Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 157-208

Тестове завдання № 157. Найбільш важливим в організації праці є:
1. Закріплені за колективом робітників земля і засоби виробництва.
2. Комплектування колективу і стійкість складу працівників.
3. Кооперація і поділ праці.
4. Матеріальна зацікавленість колективу, кожного робітника в кінцевих результатах праці.

Тестове завдання № 158. Колективом вважається:
1. Група людей, що веде сумісну діяльність.
2. Група однодумців.
3. Двоє і більше людей, які працюють над досягненням спільної мсти.
4. Відносно стійка за складом сукупність людей, що працюють разом.

Тестове завдання № 159. З врахуванням особливостей формування, розвитку колективу застосовуються методи:
1. Адміністративні.
2. Всі методи.
3. Економічні.
4. Соціально-психологічні.

Тестове завдання № 160. Стиль управління - це:
1. Практичні навички.
2. Система поведінки керівника.
3. Сукупність прийомів і методів, які використовує керівник для управління колективом.
4. Форма організації особистої праці.

Тестове завдання № 161. Процес переходу на нові управлінські структури розпочинають:
1. З паювання засобів виробництва та землі.
2. Із зміни структури управління.
3. Із зміни організаційної структури.
4. Із скорочення чисельності управлінського апарату.

Тестове завдання № 162. Основними принципами організації оплати праці є:
1. Задоволення життєвих потреб працівників.
2. Пряма залежність оплати праці від її кількості та якості.
3. Регулювання заробітної плати.
4. Співвідношення темпу росту продуктивності та оплати праці.

Тестове завдання № 163. Закономірності управління належать до групи закономірностей :
1. Загальних.
2. Спеціальних.
3. Специфічних або часткових.
4. Універсальних.

Тестове завдання № 164. Тарифікація робіт здійснюється на основі:
1. Довідника тарифікації робіт.
2. Проведення спеціальних досліджень.
3. Тарифної сітки.
4. Тарифної ставки.

Тестове завдання № 165. Під закономірністю управління розуміють:
1. Найбільш суттєві, повторювані взаємозв'язки явищ і процесів господарської практики сільськогосподарських підприємств.
2. Правила і принципи управління, які розкривають суть управлінських процесів.
3. Теорію і мистецтво управління.
4. Теорію управління, організаційні форми і методи діяльності апарату управління.

Тестове завдання № 166. Функції управління - це:
1. Відповідний вид цілеспрямованої діяльності, пов'язаний з управлінням виробництва, зумовлений кооперацією і поділом праці на підприємстві.
2. Види управлінської діяльності.
3. Коло відповідних робіт з управління виробництвом.
4. Обов'язки управління.

Тестове завдання № 167. Ціль управління - це:
1. Запрограмований результат, заради якого здійснюється виробничий процес і який повинен бути досягнений за допомогою певних дій.
2. Підвищення матеріального добробуту членів колективу.
3. Повніше задоволення матеріальних і культурних потреб народу..
4. Постійне вдосконалення господарського механізму підприємства, неухильне зростання продуктивності праці, окупність коштів.

Тестове завдання № 168. Об'єктом управління в сільському господарстві є:
1. Усі види виробничих ресурсів (трудові, земельні, матеріально-технічні), відносини і процеси, пов'язані з ними.
2. Різноманітні форми суспільних відносин.
3. Обладнання, сировина, матеріали, продукція.
4. Форми господарювання.

Тестове завдання № 169. Ви керівник виробничої дільниці. У вашому колективі є працівник, який загострює соціально-психологічні відносини у колективі. Перевести його на іншу роботу Ви не маєте можливості, а звільнити з роботи нема юридичного обгрунтування. Присутність цього працівника у колективі створює передумови для виникнення конфліктних ситуацій, породжує атмосферу бездіяльності. Ви вирішили:
1. Залишу все без змін.
2. Оформити подання керівнику і у профком на звільнення цієї людини.
3. Поговорити з цією людиною віч-на-віч, порадити йому піти з колективу за власним бажанням.
4. Попросити свого начальника перевести цю людину в інше місце, виклавши свої аргументи в службовій записці.

