Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

КОНТРОЛІНГ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом “Львівська політехніка”.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки “Менеджмент”, 31 травня 2001р., протокол №3.

ВСТУП

Програму нормативної дисципліни «Контролінг» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин згідно зі стандартом.

Предметом вивчення «Контролінгу» є процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системи, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення «витрати - обсяг - прибуток».

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Менеджмент», «Економіка підприємства».

Програма дисципліни «Контролінг» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛІНГ»

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Контролінг» є формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

- оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;
- опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;
- формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення
- діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та підтримки прийняття управлінських рішень.

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Чинники виникнення контролінгу. Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні концепції контролінгу.

Місце контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу.

2. Характеристика об'єктів контролінгу

Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат залежно від зміни обсягу дальності: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно технологічного процесу: основні і накладні витрати. Спосіб віднесення витрат до об'єкту калькулювання: прямі і непрямі. Класифікація витрат за охопленням нормування, за характером використання ресурсного потенціалу, за ступенем можливості регулювання. Собівартість продукції, її види.

Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.

3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу

Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю. Облік за нормативною собівартістю.

Мета, область застосування, переваги системи стандарт- кост. Нормативні та бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні загальновиробничі витрати. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в системі директ-костінг.

Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

4. Система планування та бюджетування на підприємстві.

Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємстві ,їх зміст та взаємозв'язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет цехової собівартості продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат і прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.

Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності.

5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу.

Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.

Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.

Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

Методи аналізу відхилень фактичних результаті від планових. Класифікація відхилень.

Модель «витрати - обсяг - прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного леверіджу.

Поняття та методика проведення ABC - аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Функціонально -вартісний аналіз.

6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

Методи стратегічної діагностики. Види стратегій підприємства як об'єкт стратегічної діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загрози. Діагностика за слабкими сигналами.

Методи оперативної діагностики. Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.

7. Контролінг інвестиційних проектів

Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві. Місце контролінгу інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу фінансово-господарської діяльності підприємства. Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація. Принципи контролінгу інвестиційних проектів. Види контролінгу інвестиційних проектів.

Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу. Традиційні критерії: окупність, рентабельність. Критерії з дисконтуванням грошових потоків: чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс прибутковості та приведена окупність. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності: метод кращого стану, метод прийняття рішень без числових значень ймовірностей використання, метод ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод достовірних еквівалентів.

Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.

Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів. Організаційна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів. Глобальна та локальні організаційно-інформаційні моделі контролінгу інвестиційних проектів. Дослідна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів: контролінг передінвестиційної фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної. Узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів.

Тема 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві.

Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Вимоги до створення варіанти служби контролінгу.

Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського обліку, фахівця з інформаційних систем.

Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформацій в системі контролінгу.

Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством. Дослідженням системи управління підприємством. Формування центрів відповідальності і розробки нормативів. Методи збору та обробки даних службою контролінгу. Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу.

9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

Класифікація управлінських рішень за ступенем стандартизації, за ступенем визначеності в навколишньому середовищі. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень: класичного, принципу обмеженої раціональності, принципу ефективного управління, принципу соціального підходу.

Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття рішень «виробляти чи купувати». Критерії прийняття рішень при ціноутворенні. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.06.99 № 996-XIV
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» // Бізнес. Бухгалтерія.- 1999.-№28.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Бізнес. Бухгалтерія.-2000.-№67.
4. Аксененко А.Ф. Нормативный метод учета в промышленности: Теория, практика и перспективы развития.- М.: Финансы и статистика, 1983.
5. Ананькина Е.А., Данилочкина Н.Г. Управление затратами. -М.: «Издательство ПРИОР», ИВАКО Аналитик, 1998.
6. Вандер Вил Р., Палий В.Ф. Управленческий учет.- М.: ИНФРА-М, 1997.
7. Голов С.Ф. Управленческий учет.- К.: «Скарби», 1998.
8. Гулін Д.В., Максименко О.Л. Система контролінгу на промисловому підприємстві // Маркетинг в Україні. - 2000. - №4, с. 20-24.
9. Гуляева Н.М., Верещагін В.В. Моделі і методи розрахунків в інвестиційному контролінгу на торговельних підприємствах. // Регіональні перспективи - 2000. № 2-3 стор. 39-42.
10. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994.
11. Ивашкевич В. Б. Контроллинг: сущность и назначение //Бухгалтерский учет и аудит - 1991 . №7.
12. Ковалев В.В., Соколова Я.В. Основы управленчесого учета.- СПб: Лист, 1991.
13. Контроллинг как инструмент управления предприятия. Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, Юнити, 1998.
14. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.
15. Lucey T. Management Accounting. DP Publications Aldine House, London W12 8 AW, 1996.
16. Лев Т.А. Контролінг в фінансовому менеджменті вищого учбового закладу. - Донецк: ИЕП НАН України, 1999.
17. Лисенко В.П. Использование системного подхода в управлении текущими затратами // Бизнес Информ. - 1999.-№1-2.-С.105-108.
18. Лисенко В.П. Інформаційна база управління поточними витратами торговельного підприємства // Вісник КДТЕУ. - 1999 -№3.-С. 75-84.
19. Майданчик Б. И. Основы управленческого учета // Контроллинг, -1992.- №2.
20. Манн Т., Майер Э. Контроллинг для начинающих. Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1992.
21. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1993.
22. Минаев Э.С, Данилочкина Н.Г., Ионов В.И., Базадзе Н.Г. Основы контроллинговых исследований.- М.: Изд-во Моск. авиац. ин-та, 1994.
23. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1996.
24. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: Система «директ-костинг»: Теория и практика.- М.: Финансы и статистика, 1993.
25. Николаева О., Шишкоава Т., Управленческий учет.-М.,1997.
26. Ореховский П.А. Контроллинг: Учебное пособие./ Международная академия Современного Знания. - Обнинск: МАСЗ, 2000.
27. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль, 1997. -146с.
28. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка. 1999. - 421 с.
29. Сіроштан М.А. та ін. Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства: навчальний посібник. - X.: Око. 1999. -216с.
30. Serfling К. Cotrolling., 2 Aufl.- Stuttgart; Berlin; Koln: Kohlhammer, 1992.
31. Скоун H.T. Управленческий учет.- М.: Аудит ЮНИТИИ, 1997.
32. Смирнов С.А. Контроллинг: учебно-практическое пособие. -М.:МЭСИ, 1999.
33. Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 375 с.
34. Терещенко О.А. Функциональный инструментарий контроллинга и его роль в организации антикризисного финансового менеджмента // Экономика предприятия - 2000, № 2-3, стор. 46-58.
35. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства. Навч. посібник.-К. КНЕУ, 2000.-412 с.
36. Управление инвестициями: В 2-х т./ Под ред. В.В. Шеремета, В.М. Павлюченко, В-Д- Шапиро и др. - М.: Высшая школа, 1998.
37. Управленческий учет: Учебное пособие/Под ред. А.Д. Шеремета. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1999.
38. Уткин Э.А. Антикризисное управление. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1997.
39. Уткин Э.А. Курс менеджмента. Учебник для вузов. - М.: Из-во «Зерцало», 1998. - 448 с.
40. Фальцман В.К., Давыдов Л.А. Основы управления предприятием. - М.: ТЕИС., 2000. - 122 с.
41. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем./ Под ред. М.Л. Лукашевича и Е.Н. Тихоненковой.- М.: Финансы и статистика, 1998.
42. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем./Под ред. А.А. Туркача, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. -М.: Финансы и статистика, 1997.
43. Хорнгерн Ч. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ. - Прентис - Хол, 1997.
44. Хорнгерн Ч., Фостер Д. Учет затрат: управленческий аспект: Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1995.
45. Шим Джейк К., Сигел Джоел Г. Методы управления стоимостью и анализ затрат.- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.
46. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. - М.: Финансы и статистика, 1993.
47. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран.- М.: Финансы и статистика, 1991.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.