Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 105-156

Тестове завдання №105. Від імені держави при вирішенні податкових питань виступає :
1. Податкова адміністрація.
2. Прокуратура, Верховна Рада України.
3. Прокуратура, арбітражний суд.
4. Суд першої інстанції.

Тестове завдання № 106. До об'єкта податку відноситься :
1. Власність суб'єкта.
2. Власність фізичних і юридичних осіб.
3. Все, що є власністю фізичних осіб.
4. Все те, що підлягає обкладанню податком: зарплата, майно, прибуток, дохід, будівля, транспортні засоби.

Тестове завдання № 107. Мито і митні збори відрізняються :
1. Відрізняються, лише за сумою.
2. Мито залишається на митниці, а митний збір іде до місцевого бюджету.
3. Мито платне, плата за митне оформлення, поступає до бюджету, а митний збір залишається на митниці.
4. Ніякої різниці немає.

Тестове завдання № 108. На який термін видається патент :
1. До 1 місяця.
2. До трьох років.
3. До 15 років.
4. На один рік.

Тестове завдання №. 109. Закону України "Про державний бюджет" (на поточний рік) вступає в силу:
1. З моменту опублікування в офіційних виданнях законодавчого органу.
2. З моменту підписання його Президентом України.
3. З першого січня.
4. Через 10 днів з дня опублікування.

Тестове завдання № 110. Проект Державного бюджету на сесії Верховної Ради України пропонує :
1. Кабінет Міністрів України.
2. Міністерство фінансів.
3. Податкова адміністрація.
4. Президент України.

Тестове завдання № 111. Термін, на який може здійснюватися працівниками МВС адміністративний арешт становить :
1. До 1-ї години.
2. До 2-х годин.
3. До 3-х годин.
4. На повний робочий день.

Тестове завдання № 112. Господарське управління - це об'єкт вивчення:
1. Соціального управління.
2. Управління живою природою.
3. Управління неживою природою.
4. Управління персоналом.

Тестове завдання № 113. Функції управління - це:
1. Відособлена частина системи управління, що має специфічні властивості та особливе значення.
2. Відповідні види цілеспрямованої діяльності, пов'язаної з управлінням виробництвом, зумовлені кооперацією і поділом праці всередині підприємства.
3. Розширення можливостей прийняття самостійних рішень і стимулювання за досягнуті результати.
4. Сфера управління персоналом.

Тестове завдання № 114. Структура управління - це:
1. Вираження формальних відносин і зв'язків між працівниками у процесі виконання службових функцій, що мають офіційних характер.
2. Розподіл управлінських працівників за функціями.
3. Сукупність підрозділів, зайнятих основною діяльністю, а також обслуговуючих виробництв і допоміжних підприємств господарства;
4. Упорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів системи, що визначає поділ праці і службових зв'язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень.

Тестове завдання № 115. Методи управління - це:
1. Спосіб, прийом або сукупність прийомів цілеспрямованого впливу на інтереси людей, а через них - на матеріальне виробництво для досягнення мети.
2. Способи досягнення мети.
3. Сукупність ресурсів і організаційно-економічних умов, що супроводжують відтворювальні процеси на підприємствах.
4. Усунення суперечностей між змістом функцій управління та їх організаційними формами, невідповідністю посадового положення працівника його ролі і місцю в системі управління.

Тестове завдання № 116. Найвищим органом управління справами колективного сільськогосподарського підприємства є:
1. Дирекція.
2. Загальні збори працівників господарства.
3. Правління господарства.
4. Районна державна адміністрація.

Тестове завдання № 117. Професія - це:
1. Властивість керівника з почуттям гумору оцінювати ситуацію, яка склалася в господарстві.
2. Номенклатура посад працівників, фонд оплати праці яких включається до витрат на утримання апарату управління.
3. Рід занять, форма трудової діяльності, що здійснюється з урахуванням набутих у процесі навчання і практичної діяльності спеціальних трудових навичок, які поєднуються в діяльності однієї особи.
4. Уміння виконувати якусь роботу.