Тестове завдання № 170. Для визначення розмаху сезонності використання праці в сільськогосподарських підприємствах потрібні:
1. Загальна кількість відпрацьованих людино-годин та середньорічна кількість працівників.
2. Кількість відпрацьованих людино-годин або людино-днів за місяцями року.
3. Кількість людино-годин або людино-днів відпрацьованих у середньому за рік.
4. Обсяг заробітної плати за місяцями року.

Тестове завдання № 171. Диференційовані розцінки за одиницю продукції тваринництва на літній і зимовий період використовуються у випадках:
1. Завжди.
2. При низькій продуктивності тварин.
3. При низькій продуктивності тварин у зимовий і літній періоди.
4. При стійловому утриманні тварин.

Тестове завдання № 172. Колір стін виробничого приміщення сприяє підвищенню продуктивності праці працівників, якщо він:
1. Зелений.
2. Світло-оранжевий.
3. Світло-сірий.
4. Яскраво-червоний.

Тестове завдання № 173. Мистецтво управління - це:
1. Диференційований підхід до людей.
2. Досвід використання технічних чинників в управлінні та орієнтація на повну заміну людської праці автоматичною та обслуговуючою технікою.
3. Досвід приймання управлінських рішень.
4. Поєднання об'єктивного і суб'єктивного в діяльності, а також досвід і уміння впроваджувати теоретичні знання в практику.

Тестове завдання № 174. Управління виробництвом - це:
1. Мистецтво, яке підпорядковується законам творчості.
2. Наука, яка розкриває закономірності процесів і явищ у сфері виробництва.
3. Поєднання науки і мистецтва.
4. Управління людьми.

Тестове завдання № 175. Мобільність населення характеризується:
1. Зайнятістю.
2. Інтенсивністю міграції.
3. Кваліфікацією.
4. Платоспроможністю.

Тестове завдання № 176. Рівень рентабельності виробництва окремих видів продукції безпосередньо залежить від:
1. Обсяги прибутку і вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення.
2. Кількості реалізованої продукції, ціни реалізації і повної собівартості одиниці продукції.
3. Обсяги валової продукції і витрат на її виробництво. .
4. Співвідношення між ціною реалізації і повною собівартістю одиниці продукції.

Тестове завдання № 177. Земельний кадастр - це :
1. Земельний кадастр - це сукупність необхідних відомостей про природні властивості земель та ефективність їх використання.
2. Земельний кадастр - це сукупність необхідних і обгрунтованих відомостей про господарський і правовий стан земель та рівень їх використання.
3. Земельний кадастр - це сукупність необхідних і обгрунтованих відомостей про природні властивості земель, їх господарський і правовий стан.
4. Земельний кадастр - цс сукупність необхідних відомостей про ефективність використання земель і їх правовий стаи в умовах переходу до ринкових відносин.

Тестове завдання № 178. Основними шляхами підвищення ефективності використання землі є:
1. Збільшення обсягів внесення органічних і мінеральних добрив.
2. Зменшення площ земель, які випадають із сільськогосподарського обороту.
3. Оренда землі в сільському господарстві.
4. Охорона грунтів від ерозії та інших руйнівних процесів.
5. Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві.
6. Система заходів щодо підвищення родючості землі.

Тестове завдання № 179. Рівень продуктивності праці це:
1. Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції в натуральному виразі в розрахунку на 1 га посіву.
2. Одержано валової продукції на 1 люд.-год..
3. Вартість валової продукції на 1 га посіву сільськогосподарської культури.
4. Прямі затрати праці (люд.-год.) на 1 ц продукції.

Тестове завдання № 180. Підвищити продуктивність праці можна таким чином:
1. Використання інтенсивних та індустріальних технологій виробництва в рослинництві і тваринництві.
2. Зростання площ посіву сільськогосподарських культур.
3. Збільшення поголів'я продуктивної худоби.
4. Раціональне розміщення сільського господарства.

Тестове завдання № 181. Основними виробничими фондами називаються:
1. Предмети праці сільського господарства, виражені в грошовій формі.
2. Засоби виробництва, які беруть участь у процесі виробництва і переносять свою вартість на створений продукт.
3. Засоби виробництва, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого часу, зберігають натурально-речову форму і поступово, частинами переносять свою вартість на створений продукт.
4. Знаряддя праці сільського господарства, оцінені в грошовій формі.

Тестове завдання № 182. Економічну ефективність використання основних фондів характеризують:
1. Вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн. виробничих фондів.
2. Вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн. основних виробничих витрат.
3. Вартість валової продукції в розрахунку на 1 га основних фондів с.г. призначення.
4. Відношення прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів і виробничих витрат.

