Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський торговельно-економічним університетом

Обговорено і рекомендовано до друку Президією науково-методичної комісії з напрямку підготовки «Менеджмент», 31 травня 2001 p., протокол № 3.

ВСТУП

Програму курсу «Фінанси підприємства» призначено для студентів економічних спеціальностей базової освіти бакалаврського рівня денної та заочної форм навчання. Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань щодо фінансових відносин і фінансового механізму підприємства в умовах ринкової економіки.

Предмет вивчення: економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін економічної теорії, «Гроші та кредити», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік».

Програма курсу складається з таких розділів:

1. Мета і завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

1.1 Основною метою курсу є формування у студентів системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

1.2. Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів із питань:

- змісту і функцій фінансів підприємства, їх місця і ролі у фінансовій системі країни;
- особливостей фінансової діяльності підприємства та її основних напрямів; системи зовнішніх та внутрішніх фінансових його відносин;
- сучасних форм державного регулювання фінансової діяльності підприємства та основних нормативно-правових активів України у цій сфері;
- формування і функціонування активів і капіталу підприємства, форм грошового обороту та системи його грошових розрахунків;
- сутності фінансової рівноваги підприємства та чинників, що викликають її порушення; процедур банкрутства та фінансової санації підприємства;
- характеристики фінансового стану та організації розробки фінансового плану підприємства.

2. ЗМІСТ КУРСУ

Вступ до курсу

Предмет курсу «Фінанси підприємства». Теоретичні та методологічні основи курсу. Зв'язок курсу «Фінанси підприємства» з курсами макро- і мікроекономіка, державними фінансами, економікою підприємства та іншими дисциплінами.

Завдання вивчення курсу «Фінанси підприємства» та особливості їх рішення в умовах переходу України до ринкової економіки.

Тематична структура курсу та послідовність його вивчення.

Тема 1. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства

Поняття фінансів підприємства. Місце фінансів підприємства у загальній фінансовій системі країни. Роль фінансів підприємства у забезпеченні ефективного економічного та соціального розвитку країни. Функції фінансів підприємства - ресурсоформуюча, розподільна, контрольна тощо.

Система фінансових відносин підприємства. Характеристика основних форм зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин підприємства.

Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних елементів.

Тема 2. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації

Поняття фінансової діяльності підприємства. Особливості фінансової діяльності підприємства. Основні напрями фінансової діяльності підприємства.

Сутність державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Основні завдання та принципи державного регулювання фінансової діяльності підприємств. Напрями і форми державного регулювання фінансової діяльності підприємства.

Засади організації фінансової діяльності підприємства. Особливості організації фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та розмірів.

Тема 3. Система оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, поняття та функції. Податкові платежі підприємства та їх класифікація.

Склад та характеристика загальнодержавних платежів. Порядок встановлення і сплати загальнодержавних податків, що сплачуються підприємствами України.

Склад та характеристика місцевих податків і зборів, що сплачуються підприємствами України. Порядок встановлення і сплати місцевих податків і зборів.

Джерела сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів на підприємстві.

Відповідальність підприємств за порушення податкового законодавства.

Тема 4. Активи підприємства

Поняття та склад активів підприємства. Характеристика позаобігових та обігових активів, їх роль в забезпеченні торгово-виробничих процесів на підприємстві. Поняття вартості активів, методи оцінки сукупної вартості активів підприємства.

Позаобігові активи: склад, структура. Характеристика основних засобів, їх класифікація. Кругообіг основних фондів. Амортизація, знос основних фондів, основні методи їх нарахування. Фінансові показники руху та використання основних фондів. Методичні підходи до їх розрахунку.

Нематеріальні активи підприємства: поняття, склад, характер їх використання. Особливості оцінки та амортизації нематеріальних активів. Показники оцінки ефективності їх використання.

Довгострокові фінансові вкладення: поняття та їх склад. Особливості відшкодування витрат. Фінансові показники ефективності здійснення довгострокових фінансових вкладень. Вплив довгострокових фінансових вкладень на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Інші види позаоборотних активів, характеристика їх складу. Економічна природа формування інших видів позаоборотних активів.

Обігові активи. Склад і структура обігових активів, їх класифікація. Характеристика основних елементів обігових активів (матеріальні обігові активи, дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, інші обігові активи).

Особливості їх використання в торгово-виробничих процесах підприємства.

Облік та оцінка запасів. Кругообіг обігових активів. Поняття оборотності обігових активів, їх елементи. Тривалість обороту обігових коштів. Методи визначення показників обороту та тривалості обороту обігових активів в цілому та по елементах. Система показників оцінки ефективності використання обігових активів підприємства.