Тестове завдання № 118. Господарські формування ринкової економіки - це:
1. Агрофірми, радгоспи, селянські спілки.
2. Сільськогосподарські ТзОВ, колгоспи, приватні орендні підприємства.
3. Фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, акціонерні товариства, агрофірми, ТзОВ.
4. Фермерські господарства.

Тестове завдання № 119. Планово-облікові документи - це такі, що використовуються для:
1. Здійснення організаційно-розпорядчих функцій управління.
2. Оперативного планування і регулювання виробництва.
3. Планування техніко-економічного аналізу, бухгалтерського і статистичного обліку, матеріально-технічного постачання і реалізації продукції.
4. Прийняття управлінських рішень.

Тестове завдання № 120. За характером дії управлінські рішення класифікуються на:
1. Державні, приватні.
2. Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозволяючі.
3. Індивідуальні, колективні.
4. Стратегічні, тактичні, оперативні.

Тестове завдання № 121. Вищим органом державного управління сільським господарством України є:
1. Міністерство сільського господарства.
2. Міністерство сільського господарства і продовольства.
3. Міністерство АПК.
4. Міністерство аграрної політики.

Тестове завдання № 122. Складовими частинами менеджменту є:
1. Об'єктивні економічні закони, мотивація, особистий приклад.
2. Принципи менеджменту, методи управління, роботи з людьми.
3. Теорія керівництва, мистецтво управління, практичний досвід.
4. Управління людьми, матеріальними ресурсами, капіталом.

Тестове завдання № 123. Основними інструментами впливу на людей, які використовує менеджмент, є:
1. Ієрархія, організаційна культура, ринок.
2. Методи управління, мотивація до праці, управлінські рішення.
3. Постанови уряду.
4. Уміння управляти, господарський механізм, влада.

Тестове завдання № 124. Основними принципами менеджменту є:
1. Використання економічних методів; організаційна культура; мотивація до праці.
2. Досягнення високої економічної ефективності; матеріальна заінтересованість; поєднання єдиноначальності з колегіальністю.
3. Підвищення ефективності; задоволення потреб споживача; використання влади.
4. Планування; єдиноначальність; поєднання політичного і господарського керівництва.

Тестове завдання № 125. Швидку реакцію на зміну ринку товару, полегшення в управлінні ресурсами, високу кваліфікацію менеджерів забезпечує структура управління:
1. Дивізіальна.
2. Матрична.
3. Лінійна.
4. Функціональна.

Тестове завдання № 126. Основні причини, коли поставлена організацією ціль не досягнута є:
1. Не вистачає ресурсів.
2. Погано працювали виконавці.
3. Завадили конкуренти.
4. Формулювання цілі було помилковим, діяльність організації не була належним чином організована.

Тестове завдання № 127. Холдинг-компанія - це:
1. Залучення до виробничої діяльності банків.
2. Різновид акціонерного об'єднання, що має на меті здійснення контрольних, управлінських, фінансово-кредитних та інших функцій стосовно інших компаній і фірм, шляхом придбання контрольних пакетів акцій при збереженні їх юридичної та оперативно-економічної самостійності.
3. Система контрактних відносин великої компанії і дрібного власника в бізнесі.
4. Форма бізнесу, якою володіють та управляють ЇЇ члени, часто клієнти або постачальники, іноді службовці.

Тестове завдання № 128. Формами поділу праці є:
1. Горизонтальна, вертикальна.
2. Загальна, часткова, одинична.
3. Проста і складна.
4. Функціональна, технологічна, поопераційна, кваліфікаційна.

Тестове завдання № 129. Основними принципами раціональної організації трудових процесів є:
1. Комплексність, оптимальність, пропорційність, ритмічність, синхронність, безперервність, економічна ефективність.
2. Науковість, комплексність, оптимальність, економічна ефективність, гуманність.
3. Обгрунтований розподіл і контроль.
4. Пропорційність, ритмічність, синхронність, безперервність, спеціалізація робочих функцій, мінімальні переміщення, типізація трудових процесів, оптимальна зайнятість та інтенсивність праці, матеріальна зацікавленість.

