Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка».

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 31 травня 2001 p., протокол № 3.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Економіка підприємства» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно - логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму 0502 «Менеджер», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни «Економіки підприємства» є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисциплін «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Теорія економічного аналізу», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Системи технологій», передує вивченню дисципліни «Фінанси підприємства».

Програма дисципліни «Економіка підприємства» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Економіка підприємства» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

1.2. Завдання курсу.

Курс «Економіка підприємства» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку, зокрема:

- визначення поняття «стратегія розвитку підприємства» і «тактика її здійснення»;
 - окреслення цільових характеристик діяльності підприємства на ринку;
- формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;
- визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та пошук шляхів його ефективного використання;
- визначення понять: поточні витрати підприємства; собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів та прийомів аналізу; планування витрат підприємства;
- визначення поняття механізму формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);
- оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення;
- оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції.

2. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Розділ І. Економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин

Тема 1. Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин

Підприємство як статутний суб'єкт господарювання. Напрями його діяльності та права в галузі планування, управління ресурсами, розпорядження доходами і прибутками.

Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Вартість майна та вартість підприємства, методи їх визначення.

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства: інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика (торгово-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, науково-інформаційна та ін.). Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, самофінансування. Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсивності конкуренції. Методичні підходи до визначення інтенсивності конкуренції на базі ринкових часток підприємств-конкурентів. Поняття межі конкурентного ринку. Фактори, що впливають на визначення межі конкурентного ринку. Види конкурентних протиріч, визначення та класифікація конкурентів. Негативні та позитивні чинники наявності конкурентів на ринку. Конкурентна політика підприємства.

Економічні обмеження створення та діяльності підприємства.

Механізм державного регулювання діяльності підприємстві Пряме державне регулювання діяльності підприємства та його механізм. Економічне регулювання та його важелі.

Класифікація підприємств та характеристика їх Економічні особливості різних видів підприємств.

Тема 2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та зміст.

Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки
беззбитковості», «точки ліквідації», «зони збитковості та прибутковості».

Тема 3. Планування діяльності підприємства

Планування як процес. Його необхідність та доцільність у ринкових умовах.

Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та соціального розвитку підприємств, їх зміст. Методи планування, їх характеристики та умови раціонального застосування.

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використанні.

Поняття стратегії підприємства.

Організаційно-економічні передумови обґрунтування стратегії підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та їх пріоритетності.

Розробка варіантів стратегії. Критерії оцінки їх якості на основі наявного ресурсного забезпечення, глибини обґрунтування, ступеня важливості потенційного результату, ймовірності його досягнення. Діагностика поточної реалізації обраної стратегії: визначення ступеня реалізації стратегії; розробка варіантів її адаптації до діючих умов конкурентного середовища.

Розділ 2. Планування обсягів діяльності підприємств

Тема 4. Виробнича потужність підприємства

Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність структурних підрозділів, окремих ланок виробництва, основного виду обладнання». Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства.

Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання.

Системи та методи визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки.

Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна виробнича потужність. Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв'язок виробничої потужності та пропускної спроможності підприємства.

Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності, їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.

Тема 5. Планування виробничої діяльності підприємства

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифікація видів продукції підприємства за ступенем готовності, характером об'єкта виробництва, особливостями використання, напрямками збуту.

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв'язок між показниками, методика розрахунку, характер використання.

Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми.

Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми підприємства.

Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції, та їх врахування при формуванні виробничої програми.

Системи та методи планування виробничої програми підприємства. Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення необхідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства.

Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному середовищі. Методичні підходи до оптимізації виробництва у середовищі, критерії оптимізації. Методи і показники оптимального визначення варіантів виробничої програми. Умови забезпечення виконання виробничої програми підприємства.

Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками готової продукції.

Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та реалізації продукції.

Розділ 3. Ресурсне забезпечення підприємства

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок у процесі виробництва. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства.

Оптимальне співвідношення ресурсів. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства. Показники рентабельності та ресурсовіддачі. Проблеми вартісної оцінки трудових ресурсів підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень ефективності використання ресурсів. Основні напрями підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємства.

Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Збалансування розміру потреби в ресурсах і джерел її забезпечення. Планування матеріально-технічного забезпечення, його взаємозв'язок з фінансовими можливостями і стратегією розвитку підприємства.

Вибір раціональних видів господарських зв'язків та фактори, що їх обумовлюють. Оцінка ефективності довгострокових господарських зв'язків.

Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття комплексного матеріально-технічного постачання ресурсів, умови його застосування та економічні переваги.

Поняття оптимальної партії постачання та регламенту поставки. Критерії оптимізації партії постачання та обґрунтування її обсягу.

Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами: основні матеріали, допоміжні матеріали, комплектуючі, паливо і електроенергія, інструменти, тара та інше.

Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Види норм і їх характеристика. Методи розробки норм витрат.

Значення та напрямки підвищення ресурсозбереження на виробництві.

Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. Класифікація виробничих запасів. Показники, що характеризують виробничі запаси, та методика їх розрахунку. Нормування виробничих запасів як важливий етап управління ними. Методи нормування виробничих запасів (сировини та матеріалів, інвентарю та швидкозношуваних предметів праці, інструменту, комплектуючих та ін.). Планування потреби підприємства у виробничих запасах. Форми та методи оперативного управління виробничими запасами. Системи та методи внутрішнього контролю за запасами матеріально-сировинних ресурсів.

Тема 8. Основні фонди підприємства

Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Засоби праці як фактор виробництва та капіталу, взаємозв'язок між ними. Особливості формування засобів праці в умовах ринкової економіки.

Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена, залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості.

Фізичний та моральний знос основних фондів. Причини морального зносу та їх характеристика. Економічна природа амортизації основних фондів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів.

Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. Показники, що характеризують використання основних фондів, їх зміст та методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних фондів. Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів та шляхи її підвищення.

Відтворення основних фондів підприємства, умови та форми здійснення. Поняття капітальних вкладень та капітального будівництва. Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переобладнання підприємства, модернізація обладнання як форми відтворення основних фондів.

Порядок та етапи планування основних фондів. Вихідні передумови та методи планування розвитку основних фондів підприємства за видами та формами відтворення.

Тема 9. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.

Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрями підвищення продуктивності праці, та ефективності трудових ресурсів підприємства. Методи нормування витрат праці на підприємстві.

Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика.

Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови використання. Поняття «гнучкого тарифу». Сутність контрактної форми оплати праці. Спеціальні контрактні форми оплати праці. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності.

Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Форми та системи преміювання на підприємстві.

Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства.

Зміст плану з праці та порядок його розробки. Планування потреб підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці. Методи розрахунку фонду оплати праці.

Тема 10. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва

Науково-технічний прогрес (НТП) як основа розвитку та інтенсифікації виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація та механізація виробництва, показники оцінки їх рівня.

Ефективність науково-технічного прогресу. Методика розрахунку ефективності НТП.

Економічний ефект від впровадження заходів НТП. Методика визначення економічного ефекту, соціальних та економічних результатів впровадження заходів науково-технічного прогресу.

Розділ 4. Основні результативні показники господарчої діяльності підприємства

Тема 11. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», «собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв'язок та взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства.

Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення витрат, функціональним призначенням, економічними елементами, способом перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від обсягів виробництва, ступенем однорідності, періодами, принципами організації управління. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях економіки.

Поняття управлінський, бухгалтерський, податковий облік витрат.

Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.

Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства, собівартість продукції та послуг, шляхи їх економії на підприємстві. Поняття та призначення центрів відповідальності за розмір витрат.

Собівартість окремих видів продукції. Вибір калькуляційних одиниць. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості. Нормативна калькуляція як метод визначення планової собівартості продукції (послуг, робіт тощо). Порядок віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції. Розрахунок планової калькуляції. Особливості калькулювання продукції на підприємствах окремих галузей.

