Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 "МЕНЕДЖМЕНТ"

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським інститутом економіки і менеджменту "ЕКОМЕН", Національним авіаційним університетом

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки "Менеджмент", 19 жовтня 2001 р., протокол № 4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Дослідження операцій" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму 0502 "Менеджер", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Типи задач, наведені у програмі, можуть викладатися з різною мірою деталізації залежно від галузевих особливостей, які відображаються у робочій програмі конкретного навчального закладу.

Предметом вивчення дисципліни "Дослідження операцій" є моделі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації операцій.

Міждисциплінарні зв'язки: "Дослідження операцій" викладається після вивчення студентами дисципліни "Вища математика", передує вивченню курсу "Економетрія", "Операційний менеджмент".

Програма дисципліни "Дослідження операцій" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ"

1.1. Основною метою викладання є формування у майбутніх менеджерів теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам знань щодо суті та етапів дослідження операцій; основних принципів та прийомів математичного моделювання операцій, принципів підбору математичного та програмного забезпечення практичної реалізації задач; а також формування у студентів умінь:

- постановки і розв'язування організаційних задач з використанням математичного апарату;
- розв'язувати задачі оптимального розподілу ресурсів;
- розв'язувати оптимізаційні задачі управління ресурсами, масового обслуговування, упорядкування та координації;
- будувати та оптимізувати сіткові моделі;
- розв'язувати задачі та будувати моделі заміни;
- розв'язувати задачі з умовами невизначеності та конфлікту
- використовувати методики багатокритеріальної оптимізації управлінських рішень;
- використовувати прикладні програми при проведенні розрахунків на ПЕОМ і порівнянні можливих альтернатив;
- провадити післяоптимізаційний аналіз та розробку практичних рекомендацій з прийняття рішень.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет та задачі дисципліни

Значення використання сучасних математичних методів та моделей в управлінні. Етапи вирішення задач з використанням математичних методів. Операції та їх ефективність. Поняття економіко-математичної моделі та моделювання. Математична модель операції. Зміст предмету дисципліни "Дослідження операцій".

Тема 2. Методи економіко-математичного моделювання

Загальна постановка задач у детермінованому недетермінованому випадках.

Класифікація економіко-математичних моделей.

Принципи складання економіко-математичних моделей. Методи складання моделей (методи чорного та білого ящиків). Прийоми складання моделей (введення додаткових змінних коефіцієнтів пропорційності, коефіцієнтів змінності та інше). Економічні приклади моделей лінійного програмування. Аналіз результатів розв'язків за лінійними економіко-математичними моделями: виявлення альтернативних оптимальних планів; визначення границь можливої варіації коефіцієнта цільової функції, коефіцієнта вектору обмежень, коефіцієнта технологічної матриці.

Приклади практичного використання двоїстих оцінок в аналізі економічних задач.

Тема 3. Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів

Характеристика основних типів задач оптимального розподілу ресурсів. Статичні та динамічні моделі задач.

Задача про призначення: постановка, модель, метод розв'язування.

Задачі та моделі оптимального використання сировини та матеріалів.

Задача оптимізації виробничої програми: формалізація виробничих умов, обмежень з попиту продукції та послуг, критеріїв оптимальності аналіз оптимальних планів.

Матричне планування: формалізація процесу планування. Методика складання матричної моделі, порядок розрахунку основних показників плану.

Моделювання задач оптимального розвитку підприємств. Методика складання та розв'язування цілочислової та транспортно-виробничої моделей оптимального розвитку.

Задача про розподіл інвестиційних ресурсів між об'єктами, її подання моделлю динамічного програмування; алгоритм знаходження оптимального плану.

Тема 4. Оптимізаційні задачі управління запасами

Сутність проблеми оптимального управління запасами. Класифікація витрат, пов'язаних зі створенням та зберіганням запасів. Основи теорії управління запасами.

Постановка задачі оптимізації поточних запасів за різних умов постачальника. Статичні детерміновані моделі оптимізації запасів без дефіциту та з дефіцитом. Стохастичні моделі управління запасами. Методи визначення оптимальних страхових запасів на основі дослідження коливань: термінів поставок, одночасно обсягів та термінів поставок, дефіцитів матеріалів. Використання методу статистичного моделювання для визначення множини варіантів поставок.

Методи регулювання запасів. Система регулювання запасів при сталій періодичності замовлень.

Комплексна задача планування та зберігання продукції в умовах неоднакового попиту в різні періоди.

Тема 5. Задачі масового обслуговування

Сутність задач масового обслуговування.

Характеристика елементів системи масового обслуговування: вимоги, вхідний потік вимог, черга вимог, канали обслуговування, вихідний потік вимог.

Аналіз витрат, які виникають у системі масового обслуговування. Характеристика найпростішого потоку вимог (пуассонівського). Показниковий закон розподілу часу обслуговування вимог. Класифікація систем масового обслуговування: системи з відмовленнями, з очікуваннями.

