Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 1-52

Тестове завдання № 1. Показником, що визначає спеціалізацію сільськогосподарських підприємств:
1. Обсяг виробництва валової продукції.
2. Структура валової продукції.
3. Структура вартості товарної продукції.
4. Структура виробничих витрат.
5. Структура посівних площ.
6. Структура умовного поголів'я.

Тестове завдання №2. Видами поточного (річного) планування в агропідприємствах є:
1. Бізнес-план розвитку підприємства і виробничі завдання підрозділам.
2. Перспективний план.
3. Плай економічного і соціального розвитку підприємства.
4. Річний і перспективний план.

Тестове завдання № 3. За економічним значенням галузі підприємств класифікують:
1. Овочівництво, кормовиробництво.
2. Основні (головні), додаткові, допоміжні.
3. Рослинництво, тваринництво.
4. Скотарство, свинарство.
5. Товарні, не товарні.

Тестове завдання № 4. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств - це:
1. Диверсифікація виробництва.
2. Зосередження господарської діяльності сільськогосподарського підприємства на виробництві певних видів (виду) продукції.
3. Поєднання галузей у сільськогосподарських підприємствах.
4. Розміщення галузей сільськогосподарських підприємств.

Тестове завдання № 5. Розміри селянських (фермерських) господарств відповідно до чинного законодавства:
1. До 50 га всієї земельної площі.
2. 50 га ріллі і до 100 га усіх угідь.
3. До 100 га ріллі.
4. До 100 га сільськогосподарських угідь.
5. 100 га ріллі і до 100 га усіх угідь.

Тестове завдання № 6. Максимальний термін договору оренди землі може бути:
1. До 5 років.
2. До 10 років.
3. На 10-20 років.
4. До 50 років.

Тестове завдання № 7. Основна ланки системи ведення господарства в сільськогосподарських підприємствах - це:
1. Система землеробства і система машин.
2. Система організації та оплати праці.
3. Система рослинництва, система тваринництва, система допоміжних і обслуговуючих виробництв.
4. Система сівозмін і структури посівних площ.

Тестове завдання № 8. Орендар за взяті в оренду засоби виробництва виплачує орендну плату в сумі:
1. Амортизації кожного виду засобів на календарний квартал.
2. Амортизації на відновлення основних засобів.
3. 15 % вартості кожного виду засобу.
4. Річних амортизаційних відрахувань на повне відновлення кожного виду засобу.

Тестове завдання № 9. При розподілі затрат на молоко, приплід, гній при плануванні собівартості відносять:
1. 80 % витрат відносять на молоко, 10 % - на приплід, 10 % - на гній.
2. Гній оцінюють за затратами на його збирання, приплід на основі вартості кормо-дня утримання корови, решту витрат відносять на молоко.
3. Гній оцінюють за затратами на його збирання, решту витрат розподіляють в такому співвідношенні: 90 % - на молоко, 10 % - на приплід.
4. 90 % затрат відносять на молоко, 10 % на приплід.

Тестове завдання № 10. Статті витрат при плануванні собівартості продукції рослинництва:
1. Оплата праці з відрахуваннями на соціальне страхування, насіння, добрива, утримання основних засобів, організація виробництва.
2. Оплата праці з відрахуваннями на соціальне страхування, насіння, добрива, роботи і послуги, інші витрати, страхові платежі, організація виробництва, засоби захисту рослин.
3. Оплата праці з відрахуваннями на соціальні заходи, насіння, добрива, засоби захисту рослин, роботи і послуги, утримання основних засобів, інші витрати, витрати на утримання та обслуговування виробництва.
4. Оплата праці з відрахуваннями на соціальні заходи, насіння, добрива, засоби захисту рослин, страхові платежі, роботи і послуги, утримання та обслуговування виробництва.

