Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Заказ трансфера такси Бургас созополь, Болгарские курорты.

ФІНАНСИ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Тернопільською академією народного господарства

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 31 травня 2001 p., протокол № 3.

ВСТУП

Програму вивчення нормативної дисципліни «Фінанси» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму 0502 «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси» є фінансові відносини на макрорівні, методи їх регулювання та особливості розвитку на сучасному етапі.

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисциплін циклу економічної теорії, «Статистика», передує вивченню дисципліни «Фінанси підприємства». Програма дисципліни «Фінанси» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Фінанси» є формування у майбутніх менеджерів системи знань з організації та функціонування фінансів на макрорівні як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, набуття практичних навичок у розбудові фінансової політики держави.

1.2. Вивчення курсу «Фінанси» передбачає набуття знань з усіх напрямків функціонування фінансового механізму, а саме:

- вивчення загально фінансового механізму;
- класифікація фінансових проблем, які виникають у державі на сучасному етапі розвитку;
- застосування основних положень теорії фінансів до обґрунтування напрямків розв'язання вказаних проблем;
- знання та використання макроекономічних фінансових показників;
- управління фінансами в державі;
- формування фінансових фондів різного рівня управління та призначення;
- фінансові регулювання ринкових відносин на сучасному етапі створення ринкових відносин;
- вплив фінансів на зовнішньоекономічну діяльність країни.

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Тема 1. Сутність та призначення фінансів

Поняття фінансів. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів. Передумови виникнення фінансів. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Фінанси - вартісна категорія. Макро- і мікрорівні вивчення фінансів.

Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Загальна характеристика цих сфер.

Фінанси, особливості їх функціонування - економічне вчення про товарно-грошові відносини, розширене відтворення, природу і функції держави. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.

Функції фінансів: розподільча, контрольна. Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. Об'єктивна необхідність розподільчої функції фінансів, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави. Сутність контрольної функції фінансів, її прояв в організації контролю за розподілом частини валового внутрішнього продукту по відповідних фондах та їхньому витрачанні за цільовим призначенням.

Поняття фінансових ресурсів. Централізовані фінансові ресурси. Децентралізовані фінансові ресурси. Джерела їх формування.

Тема 2. Фінансова система України

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об'єкт управління. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок.

Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики держави. Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрямки фінансової політики.

Стратегія і тактика фінансової політики України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм. Поняття і склад фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Формування фінансового механізму в умовах ринкової економіки. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики держави. Фінансове управління фінансами. Об'єкти і суб'єкти управління. Органи управління фінансами та їх функції. Права і обов'язки Міністерства

Фінансів України, Державної податкової служби України, Державного казначейства України та їх структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами. Автоматизовані системи управління фінансами

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст фінансового планування під час ринкових зрушень.

Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, методи фінансового контролю. Державні та недержавні органи фінансового контролю.

Аудит - незалежний фінансовий контроль.

Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю.

Правове регулювання фінансових відносин.   

Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні.

Тема 3. Державний бюджет

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Значення державного бюджету у господарському механізмі держави.

Бюджет як економічна категорія. Об'єкти і суб'єкти бюджетних відносин.

Бюджет як основний фінансовий план держави.

Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів. Особливості держбюджету на поточний рік. Показники стану бюджету - бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит. Причини виникнення бюджетного дефіциту, допустимі межі та джерела його покриття.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи. Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетів. Зведений бюджет: сутність та призначення.

Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, їх форми й організація. Бюджетне регулювання. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Бюджетні позички, порядок їх видачі і погашення. Взаєморозрахунки між бюджетами.

Бюджетний процес, його складові елементи та регламентування.

'Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи. Виконання державного бюджету.

Тема 4. Державні доходи

Поняття та економічний зміст державних доходів. Фактори, що впливають на масштаби державних доходів.

Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів.

Принципи організації системи доходів бюджету, їх класифікація.

Розмежування доходів між ланками бюджетної системи.