Тестове завдання № 130. Видами трудомісткості є:
1. Економна, затратна.
2. Планова, нормативна, фактична.
3. Технологічна, обслуговування виробництва, повна.
4. Технологічна, повна, комбінована.

Тестове завдання № 131. Для розрахунку норми виробітку на механізовану польову роботу, якщо відомі значення основних нормоутворювальних чинників, склад, послідовність та нормативи затрат часу на виконання основних елементів трудового процесу, застосовуються способи:
1. Дослідно-статистичний.
2. Аналітично-експериментальний.
3. Аналітично-розрахунковий.
4. Сумарний.

Тестове завдання № 132. За результатами проведеного спостереження для розрахунку норми виробітку на механізовані польові роботи визначають:
1. Нормативи затрат часу на основні елементи трудового процесу.
2. Середню швидкість руху агрегату, його ширину захвату та час основної роботи.
3. Умови виконання роботи, характеристику агрегата та середні затрати часу на виконання основних елементів трудового процесу.
4. Час роботи і час ремонту.

Тестове завдання № 133. Формами оплати праці є:
1. Відрядна і почасова оплата праці.
2. Грошова і натуральна оплата.
3. Із затримкою і без затримки.
4. Основна і додаткова оплата праці.

Тестове завдання № 134. Тарифна система включає елементи :
1. Норми виробітку, розцінки за одиницю роботи, розцінки за продукцію.
2. Тарифні сітки, тарифні ставки, довідники тарифікації робіт, тарифно-кваліфікаційні довідники.
3. Тарифні коефіцієнти, їх абсолютне і відносне зростання, тарифні розряди.
4. Тарифні розряди.

Тестове завдання № 135. Суть акордно-преміальної системи оплати праці полягає в наступному:
1. Застосовується погодинна оплата праці.
2. Оплата праці проводиться за центнер (одиницю) продукції або за її вартість.
3. Оплата праці проводиться за виконаний обсяг робіт.
4. Оплата праці проводиться за валовий дохід.

Тестове завдання № 136. Основною для розрахунку розцінок за продукцію в тваринництві є:
1. Денні тарифні ставки, додаткова оплата, премії.
2. Затрати праці, продуктивність тварин.
3. Продуктивність тварин, норма обслуговування, тарифні ставки.
4. Річний тарифний фонд заробітної плати, норма виробництва продукції, норма доплати за продукцію.

Тестове завдання № 137. З використанням господарського механізму реалізуються методи управління:
1. Адміністративні.
2. Всі методи.
3. Економічні.
4. Соціально-психологічні.

Тестове завдання № 138. Основоположником "Наукового менеджменту" і засновником американської науки управління вважається:
1. Ф.Гілбред.
2. Е.Мейо.
3. Ф.Тейлор.
4. А.Сміт.

Тестове завдання № 139. Засновником школи "людських відносин" є:
1. Ф.Гілбрет.
2. Е.Мейо.
3. Ф.Тейлор.
4. А.Файоль.

Тестове завдання № 140. На відповідних нормах права базуються методи управління:
1. Адміністративні;
2. Економічні.
3. Всі методи;
4. Соціально-психологічні.

Тестове завдання № 141. За допомогою прямого впливу здійснюються методи управління:
1. Адміністративні.
2. Всі методи.
3. Економічні.
4. Соціально-психологічні.

Тестове завдання № 142. Найбільш недоцільним і малоефективним для використання в сільськогосподарських підприємствах є стиль управління:
1. Авторитарний.
2. Демократичний.
3. Інтегрований.
4. Ліберальний.

Тестове завдання № 143. Який стиль управління найбільш доцільно використовувати на початковому етапі формування та становлення колективу?
1. Авторитарний.
2. Демократичний.
3. Інтегрований.
4. Ліберальний.

