Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

СТАТИСТИКА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським інститутом економіки і менеджменту “ЕКОМЕН”, Львіською комерційною академією

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 р., протокол № 4.

ВСТУП

Предметом вивчення дисципліни "Статистика" є кількісний бік суспільного життя, який знаходить своє відбиття у конкретних розмірах і кількісних співвідношеннях суспільних явищ і процесів.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін "Вища математика", "Математичне програмування", "Теорія ймовірностей і математична статистика"; передує вивченню дисциплін "Теорія економічного аналізу", "Економіка підприємства", "Фінанси".

Програма дисципліни "Статистика" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ:

1.1. Мета викладення курсу. Основною метою викладання дисципліни «Статистика» є формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, опанування методів статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ.

1.2. Завдання вивчення курсу. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

- збирання, перевірка та оцінювання статистичної інформації, розробка статистичних формулярів;
- зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його структури;
- техніка обчислення узагальнюючих статистичних показників (абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація;
- статистична оцінка однорідності зібраного статистичного матеріалу;
- вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку;
- аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії окремих факторів у їх розвитку;
- проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його результатів на генеральну сукупність;
- використання сучасної системи показників соціальної та економічної статистики.

2. ЗМІСТ КУРСУ

А. Теорія статистики

Тема 1. Методологія статистики. Організація статистики в Україні

Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття і категорії статистичної науки.

Статистична сукупність. Закон великих чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики.

Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її організація в Україні. Міжнародні статистичні організації.

Сучасні проблеми статистики. Система показників економічної та соціальної статистики.

Тема 2. Статистичне спостереження

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види статистичного спостереження щодо часу реєстрації фактів та повноти охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План статистичного спостереження. Мета спостереження. Об'єкт та одиниця спостереження. Програма спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розробки. Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи спостереження. Підготовчі роботи. Засоби забезпечення точності спостереження.

Первинний облік та звітність. Види звітності. Спеціальні статистичні спостереження. Помилки спостереження. Контроль даних спостереження.

Тема 3. Зведення, класифікації та групування в статистиці

Суть і завдання статистичного зведення. Особливості зведення матеріалів звітності і спеціально організованого спостереження. Групування як основа наукової обробки даних. Завдання групування та їх значення у статистичному дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Типологічні, структурні, аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування. Визначення кількості груп та розміру інтервалів групувань.

Спеціалізація ознак та інтервалів групувань. Метод вторинного групування. Найважливіші групування і класифікації, що застосовуються в статистиці.

Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор основних фондів (КОФ) та інші.

Ряди розподілу, їх види, правила побудови. Засоби графічного зображення розподілу одиниць сукупності.

Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць. Розробка макетів таблиць.

Тема 4. Статистичні показники

Суть і види узагальнюючих статистичних показників, огляд основних джерел інформації та їх загальна характеристика.

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу. Взаємозв'язок між окремими видами відносних величин.

Тема 5. Середні величини та загальні принципи їх застосування

Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин. Середня арифметична та умови її застосування. Властивості середньої арифметичної та спрощені способи її обчислення. Середня гармонічна і техніка її обчислення. Середня квадратична та умови ЇЇ застосування.

Особливості обчислення середніх із відносних величин. Багатовимірні середні. Мода і медіана в статистиці. Обчислення моди і медіани в інтервальному ряді розподілу.

Тема 6. Варіація ознак і статистичні способи її виміру

Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації, техніка їх обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія) та середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Методи обчислення дисперсії. Характеристики форм розподілу.

Тема 7. Ряди динаміки

Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і їх взаємозв'язок: абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного процента приросту.

Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна суть та техніка розрахунку середніх значень - основних характеристик рядів динаміки. Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки застосування. Середня хронологічна, техніка обчислення та випадки застосування.

Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції розвитку. Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція в статистиці.

Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

Суть індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі. Класифікація індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні і ланцюгові індекси.
Індекси агрегатної форми. Система взаємопоеднаних індексів і визначення впливів окремих факторів.

Індекси з змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси. Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.

Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси структурних зрушень.

Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих цін.

Тема 9. Вибіркове спостереження

Суть і переваги вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок вибірки та визначення меж інтервалу для середньої величини і частки.

Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки і способи відбору, що забезпечують репрезентативність.

