Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 "МЕНЕДЖМЕНТ"

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки "Менеджмент", 19 жовтня 2001 р., протокол № 4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Основи екології" складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно - логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 "Менеджмент", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення "Основ екології" є закономірності взаємодії елементів природних екологічних систем та соціоекосистем від глобального до локального рівнів, виробничі відносини між людьми в процесі використання природних ресурсів.

Міждисциплінарні зв'язки: вихідна, передує вивченню дисципліни "Системи технологій".

Програма дисципліни "Основи екології" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ"

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Основи екології" є формування у майбутніх менеджерів вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування; надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективного: впровадження природоохоронних заходів.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

- формування у студентів екологічного світогляду;
- набуття умінь і навичок ефективного впровадження природоохоронних заходів;
- засвоєння основних закономірностей взаємодії людини, суспільства і природи коштом набуття еколого-економічних знань.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, метод і структура курсу "Основи екології"

Сутність поняття "екологія". Предмет курсу "Основи екології". Основні етапи формування екології як науки. Українська екологічна школа. Коло проблем, сучасної екології. Місце і значення курсу "Основи екології" у системі наукових дисциплін. Сучасна структура екології як науки. Основні методи та завдання екологічних досліджень. Сутність поняття "екологізація". Роль екологічних знань у розвитку соціоекологічної культури.

Зміст та завдання комплексної програми екологічної освіти та виховання. Принципи формування екологічної свідомості майбутніх спеціалістів. Аспекти вивчення природного середовища: еколого-економічний, соціальний, виховний.

Тема 2. Теоретичні основи загальної екології

Поняття про середовище існування живих організмів. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Рівні організації органічного світу. Поняття екосистеми. Ранжування екосистем. Необхідні умови функціонування екосистем. Структура біоценозів. Трофічні рівні, або ланцюги живлення. Основні екосистеми світу. Агробіогеоценози.

Поняття про біосферу. Роль В.І.Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери. Загальні властивості біосфери. Біомаса та кругообіг мінеральних речовин.

Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організмів. Класифікація екологічних факторів та діапазон зони їх дії. Поняття екологічної валентності, екологічної адаптації та екологічної рівноваги. Класифікація організмів за ступенем екологічної валентності.

Постулати Б. Коммонера як найбільш узагальнені визначення закономірностей організації біосфери Землі.

Основні екосистемні закони: закон внутрішньої динамічної рівноваги; закон розвитку природної системи за рахунок оточуючого її середовища; закон "бумерангу"; закон константності В.Вернадського; закон спрямованості струму енергії, його зв'язок з законом єдності "організм-середовище"; закони сукупної дії екологічних факторів; закон лімітуючого фактора.

Поняття екологічної ніші організму. Правило обов'язкового заповнення екологічних ніш. Основні умови збереження глобальної екологічної рівноваги.

Тема 3. Основи економіки природокористування

Навколишнє середовище в еколого-економічному аспекті. Сутність і особливості природокористування, його основні наукові категорії: закономірності та принципи.

Природокористування як сукупність впливу людини на географічну оболонку Землі. Взаємозв'язок між темпами змін природного середовища відповідно до темпів розвитку суспільства. Основні суперечності розвитку системи "суспільство-природа".

Еволюція принципів природокористування, сучасні погляди на їх класифікацію. Основні методологічні принципи: оптимальної відповідності суспільства та природного середовища; принцип дотримання природної рівноваги біосфери; принцип необхідності компенсації відповідно значенням міри природних вилучень; принцип екологічної чистоти людської діяльності; принцип комплексності та екологічного обґрунтування економічних рішень; принцип забезпечення пріоритету громадського інтересу над приватним.

Обґрунтування соціоекологічного принципу природокористування Г.О.Бачинським.

Поняття відтворення природних ресурсів та природомісткості. Закон обмеженості природних ресурсів. Екологічні революції як необхідна умова подолання суспільством екологічних криз. Критерії ефективності природокористування. Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз. Основні концепції техногенного типу економічного розвитку: фронтальна економіка, концепція охорони навколишнього середовища. Обґрунтування необхідності дотримання концепції сталого економічного розвитку. Значення екологічних факторів розміщення продуктивних сил. Класифікація галузей матеріального виробництва за характером впливу на НПС. Основні екологічні вимоги до розміщення підприємств і об'єктів. Особливості розміщення продуктивних сил України з урахуванням екологічних факторів. Поняття оцінки корисності природних ресурсів. Система економічних оцінок природних ресурсів: кадастрові, нормативні, експертні, планово-перспективні, економічні. Оцінка впливу господарської діяльності на стан навколишнього середовища.