Управління поточними витратами за системою «стандарт-костінг», «директ-костінг», сфера застосування, можливості використання, порядок обчислення витрат при одно- та багатоступеневому розподілі маржинального (граничного) доходу.

Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність розрахунку витрат виробництва. Собівартість товарної продукції. Методика складання зведеного кошторису витрат виробництва.

Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Фактори, що обумовлюють рівень витратомісткості продукції, робіт, послуг підприємства.

Методи планування поточних витрат підприємства. Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Виявлення резервів оптимізації поточних витрат підприємства.

Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами.

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Механізм утворення доходів від звичайної діяльності, доходів від надзвичайних подій

Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), інших операційних доходів. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності. Вплив обсягів виробництва, асортиментної та цінової політики підприємства на утворення доходів від операційної діяльності. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях господарювання.

Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Доходи від участі в капіталі, доходи від участі у спільних підприємствах та ін. Доходи від фінансових інвестицій : дивіденди, проценти по цінних паперах, доходи від надання комерційного кредиту, відсотки від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних вкладах. Інші доходи від звичайної діяльності підприємства.

Місце доходів у системі показників, що характеризують стан та розвиток підприємства. Чинники, що визначають розмір доходів різних галузей економіки. Резерви підвищення доходів.

Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів у окремих галузях економіки. Системи та методи внутрішнього контролю за доходами підприємства.

Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела утворення.

Види та класифікація прибутку. Механізм утворення валового прибутку, фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку.

Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства.

Стратегія управління прибутком підприємства, етапи розробки.

Система організаційного забезпечення управління прибутком підприємства. Інформаційна база аналізу прибутку. Системи та методи аналізу прибутку та прибутковості діяльності підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства.

Методика обґрунтування прибутку на плановий період.

Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства. Системи та методи внутрішнього контролю за прибутком.

Тема 13. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Вимоги до формування показників ефективності. Система показників ефективності. Основні та допоміжні показники ефективності.

Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: виробничої, організаційно-управлінської, кадрової. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.

Часткові показники конкурентоспроможності та їх характеристика.