Тестове завдання № 183. Назвіть основні напрями капітальних вкладень у сільське господарство:
1. На придбання тракторів і сільськогосподарських машин.
2. На придбання мінеральних добрив.
3. На придбання паливно-мастильних матеріалів.
4. На придбання насіння високопродуктивних сортів.
5. На формування стада для відгодівлі худоби.

Тестове завдання № 184. Показниками, що характеризують абсолютну ефективність капітальних вкладень є:
1. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень.
2. Коефіцієнт відновлення основних фондів.
3. Нормативний коефіцієнт ефективності.
4. Розмір приведених витрат.
5. Середньорічний приріст продукції в результаті інвестицій.

Тестове завдання № 185. Собівартість продукції за економічним змістом має такі види :
1. Галузева.
2. Індивідуальна.
3. Повна.
4. Провізорна.
5. Реалізаційна.

. Тестове завдання № 186. Назвіть напрям, що не забезпечує зниження собівартості продукції:
1. Впровадження інтенсивних і прогресивних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
2. Ефективне використання машинно-тракторного парку.
3. Зменшення витрат виробництва на 1 га посіву сільськогосподарських культур і на 1 голову худоби.
4. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин.
5. Підвищення продуктивності праці.

Тестове завдання № 187. Ціни виконують такі функції:
1. Визначення собівартості продукції.
2. Визначення рівня доходів населення.
3. Визначення платоспроможного попиту на товари.
4. Стимулювання виробництва продукції

Тестове завдання № 188. Реалізаційна ціна не залежить від таких чинників:
1. Виробництво екологічно чистої продукції.
2. Попит І пропозиція товару.
3. Рівень собівартості продукції у сільськогосподарських підприємствах.
4. Рівень продуктивності праці на виробництво даної продукції в господарстві.
5. Якість сільськогосподарської продукції.

Тестове завдання № 189. Показниками, що характеризують економічну ефективність сільського господарства, є:
1. Валовий дохід на 1 га сільськогосподарських угідь.
2. Вартість валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь.
3.Рівень рентабельності виробництва у відсотках.
4. Вартість валової продукції на 1 ґрн. виробничих витрат.
5. Виробничі витрати на 1 га сільськогосподарських угідь.

Тестове завдання № 190. Не можна підвищити економічну ефективність сільського господарства за рахунок:
1. Впровадження комплексної механізації сільськогосподарського виробництва.
2. Впровадження інтенсивних та індустріальних технологій.
3. Підвищення оплати праці працівників господарства.
4. Підвищення урожайності сільськогосподарських культур.
5. Підвищення продуктивності худоби і птиці.
6. Поліпшення якості продукції.

Тестове завдання № 191. Показниками, що характеризують рівень і результат інтенсифікації, є :
1. Вартість валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь.
2. Вартість валової продукції на 1 середньорічного працівника.
3. Вартість валової продукції на 1 грн. виробничих фондів і поточних витрат.
4. Затрати праці на 1 га сільськогосподарських угідь.
5. Обсяг основних виробничих фондів на 1 га сільськогосподарських угідь.
6. Річні виробничі витрати па 1 га сільськогосподарських угідь.
7. Рівень внесення добрив на 1 га ріллі.

Тестове завдання № 192. Основними напрямами інтенсифікації є:
1. Використання досягнень науки і передового досвіду.
2. Збільшення виробничих витрат на 1 га сільськогосподарських угідь.
3. Збільшення поголів'я худоби.
4. Рівень механізації виробничих процесів.
5. Підвищення продуктивності праці.

Тестове завдання № 193. Джерелами розширеного відтворення і нагромадження є:
1. Вартість валової продукції.
2. Валовий доход.
3. Виручка від реалізації продукції.
4. Диференціальна земельна рента.
5. Прибуток.

Тестове завдання № 194. Показниками розширеного відтворення трудових ресурсів є:
1. Збільшення витрат на підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації.
2. Підвищення продуктивності праці.
3. Підвищення оплати праці.
4. Підвищення фондоозброєності працівників сільського господарства.
5. Підвищення рентабельності виробництва.