Тестове завдання № 11. Трансформація земельних угідь - це:
1. Відтворення родючості порушених земель.
2. Знімання використання і збереження родючого шару грунту.
3. Перетворення менш продуктивних угідь у більш продуктивні.
4. Перетворення орних земель в багаторічні насадження.

Тестове завдання № 12. Кормова база агропідприємств - це:
1. Виробництво і використання кормів.
2. Корми власного виробництва.
3. Кормовиробництво і приготування кормів.
4. Склад, кількість та якість кормів, система їх виробництва і використання.

Тестове завдання № 13. Показниками економічної ефективності інтенсивних технологій у рослинництві є:
1. Затрати праці і коштів на одиницю продукції.
2. Прямі затрати на одиницю площі, собівартість продукції.
3. Урожайність сільськогосподарських культур, затрати праці на одиницю
площі культури.
4. Урожайність сільськогосподарських культур, окупність додаткових затрат, річний економічний ефект, собівартість 1 ц продукції, рівень рентабельності виробництва продукції.

Тестове завдання № 14. Короткострокові прогнози розробляються на періоди :
1. До трьох років.
2. До п'яти років.
3. Більше 5 років.
4. До 10 років.

Тестове завдання № 15. Довгострокові прогнози розробляються на періоди :
1. До 5 років.
2. До 10 років.
3. 10-20 років.
4. Більше 20 років

Тестове завдання № 16. Відмінність прогнозу і плану полягає у:
1. Виконанні нормативної бази.
2. Етапах розробки единого процесу.
3. Інформації, яка використовується для розробки прогнозу і плану.
4. Періодах, на які розробляють прогнозування і планування.

Тестове завдання № 17. Стратегічне планування - це:
1. Бізнес-план.
2. Довгострокове планування.
3. Орггоспплан.
4. Перспективний план.
5. Сукупність усіх видів планів на підприємстві.

Тестове завдання № 18. Прогнозування селянського (фермерського) господарства необхідно починати з:
1. Прогнозування використання землі.
2. Прогнозування виробничої діяльності господарства на три роки.
3. Прогнозування матеріально-технічної бази господарства.
4. Прогнозування спеціалізації господарства.

Тестове завдання № 19. Бізнес-план у ринковій системі господарювання виступає як:
1. Інвестиційний план підприємства.
2. План моделювання діяльності підприємства на 2-3 роки.
3. План організації виробництва.
4. План підприємницької діяльності.

Тестове завдання № 20. Інформація про можливі ринки збуту продукції і конкурентів надається в таких розділах бізнес-плану:
1. Маркетингова стратегія і конкуренти.
2. Опис ринку.
3. План виробництва.
4. Фінансовий план.

Тестове завдання № 21. При прогнозуванні ринку праці в сільському господарстві доцільно використовувати такі методи:
1. Експертний оцінок.
2. Екстраполяції.
3. Найменших квадратів.
4. Порівняльний.
5. Розрахунок годинної продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві.

Тестове завдання № 22. При прогнозуванні потреби у сільськогосподарській продукції можна використати такі методи:
1. Балансовий.
2. Економіко-математичний.
3. Нормативний та узагальнення заявок.
4. Розрахунково-конструктивний.

Тестове завдання № 23. Чи вірним є твердження, що підприємництво є обов'язковою ознакою ринкової економіки:
1. Так.
2. Ні.
3. Не знаю.
4. Підприємство є ознакою ефективності економіки.

Тестове завдання № 24. Термін "підприємництво" увів:
1. Англійський економіст Р. Стоун.
2. Французький економіст П. Лавузье.
3. Французький економіст Р.Кантільйон.
4. Український вчений М.Туган-Барановський.

Тестове завдання № 25. Сучасне вітчизняне значення терміна "підприємство" наведено в Законі України:
1. Про підприємства.
2. Про підприємництво.
3. Про підприємства в Україні.
4. Про підприємство в Україні.

