Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Тернопільською академією народного господарства.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 31 травня 2001 р., протокол № 3 .

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Теорія економічного аналізу» складена відповідно до місця і значення дисципліни та за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджер». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Теорії економічного аналізу» є методологія та організація аналізу виробничо-фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін «Вища математика», «Економічна теорія», «Статистика», «Економетрія», «Бухгалтерський облік».

Програма дисципліни «Теорія економічного аналізу» складається з таких розділів:

1. Мета і завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

1.1. Головною метою викладання курсу «Теорія економічного аналізу» є надання студентам системних знань щодо наукових основ економічного аналізу, його методу та методології, організації інформаційного забезпечення, використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств, а також методичних основ аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємств.

1.2. Головними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження економіки підприємств виробничої і невиробничої сфери, а саме:

- наукових основ економічного аналізу;
- методу і методології економічного аналізу;
- організації інформаційного забезпечення економічного аналізу; '
- використання економіко-логІчних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств;
- методичних основ аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємств. Вивчивши курс студент повинен вміти:
- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах економічного аналізу;
- використовувати методи і моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності підприємств;
- прогнозувати фінансово-господарську діяльність підприємства, знаходити шляхи підвищення ефективності господарювання;
- розробляти і приймати обгрунтовані управлінські рішення.

2. ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу

Аналіз як найважливіша риса діалектики. Економічний аналіз і теорія пізнання. Економічний аналіз та основні принципи діалектики. Місце економічного аналізу в системі наук.

Основні принципи економічного аналізу. Системність, комплексність економічного аналізу та зв'язок з економічною теорією. Макроекономічний аналіз: аналіз на національному і регіональному рівнях. Мікроекономічний аналіз на рівні галузі, об'єднання, підприємства.

Аналіз ринкової економіки: роль і місце економічного аналізу в управлінні підприємствами різноманітних форм власності та підвищенні ефективності господарювання.

Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу.

Тема 2. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу

Економічний аналіз в системі управління національною економікою. Економічний аналіз в системі управління підприємством як основною ланкою національної економіки.

Економічний аналіз господарської діяльності як особлива функція управління та елемент керуючої системи. Господарська діяльність як керована підсистема та об'єкт економічного аналізу.

Сутність економічного аналізу як засобу дослідження економічних явищ у процесі господарської діяльності підприємств. Зміст економічного аналізу та його предмет. Завдання аналізу ринкової економіки.

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу

Метод економічного аналізу господарської діяльності: визначення та характерні особливості.

Система показників, її формування та використання в економічному аналізі. Класифікація аналітичних показників: кількісні та якісні, факторні та результатні, загальні та часткові, абсолютні та відносні, об'ємні та питомі.

Поняття фактора в аналізі як умови, що визначає соціально-економічні явища та процеси; характеристика причин змін результатів діяльності підприємств. Класифікація та ранжирування факторів, що визначають результати господарської діяльності.

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності: адаптивність, комплексність, системність, динамічність, точність, оперативність, ефективність, прогресивність.

Класифікація методів обробки економічної інформації та прийоми аналізу: економіко-логічні (традиційні) та економіко-математичні.

Використання методів та прийомів на етапах аналітичного дослідження.

Методика економічного аналізу як сукупність відповідних принципів, методів, засобів та прийомів; творча активність суб'єктів аналізу.

Тема 4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу

Економіко-логічні методи та прийоми обробки даних, що використовуються при вивченні економічних процесів та явищ.

Класифікація економіко-логічних методів і прийомів та сфера їх застосування.

Порівняння, форми порівняння та їх використання в аналізі. Забезпечення порівнюваності показників.

Розрахунок показників бізнес-плану, обліку, звітності та вибіркових спостережень на основі єдиної оцінки.

Прийоми групування для вивчення взаємозв'язку між факторними та результативними показниками, вивчення тенденцій розвитку та зміни економічних явищ, що досліджуються. Види групувань, що використовуються для вирішення аналітичних завдань.

Прийоми деталізації загальних показників за ознакою часу, місцем здійснення господарських операцій, процесів, центрами відповідальності та складовими елементами (частками) показників. Деталізація як основа розробки факторної моделі показника, що аналізується.