Структура доходів Державного бюджету. Доходи, що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі, а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, а також проценти та дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств. Гранти і дарунки у вартісному обрахунку. Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Податкові надходження та їх значення у системі доходів бюджету. Державні позики та емісійний дохід.

Неподаткові доходи бюджету, їх склад і призначення.

Місце централізованих цільових фондів в економічному та соціальному розвитку держави. Об'єктивна необхідність їх створення.

Доходи державних підприємств та організацій - складова державних доходів. Прибуток державних підприємств.

Тема 5. Державні видатки

Сутність, характеристика, склад, структура державних видатків. Класифікація видатків бюджету.

Порядок фінансування державних капітальних вкладень. Методи фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних асигнувань.

Державні видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки на індексацію доходів і заробітної плати працівників бюджетних установ.

Склад і структура державних видатків у соціально-культурній сфері, особливості її фінансування.

Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів. Видатки, що здійснюються з бюджетів Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів.

Сутність та види між бюджетних трансфертів. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам.

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам.

Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів.

Між бюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

Субвенція з державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту.

Субвенція на компенсацію втрат доходів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг.

Тема 6. Податкова система

Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту.

Основні види податків та механізм їх обчислення.

Загальнодержавні податки: їх структура та порядок встановлення. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. Законодавство України про місцеве оподаткування. Основні види податків та механізм їх обчислення.

Характеристика елементів податку.

Об'єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Методи побудови податкових систем.

Права і відносини власності як база встановлення податків. Особливості оподаткування різних суб'єктів господарювання.

Податкова політика: поняття та її напрямки.

Мета податкового менеджменту, його об'єкт та суб'єкти.

Державна податкова служба, склад податкової служби України. Законодавство про податкову службу в Україні. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації. Податкова міліція - завдання, функції, підпорядкування.

Тема 7. Державний кредит

Сутність і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують державний кредит, його суб'єкти. Об'єктивна необхідність і можливості використання державного кредиту. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств І організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу у державі. Значення державного кредиту у фінансовому забезпеченні загальнодержавних та регіональних потреб.

Позики, їх класифікація за правом емісії, формами виплати доходів, методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками.

Види цінних паперів держави, їх характеристика.

Емісія державних цінних паперів: вибір їх видів, обґрунтування термінів обігу, форми виплати доходів та ін.

Поняття державного боргу. Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній державний борг. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Загальна характеристика заходів у сфері управління державним боргом.

Поняття рефінансування державного боргу.

Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні.

Тема 8. Державні цільові фонди

Сутність та роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Трансформація функцій державних фондів в умовах перехідної економіки. Нормативно-законодавче регламентування державних цільових фондів в Україні.

Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні державні цільові фонди.

Сутність та значення соціального захисту населення України на сучасному етапі. Принципи соціального страхування.

Напрямки удосконалення механізмів регулювання соціального захисту населення України.

Пенсійне забезпечення - складова соціального захисту. Специфіка пенсійних відносин в Україні. Джерела формування та напрямки фінансування коштів державного Пенсійного фонду.

Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

Необхідність та напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні.

Сутність та значення соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку. Джерела формування Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Джерела формування та напрямки функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні.

Роль системи соціального захисту безробітних в розв'язанні соціально-економічних проблем в Україні. Механізм управління грошовими потоками Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Перспективи реформування системи соціального захисту безробітних.

Державне регулювання охорони навколишнього середовища. Державні цільові фонди місцевих органів влади. Валютні та резервні фонди місцевих органів влади.

Тема 9. Фінанси підприємств

Поняття підприємництва. Види підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Поняття фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у фінансовій системі країни.

Структура фінансових відносин, що мають місце на підприємстві.

Поняття і структура майна підприємства. Основні засоби, оборотні засоби, їх особливості. Порядок формування майна підприємства.

Поняття фінансових ресурсів підприємства.

Поділ джерел формування фінансових ресурсів підприємства на власні та залучені. Структура власних і залучених фінансових ресурсів підприємства. Особливості власних фінансових ресурсів підприємства.

