Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки "Менеджмент", 31 травня 2001 р., протокол № 3.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Бухгалтерський облік" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 "Менеджер", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення "Бухгалтерського обліку" є об'єкти бухгалтерського обліку; способи оцінки об'єкта; загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку; облікові процедури; облік окремих видів господарських операцій підприємств; фінансова звітність.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисципліни "Економічна теорія", передує вивченню дисциплін "Аудит", "Контролінг".

Програма дисципліни "Бухгалтерський облік" складається з таких розділів:

1 . Мета та завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Бухгалтерський облік" є засвоєння майбутніми менеджерами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності.

1.2. Основними завданням курсу є оволодіння студентами організаційними і методичними прийомами бухгалтерського обліку господарської та фінансової діяльності підприємств.

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Вступ

Курс "Бухгалтерський облік" для базової освіти студентів проводиться відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра з менеджменту. Він є однією з найважливіших складових учбового процесу.

Курс складається з трьох розділів:

1. Основи бухгалтерського обліку
2. Фінансовий облік
3. Управлінський облік

Мета курсу полягає у вивченні студентами основ бухгалтерського обліку, які базуються на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Завданням курсу є засвоєння студентами базової освіти з менеджменту теоретичних знань з основ бухгалтерського обліку.

Курс "Бухгалтерський облік" є базовою дисципліною для подальшого процесу вивчення інших дисциплін бакалаврату. У навчальному плані він викладається після основних загальноекономічних дисциплін і є передумовою подальшого вивчення дисциплін обліково-аналітичного та контрольного блоку.

Курс посідає одне із провідних місць серед навчальних дисциплін у планах менеджерських спеціальностей. Він тісно пов'язаний з таким дисциплінами, як "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства", "Операційний менеджмент" та іншими.

Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку

Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об'єкти

Загальне поняття про облік. Виникнення та роль господарського обліку в суспільстві. Місце обліку в системі управління. Бухгалтерський облік як наука, його зв'язок з іншими науками. Бухгалтер як професія.

Бухгалтерський облік як інформаційна база управління підприємством. Види бухгалтерського обліку. Фінансовий та управлінський облік. Податковий облік.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Ресурси підприємства, їх кругообіг як предмет бухгалтерського обліку. Активи підприємства, їх зміст і класифікація. Капітал, його види і зміст при різних формах власності. Забезпечення наступних витрат і платежів, цільове фінансування. Зобов'язання підприємства.

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність тощо.

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку як сукупність методичних і технічних прийомів.

Поняття збалансованості та його використання в економіці. Балансове рівняння та його модифікації. Бухгалтерський баланс. Значення, структура та зміст балансу. Фінансова звітність, її види і значення. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Вимоги до фінансової звітності". Взаємозв'язок фінансової звітності з загальноприйнятими принципами (концепціями) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські рахунки як інформаційна модель об'єктів обліку, їх побудова і принципи запису на них. Класифікація рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку: активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій в Україні.

Подвійність в економіці і її використання в бухгалтерському обліку. Принцип подвійного запису на рахунках та його контрольне значення. Синтетичний та аналітичний облік.

Документація. Зміст і класифікація облікових документів. Інвентаризація. Значення та види інвентаризацій. Оцінка і калькуляція як спосіб вартісного вираження об'єктів обліку.

Тема 3. Система бухгалтерського обліку

Бухгалтерський процес в цілому. Складові бухгалтерського процесу: первинна реєстрація, поточний облік, узагальнення поточного обліку. Обліковий цикл.

Облікові регістри. Техніка запису. Облікові системи (форми обліку), їх різновиди та основні принципи побудови. Традиційні та комп'ютерні бухгалтерські системи. Класифікація та шляхи розвитку комп'ютерних бухгалтерських систем.

Державне та професійне регулювання бухгалтерського обліку. Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні.

Розділ 2. Фінансовий облік

Тема 4. Облік власного капіталу

Форми власності, поняття та визначення статутного капіталу. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності: державне, приватне підприємство, господарське товариство.

Облік статутного капіталу на державному і приватному підприємстві. Облік статутного капіталу в господарських товариствах. Облік емісії (випуску) та продажу акцій. Облік розрахунків з учасниками. Облік неоплаченого капіталу.

