тестове завдання № 301. Застосування системи бальних оцінок дозволяє:
1. Визначити оптимальний рівень реалізаційної ціни на продукцію підприємства.
2. Врахувати в комплексі характеристики об'єкта дослідження, що вимірюються різнойменними показниками.
3. Спланувати прибутки підприємства.
4. Спрогнозувати ефективність заходів зі стимулювання збуту.

Тестове завдання № 302. Індекс Харфіндела-Хіршмана потрібний для:
1. Аналізу ефективності зовнішньоекономічних торгових операцій.
2. Визначення втрат підприємства у зв'язку з інфляцією.
3. Визначення рівня монополізації ринку.
4. Здійснення аналізу умов розрахунку за поставлену продукцію.

Тестове завдання № 303. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства передбачає:
1. Аналіз динаміки ціни на продукцію.
2. Встановлення еластичності попиту на продукцію.
3. Порівняння характеристик двох зразків аналогічних товарів.
4. Розрахунок відхилення прибутків підприємства.

Тестове завдання № 304. Критичний обсяг реалізації продукції - це:
1. Максимально можливий на даному сегменті ринку обсяг реалізації продукції.
2. Мінімальний необхідний обсяг виробництва і реалізації продукції.
3. Оптимальний за певних умов обсяг виробництва продукції.
4. Плановий обсяг реалізації продукції.

Тестове завдання № 305. У ході аналізу термінів реалізації продукції необхідно:
1. Визначити витрати на зберігання продукції.
2. Визначити індекс Лернера.
3. Встановити зміни у собівартості виробленої продукції.
4. Розрахувати середньорічну дебіторську заборгованість підприємства.

Тестове завдання № 306. На рівень витрат обігу впливає чинник першого порядку:
1. Динаміка доходів споживачів.
2. Обсяг і структура товарообігу.
3. Трудомісткість продукції підприємства.
4. Характеристика трудового потенціалу підприємства.

Тестове завдання № 307. Для визначення показника оборотності дебіторської заборгованості потрібно мати:
1. Обсяг затрат на транспортування продукції.
2. Виручку від реалізації продукції.
3. Зміну затрат на утримання торгового закладу.
4. Трудомісткість продукції.

Тестове завдання № 308. Терміни ІНКОТЕРМС використовуються для:
1. Відображення поточного валютного курсу.
2. Планування собівартості продукції.
3. Позначення умов зовнішньоекономічних торгових операцій.
4. Позначення умов надання кредитів закордонним банком.

Тестове завдання № 309. Засоби підприємства, що вважаються найменш ліквідними:
1. Грошові засоби.
2. Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не настав.
3. Виробничі запаси.
4. Основні засоби та інші позаоборотні активи.

Тестове завдання № 310. Підприємство вважається відносно фінансово незалежним, якщо коефіцієнт фінансової незалежності:
1. Більший за 0,5.
2. Більший одиниці.
3. Менший за 0,5.
4. Менший від нуля.

Тестове завдання № 311. Загальний коефіцієнт покриття вказує на те, що підприємство готове погасити свою короткотермінову заборгованість:
1. Впродовж кварталу.
2. Впродовж місяця.
3. Впродовж року.
4. Негайно

Тестове завдання № 312. Підприємство вважається банкрутом, якщо коефіцієнт ліквідної платоспроможності:
1. Більший за 1.
2. Менший за 1.
3. Менший за 2.
4. Менший за 0,5.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.