Особливості залучених фінансових ресурсів підприємства.

Поняття фондів, що утворюються на підприємстві, їх види: статутний фонд, резервний фонд, амортизаційний фонд, фонд оплати праці та інші.

Грошові надходження підприємств; їх структура та класифікація.

Економічний зміст прибутку, його склад. Фактори формування прибутку. Розподіл і використання прибутку підприємства.

Інвестиційна діяльність на підприємствах, її наслідки. Інноваційна діяльність підприємств.

Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту на підприємстві.

Зв'язок фінансового менеджменту на підприємстві з фіскальною та грошово-кредитною політикою держави.

Форми взаємозв'язку фінансового менеджменту з окремими сегментами та інститутами фінансового ринку.

Фінансове планування на підприємствах: зміст, мета, завдання.

Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та видів діяльності. Фінанси комерційних підприємств. Особливості організації фінансів некомерційних установ і організацій. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів.

Тема 10. Фінанси населення

Поняття фінансів населення.

Фінансові ресурси населення.

Джерела формування доходів населення. Класифікація джерел формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів населення.

Порядок використання доходів населення. Фактори, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. Функція споживання, функція заощаджень.

Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація.

Гранична схильність до споживання.

Гранична схильність до заощаджень.

Класифікація заощаджень населення.

Порядок формування фінансового портфеля фізичної особи та особливості формування споживчого портфеля фізичної особи.

Портфель нагромадження.

Сутність інвестиційного портфеля та його структура. Прямі інвестиції, позичковий капітал, ануїтет, інвестиційно-фондовий портфель.

Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів у країні. Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиції.

Тема 11. Страхування

Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Страховий фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків. Суб'єкти страхових відносин: страховики, страхувальники.

Галузі страхування: особисте, майнове, страхування відповідальності. Сутність, принципи обов'язкового та добровільного страхування.

Взаємозв'язок соціального та особистого страхування. Медичне страхування. Здоров'я громадян як об'єкт медичного страхування.

Види майнового страхування.

Необхідність та зміст страхування відповідальності.

Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види підприємницьких ризиків.

Співстрахування та перестрахування: зміст та функції.

Сутність, структура та суб'єкти страхового ринку. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку. Ліцензування страхової діяльності.

Формування та перспективи розвитку страхового ринку України.

Тема 12. Фінансові форми регулювання ринкових відносин

Необхідність, суть та способи державного регулювання економіки. Сутність, завдання фінансового регулювання економіки країни. Використання фінансових важелів у державному регулюванні економіки (податкова політика, бюджетне регулювання, державні дотації, субсидії, амортизаційні відрахування, державний кредит, страхування та ін.

Роздержавлення та приватизація: суть і завдання. Фінансові проблеми роздержавлення і приватизації.

Фонд держмайна: його функції, завдання, обов'язки, організація. Роль фонду державного майна у процесі роздержавлення. Зарубіжний досвід приватизації та роздержавлення, можливості його використання.

Фінансовий ринок. Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів. Роль фінансових ринків у ринковій економіці.

Функції фінансового ринку. Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.

Склад фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів.

Місцеві, регіональні, національні, міжнародні фінансові ринки. Первинний та вторинний ринки.

Суб'єкти фінансового ринку.

Суб'єкти операцій на ринку цінних паперів.

Емітенти цінних паперів; компанії, товариства, підприємства та держава в особі національного уряду і місцевих органів обігу управління.

Покупці цінних паперів: індивідуальні та інституціональні інвестори (юридичні особи). Діяльність пенсійних та ощадних фондів; страхових компаній, інвестиційних фондів та компаній, банків, довірчих товариств та інших фінансово-кредитних установ на ринку цінних паперів.

Фінансові інститути ринку.

Фінансові посередники. Види фінансових посередників: депозитні установи, банки, ощадні установи, контрактні установи, пенсійні фонди;

страхові компанії, інвестиційні фонди, дилери і брокери. Функції фінансових посередників.