Облік акцій власної емісії, викуплених у акціонерів. Вилучений капітал. Анулювання акцій.

Облік формування та використання додаткового капіталу.

Тема 5. Облік необоротних активів

Визначення та класифікація необоротних активів.

Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Документування операцій з основними засобами. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Методи нарахування амортизації основних засобів. Облік нарахування зносу основних засобів.

Ремонт та реконструкція об'єктів основних засобів. Облік витрат на поліпшення збереження основних засобів. Облік вибуття основних засобів у результаті їх продажу, обміну, ліквідації тощо.

Переоцінка основних засобів, її облік.

Облік нематеріальних активів: види, оцінка, знос. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Облік інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації. Облік надходження, зносу, вибуття інших необоротних матеріальних активів.

Економічний зміст орендних відносин (лізингу). Облік операцій з операційної та фінансової оренди. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Тема 6. Облік запасів

Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Облікова оцінка запасів. Формування первісної вартості запасів. Транспортно-заготівельні витрати. Облік надходження запасів.

Методи оцінки вибуття запасів. Облік вибуття запасів у результаті передачі у виробництво, продажу тощо. Вплив методів оцінки вибуття запасів на витрати і фінансові результати.

Документування операцій руху запасів. Облік запасів у місцях зберігання та в бухгалтерії. Синтетичний та аналітичний облік запасів.

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Тема 7. Облік оплати праці і розрахунків з персоналом

Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Форми і системи оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата. Мінімальна заробітна плата.


Облік персоналу і використання робочого часу. Облік встановлених норм виробітку. Способи обліку виробітку при різних формах оплати праці.
Нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати. Державне пенсійне і соціальне страхування.

Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. Облік розрахунків з органами державного пенсійного і соціального страхування.

Облік розрахунків з персоналом по інших операціях.

Тема 8. Облік витрат підприємства

Витрати на виробництво. Класифікація витрат по економічних елементах, їх групування по економічних елементах, статтях калькуляції в плануванні та обліку. Завдання обліку витрат за їх елементами. Поняття та номенклатура елементів витрат.

Облік матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації необоротних активів, інших операційних витрат, інших витрат діяльності.

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік витрат на допоміжних (підсобних) виробництв. Облік втрат від браку. Незавершене виробництво.

Витрати діяльності. Витрати операційної діяльності. Облік загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат.

Облік адміністративних витрат. Облік інших витрат операційної діяльності. Інші витрати звичайної діяльності. Надзвичайні витрати.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Тема 9. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації

Визначення готової продукції. Калькулювання фактичної виробничої собівартості готової продукції. Облік випуску готової продукції. Облік руху готової продукції в місцях зберігання і бухгалтерії. Методи оцінки вибуття готової продукції. Облік продажу готової продукції.

Оцінка товарів. Облік надходження і реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік товарів у місцях зберігання гуртової торгівлі. Звітність матеріально-відповідальних осіб. Облік товарів у бухгалтерії.

Облік продажу товарів у роздрібній торгівлі за готівку. Облік продажу товарів у кредит.

Ціноутворення і калькуляція в громадському харчуванні. Облік сировини і товарів. Облік виробництва і реалізації продукції та товарів.

Особливості обліку витрат обігу на підприємствах торгівлі та громадського харчування.

Тема 10. Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій

Облік грошових коштів у касі, на поточному та інших рахунках у банках.

Форми безготівкових розрахунків. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями. Облік резерву сумнівних боргів.

Облік розрахунків по нетоварних операціях.

Облік вексельного обороту.

Облік розрахунків з бюджетом.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 ("Зобов'язання".

Кредитні операції. Види кредитів. Облік кредитних операцій.

Облік операцій в іноземній валюті. Основні поняття: валюта звтності, валютний курс, курсова різниця. Відображення в обліку операцій в іноземній валюті під час первинного визнання та на дату складання балансу. Облік коштів в іноземній валюті.

Облік експортно-імпортних операцій.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін (валютних курсів".

Тема 11. Облік фінансових результатів

Доходи підприємства: визначення та класифікація. Облік (доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

Собівартість реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності.

Облік результатів діяльності від участі в капіталі.

Облік доходів і витрат фінансової діяльності.

Облік доходів і витрат іншої звичайної діяльності.

Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. Облік податкових різниць з податку на прибуток.

Облік формування фінансових результатів від усіх видів діяльності.

Облік використання прибутку на створення резервного капіталу.

Облік нарахування та виплати дивідендів учасникам товариства. Оподаткування дивідендів.

Облік нерозподіленого прибутку або непокритих збитків. Облік банкрутства підприємств.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".

Тема 12. Облік інвестицій

Види та класифікація інвестицій. Капітальні інвестиції. Облік капітального будівництва.

Облік будівельного виробництва.

Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій.

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

Облік фінансових інвестицій, придбаних з метою наступного продажу.

Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".

Тема 13. Фінансова звітність

Призначення фінансової звітності в умовах ринкової економіки.

Завершення бухгалтерського циклу. Забезпечення достовірності інформації в фінансовій звітності. Зміст, призначення і порядок складання форм фінансової звітності.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 " Звіт про власний капітал ".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Примітки до фінансової звітності.

Взаємозв'язок форм фінансової звітності.

Розділ 3. Управлінський облік

Тема 14. Управлінський облік в менеджменті

Визначення та загальні принципи. Організація управлінського обліку на підприємстві. Користувачі інформації управлінського обліку. Об'єкти управлінського обліку та калькулювання витрат. Центри витрат, відповідальності і прибутку. Внутрішня система облікової інформації, її організація та використання.

Тема 15. Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Собівартість продукції та її складові. Витрати, що включаються і не включаються до собівартості продукції. Прямі і непрямі витрати. Змінні і постійні витрати. Статті калькуляції витрат. Зв'язок управлінського і фінансового обліку.

Облік і калькулювання собівартості продукції за повними витратами. Віднесення на собівартість продукції. Віднесення та розподіл непрямих витрат.

Облік і калькулювання собівартості продукції за неповними витратами. Система "директ-кост". Облік загальновиробничих витрат та їх віднесення на собівартість продукції. Визначення маржинального доходу за змінними витратами.

Облік постійних витрат.

Нормативний метод обліку і калькулювання - "стандарт-кост".

Тема 16. Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності

Організація аналітичного обліку адміністративних витрат за центрами їх виникнення. Облік витрат на збут на підприємствах гуртової і роздрібної торгівлі. Особливості обліку витрат підприємств громадського харчування.

Облік інших витрат операційної діяльності.

Тема 17. Облік фінансових результатів по центрах

Облік та визначення фінансових результатів діяльності за центрами витрат, відповідальності та прибутковості. Калькулювання прибутковості окремих видів продукції, сегментів діяльності, структурних підрозділів, спільних проектів.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Нормативна література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями).
2. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97р. № 77/97-ВР (із змінами і доповненнями).
3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97р. № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).
4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами і доповненнями).
5. Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету Міністрів від 28.02.00р. № 419.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. №87.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ": Затв. наказом Мінфіну від 28.05.99р. № 137.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Затв. наказом Мінфіну від 27.04.00р. № 92.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Затв. наказом Мінфіну від 18.10.99р. № 242.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Затв. наказом Мінфіну від 20.10.99р. № 246.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затв. наказом Мінфіну від 08.Ю.99р. № 237.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Затв. наказом Мінфіну від 31.01.00р. № 20.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": Затв. наказом Мінфіну від 26.04.00р. № 91.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда": Затв. наказом Мінфіну від 28.07.00р. № 181.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затв. наказом Мінфіну від 29.11.99р. № 290.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. наказом Мінфіну від 31.12.99р. № 318.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств": Затв. наказом Мінфіну від 07.07.99р. № 163.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність": Затв. наказом Мінфіну від 30.07.99р. №176.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів": Затв. наказом Мінфіну від 10.08.00р. № 193.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. Наказом Мінфіну від 25.02.00р. № 39.
25. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. № 291.
26. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291.
27. Порядок ведення касових операцій в національній валюті України: Затв. постановою НБУ від 13.10.97р. № 334.
28. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Затв. постановою Правління НБУ від 02.08.96р. № 204.
29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Мінфіну від 11.08.94р. №69.

2. Спеціальна

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
3. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Луганськ: Промдрук, ДСД "Лугань", 2000.
4. Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К., 2000.
5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практ. посіб. -К.: Лібра, 1999.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.