Потреба в обігових активах, фактори, що впливають на неї. Методи визначенням потреби в обігових активах. Фінансові джерела формування обігових активів, склад і структура. Поняття балансу обігових активів підприємства.

Тема 5. Фінансові ресурси підприємства

Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Принципи формування фінансових ресурсів підприємства. Поняття вартості капіталу. Методи оцінки вартості окремих елементів капіталу підприємства. Середньозважена вартість капіталу.

Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства (чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, інших внутрішніх джерел). Характеристика зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства. Особливості формування та напрямки використання окремих видів власних фінансових ресурсів.

Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Характеристика окремих видів позикових фінансових ресурсів підприємства (банківського кредиту; фінансового лізингу; облігаційної позики; товарного кредиту, внутрішніх рахунків до нарахування). Особливості формування та напрямки використання окремих видів позикових фінансових ресурсів.

Поняття структури капіталу підприємства. Роль структури капіталу у забезпеченні ефективної фінансової діяльності та фінансової рівноваги підприємства.

Тема 6. Кредитування підприємства

Сутність та завдання кредитування підприємства. Принципи кредитування. Класифікація форм та видів кредитів, що залучаються підприємствами. Позичковий процент: фактори, що обумовлюють його розмір.

Характеристика форм та видів банківського кредиту. Поняття кредитоспроможності клієнта банку та методи її оцінки. Особливості короткострокового та довгострокового банківського кредитування підприємств. Умови банківського кредитування та їх відображення у кредитному договорі. Фінансові джерела обслуговування банківського кредиту та сплати основної суми боргу.

Характеристика форм та видів фінансового лізингу. Особливості, фінансового лізингу як джерела кредитування підприємств. Умови фінансового лізингу та їх відображення у лізинговій угоді. Форми лізингових платежів підприємства.

Характеристика форм та видів товарного кредиту. Особливості товарного кредиту як джерела формування оборотних активів підприємства. Умови товарного кредиту та їх відображення у комерційній угоді. Сутність і принципи організації вексельного обігу.

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства

Відтворення основних фондів підприємства, його види. Основні ознаки відтворення основних фондів. Просте відтворення основних фондів, його форми. Розширене відтворення основних фондів, його форми.

Капітальні вкладення підприємства як засіб здійснення простого і розширеного відтворення основних фондів. Структура капітальних вкладень підприємства: поняття технологічної та відтворювальної структури капітальних вкладень. Вплив структури капітальних вкладень на підвищення ефективності виробництва. Поняття рівня прогресивності технологічної структури капітальних вкладень.

Джерела фінансування капітальних вкладень, їх склад, структура та основні засоби фінансування. Власні фінансові ресурси як джерело фінансування капітальних вкладень, їх склад. Позикові фінансові ресурси, основні джерела їх залучення. Фінансовий лізинг як специфічна форма кредитного фінансування відтворення основних фондів підприємства. Інші методи фінансування відтворення основних фондів - державні централізовані капітальні вкладення, іноземні інвестиції.

Ремонт як часткове відтворення основних фондів. Види ремонту. Поточний ремонт основних фондів та його роль у відтворювальних процесах. Капітальний ремонт як форма відтворення основних фондів, економічна доцільність його проведення. Основні фактори, що впливають на зниження витрат із ремонту основних фондів підприємства.

Особливості проведення капітального ремонту в умовах оренди основних фондів.

Потреба підприємства в капітальних вкладеннях, методи її визначення. Бюджетування капітальних вкладень: поняття, основні методичні підходи до його здійснення. Показники ефективності капітальних вкладень, методи їх визначення.

Тема 8. Грошовий оборот та система грошових розрахунків підприємства

Грошовий оборот підприємства: сутність та функції. Грошові кошти як ресурс та результат діяльності підприємства. Грошові потоки підприємства, їх види та механізм формування. Грошові залишки; характеристика їх складу та призначення.

Розрахункові та касові операції підприємства. Існуючий механізм відкриття та функціонування розрахункових та інших рахунків підприємства в комерційних банках. Розрахунково-касове обслуговування підприємства: сутність, вимоги та принципи проведення. Існуючи форми безготівкових розрахунків та засобів платежу. Розрахункові документи: їх види та вимоги до їх оформлення. Порівняльна характеристика окремих форм безготівкових розрахунків. Операції підприємства з готівкою. Можливі види та порядок оформлення. Порядок здійснення розрахунків. Оплата невідкладних потреб підприємства.

Тема 9. Банкрутство та фінансова санація підприємства

Банкрутство як результат розвитку кризових явищ у діяльності підприємства. Фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства.