Роль національного банку на ринку державних цінних паперів.

Операції з цінними паперами комерційних банків.

Тема 13. Фінанси у зовнішньоекономічній діяльності

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Форми та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як частина загальної зовнішньоекономічної політики держави. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вплив оподаткування на обсяг на структуру експортно-імпортних операцій.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин. Фінанси спільних підприємств та міжнародних господарських об'єднань. Іноземні інвестиції: поняття, значення та види.

Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його форми. Комерційний кредит та банківський кредит: сутність, призначення та види. Класифікація міжнародних кредитів.

Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютні системи: сутність та види. Структура валютної системи. Валютна політики держави. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрямки та суб'єкти. Валютний ринок. Валютні обмеження та валютні кліринги.

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації. Необхідність їх утворення, мета функціонування, роль у міжнародних фінансових відносинах. Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавчі акти

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Голос України. - 1996. - 13 липня. - Ст. 85,95-98,116,119.
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542- ПІ //Урядовий кур'єр. - 2001. - № 131.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. № 280/97- ВР // Відомості Верховної Ради України-1997.-№24-Розд. III.
4. Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»: Закон України від 5.02.1998 р. № 83/98 - ВР //Відомості Верховної Ради У країни. - 199 8. - №29.
5. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939 - ХП //Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 13.
6. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3425 - XII //Відомості Верховної Ради У країни. - 1993. - № 23.
7. Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. № 85/96 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№19.
8. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97 - ВР //Відомості Верховної Ради У країни. - 199 8. - № 16.
9. Про внесення змін до Закону України «Про підприємства в Україні»:
Закон України від 4.02.1998 р. № 72/98 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №24.
10. Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво»: Закон України від 23.12.1997 р. № 762/97- ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№17.
11. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему Української РСР »: Закон України від 26.06.1995 р. № 253/95 - ВР //Відомості Верховної Ради України. -1995.-№26.
12. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. № 1201- XII //Відомості Верховної Ради України. -1991.-№38.
13. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96 - ВР //Відомості Верховної Ради України. -1996.-№ 19.
14. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96 - ВР //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№43.
15. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р, № 1576 - XII //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.
16. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про господарські товариства»: Закон України від 22.12.1997 р. №769/97-ВР //Відомості Верховної Ради України, - 1998. - №18.
17. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»:
Закон України від 18.12.1997 р. №77/97- ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№16.
18. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.1997 р. №283/97 -ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №27.
19. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Закон України від 18.11.1997 р. №639/97 - ВР //Відомості Верховної Ради. - 1998. - №10.
20. Про податок на додану вартість: Закон України від 3.04.1997 р. № 168/97- ВР //Відомості Верховної Ради У країни. - 1997. - № 21.
21. Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»: Закон України від 14.02.1996 р. №46/96 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №9.
22. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю»: Закон України від 19.09.1996 р. №378/96 - ВР//.-1996.-№45.
23. Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів»: Закон України від 18.02.1997 р. №75/97 - ВР //Відомості Верховної Ради У країни. - 1997. - №15.
24. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.1997 р. № 400/97 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №37.
25. Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»: Закон України від 3.12.1997 р. №680/97- ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№11-12.
26. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26.06.1997 р. № 402/97 - ВР //Відомості Верховної Ради України.-1997.-№37.
27. Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування»: Закон України від 3.12.1997 р. №686/97- ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №14.
28. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533 - III.
29. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98 - ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №23.
30. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. //Голос України. - 2001. - 23 січ.
31. Про національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. //Галицькі контракти. - 1999. - № 25.
32. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. //Додаток до щотижневика Відомості Верховної Ради України.
33. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 р. // Кучерявенко М.П. Банківське право. - Харків, 1999.
34. Про плату за землю: Закон України від 3 червня 1992 р. // Кучерявенко М.П. Банківське право. - Харків, 1999.
35. Про Державне Казначейство України: Указ Президента України від 27.04.1995 р. №335/95 //Урядовий кур'єр. - 1995. - №68 -69.
36. Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України від 12.05.1998 р. №456/98 //Урядовий кур'єр. -1998.-№91-92.
37. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3.07.1998 р. №727/98 //Урядовий кур'єр - 1998. - №128.