Способи поширення вибіркових даних на генеральну сукупність. Практика застосування вибіркового спостереження в соціально-економічному аналізі. Б. Економічна та соціальна статистика

Тема 10. Методологічні основи економічної та соціальної статистики

Система показників економічної та соціальної статистики. Класифікації і групування в соціально-економічній статистиці. Економічні концепції класифікацій. Державний класифікатор України КВЕД. Критерії визначення галузей економіки.

Міжнародна стандартна класифікація занять. Міжнародні класифікатори продукції і номенклатури товарів. Інші міжнародні економічні класифікації та групування.

Тема 11. Статистика національного багатства

Поняття національного багатства: загальна концепція та визначення. Класифікації та групування, які використовуються у вивченні національного багатства в СНР. Види оцінки національного багатства. Джерела статистики про національне багатство. Статистичне вивчення обсягу, структури і динаміки національного багатства.

Система показників простого і розширеного відтворення основного капіталу. Поняття, склад і методи оцінки капітальних вкладень. Поняття основних фондів та їх класифікація. Види оцінки основних фондів. Методи обчислення амортизації. Баланси основних фондів. Показники стану руху та використання основних фондів.

Поняття та класифікація оборотних засобів. Статистичне вивчення обсягу та використання оборотних фондів. Поняття матеріалоємності продукції. Аналіз матеріалоємності продукції.

Поняття оборотності фондів обігу.

Тема 12. Статистика населення

Джерела інформації про населення. Основні категорії населення. Групування населення за різними ознаками. Статистичне вивчення природного руху населення: абсолютні та відносні показники народжуваності, смертності та природного приросту. Поняття про таблиці смертності (дожиття). Показники середньої тривалості життя. Показники шлюбності та розлучень.

Поняття міграції населення. Абсолютні та відносні показники механічного руху населення. Розрахунок перспективної чисельності населення.

Завдання статистичного вивчення ринку праці. Система показників чисельності і складу робочої сили. Поняття економічно активного населення і аналіз рівня і динаміки безробіття. Економічно неактивне населення. Джерела інформації про зайнятість населення.

Показники зайнятості та безробіття населення.

Тема 13. Статистика національних рахунків

Історія виникнення системи національних рахунків. Загальні принципи побудови системи національних рахунків. Основні поняття і класифікації в системі національних рахунків. Характеристика системи національних рахунків ООН. Національні особливості застосування системи національних рахунків.

Види рахунків та їх структура: ресурсна частина та використання ресурсів. Порівняння показників системи національних рахунків і балансу народного господарства. Застосування СНР у макроекономічному аналізі і прогнозуванні. Поняття та методика обрахунку доданої вартості, валового внутрішнього (національного) продукту, чистого національного продукту. Міжнародне співставлення ввп.

Тема 14. Статистика продукції

Валова додана вартість (ВДВ) та валовий внутрішній продукт (ВВП).

Склад валового внутрішнього продукту. Методи обчислення валового внутрішнього продукту. Статистика продукції промисловості. Натуральні і вартісні показники продукції промисловості. Валовий оборот, валова, товарна, реалізована і чиста продукція. Індекси промислового виробництва. Система показників, джерела інформації й публікації статистики продукції сільського господарства. Міжнародне порівняння продукції сільського господарства.

Статистика продукції інших галузей економіки.

Тема 15. Статистика ринку та цін

Поняття, суть та система показників кон'юнктури ринку. Методи оцінки ринкової ситуації. Розрахунок і аналіз потенціалу ринку. Аналіз тенденцій розвитку, коливань та циклічності ринку. Методи вимірювання еластичності попиту та пропозиції. Оцінка і аналіз чисельності, структури,

динаміки та розміщення підприємств ринкової сфери. Статистика реклами.

Статистичний аналіз оптового і роздрібного товарообігу. Аналіз товарних запасів і товарообігу.

Методологічні основи статистики цін. Система цін і тарифів та статистичні методи їх вивчення. Практика реєстрації цін та методи відбору. Види цін і тарифів, які використовуються для оцінки продукції товарів та послуг.

Міжнародне та міжрегіональне порівняння цін. Рівень цін та індекс цін. Знецінення грошей, купівельна спроможність , індексація. Споживчий кошик, індекс споживчих цін.

