Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |

КРАЇНОЗНАВСТВО

Програми курсів

3.4. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-ГО КУРСУ
 
3.4.1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Проф. Антонюк Н.В.

Метою курсу "Методологія та організація наукових досліджень" є опанування студентами методикою, тахнікою, прийомами дослідницької роботи та ефективної організації праці. Сучасна наука становить надзвичайно складний організм. Розібратись у ньому допомагає знайомство з логікою і методологією науки. Сучасний вчений, окрім високої професійної підготовки, таланту і волі, повинен володіти навиками наукового мислення, вмінням розуміти сутність процесу пізнання незалежно від того, якою ділянкою науки він займається.

Окрім загальних науково-методичних засад, курс знайомить із методикою проведення досліджень у сфері міжнародного країнознавства, а також конкретними рекомендаціями до написання дипломних та магістерських робіт та основних вимог до їх оформлення. Курс розрахований на 18 годин.

Тема 1. Види наукової діяльності та планування науково-дослідної роботи. (2 год.)

Види наукової діяльності: а) науково-допоміжна; б) науково-дослідна; в) науково-організаційна. Гігієна розумової праці, властивості науковця. Зміна занять як відпочинок. Прпцездатність вчених. Планування - нагальна необхідність успішної діяльності наукового працівника. Тривалість робочого дня. Приклади життя відомих вчених.

Тема 2. Вибір теми дослідження (2 год.)

Дослідницька робота - основа діяльності вченого. Дослідження передбачає наявність певної проблеми, окреме питання якої і є предметом вивчення. З'ясування природи й мети проблеми, що підлягає вивченню, точне і зрозуміле формування теми становить перший крок у дослідній роботі. Необхідність розумного співвідношення широкої та вузької постановки наукової проблеми, а також використання власних схильностей до теоретичних, абстрактних наукових питань чи, навпаки практичних конкретних. Зв'язок обраної проблеми із науковим напрямом випускаючої кафедри. Попередній план - звичайний перелік пунктів, що підлягають дослідженню. Вага плану у визначенні тих матеріалів, які треба зібрати, тих способів, якими доведеться користуватись при збиранні матеріалів. Вдало складений план наполовину вирішує успіх дослідження.

Тема 3. Збирання та опрацювання матеріалу (4 год.).

Збір матеріалу. Особливості цієї стадії роботи по окремих галузях знань. Необхідність вивчення робіт попередників. Бібліографія. Бесіди із спеціалістами. Основні принципи, яких треба дотримуватись при збиранні матеріалу. Робота над науковими виданнями. Уміння читати книгу. Види читання: студіювання, суцільне читання, перегляд і гортання. Інформаційне і рецептивне читання. Вибір із прочитаного. Картки; техніка їх складання. Вирізки із газет. Комп'ютеризація наукового пошуку. Уточнення плану роботи побіжно із збиранням матеріалу. Зведення та опрацювання, просіювання (добір) матеріалу. Обрахування, складання таблиць та їх аналіз. Графічні ілюстрації.

Тема 4. Процес наукового дослідження (4 год.)

Редагування теми в процесі збирання матеріалу. Три стадії наукового процесу: а) задум; б) виконання; в) викладення досягнутих результатів. Робочі гіпотези, їх місце в творчому процесі. Нагальна потреба перевірки гіпотези фактами. Натхнення в науковому і творчому процесі. Випадок у наукових відкриттях. Літературне оформлення. Визначення обсягу наукового твору. Складання остаточного плану. Композиція. Архітектоніка. Розподіл загальної кількості сторінок по пунктах плану. Визначення літературного оформлення. Два процеси роботи над текстом - конструктивно-синтетичний і критико-аналітичний. Цитування. Вимоги, що ставляться до нього. Робота над сталем. Редагування. Вилежування рукопису. Скорочення. Боротьба з помилками. Рецензування твору та друкування. Підготовка до публікування.

Тема 5. Методика міжнародних країнознавчих досліджень (4 год.)

Країнознавство як наука. Методика і функції країнознавства. Територія у країнознавстві. Державні кордони. їх характеристика. Економіко-географічне положення. Природні ресурси у країнознавстві. Розселення у країнознавстві. Інфраструктура та територіальна структура господарства. Політико-географічні дослідження у країнознавстві. Країнознавча характеристика, сутність і правила порівняння. Сутність класифікації і типології. Застосування системного, порівняльного, історичного, структурно-функціонального методів дослідження у країнознавчих наукових студіях.

Тема 6. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних і магістерських робіт (2 год.)

Вибір теми. Пошуки літератури. План роботи. Обсяг роботи та вимоги до її друкування. Правила оформлення посилань та додатків. Список використаних джерел та літератури - основні елементи бібліографічного опису. Опис джерел, опублікованих у Інтернеті. Вимоги до реферату іноземною мовою.

Література

 
1. Про видавничу справу: Закон України. //Урядовий кур'єр.-1997, 19 липня.
2. Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка).-К.: Наукова думка, 1989 р.
3. Грабинський І. Курсові та дипломні роботи. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002 р.
4. Денкен Жан Мари. Политическая наука.-М.: Наука, 1999 г.
5. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999 р.
6. Здобувачу наукового ступеня. Методичні рекомендації.-Київ, 2002 р.
7. Карамышева Н.В. Социальная трансформация научного знания (философский аспект).-Лвов, 1987 г.
8. Кучик О.С, Мальський М.З. Основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи. Львів: факультет міжнародних відносин ЛНУ.-2001 р.
9. Мангейм Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Политология: методы исследования.-М.: Изд-во «Весь мир».-1997 г.
10. Ракитов А.И. Анатомия научного знания.-М.: Мысль, 2000 г.
11. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение. Учебное пособие.-М.: Советский спорт.-2001 г.
12. Рузавин Г.И. Методология научного исследования.-М.: ЮНИТИ, 1999 г.
13. Тойнбі А.Д. Дослідження історії. Київ, 1995 р. Тт. 1-2.
14. Фейербенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986 г.
15. Elton G. Political History. Principles and Practice. New York.
16. Fukujama F. The end of History and the last man. London, 1992.

3.4.2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Доц. Романюк Н.А.
 

Розвиток сучасної цивілізації на початку XXI ст. характеризується посиленням глобального характеру багатьох процесів і явищ. Зростання ролі глобальної політики, взаємопов'язаність і масштабність загальносвітових процесів в економічній, політичній, соціальній і культурній сфері суспільного буття, залучення до міжнародного життя і спілкування щоразу більшої частки населення Землі - все це свідчить про наявність об'єктивних передумов для появи у сучасному світі таких проблем, які мають глобальний, планетарний характер.

Глобальні проблеми увібрали в себе і традиційні, і якісно нові протиріччя соціального прогресу, властиві лише сучасному етапу розвитку продуктивних сил, усій системі світогосподарських зв'язків. Загальнолюдські проблеми виростають з локальних, національних проблем, але у той же час вимагають для свого розв'язання не лише зусиль окремих країн, а спільних дій світової спільноти.

Основна мета курсу "Глобальні проблеми сучасної світової цивілізації" полягає у вивченні студентами основних проблем, явищ і процесів, що мають глобальний характер і активно впливають на розвиток сучасної цивілізації. В результаті засвоєння курсу студенти повинні мати уявлення про причини виникнення, характер і можливі наслідки сучасних глобальних проблем і тенденцій, вивчити концепції та гіпотези еволюції сучасного світу, знати можливі шляхи і способи вирішення глобальних проблем людства.

Кінцева форма атестації після завершення курсу - залік. Для одержання заліку необхідно знати матеріал основних розділів курсу і підготувати реферат (10 стор.) за однією з вибраних тем.

Лекція 1. Вступ. Цивілізація як середовище життя людини. Поняття про глобальні проблеми сучасної цивілізації" (2 год.)

Мета і завдання курсу, його актуальність. Короткий огляд джерел та літератури за темою курсу. Поняття "цивілізація". Головні підходи до розуміння цивілізації. Структура цивілізації. Механізм і причини зміни цивілізацій. Періодизація світового цивілізаційного процесу. Глобальні проблеми сучасної цивілізації. Джерела і причини виникнення глобальних проблем. їх класифікація і взаємозв'язок.

Лекція 2. Історія розвитку світових цивілізацій (4 год.)