Тестове завдання № 26. Моделі підприємництва можуть бути :
1. а) класична; б) вдосконалена; в) фінансова; г)сервісна.
2. а) класична; б) інноваційна; в) венчурна.
3. а) класична; б) наукова; в) інноваційна; г)венчурна.
4. а) інтенсивна; б) спеціалізована; в) комбінована.

Тестове завдання № 27. Вислів про те, що "кожен мас право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом " наведено у:
1. Приамбулі Конституції України.
2. Статті 2 Європейської партії вільних підприємств.
3. Статті 42 Конституції України.
4. Статті 45 Конституції України.

Тестове завдання № 28. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності здійснюється з метою:
1. Виконання зобов'язань, що виникають з міжнародних договорів та угод.
2. Захисту інтересів споживачів, охорони навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави і суспільства.
3. Захисту національних виробників, постачання якісних товарів, вдосконалення місцевого самоврядування та охорони інтересів громадян.
4. Систематичного наповнення бюджету.

Тестове завдання № 29. Ліцензія видається на термін:
1. Вперше - на два роки, надалі - на термін три роки.
2. Не менше ніж на два роки.
3. Три роки.
4. Не менше ніж на три роки.
5. На час діяльності підприємства.

Тестове завдання № 30. Реєстрація підприємств може бути :
1. Державною, судовою та потеріальною.
2. Державною і судовою.
3. Судовою, потеріальною, самостійною.
4. Тільки державною.

Тестове завдання № 31. Ліквідація підприємств може відбутись за:
1. Рішенням засновників.
2. Рішенням місцевих органів виконавчої влади.
3. Рішенням Податкової адміністрації.
4. Рішенням основних кредиторів.

Тестове завдання №32. Видами оперативних планів є:
1. Квартальний план.
2. План економічного і соціального розвитку.
3. Виробничі завдання підрозділам.
4. Робочий план за періодами сільськогосподарських робіт.

Тестове завдання № 33. Основними методами планування собівартості продукції є :
1. Балансовий.
2. Економіко-математичний.
3. Експертних оцінок.
4. Монографічний.
5. Нормативний.

Тестове завдання № 34. Основними принципами організації орендного підряду є:
1. Добровільність укладання договору на оренду.
2. Матеріальна відповідальність за виробництво.
3. Самоокупність і самофінансування.
4. Самостійність орендарів.
5. Стабільний розмір орендної плати.

Тестове завдання № 35. Джерела формування і відтворення основних засобів:
1. Амортизаційний фонд.
2. Грошові надходження.
3. Прибуток підприємства.
4. Річна сума амортизаційних відрахувань.

Тестове завдання №36. Основними принципами раціональної організації праці є :
1. Високопродуктивне використання трудових ресурсів.
2. Знецінка на засоби виробництва.
3. Поділ і кооперація праці.
4. Професійний рівень працівників.
5. Раціональне використання землі.
6. Постійний склад працівників.

Тестове завдання № 37. Основною формою організації праці в сільськогосподарських підприємствах є :
1. Галузева.
2. Комплексна бригада.
3. Постійна виробнича бригада.
4. Рільнича бригада.
5. Спеціалізована.

Тестове завдання № 38. Обмеження з використання виробничих ресурсів в економіко-математичних задачах формулюються такими знаками:
1. ≥.
2. ≤.
3. ≤, ≥.
4. ≤, =.

Тестове завдання № 39. В економіко-математичній моделі задачі з оптимізації виробничої структури господарства невідомими змінними величинами, що позначають площі посіву сільськогосподарських культур, є:
1. Основними змінними.
2. Допоміжними змінними.
3. Додатковими змінними.
4. Основними і додатковими змінними.

Тестове завдання № 40. Основними змінними невідомими величинами в економіко-математичній моделі задачі з оптимізації використання заготовлених кормів є:
1. Кількість кормо-днів тварин різних груп та види кормів, які треба виділити на годівлю цих груп тварин.
2. Добові раціони годівлі тварин різних груп.
3. Кошти для додаткового придбання кормів.
4. Сумарна поживність кормів, виділених для годівлі окремих груп тварин.
5. Кількість кормо-днів тварин різних груп.
6. Кількість кормів за видами, виділених для годівлі тварин різних груп.