Метод балансового пов'язування у дослідженні матеріальних і трудових ресурсів, грошових витрат і доходів підприємства, його фінансового стану та при узагальненні результатів факторного аналізу.

Графічний метод у дослідженні аналітичних показників. Засоби графічного зображення економічних показників. Розподіл графіків за їх призначенням та методами побудови.

Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показника. Методи ланцюгових підстановок, індексний, розрахунки за допомогою відхилень, метод коригуючого коефіцієнта та часткової участі. Методи диференціювання, зважених кінцевих різниць, логарифмічний та інтегральний метод оцінки факторних впливів.

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об'єкта дослідження за допомогою прийому оцінки нерівномірності темпів зростання показників.

Прийом визначення «вузьких» місць та головних ланок розвитку господарського об'єкта.

Тема 5. Економіко-математичні методи та моделі в економічному аналізі

Економіко-математичні методи та моделі в аналізі господарської діяльності, їх класифікація і характеристика. Поняття «модель» і «моделювання". Моделі, за допомогою яких відображаються економічні процеси та їх результати.

Застосування економіко-математичних методів при вирішенні конкретних аналітичних завдань: графічні методи, методи кореляційного та регресійного аналізу, методи лінійного та динамічного програмування, методи теорії ігор та масового обслуговування. Матричні методи аналізу.

Сутність моделювання господарських операцій, процесів та економічних явищ. Основні методологічні принципи процесу моделювання.

Послідовність та етапи економіко-математичного моделювання господарських операцій та процесів.

Класифікація завдань факторного аналізу. Поняття прямого та оберненого факторного аналізу.

Особливості використання математичних моделей в аналітичній роботі підприємств.

Економіко-математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності. Типи факторних систем.

Основні прийоми моделювання: методи подовження, розширення, формального розкладання та скорочення факторних систем.

Методи детермінованої комплексної оцінки господарської діяльності

Стохастичне моделювання і аналіз факторних систем господарської діяльності. Метод сучасного факторного аналізу та інтерпретація результатів його застосування.

Тема 6. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності

Система економічної інформації як база даних для аналізу господарської діяльності підприємств різноманітних форм власності. Принципи організації інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності. Вимоги, яким має відповідати система економічної інформації. Класифікація та характеристика найважливіших видів економічної інформації, що використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств: правова, нормативно-довідкова, планова, фактографічна.

Бізнес-план та його економічний зміст. Бухгалтерська (фінансова) звітність: форми, структура та зміст. Облікові регістри, їх структура та зміст. Статистична облікова інформація (звітна та оперативна). Позаоблікова інформація.

Методика накопичення та систематизації аналітичної інформації. Методи перевірки достовірності джерел інформації. Проектування організації економічного аналізу на підприємстві: мета і завдання, сутність та зміст, етапи та організація.

Формування системи актуальних економічних завдань для конкретного дослідження господарського об'єкта. Визначення функціональної побудови аналізу: мета, функції та завдання. Система показників та принципи побудови аналітичних таблиць.

Кібернетична та технологічна системи аналізу, елементи системи та їх взаємозв'язок. Технологія аналітичного процесу. Розподіл обов'язків між виконавцями аналітичної роботи.

Процесуальна побудова аналітичної роботи. Елемент аналітичного процесу: етап, процедура, операція. Принципи побудови програм економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Регламентація та форми реалізації аналітичного процесу.

Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу: суб'єкти та об'єкти аналізу, система показників, джерела інформації, методи її обробки; методи узагальнення та систематизації результатів аналізу і прийняття рішень.

Основи організації комп'ютерної обробки економічної інформації для економічного аналізу.  

Тема 7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації

Класифікація видів економічного аналізу за функціями управління, характером об'єкта управління; видами бухгалтерського обліку; змістом, суб'єктом та методикою аналізу.

Функції управління як критерії класифікації видів економічного аналізу: оперативний, ретроспективний і перспективний. Зміст, завдання, організація та основні джерела інформації, методи і особливості організації оперативного, ретроспективного і перспективного аналізу.

Внутрішньогосподарський аналіз: його зміст та завдання, організація, основні джерела інформації, методи проведення та місце в системі управління підприємством і його структурних підрозділах.