Походження людської цивілізації. Основні історичні цивілізації. Розвиток перших цивілізацій (давньоєгипетська, месопотамська, давньоіндійська, давньокитайська). Характеристика Еллінської, Римської та Візантійської цивілізацій. Особливості розвитку середньовічних цивілізацій Заходу і Сходу. Характеристика цивілізацій Доколумбової Америки. Цивілізації Сходу та Заходу у XIX столітті. Формування та розвиток індустріальної цивілізації. Основні риси сучасної світової цивілізації.

Лекція 3. Глобалізація - головна тенденція сучасного світу (2 год).

Поняття глобалізації в сучасній науковій літературі. Основні риси і ознаки процесу глобалізації. Концепції глобалізації. Держава і державний суверенітету "глобальному світі". Субсидіарність. Глобалізація і внутрідержавні інституції.

Світова економічна інтеграція. Роль транснаціональних корпорацій у світовій економічній інтеграції. Формування глобального культурного та інформаційного простору. Світова інформаційна революція і глобалізація. Парадокси і протиріччя процесу глобалізації.

Лекція 4. Глобалізація та регіоналізація сучасного цивілізаційного простору (2 год.).

Тенденції регіоналізації сучасного світу. Глобалізація та регіоналізація: процеси протилежні чи взамоєдоповнюючі (політичний та економічний аспект)? Інтеграція і фрагментація. Концепції «суспільства 20:80», «золотого мільярда». Зростання диференціації в світі як основне протиріччя глобалізації. Конфлікт цивілізацій і глобалізація. ЄС як правило чи як виняток? Можливі механізми здійснення глобалізації через регіоналізацію.

Лекція 5. Особливості нового світового порядку та його розвиток (2 год.)

Нова геополітична карта світу і тенденції геополітичних змін. Активізація периферійних зон після краху біполярної структури світу. Формування нового світового порядку. Сценарії нової конфігурації світу. Дилеми однополярного і багатополярного світу. Виникнення нових світових центрів сили.

Парадигми світового розвитку: сучасні концепції. Нові виміри взаємовідносин Центр-Периферія, Північ-Південь, Захід-Схід. Зіткнення цивілізацій - домисли та реальність. Захід і Схід в контексті сучасних глобальних процесів. Ісламський фактор. Роль Заходу в сучасних глобальних процесах. Європейська цивілізація - парадокси і протиріччя сучасного розвитку.

Лекція 6. Проблеми міжнародної безпеки і роззброєння (2 год.)

Загальносистемна криза сучасного світу: основні ознаки і риси. Проблеми міжнародної стабільності і міжнародної безпеки в умовах кризи сучасної цивілізації. Старі загрози і нові виклики міжнародній стабільності. Історія ядерного протистояння як глобальної загрози для людства в цілому. Ядерний фактор у сучасному світі. Перспективи поширення зброї масового знищення. Проблеми забезпечення "м'якої безпеки" в сучасному

світі. Сучасні регіональні та локальні конфлікти і тенденції їх розвитку. Світова торгівля зброєю. Міжнародна організована злочинність і міжнародна стабільність.

Лекція 7. Релігійний чинник у розвитку світової цивілізації (2 год.)

Поняття та сутність "релігії". Основні класифікації релігій. Головні світові та національні релігії. Новітні й нетрадиційні релігійні рухи та об'єднання. Релігійні організації: мета, засоби та методи діяльності. Головні функції Релігії та Церкви, їхня роль в житті суспільства та держави. Релігійна безпека держави. Вплив релігії на розвиток сучасної світової цивілізації. Поняття релігійних конфліктів та основні способи їх врегулювання. Географія релігійних конфліктів у сучасному світі. Екуменічний рух та його значення для світової спільноти.

Лекція 8. Тероризм як глобальна проблема сучасної світової цивілізації (2 год.)

Суть та дефініції тероризму. Поняття міжнародного тероризму. Причини виникнення і форми міжнародного тероризму. Сприйняття міжнародного тероризму як глобальної проблеми до і після терактів в США. Роль ісламського фундаменталізму в сучасному світі. Особливості та рівні боротьби з міжнародним тероризмом на сучасному етапі. Позиції окремих держав щодо боротьби з тероризмом. Міжнародно-правові договори з питань співробітництва держав у боротьбі з теорористичною діяльністю. Боротьба з тероризмом на глобальному та регіональному рівнях. Досвід України в боротьбі з тероризмом.

Лекція 9. Глобальні аспекти проблеми прав людини у сучасному світі (2 год.)

Поняття про "права людини". Основні види прав. Глобальний вимір проблеми захисту прав людини на сучасному етапі розвитку цивілізації. Свобода особистості як основа міжнародних відносин і мирного співіснування людських спільнот. Участь держав у міжнародному забезпеченні і захисті прав людини. Роль міжнародних організацій у вирішенні цієї проблеми. Декларація Генеральної Асамблеї ООН, присвячена захисту прав людини. "Хартія основоположних прав" (Самміт ЄС, Ніцца, 2000 p.).

Лекція 10. Глобальна екологічна проблема (2 год.)

Основні поняття і проблеми дослідження екології. Стан навколишнього середовища на зламі XX - XXI століть. "Екологічна криза". Головні сфери екологічних загроз. Проблема забрудення атмосфери та її наслідки для людства ("озонова діра", "парниковий" ефект, "кислотні" дощі та ін.). Проблема забруднення гідросфери (забруднення вод Світового океану, морів, річок, озер, струмків). Проблема руйнування біосфери (зникнення екосистем, знищення багатьох видів флори і фауни, генетичні мутації організмів). Проблеми деградації грунтів, опустинення, знищення лісів та ін. Суперечки через навколишнє середовище як невід'ємна складова розвитку сучасної цивілізації. Співробітництво держав світу у розв'язанні екологічних проблем. Міжнародні конференції з питань стану довкілля та подальшого розвитку людства.

Лекція 11. Глобальна сировинна та енергетична проблеми (2 год.)

Поняття про "природні ресурси". Класифікація природних ресурсів. Ресурсозабезпечення і обмеженість ресурсів Землі. Проблема невідновлювальних і слабовідновлювальних ресурсів. Неефективність використання земельних і водних ресурсів. Проблема освоєння Світового океану та його збереження. Вичерпання запасів мінеральних ресурсів як основа виникнення глобальної енергетичної проблеми. Енергетична криза. Основні шляхи розв'язання сировинної та енергетичної проблем. Пошук альтернативних джерел енергії (енергія Сонця, вітру, припливів та ін.).

Лекція 12. Демографічні проблеми сучасної світової цивілізації (2 год.)

Сутність і особливості "демографії" як науки. Поняття про народжуваність, смертність, природний рух, відтворення населення. Регіональні особливості природного руху населення в світі. "Демографічний вибух" і "демографічна криза". Статево-вікова структура населення в різних регіонах та її значення для держав. Якість населення як важлива складова розвитку економіки і якості життя в суспільстві. Урбанізація і особливості розселення в різних регіонах земної кулі.

Демографічна політика. Поняття, принципи, ефективність. Типи демографічної політики. Демографічна політика в різних державах світу. Теоретичне обгрунтування демографічної політики. Концепції демографічного розвитку. Теорія обмежуючих факторів у народжуваності. Концепція потреби в дітях. Теорія якості населення. Роль міжнародних організацій у розв'язанні демографічних проблем.

Лекція 13. Глобальна проблема міграції населення (2 год.)

Поняття "міграції". Міграції в системі демографічних процесів. Світові міграційні процеси та їх наслідки. Причини і основні напрями міграційних потоків в минулому і на сучасному етапі. Еміграція та імміграція. Класифікації міграцій за різними ознаками. Міждержавні, внутрідержавні та маятникові міграції. Тимчасові і постійні, довготермінові і сезонні міграції. Міграції економічного, політичного, релігійного, культурного та ін. характеру. Функції міграційних процесів та їх політичне, економічне, соціальне, культурне значення. Головні країни-джерела еміграції і країни, привабливі для іммігрантів у сучасному світі. Міграція - причина соціальної та політичної поляризації в розвинутих країнах. Проблема біженців. Регіональна специфіка міграційної політики в окремих державах світу. Основні проблеми та перспективи розвитку міграційних процесів.

Лекція 14. Глобальна продовольча проблема (2 год.)