Правові засади регулювання банкрутства підприємств в Україні. Ліквідаційна процедура провадження справи про банкрутство, порядок та організаційно-фінансові умови її проведення.

Санація підприємства як інструмент протидії банкрутству. Умови та форми проведення санації. Основні інструменти внутрішнього та зовнішнього фінансового оздоровлення підприємства. Зміст та вимоги до розробки бізнес-плану санації.

Тема 10. Фінансовий стан підприємства та його характеристика

Поняття фінансового стану підприємства. Основні елементи оцінки рівня фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Основні користувачі інформації щодо рівня фінансового стану підприємства.

Рівень фінансової стійкості підприємства та принципи його визначення. Система показників оцінки рівня фінансової стійкості підприємства.

Рівень платоспроможності підприємства та принципи його визначення. Система показників оцінки рівня платоспроможності підприємства.

Оцінка показників ділової активності підприємства: швидкість обертання активів і капіталу підприємства, методи її оцінки. Система показників оцінки швидкості обертання активів і капіталу підприємства.

Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його визначення. Система показників оцінки рівня рентабельності активів та капіталу підприємства.

Методичні підходи до інтегрованої оцінки фінансового стану підприємства, їх характеристика.

Тема 11. Фінансовий план підприємства

Поняття фінансового плану підприємства. Мета та задачі розробки фінансового плану підприємства. Зміст розділів і основних показників фінансового плану підприємства. Передумови розробки фінансового плану.

Методи розроблення фінансового плану: нормативний, розрахунково аналітичний, балансовий, економіко-математичного моделювання.

Баланс доходів та витрат підприємства, як розподіл фінансового плану, зміст та порядок його розроблення.

План надходження та використання грошових коштів (платіжний календар) – оперативний фінансовий план підприємства, зміст та порядок його розроблення.

Балансовий план як прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розроблення.

Розрахунок точки досягнення беззбитковості підприємства - заключний розділ фінансового плану, зміст і порядок розроблення. Поняття порогу рентабельності, методи його визначення.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про підприємства в Україні: Закон України // Нові закони України.-К., 1991.
2. Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.91р. // Нові закони України. - К., 1991.
3. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20.03.91p // Нові закони України. - К., 1991.
4. Про банкрутство: Закон України від 14.05.92р // Нові закони У країни.-К., 1992.
5. Про систему оподаткування: Закон України // Галицькі контракти. —1996. - № 42.
6. Про оподаткування прибутку підпУриємств: Закон України від 28.12.96р.
7. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 р.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.08.99 // Голос України —1999. - 7 верес.
9. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. - М.: ИНФРА-М., 1997.
10. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996.
11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2т. - К.: Ника-Центр: Эльга, 1999.
12. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с анг. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.
13. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП «ВАЗАКО», Молодь, 1997.
14. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: Пер. с англ. -Ярославль: Елень, 1993.
15. Карп М.В., Махмутов Р.А., Шабалин Е.М. Финансовый лизинг на предприятии. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
16. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
17. Краткий курс по экономике предприятия: Пер. с нем. /Под редакцией Н.Н. Ушаковой, Е.В. Савельева, Н.Н. Гуляевой. - К.:изд-во Генеза, 1998
18. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Управління грошовими коштами торговельного підприємства. Навчальний посібник. - К.: Київ.держ.торг.-екон.ун., 1998
19. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
20. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ./Под. ред. Б. Эдвардса. М.: ИНФРА-М, 1996.
21. Ушакова Н.Н., Унковская Т.Е., Гуляева Н.Н., Гринюк Н.А. Инвестирование, финансирование, кредитование. Монография. -Київ.держ.торг.-екон.ун., 1997.
22. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Керанчук Т.Л. Організація фінансового планування на торговельному підприємстві. Навчальний посібник. - К.: Київ.держ.торг.-екон.ун.,, 1996
23. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. - К.: Генеза, 1997.
24. Финансовый менеджмент: Под ред. Г.В.Поляка - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
25. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е.С. Стояновой - М.: Перспектива, 1999.
26. Финансовый менеджмент: Под ред. Н.Ф. Самсонова - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
27. Финансы предприятий. Под общ. ред. Н.Е. Зайца и М.К. Фисенко. -Минск: Высшейная шк., 1995.
28. Финансы. Пер с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1998.
29. Финансы предприятия. Под. ред. Поддерегина. - К: Международный университет финансов, 1998.
30. Хорн В Основы управления финансами. Пер. с англ. - М.: «Финансы и статистика, 1996.
31. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. - М: ИНФРА-М, 1997.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.