Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

АУДИТ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським національним технічним університетом «Київська політехніка».

Обговорено і рекомендовано до друку Президією методичної комісії з напряму підготовки "Менеджмент" від 1 9 2001 р., протокол №4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Аудит" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 "Менеджмент", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення "Аудиту" є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання.

Міждисциплінарні зв'язки: передує вивченню дисципліни "Контролінг" після вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік".

Програма дисципліни "Аудит" складається з таких розділів:

1. Мета і завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "АУДИТ"

1.1. Основною метою викладання курсу "Аудит" є формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової Звітності та фінансового стану суб'єктів господарювання.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

- знань з теорії контролю та основ аудиту;
- теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту;
- практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства;
- вміння формувати та обґрунтовувати висновки. Вивчивши курс студент повинен вміти:
- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;
- вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;
- прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;
- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;
- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва.

2. ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Вступ до курсу "Аудит"

Загальні положення курсу. Предмет курсу "Аудит". Зв'язок аудиту з макро- та мікроекономікою, економікою підприємства, теорією бухгалтерського обліку та економічного аналізу, статистикою та іншими дисциплінами.

Мета і завдання курсу "Аудит", його зміст в умовах становлення ринкової економіки. Тематична структура і послідовність вивчення курсу "Аудит". Співвідношення видів занять. Самостійна робота студентів у вивченні курсу. Форми контролю за роботою студентів.

Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні економікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Державний, муніципальний, незалежний контроль, контроль власника.

Класифікація видів контролю та їх характеристика.

Державний контроль у країнах з високорозвиненою економікою ринкового типу.

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності.

Суспільна потреба в аудиті.

Призначення та необхідність виникнення аудиту. Теоретичне обґрунтування необхідного виникнення: потреби потенційного або існуючого інвестора, теорія агентів, теорія мотивацій. Етапи розвитку аудиту (підтверджуючий, системоорієнтований, ризикоорієнтований) та їх характеристика.

Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Основні елементи визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Мета аудиту.

Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Принципи аудиту: етичні (незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість) та їх характеристика. Принципи незалежності та її правові, етичні та економічні аспекти.

Предмет аудиту.

Адекватність відображення господарського факту як предмет аудиту. Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. Характеристика системи облікового відображення господарського факту.

Об'єкти аудиту їх класифікація та параметризація.

Поняття методу та методика аудиту.

Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Регулювання аудиторської діяльності в Україні.

Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

Суб'єкти регулювання аудиторської діяльності: держава та професійні організації.

Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов'язки.

Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифікату та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікату.

Поняття стандартів і норм аудиту.

Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладання договору.

Міжнародна регламентація аудиторської діяльності. Основні постулати, як базові пропозиції, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

Національні нормативи аудиту їх характеристика, застосування.

Кодекс професійної етики аудиторів України.

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування. Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта. Прийняття рішень про продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового клієнта. Оцінка аудиторського ризику.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові.

Аудиторські процедури, їх призначення та види.

Аналітичні процедури: поняття, значення та необхідність їх використання в аудиті.

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту.

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Підприємницький ризик та його характеристика.

Поняття аудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що його обумовлюють.

Ризик контролю, його визначення та складові.

Ризик не виявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком не виявлення.

Припустимий аудиторський ризик.

Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику.

Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості на різних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення.

Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових перевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки.

Процедури, що не є вибірковими.

Аудиторські докази. Класифікація доказів.

Основні умови збору доказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.

Тема 9. Робочі документи аудитора

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, створені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора: за часом ведення і використання; за способом і за часом ведення і використання; за способом за джерелами одержання; за ступенем деталізації, за ступенем стандартизації; за формою представлення; за тенденціями складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Завдання та послідовність аудиту активів та зобов'язань. Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій. Перевірка операцій на рахунках у банках.

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

Аудит інвестиційної та довірчої діяльності.

Аудит операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довгострокового та короткострокового призначення.

Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах ЕСОД.

Система комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту.

Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо Його запобігання.

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок.

Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Види аудиторських висновків.

Позитивний висновок, умови його представлення. Обставини для неподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода.

Умовно-позитивний висновок.

Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини.

Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від видання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку.

Порядок складання та подання аудиторських висновків.

Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні документи

1. Конституція України: Прийнята 28.06.96р. - К.: Україна, 1996.
2. Про аудиторську діяльність: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 22.04.93 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №23.
3. Про підприємства в Україні: Закон України: Прийнятий 27.03.91р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
4. Про підприємництво: Закон України: Прийнятий 01.03.91р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.
5. Про власність: Закон України: Прийнятий 07.02.91р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 20.
6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України: Прийнятий 25.05.97 р. // Відомості Верховної Ради України - 1997. -№27.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.08.1999р.
8. Положення (стандарт) БО 1 . Загальні вимоги до фінансової звітності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706 // Все про бух. обік - 2000. -№11.
9. Положення (стандарт) БО 2 Баланс: Затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 р. №87 // Все про бух. облік - 2000. -№П.
10. Положення (стандарт) БО 4 Звіт про рух грошових коштів: Затв. Наказом МФ України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бух. облік. -2000.-№11.
11. Положення (стандарт) БО 5 Звіт про власний капітал. Затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бух. облік. - 2000, №11.
12. Положення (стандарт) БО6 . Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 28.05.99 р. №137 // Все про бух. облік. - 2000 -№11.
13. Положення (стандарт) БО 7 Основні засоби: Затв. Наказом Міністерства Фінансів України // Все про бух. облік - 2000 - № 15.
14. Положення (стандарт) БО 11 Зобов'язання : Затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 31.01.2000 № 20.
15. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України №73 від 18.12.1998.
16. Международные стандарты аудита. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. - М., 2000.

Спеціальна література

1. Адаме Р. Основы аудита. - М.: Аудит - ЮНИТИ, 1995.
2. Арене Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит. - М: Финансы и статистика, 2001.
3. Аудит:-общий, банковский, страховой / Под. ред. В. Суйца. -М.:Инфра-М, 2000.
4. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. - К.: Знання, КОО, 2000.
5. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К.: Вища шк., 1998.
6. Голов С.Ф., Зубілевич С.Я. Основи аудиту. -К.: Мім, 1996.
7. Плисюк Г. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых резервов. - М.: Экзамен, 2001.
8. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. - М.: Аудит-ЮНИТИ, 1999.
9. Рудницький В. Внутрішній аудит: Методологія, організація. Тернопіль: Економічна думка, 2000.
10. Фінансова звітність за національними положеннями (стандарти) бухгалтерського обліку. -К.: Лібра, 1999.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.