Суть продовольчої проблеми як однієї з глобальних проблем сучасної цивілізації. Основні причини загострення глобальної продовольчої проблеми. Демографічний чинник і продовольча проблема. Регіональні контрасти у забезпеченні населення продовольством. Продовольча проблема у країнах "третього світу". Зв'язок продовольчої проблеми з іншими глобальними проблемами людства. Основні політичні та економічні шляхи її вирішення. Співробітництво держав світу у розв'язанні продовольчої проблеми.

Лекція 15. Глобальна проблема подолання відсталості країн, що розвиваються (2 год.)

Особливості розвитку основних регіонів світу. Проблеми нерівномірності, дисгармонії у розвитку сучасного світу. Збільшення розриву між розвинутими державами і країнами, що розвиваються - серйозна проблема світової спільноти. Основні причини, які призвели до соціально-економічної відсталості країн "третього світу". Бідність і злидні як характерна риса суспільств багатьох країн, що розвиваються. Дисбаланс багатства у світі. Міжнародні організації та їх внесок у вирішення проблем бідності і подолання відсталості країн "третього світу".

Лекція 16. Боротьба з наркоманією та СНІДом як глобальна проблема сучасності (2 год.)

Організована злочинність, наркоманія, наркомафія у "глобальному світі". Нові можливості та інструменти для діяльності злочинних організацій у сучасному світі. Проблема наркоторгівлі. Зростання рівня споживання наркотиків. Небезпека формування наркозалежних поколінь. Географія поширення наркоманії та діяльність наркомафії. Аналіз регіональних особливостей боротьби з незаконнним розповсюдженням наркотичних засобів. Ситуація з розповсюдженням СНІДу на земній кулі. Прогнози подальшого розвитку епідемії. Спільні зусилля міжнародного співтовариства у боротьбі з наркоманією, наркомафією та СНІДом, роль міжнародних організацій.

Лекція 17. Глобальна інформаційна мережа. Проблема інформаційної безпеки (2 год.)

Виникнення та розвиток Інтернету. Формування глобального віртуального простору понад існуючими кордонами. Інтернет в економіці, в соціальному та політичному житті. Якісна революція в освіті завдяки Інтернету. Вплив Інтернету на формування "глобального суспільства". Небезпека Інтернет-залежності та "втечі у віртуальний світ".

Дефініція "інформаційної безпеки" та її складові частини. Матеріальна база та ресурси інформаційної безпеки. Концепції інформаційної безпеки окремих держав.

Література

 
1. А. Кинг, Б. Шнайдер. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба. - М., 1991.
2. А. Неклесса. Конец цивилизации или конфликт истории // МэиМО. 1999. - № 3,5.
3. А. Эльянов. Глобализация и расслоение развивающихся стран // МэиМО. - 2000. -
4. №6.
5. А.Г.Дугин. Основы геополитики. - М., 1999.
6. А.И.Уткин. Мир в 21 веке // США - Канада: экономика, политика, культура. - 2000. - № 4.
7. Актуальные вопросы глобализации: (Круглый стол «МЭ и МО») // МЭ и МО. - М., 1999. -№4. - с.37-52.
8. Актуальные проблемы глобализации // МэиМО. - 1999. - № 4, 5.
9. Африка. Региональные аспекты глобальных проблем (Ред. С.А. Бессонов). - М., 1996.
10. Багиров А. Интернет в международных отношениях // Международная жизнь. - 2000. - № 8-9 - С.23-30.
11. Барабанов О.Н. Право и сила в разрешении конфликтов: новые подходы к проблеме гуманитарной интервенции // Конфликты в современном мире / Под ред. М.М. Лебедевой. - М., 2001. - С.78-95.
12. Боришполец К.П. Современные проблемы человеческого развития // Глобализация: человеческое измерение. Учеб. пособие. - М., 2002. - С.77-110.
13. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Полис. -
1999. - №5.-С. 83-93.
14. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогностики / Ред. И.В. Бестужев-Лад а. - М., 2000.
15. Всеобъемлющая международная безопасность. - М., 1996.
16. Гардашук Т. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. - К., 2000.
17. Гладкий Ю.Н. Глобалистика: трудный путь становления // Мировая экономика и международные отношения. - 1994. - № 10.
18. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1990.
19. Дж. Сорос. Кризис мирового капитализма. - М., 1999.
20. Дж. Сорос. Новый взгляд на открытое общество. - М., 1997.
21. Дрейер O.K., Лось Б.В., Лось Д.А. Глобальные проблемы и «третий мир" - М.: Наука, 1991.
22. 3. Бжезинский. Великая шахматная доска. - М., 1998.
23. Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность // Свобод. Мысль. - М., 2000. - №1. -с.26-36.
24. Иноземцев В.П. Расколотая цивилизация. - М., 1999.
25. К.С. Гаджиев. Введение в геополитику. - М., 1998.
26. Крутских А.В., Федоров А.В. О международной безопосности // Международная жизнь. -
2000. - №2. - С.37-48.
27. Кузнецов В.И.Что такое глобализация? // МЭ и МО. - М., 1998. - №2. - с.12-21.
28. Кулагин В.М., Лебедева М.М., Мельвиль А.Ю. Глобализация и развитие человека // Глобализация: человеческое измерение. Учеб. пособие. - М., 2002. - С.7-31.
29. Ле Гофф Ж. «Цивилизации средневекового Запада» - Москва, 1992.
30. Лейбин В.М. "Модели мира" и образ человека: Критический анализ идей Римского клуба. -М., 1982.
31. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. - М., 2000.
32. Мартин Г.П. Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. -М., 2001.
33. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л.,Рендерс Й., Беренс В. В. Пределы роста. Доклад по проекту Римского клуба "Сложное положение человечества" - М., 1991.
34. Мирошниченко Н.Ф. «Индустриальная цивилизация» - Иркутск, 1997.
35. П. Кеннеди. Вступая в 21 век. - М., 1997.
36. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1977.
37. Підкова І., Джеджора О. "Світова історія 19-20 ст. Словник". - Львів, 2000.
38. Проблемы глобальных и региональных интеграционных процессов (Сост. Н.В. Загладин). -М.,РАГС, 1996.
39. С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций //Полис. - 1994. - № 1
40. Снегирева Л.И., Дунбинская Т.И., Широкова М.П., Найбороденко Л.М., Сафонова Т.И. «История мировых цивилизаций». - Томск, 1999.
41. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
42. Тойнбі А. Дослідження історії: В 2-х т. - К., 1995.
43. Україна і світ. "Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства". - Київ, 1994.
44. Форрестер Дж. Мировая динамика. М., 1978.
45. Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. - 1990 - № 3.
46. Хачатурян В.М. «История мировых цивилизаций». - М., 1998.
47. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.
48. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.
49. Cable V. Globalization and Global Governance. L., 1999.
50. Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations / Ed. by Baylis J., Smith St. N.Y., 1997.
51. Governance in a Globalizing World / Ed. J. Nye and J. Donahue. Brookings Institution Press., 2000.

3.4.3. ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Доц. Трохимчук СВ.
 

Нормативний курс "Країнознавство: проблеми європейської інтеграції" дає студентам ґрунтовні знання з найважливіших процесів сьогодення - міждержавної інтеграції у політичній, економічній, фінансовій, соціальній, правовій, інформаційній, культурологічній та інших сферах людської діяльності. Розглядається суть, потреба, необхідність, засади, механізми і наслідки інтеграційних процесів у Західній Європі, досягнення на шляху до формування Єдиного Європейського Дому. Це подається на фоні дезінтеграційних процесів в СНД, відсутності програм і планів інтеграції у Центрально-Східній Європі.

Курс ґрунтується на таких попередніх дисциплінах: "Політична географія світу", "Вступ до міжнародних відносин", "Макроекономіка", "Міжнародне право", "Менеджмент та маркетинг", "Країнознавство" тощо. Він переплітається з "Міжнародними економічними відносинами", які читаються паралельно. Окремі теми курсу будуть розширені і поглиблені в спецкурсах, рекомендованих для вузької спеціалізації.

Тема 1. Зміст курсу / вступна лекція/.

Сутність і теоретичні засади інтеграції. Понятійний апарат. Інтеграція та дезинтеграція як виключаючі один одного і взаємно доповнюючі процеси.