Розрахунок параметрів системи масового обслуговування: коефіцієнтів простою вимог у черзі та в системі, простою каналів обслуговування, середнього часу очікування вимог у черзі.

Аналіз кількісних оцінок системи масового обслуговування з обмеженою та необмеженою чергою.

Методика визначення оптимальної кількості каналів обслуговування.

Тема 6. Задачі упорядкування та координації. Сітьове планування

Характеристика задач упорядкування та координації. Постановка задачі оптимізації послідовності обробки виробів (надання послуг). Використання методів цілочислового програмування та комбінаторних для розв'язування задач] упорядкування.

Зміст та сфери використання сітьових методів планування та' управління. Класифікація систем сітьового планування та управління. Характеристика комплексу робіт. Елементи сітьового графіка, методика його побудови. Розрахунки основних параметрів сітьового графіка (аналітичний метод, матричний).

Характеристика основних типів сітьових моделей (детерміновані, з урахуванням: часу, вартості, ресурсів; недетерміновані).

Методи оптимізації сітьового графіка за критерієм часу: без врахування та з врахуванням ресурсів.

Управління комплексом робіт за допомогою сітьового графіка.

Тема 7. Задачі та моделі заміни

Сутність та класифікація задач заміни.

Постановка задачі заміни обладнання тривалого використання. Оптимізація терміну заміни обладнання при заміні його однотипним або більш продуктивним.

Динамічна модель заміни обладнання.

Оптимізація термінів заміни з метою попередження відмовлень.

Тема 8. Задачі з умовами невизначеності та конфлікту

Характеристика задач стохастичного програмування. Характеристика задач теорії ігор, приклади (задача оптимізації пропорцій випуску продукції за умов залежності прибутку від попиту; задача про зберігання продукції, яка швидко псується).

Тема 9. Багатокритеріальні задачі в менеджменті

Характеристика, приклади багатокритеріальних оптимізаційних задач. Основні властивості багатокритеріальної задачі, проблема визначення її розв'язку. Методи багатокритеріальної оптимізації управлінських рішень.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Деордица Ю.С., Савченко В.Т. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте: Учеб. пособие. - Луганск: ВУГУ, 1999.
2. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. - К.: ВІПОЛ, 2000.
3. Испирян Г.П., Рожок В.Д., Ромашок Т.П. Математические методи и модели в планировании и управлении в легкой промышленности: Учеб. пособие. - К.: Вища шк., 1978.
4. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С. Злмаграби. У 2т. - М.:Мир, 1981.
5. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Н.Ш. Кремера. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.
6. Таха X. Введение в Исследование операций. - М.: Издат. дом "Вильямс", 2001.
7. Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в Исследование операций. - М.: Наука, 1968.
8. Шикин Е.В., Чхартишвили Л.Г. Математические методи и модели в управлений: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2000.
9. Эддоус М., Стзнсфилд Р. Методы принятия решений. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
10. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Федосеева. - М.: ЮНИТИ, 1999.
11. Браун Р., Мезон Р., Фламгольц Э. Исследование операций: Пер. с анг. - Т. 1,2. - М.: Мир, 1981. - 677с.
12. Сакович В.А. Исследование операций (детерминированные методы и модели): Справ.пособие. - Минск.: Вышейшая шк., 1984. - 256 с.
13. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении. Учеб.пособие - К.: Вища шк., 1991. - 270 с.
14. Исследование операций в гражданской авиации /И.С.Голубев, Р.В.Сакач, Е.Л.Логинов, Е.Г. Пинаев. - М.: Транспорт, 1980. - 256с.
15. Исследование операций. Методологические аспекти. - М.: Наука, 1972.-136с.
16. Исследование операций / Под ред. Дж.Моудера, С.Элмаграби. - Т. 1,2. - М.: Мир, 1981 - 712с.
17. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. Изд. 4-е, перераб. и допол. М.: Изд-во "АВР", 1996. - 704 с.

ДОДАТКОВА

1. Вагнер Г. Основи исследования операций: Пер.с англ. - Т. 13. - М.: Мир, 1972.
2. Задачи по исследованию операций. Уч.пособ. - М.: Изд-во МГУ, 1979. - 167с.
3. Андронов А.М. Краткий курс теории вероятностей и математической статистики для инженеров-экономистов. - Рига: РКНИГА. 4.1., 1970., 4.2., 1976. - 156 с.
4. Андронов А.М. Теория массового обслуживания и научная организация труда в ГА. - М.: РИО МГА, 1979. -119с.
5. Эффективность и оптимизация систем и процессс гражданской авиации. Межвуз. сб.научн.трудов.
6. Наука и техника гражданской авиации. Серия: организация управление, экономика. Научн.-техн.реферат.сб.
7. Кожин А.П., Мезенцев В.Н. Математические методи в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками: Учеб .для вузов. - М.:Транспорт, 1994. - 304 с.
8. Мирошников А.В., Кравец А.С., Хижняк А.Н. Сетевое планирование и управление на воздушном транспорте. - М.: Транспорт, 1971. - 111 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.