Тестове завдання № 144. Економічні методи управління здійснюються за допомогою:
1. Влади.
2. Наказів та розпоряджень.
3. Непрямого впливу на людей на базі госпрозрахунку.
4. Прямого впливу на людей.

Тестове завдання № 145. Підвищення освітнього рівня підлеглих потребує застосування стилю управління:
1. Авторитарного.
2. Демократичного.
3. Інтегрованого.
4. Ліберального.

Тестове завдання № 146. Основним виконавчо-розпорядчим документом в колективному сільськогосподарському підприємстві є:
1. Наказ.
2. Постанова.
3. Рішення.
4. Розпорядження.

Тестове завдання № 147. Принципи управління - це:
1. Порядок взаємовідносин підприємств з державними та іншими організаціями.
2. Правила гри на ринку.
3. Сукупність вимог при прийнятті управлінських рішень.
4. Сукупність основних керівних ідей та своєрідних орієнтирів, якими слід керуватися в управлінській діяльності.

Тестове завдання № 148. Співвідношення понять "управління" і "керівництво" означає:
1. Поняття "управління" і "керівництво" є тотожним.
2. Поняття "управління" ширше від "керівництва", тому що керувати можна людьми, а управляти - людьми, фінансами, ресурсами тощо.
3. Поняття "керівництво" - більш об'ємне порівняно з "управлінням".
4. Поняття "управління" слід замінити словом "менеджмент".

Тестове завдання № 149. Стиль управління визначається за допомогою показників:
1. Розміром прибутку.
2. Які характеризують економічні результати господарювання.
3. Які характеризують соціально-економічний клімат у колективі.
4. Які характеризують і економічні результати, і соціально-психологічний клімат у колективі.

Тестове завдання № 150. Характер і зміст управління виробництвом визначається:
1. Державою, її законами.
2. Експертним шляхом.
3. Керівництвом підприємства.
4. Формою власності на засоби виробництва, виробничими відносинами і економічними законами.

Тестове завдання № 151. Посадові інструкції керівників, інженерно-технічних працівників та службовців - це:
1. Внутрішньогосподарський нормативно-правовий документ, який регламентує розподіл функцій кожного підрозділу між його працівниками відповідно до рівня їх знань і кваліфікації.
2. Документ, який відображає об'єктивні вимоги до рівня знань і класифікації працівника.
3. Нормативний акт.
4. Юридичний документ, за яким узгоджується розподіл функцій і відповідальності.

Тестове завдання № 152. Суть управління виробництвом - це:
1. Постановка найважливіших цілей і завдань та визначення основних напрямів діяльності.
2. Розробка стратегії виробництва.
3. Цілеспрямований вплив (запланований та усвідомлений) на колективи людей, пов'язаний з виконанням специфічних функцій (планування, організація, регулювання, координація, мотивація контролю) для досягнення визначених цілей.
4. Цілеспрямована діяльність управлінського апарату для досягнення намічених цілей.

Тестове завдання № 153. Суб'єктом управління виступає:
1. Всі форми виробничих відносин.
2. Колектив підприємства.
3. Організації та установи.
4. Органи та працівники апарату управління.

Тестове завдання № 154. Положення про внутрігосподарські підрозділи - це:
1. Документ, який регламентує роботу підрозділу.
2. Документ, який визначає права та обов'язки керівника.
3. Нормативний акт.
4. Нормативно-правовий документ, який регламентує структурну побудову і порядок роботи підрозділу.

Тестове завдання № 155. Методи оперативно-розпорядного впливу спрямовані:
1. На регулювання виробництва та усунення збоїв і перешкод, що виникають у роботі.
2. На підвищення трудової активності членів колективу.
3. На підвищення рівня групової згуртованості.
4. На розширення виробництва.

Тестове завдання №156. Конфлікт впливає на ефективність виробництва:
1. Не впливає ніяк.
2. Негативно.
3. Позитивно.
4. По-різному, залежно від ситуації.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.