Мета інтеграції, засади і засоби її реалізації. Історичний нарис розвитку європейської інтеграції.

Порівняльна характеристика інтеграційних процесів у Європі: ЄС, ЦСЄ, СНД.

Тема 2. Європейський Союз як приклад найбільш вдалої системної інтеграції.

Генеза та етапи формування Європейського Союзу.

Мета ЄС і засоби її реалізації.

Членство ЄС і перспективи його розширення.

Тема 3. Правничо-інституціональна система ЄС. Механізми прийняття рішень.

Джерела європейського права Спільнот.

Головні органи управління і механізм прийняття рішень.

Європейська Рада. Рада Союзу. Європейська Комісія. Європейський Парламент.

Правничі та судові органи ЄС.

Головні напрямки правничо-інституціональних реформ ЄС.

Тема 4. Спільна торговельна політика.

Поняття і сфера діяльності спільної торговельної політики. Правові засади торговельної політики.

Спільний Європейський Ринок. Охорона СЄР від зовнішнього імпорту. Спільні митні тарифи.

ЄАД - єдиний адміністративний документ.

Тема 5. Регіональна політика ЄС.

Правові засади регіональної політики. Обгрунтування регіональної політики.

Реформування регіональної політики Спільнот. Транскордонна регіональна співпраця. Регіональна політика в час формування Господарського і Валютного Союзу. Реалізація та ініціативи на майбутнє регіональної політики ЄС.

Тема 6. Спільна сільськогосподарська політика.

Мета і обсяг спільної сільськогосподарської політики. Створення спільного ринку і формування спільної сільськогосподарської політики. Основи організації сільсько­господарського ринку.

Загальноринкова система цін на сільськогосподарську продукцію.

Структуризаційна політика в сільському господарстві.

Реформування спільної сільськогосподарської політики.

Тема 7. Промислова і науково-технологічна політика ЄС.

Поняття і обсяг промислово-технологічної політики. Правові основи. Передумови промислової політики.

Універсалізм і провідна роль технології у світовому господарстві. Місце Європи у світовій науці і технології. Роль Спільнот в області досліджень і розвитку.

Тема 8. Спільна транспортна політика.

Правові основи спільної транспортної політики, її еволюція.

Функціонування ринку транспортних послуг. Досягнення спільної транспортної політики ЄС. Європейська транспортна інфраструктура як предмет спільної транспортної політики.

Охорона довкілля від деградаційного впливу транспорту.

Становлення транспортних відносин ЄС з третіми державами.

Тема 9. Валютна інтеграція і єдиний фінансовий ринок.

Валютна інтеграція і Європейська Валютна Система. Значення Єдиного Валютного Ринку.

Вільний рух капіталів і процес його лібералізації. Свобода локалізації і надання фінансових послуг. Європейський Банк.

Інституції: кредитні, страхові, ринок цінних паперів. ЕКЮ / ЄВРО/ - міжнародна валюта.

Тема 10. Господарський і Валютний Союзи.

Рапорт Комітету Делора.

Засади Економічного і Валютного Союзу, накреслені у Маастрихтському трактаті. Процес формування Економічного і Валютного Союзів.

Економічна ситуація держав-членів ЄС /бюджетний дефіцит, борги, процентна ставка, участь у Європейській Валютній Системі/.

Вплив безробіття на процес формування ЕВС. Різні швидкості приєднання до ЕВС. Політичні аспекти ЕВС.

Тема 11. Бюджет Європейського Союзу.

Надходження в бюджет. Витрати спільного бюджету. Контроль за виконанням бюджету ЄС.

Участь країн у процесі формування і поділі бюджетних засобів.

Роль бюджету у процесі творення ЕВС.

Позабюджетні джерела фінансування ЄС / Європейський Інвестиційний Банк, кредити для збалансування платіжного балансу, діяльність кредитної комісії/.

Тема 12. Політична інтеграція.

Мотиви і основні концепції політичної інтеграції.

Спроби політичної інтеграції у 60-70-тих роках. Інтеграція у 80-тих роках: Єдиний Європейський Акт.

Трактат про Європейський Союз - Маастріхт, 7 лютого 1992 року. Перспективи політичної інтеграції ЄС у XXI столітті.

Тема 13. Військова інтеграція Європи.

Світові війни XX століття у долі Європи, проблеми їх уникнення в майбутньому. Військові доктрини європейських держав і концепції національної та континентальної безпеки.

Військова інтеграція - НА ТО і Варшавський пакт. ОБСЄ - спроба загальноєвропейського пакту миру і безпеки.

Інтеграційні процеси як запорука європейського миру і безпеки.

Тема 14. Зовнішня політика Європейського Союзу.

Еволюція співпраці між ЄС і Європейським Товариством Вільної Торгівлі.

Концепція Європейського Економічного Простору.

Система генеральних преференцій /пільг/.

Політичні та економічні передумови співпраці з державами Середземноморського басейну.

Співпраця з країнами Центрально-Східної Європи. Співпраця з неєвропейськими розвинутими де

Тема 15. Європейський Союз і Україна.

Двостороння співпраця України з країнами ЄС.

Асоційоване членство України в ЄС.

Шанси і загрози вирішення українських інтересів у Союзі.

Шанси і загрози промисловості і сільському господарству України при вступі до ЄС.

Проблеми трансформації свідомості українських громадян до реалій ЄС.

Коли ж Україна зможе стати повноцінним членом Європейського Союзу?

Література

 
1. Бусыгина Й. Настоящее й будущее "Европы регионов" // МЗиМО.-№9-1993.
2. Будкін В. та інші. Україна та ЄС: лібералізація співробітництва // Політична думка - №6-1995.
3. Геген Д. У лабіринті Європейського Союзу. -К.: Основи, 1995.-116с.
4. Гудима Б. Європейський Союз Політика і час. - №5-1998.
5. Забарно Б. Європейський Союз /Політика і час. - №8-1996.
6. Жак Зіллер. Політоко-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. -К.: Основи,
1996-402с.
7. Коровников В. Европейская интеграция и региональная политика // МЗ й МО -№4-1994.
8. Кубів О., Трохимчук С. Європейський Союз як феномен міждержавної економічної і політичної інтеграції. Львів, 1997.
9. Кудряченко А. Європейське співтовариство: концепції та реалії інтеграції // Спостерігач. -№4-
1996.
10. Луцевич О., Трохимчук С. Політичні аспекти іноземного інвестування в економіку України. Львів, 1997.
11. Спекос Е. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра// Спостерігач. -№29-1996.
12. Сіденко В. Прорив у Європу - яким чином // Політика і час.-№11-1997.
13. Соколовський Б. Початок реального зближення // Політика і час. -№10-1997.
14. Трохимчук С. Політична географія світу з основами геополітики. -Львів, 1997.
15. Харченко І. Повернення в Європу: поміж метою і дійсністю // Політика і час. -№5-6-1997.
16. Цыганков П.А. Международные отношения. -Москва: Новая школа. -1996.
17. Л.В. Захер, П.Матусяк. Інтеграція Європи, -Варшава. 1996, /польською мовою/.
17. Л. Ціамагата ін. Європейський Союз. Підручник академічний, -Варшава, 1997. /польською мовою/.

3.4.4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВСТВА

Доц. Зінько І.3.
 

Навчальна дисципліна "Актуальні проблеми країнознавства" є складовою частиною підготовки студентів-магістрів до системного сприйняття країнознавства як новітньої синтезованої міждисциплінарної науки, котра формується і розвивається на стику кількох суміжних суспільних дисциплін і покликана формувати цілісне, об"ємне і водночас багате сприйняття країн (держав) як склданих суспільно-політичних, геокультурних і соціально-економічних утворень. Магістри мають змогу через призму раніше отриманих знань та вмінь по-новому підійти до розуміння рушійних сил суспільного прогресу в окремо взятих країнах чи регіональних блоках держав, зрозуміти комплес причин, котрі зумовлюють прискорений рорзвиток чи відставання окремих держав у суспільному розвитку. Вони так само мають змогу значно ширше поглянути на суперечливий характер розвитку окремих держав через системну взаємодію зі світовими цивілізаційними процесами і глобальним характером сучасної політики та економіки.