Тема 4. Науково-технічний прогрес і тенденції змін біосфери

Екологічний зміст науково-технічної революції. Важливіші етапи розвитку науково-технічного прогресу. Сутність екологізації суспільного розвитку. Ключові фактори реалізації ресурсозберігаючих програм. Зв'язок ресурсомісткості виробництв з загостренням еколого-економічної кризи. Переваги наукоємних виробництв у ресурсозбереженні. Основні завдання ресурсозбереження. Головні етапи організації робіт по ресурсозбереженню. Заходи щодо вдосконалення нормування ресурсоспоживання. Побутові, промислові та токсичні відходи. Відходи виробництва та проблеми їх використання в умовах НТР. Сучасні технології переробки побутових та промислових відходів. Екологічні проблеми великих міст. Використання нетрадиційних матеріалів та джерел енергії в промисловості і муніципальному господарстві.

Загальна характеристика забруднення біосфери. Класифікація і основні фактори забруднення біосфери.

Тема 5. Основи екологічного права та правові еколого-економічні засади охорони об'єктів природокористування

Поняття "охорона навколишнього природного середовища" (НПС). Огляд спектра природоохоронних заходів.

"Захист НПС" та "правовий захист НПС" як складові "охорони НПС". Основні етапи правового регулювання природоохоронної діяльності.

Екологічне право - складова галузь міжнародного права. Мета та завдання екологічного права. Класифікація основних методів екоправа. Сучасна структура екологічного права в Україні. Визначення та типологія об'єктів екологічного права. Юридичні і фізичні особи - учасники природокористування як основні суб'єкти права природокористування. Основні елементи правового механізму системи управління природокористуванням.

Законодавча база екологічного права в Україні. Поняття екологічної безпеки. Види екобезпеки за територіальними ознаками та за об'єктами охорони. Комплекс охоронно-відновлювальних заходів.

Визначення, мета, завдання та принципи екологічної екпертизи. Основні положення Закону України "Про екологічну експертизу". Джерела фінансування та правові форми екоекспертизи. Права та обов'язки природокористувачів згідно з чинним законодавством. Правові форми юридичної відповідальності в галузі екології. Види екологр-правової відповідальності за екологічні правопорушення.

Ключові напрямки вдосконалення екологічного законодавства.

Загальні положення Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Систематизація екологічного законодавства. Сучасна кодифікаційна система природозахисних документів. Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів. Основні вимоги щодо охорони та використання надр. Особливості правовідносин у галузі водокористування. Основні положення законодавчих документів про охорону біологічних ресурсів. Правові вимоги щодо охорони атмосферного повітря.

Основні напрями державної екополітики України.

Тема 6. Управління, організація і контроль охорони навколишнього природного середовища

Поняття якості навколишнього природного середовища.

Ключові принципи системи управління якістю НПС. Основні функції системи управління та контролю природокористуванням. Інструментарій управління якістю НПС: адміністративне регулювання, економічне стимулювання, ринкові важелі.

Господарський механізм раціонального природокористування. Базові показники, розрахунку ступеня максимального навантаження на природне середовище. Система екологічних нормативів. Граничне допустимі концентрації (ГДК) полютанта: визначення, класифікація, основні нормативи. Поняття граничнодопустимі викиди (ГДВ) та гранично допустимі скиди (ГДС) полютанта.

Мета економічного стимулювання природоохоронної діяльності. Види економічних стимулів. Ключові напрями вдосконалення економічного механізму регулювання природокористування в Україні.

Природокористування за нових умов господарювання. Основні елементи ринкової екологічної інфраструктури.

Законодавчі основи екологічного менеджменту. Досвід функціонування екоменеджменту. Місце екологічного аудиту в системі екоменеджменту. Галузевий підхід до аудитування. Вибір методології і типу екоаудиту. Договір про проведення екоаудиту. Предмет та об'єкти екоаудиту. Завданя екоаудиту, послідовність його виконання. Критерії екоаудиту. Функції екоаудиторів (веріфаєрів). Звітність про екоаудит та її використання.

Особливості управління в галузі природокористування в Україні. Напрямки діяльності громадських природоохоронних організацій.Ж Основні рівні системи державних органів регулювання природокористування в Україні. Головні виконавчі функції державного управління якістю довкілля.

Державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, біологічних ресурсів, морського середовища. Вимоги державних стандартів щодо охорони навколишнього середовища. Екологічний паспорт промислового підприємства. Моніторинг довкілля як складова інформаційної екологічної системи. Екомоніторинг і об'єкти, завдання та принципи державного екомоніторингу. Органи громадського контролю у галузі охорони довкілля.

Основні пріоритети державної екологічної реформи в Україні.

Тема 7. Фінансовий механізм та економічне обгрунтування екологічних програм і заходів

Основні пріоритети фінансування природоохоронної діяльності. Джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього середовища. Ліміти за використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин. Відшкодування збитків через порушення законодавства про охорону природи. Структура капіталовкладень на охорону природних ресурсів. Методика розрахунків платежів o за спеціальне використання природних ресурсів. Облік природоохоронних витрат, поточних витрат на охорону природи та витрат на капітальний ремонт основних виробничих фондів з охорони НПС. Загальні витрати на охорону НПС. Характерні особливості обчислення нарахувань за використання надр та прісних вод і викидів в атмосферу. Класи токсичності та ступінь небезпечності відходів.

Структура системи державних цільових фондів охорони НПС на загальнодержавному та місцевому рівнях. Причини недостатньої ефективності існуючої системи акумулювання і використання природоохоронних коштів, шляхи її подальшого удосконалення. Екологічний бюджет. Сутність екологічного страхування.

Природоохоронні заходи, їх комплекс. Основні рівні природоохоронної діяльності. Мета економічного обгрунтування екологічних програм.

Основний зміст "Тимчасової типової методики визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і оцінки економічних збитків внаслідок забруднення навколишнього середовища".

Економічна ефективність природоохоронних заходів. Складові чистого економічного ефекту природоохоронних заходів. Показники загальної економічної ефективності та повного економічного ефекту природоохоронних витрат, методики їх розрахунків. Показники загального соціально-економічного ефекту від скорочення захворюваності робітників, запобігання втратам сировини в різних галузях господарства.

Ключові розрахункові показники порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат: експлуатаційні витрати, нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Вибір найкращого з природоохоронних заходів і об'єктів.

Тема 8. Охорона навколишнього середовища в промисловості і транспорті

Головні промислові джерела забруднення. Найбільш екологічно найнебезпечніших промислових підприємств в Україні. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан довкілля. Важливіші напрями ефективного використання природних ресурсів в енергетиці. Екологічні проблеми нафтохімічної і нафтопереробної галузі. Технологічні і організаційно-управлінські заходи екологізації гірничо-добувної промисловості. Заходи щодо раціонального використання мінеральних ресурсів.

Природоохоронні заходи в металургії. Еколого-економічні проблеми машинобудування. Вплив хімічної і целюлозо-паперової промисловості на стан компонентів природного середовища. Основні напрями розв'язання екологічних проблем на підприємствах промисловості будівельних матеріалів.

Промислові викиди в атмосферу та стічні води підприємств промисловості. Пошук інноваційних технологій їх запобіганню. Екологічні проблеми легкої і харчової промисловості, стандарти якості товарів народного споживання.

Класифікація технологічних аварій та стихійних лих.

Транспорт і навколишнє природне середовище. Проблеми екологізації трансопрту.

Тема 9. Еколого-економічні проблеми АПК та лісопромислового комплексу

Структура, особливості використання земельного фонду України. Оцінка загальних втрат сільськогосподарських угідь.

Фактори деградації грунтів. Наслідки застосування пестицидів. Вплив сільськогосподарського виробництва на стан здоров'я і тривалість життя людей. Забруднення пестицидами продуктів харчування. Вплив пестицидів на біогеоценози. Відтворення ґрунтів. Умови сталого розвитку сільського господарства.

Напрями екологізації АПК. Особливості системи біосферозахисного землеробства. Досвід охорони грунтів у зарубіжних країнах.

Об'єкти регулювання відповідно до Лісового кодексу України. Важливіші функції лісів. Основні джерела техногенного тиску на ліси. Особливості функціонування лісозаготівельних підприємств.

Сутність поняття лісовідновлення і лісорозведення. Напрями розвитку програми відтворення лісів. Проблеми збереження видового складу лікарських рослин і лісового тваринного світу.

Лісовий моніторинг в Україні. Концепція вдосконалення структури управління лісопромисловим комплексом.