Підручники і навчальні посібники

38. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання, 1997.
39. Бланк Й.А. Словарь-справочник финансового менеджмента. - СПб: Алетейя, 1998.
40. Бровакова Е.Г., Продивус И.П. Финансово-кредитная система государства. - К.: Сирии, 1997.
41. Булгакова С.О. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. -К.:КНТЕУ, 2000.
42. Булгакова С.О., Василенко Л.Т., Кучер Г.В. Фінанси: Опорний конспект. - К.: КДТЕУ, 1999.
43. Булгакова С.О., Єрмошенко Л.В. Бюджетна система України: Опорний конспект. - К.: КДТЕУ, 1999.
44. Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів //Фінанси України. - 2001. - № 6.
45. Василенко ЛІ. Теоретичні основи оподаткування. - К.: КНТЕУ, 2000.
46. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. - К.: Вищашк., 1997.
47. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000.
48. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі України //Фінанси України. - 2000. - № 1.
49. Вовк В.М., Левицька 0.1. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємств //Фінанси України. -2000.-№ 1.
50. Волосовим С.В. Мито та митні платежі: Опорний конспект. -К.:КДТЕУ, 1999.
51. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств//Фінанси України. - 2001. - № 7.
52. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юрінком,1997.
53. Гикит Л.В. Финансы: Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. -К.:МАУПД998.-92с.
54. Горянська С.В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення //Фінанси України. - 2001. - № 6.
55. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс:Учеб. пособие./Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикульника. -М.: Финстат-информ.,1997.
56. Государственные финансы:Учеб. пособие./Под ред. В.М. Федосова, С.Я. Огородника, В.Н. Сутроминой. -К.: Либидь,1991.
57. Гребеник Н. Основні засади грошово-кредитної політики на 2000 р. //Вісник НБУ. - 2000. - № 6.
58. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украйни: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 128 с.
59. Грідчина М.В. Фінанси: Навч. посіб. - К. Укр-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. - 64 с.
60. Д'яконова 1.1. Податки та податкова політика в Україні. - К.: Наук, думка, 1997.
61. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесе в Украине. - Днепропетровск, 1995.
62. Довгань Л.П. Державне регулювання фінансової діяльності акціонерних товариств //Фінанси України. - 2000. - № 1.
63. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова 1.1. Бюджет і фінансова політика в Україні: Навч. посіб.» К.: Наук, думка, 1997.
64. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - Львів, 1997.
65. Затковський І.В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами //Фінанси України. - 2001. - №7.
66. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. -К.: МАУП, 2001. -доп. 144с.
67. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. -К..-МАУП, 1999.-112с.
68. Казначейська система виконання бюджету: Навч. посіб. /За ред. С.О.Булгакової - К.: КДТГУ, 2000.
69. Кашенко О.Я. Фінансові аспекти економічних платежів //Фінанси України.-2000. - №1.
70. Кириленко О.П. Фінанси: Навч. посіб. - 2-е вид. -Тернопіль: Економ, думка, 1998.
71. Клапків М.С. Методи ідентифікації фінансових ризиків //Фінанси України.- 2000. - № 1.
72. Клименко Д.Б. Ринкова вартість залучених коштів //Фінанси України.-2001.-№6.
73. Козюк В.В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України //Фінанси України. - 1999. - № 5.
74. Колосова В.П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами //Фінанси України. - 2000. -№2.
75. Корнєєв В.В. Фінансові посередники і інвестиційна роль та інструментарій //Фінанси України.-2000. - №2.
76. Кравченко В.І. Фінаси місцевих органів влади України: основи теорії та практики. - К.: НДФ1, 1997.
77.Кулик В.В., Кулик А.В. Бюджет як інструмент розвитку внутрішнього ринку //Фінанси України. - 2001. - № 7.
78. Кучер Г.В. Державний борг: історія і сьогодення //Фінанси України.-1999.-№2.