Тема 1. Об'єкт, предмет, метод і завдання наукового країнознавства

Актуальність країнознавчих досліджень в кінці XX - на поч. XIX ст. Глобальний характер суспільно-політичних перетворень і завдання наукового країнознавства.

Основні об"єкти країнознавчих досліджень: окремі держави, історико-географічні та адміністративно-політичні області і регіони, фізико-географічні країни, субрегіональні утворення країн, транскордонні економічні об"єднання тощо.

Основні предметні галузі наукового країнознавства. Проблема конструктивізму та прогнозування у країнознавстві.

Роль країнознавчих досліджень у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин.

Тема 2. Історія країнознавчих досліджень

Історія країнознавчих досліджень. Комплексний характер наукового країнознавства.

Еволюція автономності країнознавства у середовищі географії, історії, етнології, лінгвістики та інших дисциплін. Становлення країнознавства як окремої міждисциплінарної науки. Суспільний прогрес і завдання наукового країнознавства.

Українська, російська, німецька, французька, британська  та американська школи наукового країнознавства.

Тема 3. Функції комплексного країнознавства

Розмаїття та поєднання функцій комплексного країнознавства.

Основні типи комплексного країнознавства: наукове, навчальне, геоніформаційне, культурно-просвітницьке, прогнозне і конструктивне.

Описова та інформаційна функції наукового країнознавства.

Комплексне країнознавство і практика: застосування країнознавчого аналізу в прогнозуванні і проектуванні господарського розвитку території, країнознавче забезпечення зовнішньої політики, воєнне країнознавство тощо.

Тема 4. Глобальний розвиток і завдання країнознавства

Сучасний характер та зміст глобальних суспільно-політичних та економічних перетворень та інститут держави.

Цивілізаційний підхід у країнознавстві. Основні цивілізаційні теорії (М. Данилевський, О. Гумільов, О.Шпенглер, А.Тойнбі, С. Гантінгтон).

Основні цивілізації світу та країнознавчий підхід до їх виділення та уточнення меж..

Геоекономічна структура світу та завдання країнознавства.

Тема 5. Опорні елементи країнознавчого дослідження

Образ країни: структура та динаміка. Базові (ключові) елементи образу країни. Проблеми образу-штампа країни та його достовірності у сучасних умовах.

Основні елементи країнознавчого дослідження: територія, географічне та геополітичне положення; історичні закономірності формування та еволюції етносу, держави і суспільства; природа і природоркористування; демографічнічні процеси, етнічні та релігійні відносини; господарство; правова та політична система; суспільство; внутрішні регіональні відмінності.

Тема 6. Простір і територія у країнознавстві

Значення географічного та геополітичного положення країни. Вплив розмірів та конфігурації державної території на її суспільний розвиток.

Фізичний, політичний, соціально-психологічний, економічний, культурний та інформаційний простір держави.

Проблеми центру і периферії, "силових ядер" і зон економічного зростання.

Аналіз кордонів країни. Типологія і функції державних кордонів.

Тема 7. Етнопсихологія як об'єкт країнознавчого дослідження

Роль етнографіі і похідних дисциплін у країнознавчих дослідженнях.

Наукові основи етнопсихологічних досліджень. Природні умови та історія розвитку народу як етнопсихологічні чинники.

Роль громадського побуту, приватного життя у формуванні етнопсихології.

Значення етнопсихології у суспільно-політичному та економічному розвитку країн світу. Місце етнопсихології у міжнародних відносинах, дипломатичному протоколі і етикеті.

Регіональні відміни у збірному етнопсихологічному образі країни.

Тема 8. Країнознавчі аспекти дослідження господарства

Галузева та територіальна структура господарства країни. Технологічна та організаційна структура господарства країни.

Методичні основи дослідження територіальної структури господарства. Дослідження взаємозв'язку територіальної організації окремих блоків господарства. Прпоблеми параметризації та оптимальності територіальної структури господарства країни.

Участь країни у міжнародному поділі праці та вплив міжнародних економічних відносин на підвищення ефективності і вдосконалення структури господарства.

Тема 9. Інфраструктура у країнознавстві

Економічна сутність та зміст інфраструктного забезпечення суспільного виробництва. Регіональні чиннники розвитку інфраструктури.

Дослідження впливу виробничої та невиробничої ніфраструктури на розвиток госоподарства країни.

Особливості реалізації науково-технічного прогресу в господарстві країни. Роль інформаційного забезпечення у економічному зростанні країни.

Тема 10. Політична система як об"єкт країнознавчого дослідження

Основні складові дослідження політичної системи. Універсальна роль держави у суспільних відносинах. Роль міжнародних відносин у трансформації політичної системи.

Особливості трансформації партійних систем країн світу.

Роль громадсько-політичних об" єднань у вдосконаленні політичної системи. Стабільність і конфлвктність політичного процесу в різних державах світу.

Основні чинники формуваня громадянського суспільства та його особливості у різних країнах світу.

Тема 11. Країнознавчі аспекти дослідженя зовнішньої політики і міжнародних відносин

Значення міжнародних відносин і зовнішньої політики в розвитку окремих держав і регіонів.

Особливості аналізу участі країни у міжнародній політиці. Аналіз членства та участі у міжнародних оргннізаціях і договорах.

Особливості аналізу міжнародних економічних відносин країни.

Участь держави у міжнародному культурному, науковому, освітньому співробітництві та в охороні довкілля.

Тема 12. Порівняння, типологія і прогнозування у країнознавстві

Сутність і основні правила наукового порівняння. Порівняльний метод у країнознавстві. Сутність і правила класифікації і типології країн світу. Динамізм та комплексний характер класифікацій і типологій. Суть і принципи наукового прогнозування. Основні методи прогнозування у країнознавстві.

Література

 
1. Анучин В.А. География, страноведение и системный подход ,, Вопросы географии. М., 1981, №116.
2. Баранский Н.Н. Избранные труды. Научные принципы географии. - М.: Мысль, 1980.
3. Гохман В.М., Игнатьев Г.М. Страноведение „ Советская география. Итоги и задачи. - М.: География, 1960.
4. Мальський М.З., Зінько І.З. Система знань про етнос, держасу і суспільство // Політика і час.-1997.-№12.
5. Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. - Москва-Смоленск, 1998.
6. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы. -Москва, 2001.
7. Мироненко Н.С. Страна в системе мирового хозяйства 9некоторые теоретические вопросы взаимосвязей) // Вестник МГУ, серия географ. - 1994.-№3.
8. Лавров СБ., Сдасюк Г.В. Страноведение: прошлое и будущее ,, Известия ВГО, 1978. -Вып.1.
9. Ровенчак І.І. Типологія країн світу. - Львів, 1998.
10. Соціально-економічна географія світу / за ред. Кузика С.П. - Львів, 2002.
11. Страноведение: состояние и задачи //Вопросы географии. - 1981.- Сб. 116.

3.4.5. ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Доц. Худо В.В.
 

У пропонованому курсі розкриваються сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямків менеджменту - інвестиційного. Розглядаються проблеми скорочення тривалості інвестиційного періоду та підвищення його науково-технічного рівня, розв'язання яких сприятиме підвищенню ефективності економіки України. Особлива увага приділяється питанням розробки та впровадження бізнес-планів, необхідних для роботи з інвесторами, а також фінансовим інвестиціям.

У курсі більше уваги приділено економічному механізму інвестиційного процесу відтворення капіталу, механізму формування ресурсів і джерел інвестування.

Економічного підйому та інвестиційної активності можна досягти тільки через створення діючого ринку капіталів і приватизацію частини ресурсів і капіталів. Відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів у коротко- та середньострокові періоди передбачає підвищення ефективності функціонування всієї системи туристичної індустрії.

Процеси на фінансовому ринку як з погляду розвитку його окремих секторів і сегментів, так і з позицій розвитку діяльності інвестиційних інститутів є дуже динамічними. У цьому зв'язку велику роль відіграє держава як гарант стабільності фінансового ринку. На основі використання закономірностей руху фінансового капіталу держава й учасники ринку послуг підтримують приватний та організований ринок, сприяють підвищенню ефективності економіки й економічному зростанню загалом.

Підприємництво в ринковій економіці здійснюється в умовах ринку. Підприємець повинен уміти передбачати, розраховувати й оцінювати. Ризик багато в чому модифікує поняття інвестиційних і фінансових рішень у ринковій економіці. Формування і функціонування капіталу підприємства тісно пов'язані з фінансовим ринком. Одна з проблем, що постає перед підприємцем, полягає у сформуванні оптимальної структури капіталу підприємства в нових умовах.