Тема 10. Економічний механізм регулювання водокористування та охорони повітряного басейну

Система водозабезпечення і водопостачання. Функції системи водопостачання. Дефіцит доступних для використання водних ресурсів. Методика обчислення об'єму доступних для використання водних ресурсів.

Тарифи за використання водних ресурсів. Вплив дефіциту водних ресурсів на їх вартість. Рентна концепція економічної оцінки водних ресурсів. Зони дії єдиного тарифну за використання водних ресурсів. Розподіл витрат за групами водокористувачів.

Законодавча база та економічні санкції за забруднення водних ресурсів.

Загальні положення Національної Програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Використання та охорона вод в зарубіжних країнах.

Визначення ступеня забрудненості атмосфери та категорій небезпечності підприємств в залежності від маси, виду та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу. Методи та засоби очищення викидів в атмосферу.

Тема 11. Екологія людини

Економіка відтворення людини - новий розділ науки і практики. Розвиток процесів урбанізації в період НТР та їх вплив на стан навколишнього середовища. Соціально-екологічна демографія - новий сучасний напрям досліджень у зв'язку з розвитком міст та систем розселень.

Головні чинники демографічної ситуації. Загострення протиріч між процесом урбанізації і ускладненням екологічної ситуації.

Фактори антропогенного впливу на навколишнє середовище міст і агломерацій: забруднення навколишнього середовища міст промисловими викидами, газами, відпрацьованими водами.

Екологічні аспекти землекористування при проектуванні нових житлових масивів.

Вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення, фактори антропогенного навантаження у населених пунктах, які створюють екологічний дискомфорт. Людина в міському середовищі. Економічна оцінка негативного впливу забрудненого життєвого простору на здоров'я людини.

Медичні аспекти взаємодії суспільства та природи. Територіальна диференціація захворювань, їх зв'язок з нераціональною господарською діяльністю людини.

Вплив еколого-економічних факторів на демографічну ситуацію в Україні.

Тема 12 Сучасні проблеми природокористування в Україні

Екологічні наслідки техногенного перевантаження території України. Негативні фактори антропогенного впливу на НПС України. Регіонування території України згідно з показником техногенного навантаження: зона екологічної катастрофи, дуже забруднені території, умовно чисті території. Класифікація галузей промисловості за ступенем шкідливого впливу на НПС.

Особливості розв'язання регіональних екологічних проблем. Основні принципи державної "Програми першочергових заходів щодо екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища Донецько-Придніпровського регіону". Концепція екорозвитку Республіки Крим, необхідність раціонального використання і реабілітації рекреаційних ресурсів Кримського півострова. Проблеми забруднення Полісся. Зони екстремальних екологічних процесів. Шляхи розв'язування соціально-екологічних наслідків аварії на ЧАЕС.

Концепція державної програми охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Регулювання якості навколишнього середовища з урахуванням регіональних умов господарювання.

Тема 13. Міжнародне співробітництво в галузі екології

Загострення протиріч між зростаючими потребами людини та обмеженими можливостями природи. Основні екологічні проблеми людства як результат сучасної екологічної кризи. Класифікація наслідків, які спричинені природними і антропогенними факторами. Хронологія стихійних явищ та лих. Міжнародні екологічні конфлікти, що виникають внаслідок транскордонних переміщень атмосферних забруднень. Міжнародне співробітництво з охорони атмосферного повітря. Основні положення стратегії національної водоохоронної політики держав світу. Форми міжнародної діяльності щодо захисту Світового океану від забруднення. Перелік міжнародних вимог з охорони і відтворення лісових ресурсів. Вирішення Світовим співтовариством проблеми опустелювання.

Роль ООН у формуванні підходів до охорони навколишнього середовища. Мережа міжнародних організацій і установ, які вирішують питання в галузі екології. ЮНЕП - головний природоохоронний орган у рамках ООН.

Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Концепція сталого розвитку. (ЮНСЕД або КОСР-92, Ріо-де-Жанейро, 1992 рік). Головний документ ЮНСЕД - "Порядок денний на XXI століття". Схема рівнів екорозвитку. Пріоритетні напрями роботи програми "Людина і біосфера" (МАВ). Неурядові міжнародні організації з питань екології. Структурна схема міжнародної інформаційної системи ІНФОТЕРРА.

Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи. Чинні міжнародні угоди, які уклала Україна в галузі екології.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Англо-русский и русский экономический справочник - М.: Муравей-Гайд, 2000. - 352 с.
2. Андрєйцев В.І. Екологічне право: Підручник. - К.: Істина, 2001. -544с.
3. Баб'як О.С. та ін. Екологічне право України: Навч. посібник - К.: Атіка, 2000. -216с.
4. Бедрій Я.Л. та ін. Основи екології та охорона наволишнього природного середовища: Навч. пос. - Львів, 1999. - 238 с.
5. Бачинський Г.О. та інші. Основи соціоекології: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. -238 с.
6. Бердников Е.С. и др. Аграрное, земельное и зкологическое право Украины: Учеб. пособие. - Харьков: Одиссей, 2000. - 367 с.
7. Белявский Г.А. й др. Зкология города. - Киев: Либра, 2000. - 464 с.
8. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні і реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду. - К.: НАНУ, Інститут економіки. - 47 с.
9. Вільдман І.Л. та інш. Екологія і духовність (Методичний аспект). - К.: КМЦ "Поезія", 2000. - 44 с.
10. Воронков Н.А. Экология общая, специальная, прикладная: Учебник - М.: Агар, 1999. - 424 с.
11. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 68 с.
12. Гирусов З.В. Экология и зкономика природопользования. -М.: Закон й право, 1998. - 455 с.
13. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 203 с.
14. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. - К.: Лібра, 1998. -248с.
15. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів - Одеса: Фонд Екопрінт, 2000 - 542 с.
16. Колотило Д.М. Екологія і економіка. - К.: КНЕУ, 1999. -368с.
17. Лук'янова Л.Б. Основи екології: Навч. посібник - К.: Вища шк., 2000. -327с.
18. Корсак К. Основи екології - К.: МАУП, 2000. - 237 с.
19. Кривошеин Д.А. й др. Экология и безопасность жизендеятельности: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: НИТИТИ - ДАНА, 2000. - 447 с.
20. Кучерявий В.П. Екологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти - Львів: Світ, 2000. - 499 с.
21. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов - М.: ВЛАДОС, 1999.-400с.
22. Лук'янова Л.Б. Основи екології: Навч. посібник - К.: Вища шк., 2000. - 327 с.
23. Люкшин В.С. й др. Организация, зкономика й управление рациональным природопользованием: Учеб. пособие. - Киев: Киевский еколого-разведочный техникум, 1999. - 254 с.
24. Малишко М. Екологічне право України: Навч. посібник. -К.: Юридична книга, 2001 - 392 с.
25. Методология й методика оценки зкологических ситуаций. Под ред. Бокова В.А. й др. - Симферополь: Таврия - Плюс, 2000. -100с.
26. Микитюк О.М. та інш. Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів - Харків: ХДПУ "ОВС", 2000. -208с.
27. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Зкономика природопользования й рьшок. - М.: Закон й право, 1997. -413с.
28. Новиков Ю.В, Зкология, окружающая среда й человек: Учеб. пособие для вузов. - М.: Агентство "Фаир", 1998. - 320 с.
29. Папенов К.В. Зкономика й природопользование. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. - 239 с.
30. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативно-правових актів. - К.: Атіка, 2001 . -632с.
31. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. - Київ-Чернівці. - Київ: Києво-Могилянська Академія -Зелена Буковина, 1999. - 567 с.
32. Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і органзація охорони навколишнього середовища. - К.: Вища шк., 1995. - 272 с.
33. Серов Г. Зкологический аудит: Учеб. практическое пособие. - М.: Зкзамен, 2000. - 768 с.
34. Снакин В.В. Зкология й охрана природьі. Словарь -. справочник. - М.: Асасіетіа, 2000. - 384 с.
35. Сосюрко Ю.В. та інші. Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології. - Київ: Аверс, 2000. -215с.
36. Ткаченко А.П., Ткаченко Є.А. Економіка природокристування: Коспект лекцій. -Черкаси: ЧІТУ, 2000. - 104 с.
37. Чаус І.В. Основи екології: Опорний конспект. - Київ: КДТЕУ, 1998.-78с.
38. Чаус І.В. Основи управління, контролю та господарський механізм природокористування: Конспект лекцій. - К.: КДТЕУ, 1999. -21с.
39. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М. та ін. Екологічний аудит: Навч. посібник. - К.: Символ -1, 1997. - 221 с.
40. Шевчук В.Я. Сталкін Ю.М. та інш. Екологічне підприємництво: Нав. Посібник. -К.: Мета, 2001 - 191 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.