Тема 16. Статистика праці

Показники чисельності і складу робочої сили. Поняття облікової чисельності, методика визначення середньо облікової чисельності штатних працівників та середньо облікової чисельності всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості. Показники руху робочої сили.

Робочий час та його використання. Календарний, табельний та максимально можливий фонд робочого часу.

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці в міжнародній статистиці.

Аналіз динаміки продуктивності праці в натуральному, вартісному та трудовому виразі. Статистичне вивчення факторів зростання продуктивності праці. Особливості обчислення рівня і динаміки продуктивності праці в окремих галузях економіки.

Суть оплати праці і завдання її статистичного вивчення.

Фонд основної та додаткової заробітної плати, їх склад та аналіз. Обчислення середньої заробітної плати працівників. Показники рівня та динаміки середньої заробітної плати і доходів.

Тема 17. Статистика витрат виробництва, обігу та рентабельності

Завдання статистики витрат виробництва і обігу. Аналіз, структури витрат виробництва і обігу. Аналіз собівартості продукції виробництва. Особливості вивчення собівартості продукції у капітальному будівництві та сільському господарстві. Статистичний аналіз витрат обігу.

Показники валового доходу та прибутку. Показники рентабельності та ділової активності, аналіз фінансової стійкості " підприємства.

Тема 18. Статистика рівня життя населення

Завдання статистики життєвого рівня населення. Система показників рівня життя. Показники обсягу кінцевих доходів населення. Номінальні і реальні доходи. Баланс грошових доходів і витрат населення.

Показники обсягу, структури і рівня споживання матеріальних благ та послуг. Показники статистики бюджетів сімей. Узагальнюючий показник рівня життя населення. Індекс вартості життя.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про державну статистику: Закон України // Голос України. - 1992.-21 жовтня 1992.
2. Про заходи щодо розвитку державної статистики: Указ o Президента України від 22 листопада 1997р. № 1299/97 // Статистика України. - 1998. - № 1.
3. Програма реформування державної статистики на період до 2002 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 971 від 27.06.1998р.
4. Статистика : Підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін. - К.:КНЕУ, 1998.
5. Статистика : Підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін. - К.:КНЕУ,2000.
6. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учеб. - М.: ИНФРА - М, 2000.
7. Єріна А.М., Пальян 3.0. Теорія статистики. Практикум. - К: "Знання", 2001.
8. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности /Под ред. О.З. Башиной, А. А. Спирина - М.: Финансы и статистика, 2000.
9. Статистика: Учеб. пособие / Под ред. М.Р. Ефимовой М.Р. Москва ИНФРА-М. - 2000.
10. Попов І.І., Федорченко В.С. Теорія статистики. Практикум: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2001 .
11. Теория статистики: Учеб. / Под ред. Г.Л. Громыко -М.:ИНФРА-М, 2000
12. Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами ЕХСЕЬ: Навч. посіб. - К.: Четверта хвиля, 1999.
13. Экономическая статистика: Учеб. / Под ред. Ю.Н. Иванова. -М: ИНФРА-М, 1998.
14. Статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів. - К.: КДТЕУ, 1997.
15. Кевиш П. Теория индексов и практика экономического анализа: Пер. с венг. - М.: Финансы и статистика, 1990.
16. Парфенцева Неля. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання. - К.: Основи, 2000.
17. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-т новой экономики, 1 997.
18. Статистика України: Журн. Держкомстату України.
19. Статистика. Курс лекций /Харченко Л.П. й др. -Новосибирск.: Изд-во НГАЗиУ; М.:ИНФРА - М, 1997.
20. Елисеева И.И. и др. Международная статистика: Учеб. пособие/ И.И Елисеева, Т.В. Костеева, Л.И. Хоменко. - Мн.:Высш. шк.,1995.
21. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учеб./ Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1995.
22. Липпе Петер. Экономическая статистика. - Штутгарт: Изд-во ФСУ, 1995.
23. Социальная статистика: Учеб./ Под ред. И.И. Елисеевой. -М.: ФинансьІ й статистика, 1997.
24. Теория статистики: Учеб./ Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: ФинансьІ й статистика, 1996.
25. Статистика підприємництва / За ред. П.Г. Вашківа. - К.: Нац. банк України, 1999.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.