Організаційно-економічні та техніко-технологічні фактори, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства. Прогнозування рівня конкурентоспроможності та умов його досягнення. Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про власність: Закон України від 26.03.91 // Нові закони України.-К., 1991.
2. Про підприємство: Закон України від 27.02.91 // Нові закони України.-К., 1991.
3. Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.91 // Нові закони України. - К., 1991.
4. Про оренду державних підприємств та організацій: Закон України від 10.04.92 // Нові закони України. - К., 1992.
5. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутств: Закон України від 30.06.99 № 784-XVI // Голос України. - 1999. - 31.08.
6. Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України // Голос України. - 1992. -Грудень.
7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 19.02.97 // Урядовий кур'єр № 83-84 від 15.05.97р.
8. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» : Закон України від 19.02.97 // Голос України. - 1997.- 20 березня.
9. Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97р. // Фінансова консультація № 21, 1997р.
10. Про внесення змін до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.1997 // Галицькі контракти. - 1997. -№26.
11. Про лізинг: Закон України від 16.12.97р. // Український інвестиційний журнал. -1998. -№ 1.
12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 // Урядовий кур'єр № 162 від 01.09.99р.
13. Адамов В.Е. и др. Экономика и статистика фирм. -М: Финансы и статистика, 1996.
14. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статистика, 1997.
15. Азоев Г.А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М., 1996.
16. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. -М.: Финансы и статистика, 1994.
17. Баканов М.И., Шеремет АД. Теория экономического анализа. -М., 1993.
18. Бенвенисте Г. Планирование. -М.: Прогресс, 1994.
19. Бланк І.О. Управління прибутком. -К., 1998.
20. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К., 1997.
21. Болт Д.Ж. Практическое руководство по управлению сбытом.-М., 1992.
22. Васильева Н.Э. Формирование цены в рыночных условиях. -М., 1995.
23. Виханский О.С. Стратегическое управление. -М., МГУ, 1995.
24. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. -К., 1996.
25. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства. -К.: Думка, 1995.
26. Гресько В. Совершенствование методов оценки основных производительных фондов. - К., 1988.
27. Головач А.В., Ерина A.M. Статистика. - К.: Вища шк., 1993.
28. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. - СПб, 1995.
29. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство.-М., 1994.
30. Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М., 1998.
31.Гуляева Н.М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства. -К., 1997.
32. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет.-М., 1994.
33. Ефимова О.В. Финансовый анализ. -М.: Бухучет, 1996.
34. Жигалов В.Г. Эффективность трудовых ресурсов. - М., 1992.
35. Игнатов Ю.С. Луценко Л.Ф. Себестоимость и пути ее снижения в промышленности. -К., 1986.
36. Ильешенко С.Ю. Себестоимость в строительстве, торговле и промышленности. -М., 1996
37. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. -М., 1991.
38. Кабанов А.О. Инновационный процесс и эффективность новой техники. -К., 1994.
39. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент.-М., 1998.
40. Кинг К., Климонд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. -М., 1992.
41. Кошелева О.М., Любченко В.И. Экономика предприятий: текст лекций. ХЭУ: X., 1995.
42. Коркин В. Эффективность воспроизводства основных фондов.      
43. Киперман В., Шевляков А. Хозрасчет и показатели прибыли и дохода.-М., 1991.
44. Краткий курс по экономике предприятия / Под. ред. Ушаковой Н.Н., Савельева Е.В. - К, 1998.
45. Справочник директора предприятия. // Под ред. Володина А.А.-М.:Инфра, 1996.
46. Мате Э. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия. -М., 1993.
47. Миргород Ю.А. Как правильно закупать товары. -К.: Кортекс, 1996.
48. Міщенко В.Я. Економіка виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. -К., 1995.
49. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. -К., 1996.
50. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. -М.: Банки и биржи, 1997.
51. Николаева С.А. Принципы формирования и калькулирования себестоимости. -М.: Аналитика-пресс, 1997.
52. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг». -М.: Финансы и статистика, 1993.
53. Олійник С.У. Стратегія і тактика діяльності промислового підприємства в умовах ринку. -К., 1996.
54. Палий В.Ф., Вил Р.В. Управленческий учет. -М.: Инфра -М, 1997.
55. ПелиховЕ.Ф. Экономика производственно-предпринимательской деятельности: Учеб. пособ. -К., 1994.
56. Петрович Й.М., Буріщева І.О. та ін. Економіка виробничого підприємництва. Львів: Оксефт, 1996.
57. Родионова В.М. Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. -М.: Перспектива, 1995.
58. Райзберг Б.А. и др. Современный экономический словарь. -М.: Инфра, 1996.
59. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-Минск, 1998.
60. Смиригинский В.В. Управління матеріальними ресурсами. -К., 1996.
61. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. -М., 1996.
62. Экономика / Под ред. А.С.Булатова. - М., 1994.
63. Экономика предприятия / Под ред. В.А.Горфинкеля. — М, 1996.
64. Экономика предприятия / Под ред. В.А.Горфинкеля, В.А. Швандара.-М., 1998.
65. Экономика предприятия / Под ред. В.Я.Хрипаг -Минск 2000.
66. Экономика, организация и планирование промышленного производства / Под общ. ред. В.А.Лисицына. - Минск, 1990.
67. Економіка підприємства / За ред. С.Ф.Покропивного. - К., 1995.
68. Экономика предприятия / Под ред. А.И.Руденко. - Минск, 1995.
69. Економіка підприємства / За ред. І.М. Бойчик .- Львів, 1998.
70. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипаг. -Минск, 1997.
71 .Экономика промышленного предприятия / Под ред. Н.Л. Зайцева.-М. 1997.
72. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Управління прибутком торговельного підприємства: Конспект лекцій. -К, 1993.
73. Ушакова Н.Н. Кукурудза Л.А. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. -К., 1993.
74. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. -М, 1996.
75. Шиен Д.К., Сингел Д. Методы управления стоимостью и анализа затрат. -М., 1996.
76. Яругова А. Управленческий учет. -М.: Финансы и статистика, 1991.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.