Дбаючи про становлення цивілізованого ринку туристичних послуг, конче потрібно досліджувати об'єктивні властивості фінансового капіталу, ринку інвестицій, розглядати їх в контексті з економічним розвитком в Україні.

У період переходу до ринкової економіки суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні, кооперативні, акціонерні та інші установи, а також приватні особи, причому всі вони мають однакові права й соціально-економічні гарантії. Таку їх розмаїтість вже не можна регулювати адміністративними методами, тому виникла потреба в швидкому розробленні й запровадженні такого механізму інвестування, який зробив би цей процес ефективним.

В Україні на сучасному етапі розвитку туристичної індустрії необхідною умовою ефективності інвестиційної діяльності є відродження фінансово-кредитного та інвестиційного ринків. Економічного підсилення та активності інвестиційної діяльності можна досягти тільки шляхом створення ринку капіталів. Виконання цього багатопланового завдання, розрахованого на короткий і довгостроковий періоди, передбачає розв'язання проблеми розвитку ринку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Останнє досягається заохоченням надходжень та інвестицій, а також коштів від приватизації.

Навчальний курс охоплює основне коло питань управління інвестиційною діяльністю підприємств. У ньому викладений теоретичний базис управління інвестиціями, сформульовані сутність, мета й функції інвестиційного менеджменту, розглянуті його методологічні системи і методичний інструментарій. Курс знайомить із сучасними методами розробки інвестиційної стратегії туристичного підприємства, управління його реальними і фінансовими інвестиціями, формування інвестиційних ресурсів.

Логіка побудови даного навчального курсу й основний його матеріал апробовані автором у процесі читання відповідної дисципліни студентам вузів, а також проведення практичних семінарів із студентами вузів та інвестиційними менеджерами підприємств.

Тема 1. Вступ до курсу інвестиційний менеджмент.

Актуальність курсу, структура та основні завдання курсу інвестиційного менеджменту. Огляд рекомендованої літератури.

Тема 2. Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту.

Економічна сутність інвестицій та механізму інвестування. Інвестиційні ресурси. Динаміка інвестування. Класифікація інвестицій.

Суть, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності.

Тема 3. Державне регулювання інвестиційного менеджменту.

Важелі державного регулювання умов інвестиційної діяльності у туризмі.

Тема 4. Управління інвестиційною діяльністю в туризмі.

Функції управління інвестиційною діяльністю. Формування інвестиційної стратегії. Інвестиційна привабливість підприємства. Джерела фінансування інвестицій у туризмі. Формування інвестиційного портфеля туристичного підприємства. Технологія управління інвестиційною діяльністю.

Тема 5. Інвестиційний процес.

Регулювання інвестиційної діяльності. Стадії інвестиційного процесу. Необхідність зміни інвестиційної стратегії в Україні.

Тема 6. Перспективні напрямки інвестиційної стратегії.

Основні напрямки інвестиційної стратегії. Планування капіталовкладень та контроль над ними. Досвід капіталовкладень у розвинутих країнах.

Тема 7. Цінні папери та фінансові інвестиції.

Акції власної емісії. Облігації власної емісії. Операції з цінними паперами невласної емісії. Формування статутного капіталу при акціонуванні приватизованого туристичного підприємства.

Тема 8. Перспективи відродження і розвитку фінансового ринку інвестицій в Україні.

Основні економічні передумови відродження і розвитку фінансового ринку інвестицій. Державний внутрішній борг і його роль у розвитку грошового та фінансового ринку. Основні тенденції розвитку фінансового ринку в Україні. Розвиток інституціональної структури фінансового ринку. Організаційно-економічні умови розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Тема 9. Формування фінансового ринку в ринковій економіці.

Загальне поняття ринку і класифікація ринків. Фінансовий ринок і класифікація фінансових ринків. Ринок цінних паперів. Фінансові інструменти грошового ринку. Фінансові інструменти ринку інвестицій. Формування інфраструктури фінансового ринку. Фінансові посередники.

Тема 10. Фінансовий капітал і фінансовий ринок.

Ринок чинників виробництва і капіталу. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі. Особливості кругообігу фінансових інвестицій. Фінансовий капітал. Загальна характеристика фінансових ринків у сучасній світовій економіці.

Тема 11. Інвестиційний проект у туристичному бізнесі.

Опис інвестиційного проекту туристичного підприємства.

Тема 12. Структура інвестиційного бізнес-плану турорганізації.

Розробка бізнес-плану туристичного підприємства.. Опис інвестиційного проекту. Оцінка галузі в яку здійснюються інвестиції. Характеристика продукції, робіт, послуг. Аналіз ринку. Планування обсягів і структури виробництва. Забезпечення виробництва основними видами ресурсів. Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування. Фінансовий план та стратегія фінансування інвестиційного проекту.

Тема 13. Характеристика окремих варіантів інвестиційного бізнес-плану в туризмі.

Тема 14. Внутрішні інвестиції.

Основні методи та напрямки активізації внутрішнього інвестиційного ринку України. Промислово-фінансові групи як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями.

Тема 15. Іноземні інвестиції в Україні.

Міжнародний рух капіталів та інвестицій. Інвестування в розвинених країнах. Інвестування в слаборозвинених країнах. Методи залучення Методи залучення іноземного капіталу. Стратегія залучення іноземних інвестицій. Система стимулювання іноземних інвесторів. Система державного регулювання інвестиційних процесів. Основні напрямки іноземного інвестування.

Тема 16. Оцінювання ефективності інвестицій у туризмі.

Оцінювання зміни вартості грошей з часом. Показники ефективності інвестицій.

Література:

а) основна
1. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. Навч. посіб.- 2-ге вид., доп. - К.: МАУП, 2001.
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Учебный курс. - К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2001.
3. Завгородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. -К.: Знання, КОО, 2000.
4. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Алерта. 2003.
5. Управление инвестициями: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей в 2-х томах. Под общей редакцией В.В.Шеремета - М.: Высшая школа., 1998.

б) додаткова
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність//Відомосьі Верховної Ради України" 1991, №37.
2. Федоренко В.Г. Інвестознавство. Підручник - К.: МАУП, 2000.
3. Денисенко М.П. Організаційно-економічний механізм інвестування: Монографія. -К.Наук. світ, 2001.
4. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Киев: «Ника-Центр», «Эльга-Н», 2001.
5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. - Київ:ЦУЛ, 2003.

3.4.6. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ СТРАХОВИЙ БІЗНЕС
Асист. Ковтун Л.Р.

Тема 1. Предмет і завдання курсу (2год.)

Актуальність, предмет, об'єкт та завдання вивчення курсу. Методи та методика вивчення курсу. Структура курсу. Характеристика літератури, рекомендованої для вивчення курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін.

Тема 2. Вступ (2год.)

Зміст, суть та сучасний стан ринку страхових послуг та місце страхування в ЗЕД. Об'єкти страхування в ЗЕД. Основні поняття.

Тема 3. Управління ризиками пов'язаними із ЗЕД (4год.)

Поняття ризиків, пов'язаних із ЗЕД. Класифікація ризиків. Ризики, які виникають при здійсненні туристичної діяльності. Методи управління ризиками. Страхування як метод управління ризиками, пов'язаними із ЗЕД. Сфери страхування: майнове страхування, особисте страхування, страхування відповідальності. Обов'язкове та добровільне страхування. Обов'язкові види страхування для суб'єктів туристичної діяльності. Комплексні види страхування та їх застосування в ЗЕД. Комплексні види страхування в міжнародному туристичному бізнесі.

Тема 4. Особисте страхування туристів (4год.)

Поняття особистого страхування. Види особистого страхування. Особисте страхування в туристичному бізнесі. Страхові випадки при особистому страхуванні туристів: класифікація і особливості, пов'язані із туристичною діяльністю. Основні схеми дій страхувальника при настанні страхового випадку. Системи Assistance в туристичному страховому бізнесі.

Тема 5. Майнове страхування туристів (2год.)

Економічне призначення майнового страхування.

Види майнового страхування.

Практика майнового страхування туристичних фірм і туристів.