Тестове завдання № 41. Три введенні в економіко-математичну задачу з оптимізації виробничої структури господарства умови щодо трансформації сіножатей і пасовищ в ріллю використовують змінні:
1. Одну основну.
2. Дві основні.
3. Одну допоміжну.
4. Дві допоміжні.
5. Одну основну, одну допоміжну.

Тестове завдання № 42. Правильний запис в економіко-математичній моделі задачі обмеження з виробничого ресурсу, заданий мінімальний обсяг якого може бути збільшений на невідому величину, значення якої обмежене зверху.
задача обмеження з виробничого ресурсу

Тестове завдання № 43. Найбільш прийнятним критерієм оптимальності в економіко-математичній задачі з оптимізації МТП в господарстві є:
1. Мінімум зведених затрат.
2. Максимум зведених затрат.
3. Мінімум вартості палива.
4. Мінімум експлуатаційних затрат.
5. Мінімум коштів на придбання техніки.

Тестове завдання № 44. Основний показник, який приймається за критерій оптимальності в економіко-математичній задачі з оптимізації раціону годівлі тварин:
1. Мінімальна вартість раціону.
2. Максимальна вартість раціону.
3. Максимальна продуктивність тварин.
4. Максимальна поживність раціону.

Тестове завдання № 45. Основні змінні невідомі величини в економіко-математичній моделі задачі з оптимального комплектування складу МТП в господарстві означають:
1. Агрегати для виконання різних видів робіт в розрізі робочих періодів і придбання техніки за марочним складом.
2. Обсяги робіт, які треба виконати в кожен робочий період.
3. Придбання техніки.
4. Агрегати для виконання різних видів робіт у розрізі робочих періодів.

Тестове завдання № 46. У господарстві для виконання робіт в періоди догляду за просапними культурами, збирання зернових і збирання просапних культур не вистачає власної робочої сили. її можна додатково найняти: для використання в першому періоді з двох, для використання в другому періоді з одного і для використання у третьому періоді з трьох різних джерел. Для позначення кількості залучення зі сторони робочої сили з кожного із джерел для виконання робіт у - кожному із періодів треба ввести в економіко-математичну задачу допоміжні змінні:
1. Три.
2. Одну.
3. Шість.
4. Чотири.
5. Дві.

Тестове завдання № 47. В економіко-математичній задачі з оптимізації територіального розміщення виробництва є п'ять блоків. У чотирьох є по три, в одному - чотири обмеження щодо використання земельних угідь. Разом в усіх блоках є обмежень щодо земельних угідь:
1. Шістнадцять.
2. Дванадцять.
3. Десять.
4. Вісім.
5. Чотири.

Тестове завдання № 48. Кількість інформації в інформатиці вимірюється:
1. Нітами.
2. Дітами.
3. Байтами.
4. Бодами.
5. Знаками.

Тестове завдання № 49. СУБД Access підтримує модель бази даних:
1. Ієрархічну.
2. Сіткову.
3. Реляційну.
4. Фреймову.

Тестове завдання № 50. Між двома, елементами даних можуть існувати тільки такі типи зв'язків:
1. Один до одного.
2. Один до багатьох.
3. Багато до одного.
4. Багато до багатьох.
5. Один до одного, один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох.

Тестове завдання № 51. Інформаційна технологія, яка базується на штучному інтелекті ЕОМ, називається:
1. Ручною.
2. Механізованою.
3. Автоматизованою.
4. Автоматичною.

Тестове завдання № 52. Економічні інформаційні системи, які використовують автоматизовані інформаційні технології, називаються:
1. Автоматичними.
2. Автоматизованими.
3. Механізованими.
4. Ручними.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.