Тестове завдання № 195. Спеціалізація аграрного підприємства встановлюється :
1. За галузевою структурою сільського господарства.
2. За структурою валової продукції господарства.
3. За структурою вартості товарної продукції господарства.
4. За структурою виробничих витрат господарства.

Тестове завдання № 196. Показниками, що не характеризують економічну ефективність спеціалізації, є:
1. Вартість валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь.
2. Вартість валової продукції на 1 середньорічного працівника.
3. Вартість валової продукції на 1 грн. основних виробничих фондів.
4. Витрати на 1 га посіву сільськогосподарських культур.
5. Прибуток на 1 га сільськогосподарських угідь.

Тестове завдання № 197. Аграрне підприємство - це:
1. Самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання прибутку.
2. Статутний суб'єкт, який здійснює, виробничу і науково-дослідну діяльність з метою одержання прибутку.
3. Статутний суб'єкт, який здійснює науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.
4. Статутний суб'єкт, який здійснює науково-дослідну діяльність з метою одержання прибутку.

Тестове завдання № 198. Чинниками впливу на розміщення продуктивних сил є:
1. Галузева структура виробництва.
2. Наявність природних ресурсів, виробничої інфраструктури і трудових ресурсів.
3. Територіальний поділ праці.
4. Територіальне виробниче комплексоутворення.
5. Умови попиту і конкурентне середовище.
6. Формування міжгалузевих комплексів.

Тестове завдання № 199. Завданнями територіального прогнозування є:
1. Ефективне використання природно-ресурсного потенціалу.
2. Збільшення обсягу виробництва продукції.
3. Обгрунтування доцільної спеціалізації району і формування міжгалузевих та міжрегіональних зв'язків.
4. Раціональне природокористування, забезпечення соціальних гарантій і розвиток соціальної інфраструктури.
5. Формування територіально-виробничих комплексів.

Тестове завдання № 200. Зональна спеціалізація сільського господарства - це:
1. Вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до природно-кліматичних умов території.
2. Економічні взаємозв'язки між сільськогосподарськими підприємствами.
3. Елемент територіальної структури народного господарства.
4. Форма суспільної організації виробництва.
5. Чинник економічного районування території.

Тестове завдання № 201. Назвіть основні районотвірні чинники при економічному районуванні території:
1. Демографічна ситуація.
2. Економічні взаємозв'язки між підприємствами.
3. Зональна спеціалізація сільського господарства.
4. Природно-ресурсний потенціал території.
5. Територіальний поділ праці.

Тестове завдання № 202. Найбільш ефективним засобом підвищення продуктивності праці є:
1. Зростання інтенсивності праці.
2. Збільшення кількості працівників.
3. Зростання енергоозброєності.
4. Зростання затрат праці на одиницю земельної площі.

Тестове завдання № 203. Валову продукцію для розрахунку продуктивності праці оцінюють за:
1. Фактичними цінами реалізації товарної продукції.
2. Плановими закупівельними цінами.
3. Собівартістю продукції.
4. Порівняльними цінами.

Тестове завдання № 204. Енергетичні ресурси - це:
1. Вугілля, нафта.
2. Двигуни тракторів, автомобілів, електродвигуни.
3. Електроенергія та електродвигуни.
4. Паливо і мастильні матеріали.
5. Потужності механічних двигунів, електродвигунів та робочої худоби.

Тестове завдання № 205. Основним показником економічної оцінки нових машин є:
1. Економія прямих експлуатаційних витрат.
2. Зниження матеріаломісткості продукції.
3. Зниження капіталомісткості продукції.
4. Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
5. Строк окупності капітальних вкладень

Тестове завдання № 206. Кінцевим продуктом АПК є:
1. Продукція сільського господарства ( другої сфери АПК).
2. Продукція 3 сфери АПК.
3. Продукція всіх сфер АПК, яка вийшла за межі АПК.
4. Продукція, яка використана в господарстві.

Тестове завдання № 207. Сучасна вартісна оцінка основних виробничих фондів - це:
1. Балансова вартість.
2. Відновна.
3. Залишкова.
4. Нормативна.
5. Ринкова.

Тестове завдання № 208. До складу повної собівартості входять:
1. Виробнича собівартість та витрати на реалізацію продукції.
2. Виробнича собівартість та затрати на управління.
3. Виробнича собівартість та затрати на організацію виробництва.
4. Суспільні витрати живої та уречевленої праці.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.