Тема 6. Страхування відповідальності туристичних організацій (2год.)


Суть і призначення страхування відповідальності.

Види страхової відповідальності. "Специфічні" види страхування відповідальності туристичних організацій.

Тема 7. Перестрахування та системи Assistance (2год.)

Передача ризиків в рамках перестрахування.

Звернення до систем Assistance у туристичному страховому бізнесі.

Література

основна
1. Осадець С.С. Страхування: Підруч. для ВНЗ.- К.: КНЕУ, 2002. - 599 с
2. Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання, 2002. - 203 с.

додаткова
1. Квартальнов В.А. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. - М: Финансы и статистика, 2001. - 272 с.
2. Максименко СВ. Туристическая деятельность. Международно-правовые аспекты. -М.: Росконсультант, 2001. - 174 с.
3. Залетов А.Н. Страхование в Украине. - К. Международная агенция "BeeZone", 2002. - 452 с.
4. Страхування: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Гаманкова О.О., Артюх СВ., Горянська СВ. - К., 2000. - 120 с,
5. Основы страхования: Учеб. для вузов. - 2-е изд. / Гвозденко А.А. - М., 2003. - 320 с.
6. Практикум із страхування: Навч. посіб. для ВНЗ / Внукова Н.М. - К.: Лібра, 1998. - 140 с.
7. Заруба О. Д. Основи страхування: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. - К., 1995. - 180с.
8. Левин Юрий Львович, Жулин Андрей Борисович. Миграционное страхование / Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ; Независимый исследовательский Совет по миграции стран СНГ и Балтии. - М., 2001. - 56с.
9. Саркисов Сергей Эдуардович. Личное страхование. - М. : Финансы и статистика, 1996. -96с.
10. Степанова С. В. Имущественное страхование: Учеб. пособие по курсу "Страховое дело", "Страхование" / Московский гос. ун-т коммерции. Кафедра банковского и страхового дела. - М., 2001. - Библиогр.: с. 100.

3.4.7. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Асист. Андрусевич А.О.

Тема 1. Система законодавства України у сфері туристичної діяльності.

Загальні питання. Правовий статус туриста. Порядок в'їзду/виїзду та перебування в Україні. Страхування та медична допомога. Забезпечення безпеки. Мисливські тури. Правове регулювання підприємництва у сфері туризму. Стандарти у галузі туристичної діяльності.. Міжнародно-правові акти з регулювання туристичної діяльності. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.

Тема 2. Організаційно-правові вимоги щодо провадження туристичної діяльності.

Вступ. Поняття туризму, туриста, туристичних послуг. Організаційні форми суб'єктів туристичної діяльності. Організаційні вимоги до суб'єктів туристичної діяльності. Загальні вимоги до службового приміщення, кадрового складу турфірми.Вимоги до реклами.. Документальне оформлення послуг: договір, ваучер, путівка. Загальні вимоги.

Тема 3. Страхування у галузі туризму.

Поняття страхування, його види, форми, страхові ризики. Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку).

Тема 4. Правове регулювання курортно-оздоровчої діяльності.

Поняття та види курортів. Організація лікування та обслуговування на курортах. Санітарна охорона курортів. Моніторинг та кадастр природних територій курортів. Органи, що здійснюють управління у сфері діяльності курортів.

Тема 5. Порядок в'їзду/виїзду та перебування в Україні.

Режим державного кордону України. Порядок виїзду/в'їзду громадян України. Порядок в'їзду/виїзду іноземців. Візові документи для в'їзду в Україну.

Тема 6. Стандарти у галузі туристичної діяльності (робота зі студентами).

Тема 7. Поняття міжнародного туризму та основні принципи м/п регулювання туризму.

Поняття міжнародного туризму, його особливості, види та форми.. М/п засади та форми регулювання туризму. Співвідношення м/п на національно-правового регулювання туризму. Основні проблеми сучасного розвитку та м/п регулювання туризму.

Тема 8. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.

Цивільна відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення скоєні іноземцями чи на території інших держав.

Література:

1. Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учеб. пособие. - М.: НИМП, 1999. - 352 с
2. Международный туризм: правовые акты / Сост. Волошин Н.И. - М.: ФиС, 2000.
3. Головченко В. Правове регулювання туризму потребує вдосконалення // Право України. -
1995.-№2.

Нормативно-правові акти:

1. Про туризм. Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР
2. Про курорти. Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2026-ІП
3. Про День туризму. Указ Президента України від 21 вересня 1998 року № 1047/98
4. Про основні напрямки розвитку туризму в країні до 2010 року. Указ Президента України від 10 серпня 1999 року № 973/99
5. Про підтримку розвитку туризму в Україні. Указ Президента України від 2 березня 2001 року №127/2001
6. Про реорганізацію Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України. Указ Президента України від 22 листопада 2001 року № 1132/2001
7. Про заходи щодо забезпечення реалізації Державної політики у галузі туризму. Указ Президента України від 14 грудня 2001 року № 1213/2001
8. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. Постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583
9. Загальна декларація з прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Док. OOH/PES/217 А)
10. Устав Всемирной туристической организации (ВТО). Мехико, 27 сентября 1970 года
11. Манильськая декларация по мировому туризму. Принята Всемирной конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года
12. Документ Акапулько. Акапулько (Мексика), 21-27 августа 1982 года
13. Гаагская декларация по туризму. Гаага, 14 апреля 1989 года
14. Балийская декларация по туризму.
15. Монреальская декларация «К гуманному и социальному видению туризма».
16. Манильская декларация по социальному воздействию туризма.
17. Кодекс туриста.
18. Хартия туриста.
19. Глобальный этический кодекс туризма. Сантьяго (Чили), 1 октября 1999 года
20. Договор между Королевством Нидерландов, Королевством Бельгии, Федеративной Республикой Германией, Французской Республикой и Великим Герцогством Люксембург о поэтапной отмене контроля на общих границах (Шенгенское соглашение). Шенген, 14 июня 1985 года
21. Договор о реализации Шенгенского соглашения между правительствами стран экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республикой Германия и Французской республикой от 14 июня 1985 года о постепенном упразднении пограничного контроля на общих границах с 19 июня 1990 года, включая заявление о преследовании преступников
в соответствии со статьей 41 п. 9 Соглашения. Шенген, 19 июня 1990 года
22. Международная гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами.
23. Осакская декларация тысячелетия. Осака, 1 октября 2001 года
24. Сеульськая декларация «Мир и туризм». Четырнадцатая генеральная ассамблея Всемирной туристической организации, г. Сеул, 27 сентября 2001 года.
25. Про Національну Раду по туризму. Постанова Кабінету міністрів України від 13 березня 1996 року №322
26. Питання Національної Ради по туризму. Постанова Кабінету міністрів України від 28 вересня 2000 року № 1503
27. Про реорганізацію державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України. Указ Президента України від 22 листопада 2001 року № 1132/2001
28. Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму. Указ Президента України від 14 грудня 2001 року № 1213/2001
29. Питання державної туристичної адміністрації України. Указ Президента України від 11 квітня 2002 року № 331/2002
30. Положення про державну туристичну адміністрацію України. Затверджено Указом Президента України від 11 квітня 2002 року № 331/2002
31. Про віднесення об'єктів права державної власності до сфери управління державної туристичної адміністрації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 84-р
32. Про державний кордон України. Закон України від 14 листопада 1991 року № 1777-ХІІ
33. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Закон України від 21 січня 1994 року № 3857-ХІІ
34. Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року №57.
35. про правовий статус іноземців. Закон України від 4 лютого 1994 року № 3929-ХІІ
36. Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Затверджено постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 1995 року № 1074
37. Про затвердження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну. Постанова кабінету міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227
38. Правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227
39. Про страхування. Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР
40. Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Затвердження постановою Кабінету міністрів України від 14 серпня 1996 року № 959
41. Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня
1996 року № 1175.
42. Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1175.
43. Положення про моторне (транспортне) страхове бюро. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1175.
44. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року № 1523.
45. Порядок надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
1997 року №79.
46. Про затвердження порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1997 року № 79.
47. Про утворення державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2264.
48. Про затвердження положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізується на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів. Наказ Державного комітету України по туризму від 10 липня 1996 року № 33
49. Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяльності, що спеціалізується на організації туристичних подорожей з використанням активних форм пересування туристів. Затверджено наказом Держкомтуризму від 10 липня 1996 року № 33
50. Правила організації полювання та надання послуг іноземним мисливцям. Затверджено наказом Держкомлісгоспу України від 9 вересня 1999 року №83
51. Кодекс законів про працю України. Затверджено Законом від 10 грудня 1971 року № 322-VIII
52. Про колективні договори і угоди. Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-ХП
53. Про оплату праці. Закон України від 24 березня 1995 року № 198/95-ВР
54. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України від 2 березня 2000 року " 1533-ІП
55. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 26 червня 1007 №400/97-ВР
56. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-ХІІ
57. Про підприємництво. Закон України від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ
58. Про підприємства в Україні. Закон України від 27 березня 1991 року 3 887-XII
59. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 1 червня 2000 року № 1775-III
60. Про зовнішньоекономічну діяльності. Закон України від 26 квітня 1991 року № 959-ХІІ
61. Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР
62. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР
63. Про захист прав споживачів. Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-ХП
64. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Постанова кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740
65. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Постанова кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740
66. Положення про порядок надання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 року № 29.
67. Межгосударственный стандарт ГОСТ 28681.1-95
68. Межгосударственный стандарт ГОСТ 28681.2-95
69. Межгосударственный стандарт ГОСТ 28681.3-95
70. Межгосударственный стандарт ГОСТ 28681.4-95
71. Кримінальний кодекс України. Прийнято 5 квітня 2001 року № 2341-III
72. Цивільний кодекс Української РСР. Прийнято 18 липня 1963 року № 1540-VII
73. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнято 7 грудня 1984 року № 8073-Х
74. Про підсумки парламентських слухань про стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Постанова Верховної Ради України від 2 листопада 2000 року № 2968-ІІІ
75. Про заходи подальшого розвитку туризму постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 року № 728
76. Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордон. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року № 263.

