Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

МІКРОЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів напряму підготовки
0502 “Менеджмент”

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки “Менеджмент”, 31 травня 2001 р., протокол № 3.

Програму вивчення нормативної дисципліни «Мікроекономіка» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Мікроекономіки» є економічні відносини між суб'єктами господарювання в умовах обмеженості ресурсів, економічна поведінка виробників, споживачів, власників І виробничих та фінансових ресурсів.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисципліни і «Основи економічної теорії».

Програма дисципліни «Мікроекономіка» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст тем дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

1.1 Основною метою викладання дисципліни «Мікроекономіка» є формування у майбутніх менеджерів методологічної бази мікроекономічного аналізу поведінки суб'єктів ринку.

1.2 Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

- оволодіння універсальним інструментарієм прийняття! раціональних господарських рішень;
- пізнання закономірностей функціонування мікросистем (індивідів, домашніх господарств, підприємств, організацій) у різних ринкових ситуаціях;
- характеристика та аналіз основних типів ринкових структур
- досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції, олігополії;
- розкриття особливостей функціонування ринків факторів виробництва та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;
- визначення впливу загальної ринкової рівноваги на ефективність розміщення ресурсів в економіці, дослідження причин обмеженої недостатності ринкового регулювання, критерії оцінки добробуту, необхідності державного втручання в економіку.

Логіка та структура курсу «Мікроекономіка» дозволить студентам засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість досягти високого рівня економічної та професійної компетентності майбутніх фахівців.

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Поняття економічної ефективності. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі. Вплив технологій на виробничі можливості суспільства. Альтернативна вартість економічного блага. Вплив цін на розподіл ресурсів. Координація вибору: стихійний порядок та ієрархія. Трансакційні витрати.

Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Предмет курсу. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домашнє господарство. Фірма. Держава.

Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічне моделювання.

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу; граничний аналіз; позитивний та нормативний аналіз. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.

Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання мікроекономіки. Застосування та межі мікроекономічної теорії.

Розділ 1. Теорія поведінки споживача

Тема 2. Корисність економічного блага. Економічний вибір

Корисність і уподобання в економічній теорії. Економічні блага. Економічні потреби. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності.

Закон спадної граничної корисності економічного блага. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Закон спадної граничної корисності економічного блага.

Уподобання споживача. Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості. Окремі випадки кривих байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, благ з від'ємною корисністю. Види поверхонь байдужості для перерахованих вище благ (пара взаємозамінних благ, пара взаємодоповнюючих благ, пара «нейтральне благо - корисне благо»). Гранична норма заміщення.

Бюджетні обмеження споживача. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Поняття нахилу бюджетної лінії. Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процесі споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги.

Тема 3. Аналіз поведінки споживача

Реакція споживача на зміну доходу. Крива «доход-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива індивідуального попиту. Окремі випадки побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким Хіксом. Рівняння Слуцького. Взаємодія ефектів заміни та дохо, Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу.

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.

Розділ 2. Попит, пропозиція та їх взаємодія

Тема 4. Попит та пропозиція

Попит та закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуальних (означення, побудова графіків). Закон попиту, функція попиту, крива попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).

Пропозиція та закон пропозиції. Функція пропозиції, крива пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).

Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття рівноваги, надлишку, дефіциту. Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Поняття про надлишок споживача та надлишок виробника.

Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, стелі цін, податків, квоти і тарифів, державного та приватного сектора. Нецінове нормування дефіциту. Акцизні податки та максимізація акцизного збору.

Тема 5. Теорія еластичності

Еластичність попиту. Концепція еластичності взаємозв'язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв'язок між еластичністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

Розділ 3. Теорія підприємства: виробництво і витрати

Тема 6. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель підприємства

Підприємство як суб'єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки підприємства (фірми). Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткостроковий та довгостроковий періоди функціонування підприємства (фірми).

Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Загальні властивості виробничих функцій.

Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Взаємозаміна факторів. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення факторів.

Зміна технології, зміна масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

Тема 7. Витрати виробництва

Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати. «Нормальний прибуток» як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Криві довгострокових витрат та їх види. Концепція мінімально-ефективного розміру підприємства. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост.

