Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
study ua отзывы, розставте.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським економічним інститутом менеджменту «ЕКОМЕН»., Національним університетом "Львівська політехніка"

Обговорено і рекомендовано до друку: Президією науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 30 січня 2002 p., протокол №19.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Основи менеджменту» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 «Менеджмент», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в управлінні організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Міждисциплінарні зв'язки. Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, базується на знаннях з таких нормативних дисциплін, як «Правознавство», «Соціологія», «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» і є підґрунтям для вивчення дисциплін менеджерського циклу. Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи менеджменту» пов'язана з дисциплінами, які характеризують об'єкт управління або окремі його функції -економічні, фінансові, облікові та юридичні дисципліни, маркетинг, системи технологій тощо.

Програма дисципліни «Основи менеджменту» складається з таких розділів:

1. Мета і завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

1.1 Мета вивчення дисципліни. Головною метою викладання дисципліни «Основ менеджменту» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

1.2 Завданням вивчення дисципліни «Основи менеджменту» є теоретична підготовка студентів із питань:

- сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;
- історія розвитку менеджменту;
- принципи та функції менеджменту;
- суть організації та взаємозв'язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
- система методів управління;
- зміст процесів та технології управління;   
- основи планування, здійснення мотивування та контролювання;
- організація взаємодії та повноважень;
- зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління;
- прийняття рішень у менеджменті;
- інформаційне забезпечення процесу управління;
- керівництво та лідерство, стилі управління;
- теорія конфліктів;
- організаційна культура;
- етика відповідальності у менеджменті;
- ефективність управління.

а також практична підготовка та формування умінь із питань:

- визначення місії та цілей;
- аналіз та побудова різних типів організаційних структур управління організацій;
- налагоджування ефективної комунікації у процесі управління;
- здійснення делегування;
- технологія розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
- профілактика та вирішення конфліктів;
- формування організаційної культури;
- самоменеджмент;
- подолання опору організаційним змінам;
- визначення та оцінка ефективності менеджменту.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Вступ

Предмет, структура та зміст дисципліни «Основи менеджменту». Мета вивчення дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами.

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 3. Історія розвитку науки про управління

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

Розвиток управлінської науки в Україні.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 4. Організації як об'єкти управління

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, структуризація.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу».

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.

Культура організації.

Типи організацій в Україні.

Тема 5. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської  діяльності.  Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Тема 11. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Тема 12. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Тема 14. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Тема 15. Відповідальність та  етика у менеджменті

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

Причини неетичної поведінки.

Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Тема 16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна

1. Конституція України (Основний закон України).
2. Відомості Верховної Ради - .1991. - № 29; 1992. - № 20, 31, 36; 1995. -№ 12, 17.зі змін, та допов. 1992 р. № 20, 31, 36 ВВР 1995р.- № 1 2, 1 7/ТВідомості Верховної Ради України. - 1 99 1 . - № 29.
3. Про підприємства в Україні: Закон України зі змін, та доповн. /Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24;1992. - № 17; 1992. № 38, 39; 1993. - N 11, 24, 26, 29; 1994. - № 3; 1995. - №13, 14;1991.-№36; 1994.-№38; 1993.-№7, 11, 13, 17, 19,24,27.
4. Кодекс Законів про працю України. - К.: Укр.вид.група, 1995.-190. с.
5. Про підприємництво: Закон України зі змін та доповн.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14; 1992. - № 48; 151 1992.-№51; 1993.-№ ЗО; 1994.-№ 3, 28, 40, 49; 1995.-№7,10, 14.
6. Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № ЗО.

Навчально-методична

1. Абчук В.А. Азбука менеджмента. - СПб.: Союз, 1998. - 272с.
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ.-1995.
3. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджмету: деловые игри: Учеб.пособие. -М.: Высш. шк., 1998. - с. 13-14.
4. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Об-во «Знание» России.-1996.-472 с.
5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенний менеджер. - М.: Дело, 1991.
6. Вейл Н. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М.: Новости, 1993. - 244с.
7. Вітлінський В.В. Накопичення, ризик у менеджменті. - К.: Бофистен, 1996. - 366с.
8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: Учебник. - М., 1996. - 416 с.
9. Герчикова Й.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 480с.
10. Глущенко Е.В., Захарова Е.В. Тихонравов Ю.В: Теория управлення / Учебн. курс. - М.: Вестник. 1996. - 332
11. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Специальная литература, 1999.-700с.
12. Гольянов В.П. Краткий курс менеджмента. - Самара, Б.И., 1992.
13. Ґроув З.С. Высокоэффективный менеджмент. — М.: Филинг, 1996.-286с.
14. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. - М.: Фаир-Пресс, 1998. - 288 с.
15. Дайновський Ю.А. Ефективні рішення в мікроекономіці. 505 прийомів бізнесу. - Львів: Ініціатива, 1997. - 160 с.
16. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте: уроки основоположников. - М.: Бек, 1995. - 486 с.
17. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Н.Новгород: НИМБ, 1999.-624с.
18. Жигалов В.Т, Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Вища шк., 1994. - 223 с.
19. Завадський И.С. Менеджмент. - К., 1999.
20. Карсекін В.І., Манов М.А. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування. - К.: Вища шк., 1994.
21. Ладанов Н.Ф. Практический менеджмент. - М., 1995. - 492 с.
22. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента. -СПб.: ИД «МиМ», 1998. - 192с.
23. Мартиненко Н.М. Менеджмент фирмы. - К.: МП «Леся», 1995.
24. Марцинкевич В.Й., Соболева Й.В. Экономика человека: Учеб. пособие.- М.: Аспект Пресс, 1995. - 286 с.
25. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. -М.:Дело, 1992.-701 с.
26. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. -М., 1993.-389 с.
27. Мошек Г.Є. Основи менеджменту. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т.,-1998.-188с.
28. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Казмерчук Н.Г., Поканевич Ю.А Сучасний менеджмент у питаннях та відповідях. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т., 1999.
29. Обер-КриеДж. Управление предприятием. - М.: Сирии, 1997.-257с.
30. Правий В.В., Дятлов В.А. Основа кадрового менеджмента. -М.: Дело, 1997.-336 с.
31. Річард Р.Галагер. Власне мале підприємство - це просто: Пер з англ. - Львів: «Сейбр-Світло», 1995. - 176 с.
32. Свергун О.Ю. Психология успеха, или как стать хозяином своей жизни. - М.: ACT-ПРЕСС, 1999. - 384 с.
33. Тактика особистої роботи менеджера. - Ів.-Франківськ, 1996.-188с.
34. Тесты и методики деловых игр для менеджера: Сборник. -К.:МЗУУП, 1994.-204 с.
35. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело, 1997.-336 с.
36. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. - К.: Основи, 1993. -382с.
37. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей. -К.:МЗУУП. 1994.-104с.
38. Уткин 3. А. Профессия - менеджер. - М.: Экономика, 1992. -176с.
39. Уткин 3. А. Управление фирмой. - М.: Акалис, 1996. - 515 с.
40. Уотермен П.Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). – М.: Прогресс, 1986.
41. Фишер П. Новичок в кресле шефа: Пер. с нем. – М.: АО «Интер эксперт», 1995. – 192с.
42. Фатхутдинов Р.С. Система менеджмента: Учеб. Практ. Пособие. – М.: АО Бизнес, 1996. – 368с.
43. Хміль Ф.І. Менеджмент.: – К. Вища шк., 1995. – 331с.
44. Хокард К., Коротков Й. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованого предпринимательства, 1996. – 224с.
45. Яцура В., Гріффін Р. Основи менеджменту. – Л., Бак.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.