3.4.8. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Доц. Венгерський П.С.

Тема 1. Інформаційні технології в туристичному бізнесі.

Інформаційні системи як основа турбізнесу. Технічне забезпечення інформаційних систем в туризмі. Компютерні мережі, коммунікації і технології управління турфірмою.

Тема 2. Програмне забезпечення для турбізнесу.

Види програмного забезпечення. Вимоги до системи автоматизації турбізнесу. Основні елементи типової інформаційної системи автоматизації туристичної фірми.

Тема 3. Спеціальне програмне забезпечення для комплексної автоматизації турфірми.

Застосування геоінформаційних технологій як систем збору картографічної і текстової інформації про туристичну діяльність. Розробка типової ГІС-системи для автоматизації роботи туристичної фірми. Ознайомлення з програмним забезпеченням фірми ESRI. Інтерфейс програми Arc View GIS v. 3.0. Основне меню. Робота з проектом. Налаштування середовища в Arc View GIS 3.0

Робота з переглядом в Arc View GIS v. 3.0.

Робота з таблицями в середовищі Arc View GIS v 3.0.

Формування розміщень в Arc View GIS v. 3.0.

Основні функції ГІС-системи і їх реалізація в Arc View GIS v. 3.0.

Тема 4. Туристичний бізнес в інтернеті.

Основні поняття в інтернеті: Web-сервер, Web-сайт, електронна пошта, електронна комерція. Пошукові системи і сервери туристичної направленості. Туристичні сайти, портали, каталоги.

Література

 
1.Берлянт A.M. Картография и геоинформатика. - М.:ВИНИТИ. 1991. -177 с.
2.Кошкарев А.В. Геоинформатика. ГИС. Сборник статей. 1990.
3. Гармиз И.В. Геоинформационніе технологии: принципы, международный опыт, перспективы развития. ВНИИек. мин. сырья. М. - 1989 - 55 с.
4. B.Wiliam Hickin, David Maquire. Introduction to GIS: The ARC/INFO Method. 1990.
5. Венгерський П.С. Створення ГІС-застосувань засобами ArcView GIS v.3.0. Методичні
вказівки. 1999. Львів. -25 с.
6. Гаранин Н.И.,Забаев Ю.В.,Сеселкин А.И. Информационние технологии в туризме: Справочно-методическое пособие.-М., 1996.
7. Липец Е. Информационние технологии в туризме// Вестник РАТА.-1998.
8. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. Часть 1. Информационные технологии в турфирме. М.- 2000- 320 с.

3.4.9. ОБЛІК У ТУРИЗМІ

Доц. Вовк Л.С.
 

У цьому курсі розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку з застосуванням процедурних навичок, розвинутих у попередніх курсах. Мета цього курсу ознайомити з сучасними теоретичними та практичними засадами обліку та особливостями обліку в туризмі, та виробити практичні навики по їх використанню.

Прийняття управлінських рішень, незалежно від сфери діяльносмті, тісно пов'язане з обліковим процесом. Вивчення курсу "Облік у туризмі" надає менеджерам можливості приймати обгрунтовані управлінські рішення, більш раціонально використовувати наявні ресурси, уміло організовувати і контролювати процес обліку.

Володіння навиками бухгалтерського обліку розширює діапазон маневреності в управлінні, забезпечує уникнення хибних рішень.

Тема 1. Загальна характеристика, суть і значення бухгалтерського обліку.

Виникнення господарського обліку. Становлення обліку як науки. Характеритика бухгалтерського обліку, його функції. Види бух. обліку. Завдання бух. обліку й вимоги, що ставляться до нього. Облікові вимірники. Зв'язок бух. обліку з іншими навчальними дисциплінами.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Предмет бух. обліку. Об'єкти бух. обліку. Господарські засоби. Джерела формування господарських засобів. Господарські процеси. Метод і система прийомів бух. обліку.

Тема 3. Бухгалтерський баланс. Балансовий метод відображення інформації.

Зміст і значення бух. балансу. Структура балансу. Актив і пасив балансу. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

Тема 4. Система рахунків бух. обліку і подвійний запис.

Рахунки бух. обліку, їх призначення і будова. Сутність подвійного запису, його значення. Синтетичні і аналітичні рахунки. Взаємозв'язок між балансом і рахунками. Узагальнення даних поточного і бух. обліку. Оборотні відомості. Класифікація рахунків бух. обліку. План рахунків бух. обліку.

Тема 5. Первинне спостереження, документація й інвентаризація.

Первинне спостереження в бухобліку. Бух. документи. Вимоги до змісту й оформлення документів. Документооборот, його організація. Зберігання документів. Інвентаризація, її значення і види. Порядок проведення й оформлення інвентаризації. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.

Тема 6. Облікові регістри та їх роль у бухгалтерському обліку.

Види і форми облікових регістрів. Порядок і способи запису в облікові регістри. Виявлення і виправлення помилкових записів в облікових регістрах. Зберігання облікових регістрів.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку.

Меморіально-ордерна форма бух. обліку. Журнально-ордерна форма бух. обліку. Спрощена форма бух. обліку. Автоматизовані форми бух. обліку.

Тема 8. Облік у туристичній сфері.

Особливості здійснення обліку у туризмі. Фінансова звітність туристичної організації. Суть і значення фін. звітності. Види звітності, основний їх зміст. Бух. баланс.

Література

1. Закон України про бух. облік і фінансову звітність в Україні / Голос України № 164, 7.09.1999, с 6-9.
2. Положення про організацію бух. обліку та звітності в Україні № 205 від 2.05.93 року (із змінами та доповненнями).
3. Грабова Н.М. Теорія бух. обліку. Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного - 5-те вид.-К.: А.С.К. 1998.-223 с
4. Кузьмінський A.M., Кузьмінський Ю.А. Теорія бух. обліку: Підручник К.: "Все про бух. облік", 1999.-228 с
5. Партии Г.О. Бух. облік: Основи теорії та практики.-К.: Т-во "Знання", К00, 2000-244 с
6. Ткаченко Н.М. Бух. облік на підприємствах України з різними формами власності: Навчальний посібник. 3-тє видання, доп. І перероб. К: А.С.К., 1998.-784 с

Додаткова навчально-методична література
Періодичні видання: Журнали: 1. Бух. облік та аудит. 2. Бухгалтер. 3. Фінанси України.
Газети: 1. Баланс. 2. Все про бухгалтерський облік. 3. Діло. 4. Урядовий кур'єр.

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.