Техніко-економічний, соціально-економічний аналіз: їх зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення, місце в системі комплексного економічного аналізу.

Управлінський та фінансовий аналіз: їх зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення, місце в системі комплексного економічного аналізу.

Внутрішній і зовнішній аналіз: їх зміст, завдання, основні етапи організації. Функціонально-вартісний аналіз у вирішенні організаційно-управлінських завдань.

Тема 8. Система комплексного економічного аналізу і пошук резервів підвищення інтенсифікації та ефективності виробництва

Системний підхід до аналізу господарської діяльності. Етапи проведення системного аналізу. Передумови створення комплексного економічного аналізу, його сутність та основні принципи.

Загальна схема змісту комплексного аналізу, взаємозв'язки основних груп економічних показників. Стисла характеристика окремих блоків комплексного економічного аналізу. Взаємозв'язок основних показників.

Узагальнення і систематизація результатів аналізу. Поняття резервів та їх виявлення. Комплексний економічний аналіз як система пошуку резервів підвищення ефективності виробництва.

Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва.

Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

Тема 9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства

Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт і послуг. Показники обсягу продукції, їх взаємозв'язок, послідовність та зміст аналізу.

Аналіз факторів виробництва: показники і зміст.

Структурно-логічна модель аналізу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг.

Структурно-логічні моделі аналізу факторів виробництва: трудових і матеріальних ресурсів, основних засобів.

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції: показники і зміст.

Структурно-логічна модель загального аналізу собівартості реалізованої продукції.

Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу загально виробничих статей витрат у собівартості реалізованої продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат на гривню реалізованої продукції.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності: показники і зміст.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу прибутку від операційної діяльності.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу чистого прибутку.

Структурно-логічна модель аналізу розподілу чистого прибутку.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу рентабельності.

Аналіз фінансового стану: показники та зміст.

Структурно-логічна модель аналізу фінансового стану.

Методика оцінки економічного потенціалу підприємства.

Оборотні активи та методика їх аналізу. Показники інтенсивності використання оборотних активів, методика їх розрахунку та аналітична оцінка.

Аналіз джерел фінансування підприємства і розподілення його прибутку. Аналітична оцінка джерел фінансування підприємства.

Аналіз фінансової стабільності та платоспроможності підприємства. Ліквідність, платоспроможність, банкрутство.

Структурно-логічна модель аналізу ефективності господарювання.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. -К.: Україна. 1996.
2. Про власність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. зі змінами і доповненнями// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20.
3. Про підприємництво: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. зі змінами і доповненнями.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
4. Про підприємства: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 27 березня 1991р. зі змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - № 24.
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Мінфіну України, 1999-2001.
6. Абрютина М. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: Дис, 2000.
7. Басовский Л. Теория экономического анализа: Уч.пос. - М.: Инфра-М,2001.
8. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. -М.: Зкономика, 1997.
9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. -М.: Финансы и статистика, 1997.
10. Балабанов И. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субьекта. - М.: ФиС, 2000.
11. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Бочаров В. Финансовое моделирование. С.-П.: Питер, 2000.
13. Быкадоров В. Финансово-экономическое состояние предприятия. - М: Приор, 2000.
14. Білуха М.Т. Теорія бухгатерського обліку: Підручник. - К.: КДТЕУ,-2000.
15. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. -Житомир: ПГ «Рута», 2000.
16. Елейко Я. Основи фінансового аналізу. - Львів: ЛБИ НБУ, 2000.
17. Економічний аналіз: Навч. Посіб./ За ред. акад. НАНУ проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001.
18. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Проспект, 2000.
19. Ковалев А. Анализ финансового состояния предприятия. -изд. 4-е, исправл. й доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
20. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Аналіз діяльності банку. - К.: КДТЕУ, 1999.
21. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Луганськ, 2000.
22. Прьїкин Б.В. Экономический анализ предприятия. - М.: ЮНИТИ,2001.
23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск:.ООО «Нове знання», 1999.
24. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К.: КНЕУ, 2000.
25. Таркуцяк А. Фінансовий аналіз. К.: УФІМБ, 2000.
26. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб. -К.: Лібра, 1999.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.