Оптимум виробника: вибір комбінації виробничих факторів з критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

Розділ 4. Теорія ринкових структур

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.

Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Сукупний, середній та граничний доходи фірми, їх графічне відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.

Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Максимізація прибутку (два підходи). Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми: графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми -досконалого конкурента. Ринкова ціна та умови: прибутковості фірми, беззбитковості, збитковості, повного згортання виробництва (графічно). Пропозиції фірми і галузі.

Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. Пропозиція фірми і галузі у довгостроковому періоді.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 9. Монопольний ринок

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. Природні, економічні, адміністративні та правові бар'єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому тріодах. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування. Цінова дискримінація, Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Реалізація та утримання монопольної влади. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.

Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції. ознаки та умови функціонування. Умови вступу до галузі.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткострокова та довгострокові рівновага галузі (графічна інтерпретація).

Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативи: наслідки. Вплив рекламної діяльності на обсяги виробництва тг витрати. Економічна доцільність реклами.

Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

Тема 11. Олігополістична структура ринку

Опігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігогюлії Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежкість і складність аналізу поведінки підприємства на ринку Дуополія, суть моделі Курно та Бертрана. Формальні умови моделі Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії.

Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичної ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угод таємні і мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної крий попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс ...». Основні зміст нецінової конкуренції.

Олігополія та економічна ефективність. Науково-технічні прогрес за умов олігополії. Економічні наслідки олігополії. Державі регулювання олігополії.

Розділ 5. Ринки факторів виробництва

Тема 12. Утворення похідного попиту

Похідний попит. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ре­сурс виробництва.

Монопольний похідний попит. Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту.

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння гра­ничного доходу та граничних витрат товаровиробника при спожи­ванні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора.

Тема 13. Ринок праці

Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ре­сурсів. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найму праці. Обгрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обгрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.

Тема 14. Ринок капіталу

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди.

Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Більша приваб­ливість споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обме­ження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особ­ливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту.

Тема 15. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага

Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Кори­гуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Функції держави. Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії громадського вибору у поведінці уряду.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гальперина В.М., Игнатьева С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. – СПб.: Экономические школы, 1994.
2. Гребенников П. Микроэкономика: Учеб. (2-е изд.). – СПб.: Спбуэф, 1998.
3. Долан Э.Дж; Линдсей Д. Микроэкономика: - СПб.: - Экон. Шк.,1994.
4. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учеб. – М.:. МГУ – им.М.В.Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. – 320 с.
5. Ивашковский С. Микроэкономика: Учеб. – М.: Дело, 1998.
6. Ивашковский С. Экономика: микро и макроанализ – М.: Дело, 1999.
7. Ивченко Б. Информационная микроэкономика: В 2 ч. – СПб.: Нордмед-издат, 1998.
8. Кириленко В. Мікроекономіка: Навч.посіб. – К.: Таксон, 1998.
9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999.
10. Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учеб. (3-е изд. Перераб. и доп.) – М.: Соинтэк, 1996.
11. Микроэкономика /Под. ред. Яковлева Е. (2-е изд.). – М.: Поиск, 1998.
12. Мікроекономіка та макроекономіка: Підручн. для студентів екон. спец. закладів освіти/ За ред. С.П.Будаговської. – К.: Основи, 1998.
13. Нуреев Р. Курс микроэкономики. Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА. – М, 1998.
14. Овчинников Г.П. Микроэкономика. – СПб.: Сван, 1992.
15. Піндайк Р.С., Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.
16. Семуельсон Пол А; Норд газ Вільям Д Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.
17. Фельцман В. Основы микроэкономики. – М.: Теис, 1999.
18. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки. – К.: Укртипроект, 1998.
19. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1997.
20. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения: В 2 т. – М.: Финансы и статистика, 1992.
21. Экономическая школа. – Вып. 1,2,3. Систематический курс лекций по экономической теории. – СПб.: Эконом. Шк., 1991, 1994, 1997.
22. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. – К.: Знання, 1998.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.