Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
бесплатная юридическая консультация

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією науково-методичної комісії напряму підготовки "Менеджмент" від 31 травня 2001 р., протокол № 3.

ВСТУП

Програму вивчення нормативної дисципліни "Системи технологій" складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 0502 "Менеджмент", Програма охоплює всі змістовні модулі, які визначені в анотації дисципліни, і розрахована на мінімальну кількість навчальних годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни є технологічні системи як економічні об'єкти, економічні аспекти закономірностей і галузеві особливості технологічного розвитку сучасної економіки України.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін "Основи економічної теорії", "Статистика", "Макроекономіка", "Дослідження операцій", "Основи екології", "Безпека життєдіяльності"; передує вивченню дисциплін "Економіка підприємства", "Основи менеджменту".

Програма дисципліни "Системи технологій" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ"

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Системи технологій" є формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ технологічного розвитку, аналізу технологічних процесів економіки України та пріоритетних напрямків їх розвитку.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів в царині опанування економічними основами технологічного розвитку, галузевих особливостей систем технологій матеріальної та нематеріальної сфер виробництва, аналізу та оцінки техніко-економічної й екологічної ефективності промислових технологій, якості технологічних рішень на підприємстві.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристика

Зміст понять техніки і технології. Роль технології в соціально-економічному розвитку суспільства. Технологія як наука та як об'єкт економічних досліджень.

Поняття технологічного процесу, принципи організації. Технологічний процес і його відмінності від виробничого. Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів. Техніко-економічні показники технологічних процесів.

Поняття технологічної системи. Структура систем, їх класифікація, властивості та техніко-економічний рівень. Закономірності розвитку технологічних систем. Системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів.

Тема 2. Технологічний розвиток і його закономірності

Взаємозв'язок розвитку науки, техніки і технологій. Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій економічній системі. Типи науково-технічного і технологічного розвитку. Технологічний розвиток еволюційного та революційного типу. Технічні цикли. Зміст і структура науково-технічних циклів. Модель циклічного розвитку поколінь технологій.

Технологія як фактор економічного зростання. Виробничо-технологічна структура та її місце в економічній системі. Поняття технологічних зрушень в економічному розвитку та проблема зміни технологій. Особливості структурних зрушень в індустріальній та інформаційній економіках. Прогнозування нової технології.

Тема 3. Пріоритетні напрямки технологічного розвитку та прогресивні види технологій

Вибір пріоритетних напрямів технологічного розвитку. Науково-технічні, технологічні, соціально-економічні та екологічні фактори. Світові тенденції розвитку прогресивних технологій. Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції. Сучасні види та характеристика прогресивних технологій виробництва: біотехнології, генна інженерія, оптоелектроніка, космічна, лазерна тощо. Нові технології в автоматизації і роботизації виробництва. Автоматизація матеріального виробництва як основа розвитку соціальної сфери. Пріоритетний розвиток соціальної сфери, основні напрями. Перспективи їх розвитку в Україні та провідних індустріальних країнах.

Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки в Україні. Соціально-економічні особливості реалізації державних науково-технічних програм.

Тема 4. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства

Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного розвитку підприємства. Напрями технологічного оновлення виробництва.

Поняття гнучких виробничих систем, їх структура та властивості. Ефективність створення і використання гнучких виробничих систем.

Поняття науково-технічної підготовки сучасного виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка). Автоматизовані системи науково-технічної підготовки виробництва.

Тема 5. Економічна оцінка технологій

Система показників ефективності технологій та їх вплив на загальні економічні показники виробництва. Вартісна оцінка нової технології з використанням економетричних моделей. Основні методи економічної оцінки технологій. Метод "витрати-ефективність".

Рівень технології як показник якості технологічного процесу. Вплив технології на якість продукції. Методи контролю якості продукції. Комплексне управління якістю продукції за міжнародними стандартами.

Показники техніко-організаційного та технологічного рівня виробництва. Рівень технологічного впливу, технологічної інтенсивності, керованості, адаптації, безпеки та їх оцінка.

Тема 6. Оцінка та вибір технологічних рішень на підприємстві

Формування системи показників технологічних рішень. Вибір економічних, технологічних, технічних критеріїв. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.

Основні поняття стандартизації та метрології. Міжнародна стандартизація. Принципи побудови засобів контролю.

Формування системи техніко-економічних показників, які визначають якість технологічних рішень. Техніко-економічний аналіз технологічних рішень на альтернативній основі. Вибір оптимального варіанта технологічного рішення.

Тема 7. Галузеві особливості технологічного розвитку України

Сучасний стан, особливості і тенденції розвитку базових технологій основних галузей промислового виробництва: паливно-енергетичного комплексу, машинобудування, металургії, хімічної промисловості тощо. Галузеві особливості систем технологій матеріальної та нематеріальної сфери виробництва. Шляхи вдосконалення та модернізації систем технологій найважливіших галузей матеріальної та нематеріальної сфери виробництва.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Економічна доповідь Президента України за 1994, 1995 роки. - К., 1995.
2. Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ. - К., 1994.
3. Павловський М.А. Шляхи України. - К., 1996.
4. Анчишкин А.М. Наука, техника, зкономика. - М., 1989.
5. Васильєва И.Н. Экономические основы технологического развития: Учеб. пособие для вузов. - М., 1995.
6. Данилина О.М., Верещак И.Е. Техника и технологии комплексной автоматизации производства / Под ред. В.И.Дудорина. - М., 1987.
7. Как работают японские предприятия / Под.ред. Я.Мондена. - М, 1989.
8. Оголева Л.Н., Радиковский В.М. Выбор приоритетов технологического развития: Учеб.пособие. - М., 1992.
9. Основы организации производства: Учебник / Под ред. Н.А. Чечина. - Самара, 1999.
10. Сахал Д. Технический прогресе: концепции, модели, оценки. - М., 1985.
11. Хзй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности: Пер. с англ. / Под ред. А.Г. Слуцкого. - СПб., - 1999.
12. Чухно А.А. Перебудова виробничо-технологічної структури економіки. - К., 1994.
13. Фостер П. Обновление производства. Атакующие выигрывают: Пер с. англ. / Общ. ред. и вступ, статья В.И. Данилова-Данильяна. - М., 1987.
14. Экономические проблемы использования новых технологии. - К., 1997.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.