79. Лагутін В.Д. Фінанси і виробництво: структурні взаємозв'язки, суперечності, стимули //Фінанси України. - 2000. - № 2.
80. Лазепка В.І. Резервні фонди підприємств як джерело інвестицій //Фінанси України. - 2001. - № 6.
81. Лариженський М.Г. Нові тенденції на світовому фондовому ринку. //Фінанси України. - К., 2000. - № 7.
82. Максимова Л.М., Носкова Й.Я. Международные экономические отношения: Учеб. пособ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
83. Мельник П.В. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика //Фінанси України. - 2001. - № 6.
84. Мозговий О. Фінансовий ринок України: сучасний стан. //Урядовий кур'єр. - 3 серп. 2000. - № 140.
85. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. - К.: ФЕНИКС, 1997.
86. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие/Под, рерд. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. - М.: Финансы! ЮНИТИ, 1998.
87. Налоги: Учеб. пособие/Под, ред. В.В. Буряковского. -Днепропетровск: Пороги, 1998.
88. Налоговые системы! зарубежных стран /Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.
89. Науменкова С.В., Андреев А.В., Журавська Ф.О. Фінансовий ринок та інвестиції: 36. тестових вправ і завдань. - К.: Т-во «Знання» КОО, 2000.-214с.
90. Общая теория финансов: Учебник /Под ред. Л.А. Дробозиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
91. 0нишко С.В., Жеребних A.M. Виконання податкових зобов'язань в Україні //Фінанси України. - 2001. - №7.
92. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. - К.: КНЕУД999.
93. Оскольський. Фондовий ринок виведуть з тіні біржі //Урядовий кур'єр. - 2000 .
94. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К.: НІОС, 1998.
95. Податкова система України/За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
96. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политика налогов:Учеб. пособие. - М.: ИНФРА- М, 1996.
97. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ,2001.
98. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Опорний конспект. -К.:КДТЕУ, 1999.
99. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учеб. пособие. - М.: Менеджер, 1998.
100. Симоненко В.К. Регионы Украины, проблемы развития К.: Наук, думка, 1997.
101. Стоян В Л. Удосконалення податкової системи України //Фінанси України. - 2001. - №7.
102. Сумароков В.М. Государственные финансы в системе макрозконо-мического регулирования. - М.: Финансьіі и статастика,1996.
103. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрушенко В.А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992.
104. Схацька О.М. Зарубіжні біржові ринки. //Фінанси України.- К, 2000. - № 4.
105. Теория финансов: Учеб. пособие /Под ред. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко. -Минск: Высшая шк., 1997.
106. Фельдман А.Б. Основи рынка производных ценных бумаг М.: ИНФРА, 1996.
107. Финансово-кредитный словарь. - М.: Финансы и статистика, 1994.
108. Финансы в управлений предприятием / Под. ред. A.M. Ковалевой. -М.: Финансы и статистика, 1995.
109. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник/ Под ред. Л.А. Доробозиной. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
110. Финансы: Учеб. пособие /Под. ред. A.M. Ковалевой. - М.: финансы и статистика, 1998.
111. Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родиновой. - М.: финансы и статистика, 1995.
112. Фінанси: Навч. посіб. /За ред.С.О. Булгакової. - К.: КДТЕУ, 1999.
113. Фінансове право: Підручник /За ред. Л.К. Воронової. -Харків: Фірма «Консул», 1998.
114. Фондовий ринок України: Навч. Посіб./ Кер. авт. кол. В.В. Оскольський. -К.: УФБ, Скарбниця, 1994.
115. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике М.: ЮНИТИ, 1997.
116. Шелудько Н.М. Проблемні кредити та фінансова стійкість банківської системи України //Фінанси України. - 2000. - № 1.
117. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2000.
118. Юрій С.І., Євдокимова І.В. Фінанси підприємницьких структур //Фінанси України. - 2000. - № 1.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.