Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Аренда помещения под офис еще на сайте.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 “МЕНЕДЖМЕНТ”

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним технічним університетом “Київський політехнічний інститут”.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки “Менеджмент”, 31 травня 2001р., протокол №3.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Операційний менеджмент» складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджер», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом Предметом вивчення «Операційного менеджменту» є закономірності планування, створення та ефективного використанні Операційної системи організації.

Програма складається з таких розділів:

1. Мета і завдання дисципліни.
2. Зміст тем дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1.1. Метою викладання дисципліни «Операційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є надання студентам:

- усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;
- знання принципів та методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;
- уміння розробляти операційну стратегію підприємства;
- вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;
- вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;
- знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

1.3. Міждисциплінарні зв'язки. Курс «Операційний менеджмент» для студентів зазначеного напряму є нормативною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової підготовки студентів, вивчення курсу «Основи менеджменту», «Системи технологій», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Дослідження операцій».

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації.

Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв'язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, та самостійної позааудиторної роботи студентів.

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Вступ

Загальна характеристика курсу «Операційний менеджмент»: мета, задачі, проблематика. Предмет та об'єкт дослідження. Значення курсу для підготовки фахівців. Система курсу «Операційний менеджмент» та його зв'язок з іншими дисциплінами. Порядок вивчення курсу та контролю знань студентів.

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом).

Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Операційний менеджер та процес управління.

Тема 2. Операційна стратегія

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Операційні пріоритети. Пріоритети, які визначаються місцем на ринку. Зсув конкурентних пріоритетів.

Формування стратегії виробництва товару.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості стратегій сервісних процесів.

Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність та конкурентні переваги.

Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу.

Тема 3. Операційна система організації

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючі та витягуючі операційні системи. Одиничні (проектні) системи Дрібносерійні системи. Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом.

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства.

Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Поняття недостатнього, надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі й часі.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Зміни операцій. Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управления производством.

Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Реалізація функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення та масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання для поточного виробництва. Проектування поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів підприємства. Планіровка офісу.

Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи засоби, інструментарій.          

Проектування робіт і нормування праці.

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегативне планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Організація диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види систем оперативного управління виробництвом.

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контроль запасів.

Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення в сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. Система управління «точно у термін».

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці. Мотивація роботи. Робочі завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. Хронометраж (система нормативів часу). Методи нормування часу.

Тема 7. Управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. Менеджмент проекту.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контролінг проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління проектами (програмний продукт MS Project).

Тема 8. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності

Загальний менеджмент якості (TQM). Поняті,- 'Значення 'та фактори забезпечення якості товарів та послуг. ІІойазгіики якості та методи їх оцінки. Нормативи якості товарів та послуг.

Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз програм забезпечення якості У.Е.Демінга, Д.Джурана, П.Кросбі, К.Ішикава, Ш.Шинго. Методи Дж.Тагуші. Підхід з точки зору загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Групи управління якістю і система боротьби за якість товарів.

Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Показники результативності функціонування операційних систем. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Шляхи підвищення продуктивності праці в організації.

Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. - К.: Україна, 1996.
2. Про підприємства в Україні: Закон України // Правда України. - 1991. - 7 трав.
3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №29.
4. Бабанский А.В. Система непрерывного улучшения продуктов и процессов. - М.: Экоперспектива, 1999.-237с.
5. Басовский А.Е., Протасьев В.В. Управление качеством: Учебник. - М.: Инфра-М, 2000. - 212 с.
6. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник.— М.: Триада ЛТД, 1996. - 384с.
7. Воробьев Л.А. Основы управления производством.— Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1998.— 195 с.
8. Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. - М.: МНИИПУ, 1998. - 96 с.
9. Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами. -М.: МНИИПУ, 1998. - 176 с.
10. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. - СПб.: Питер, 2000. - 320 с.
11. Деордица Ю.С., Нефёдов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении. - К.: Вища шк., 1991. - 270 с.
12.3авадський И.С. Менеджмент. Том 1. - К.: УФИМБ, 1997. -543с.
13. Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ, 2000. - 199 с.
14. Иозайтис B.C., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственных систем. - М.: Вища шк., 1991. -192с.
15. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. - СПб.: «Специальная литература», 1998. - 365 с.
16. Колесников С. Управление ресурсами предприятия. // Логистика, 1999. - № 2. - с.34-40.
17. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001.-160 с.
18. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. - М.: ПРИОР, 1998. - 384 с.
19. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 432 с.
20. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Дело, 1992.
21.Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 204 с.
22. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие.-М.: ДИС, 1999. -160с.
23. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. - Львів: ІВЦ «ШТЕЛЕКТ+», 1999.
24. Производительность труда «белых воротничков»: Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1989.
25. Прыкин Б.В., Прыкина Л.В., Эриашвили Н.Д., Усман З.А. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: Учебник. - М.: :,ЮНИТИ, 1998.
26. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Управление производственными запасами. // Менеджмент в России и за рубежом,1999.-№1.-с.49-54.
27. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование: Организация системы. - М.: Радиосвязь, 1991. - 223 с.
28. Управление качеством: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1998. -199 с.         
29. Управление организацией: Учебник / Под ред. В.П. Азоева. -М.: ИНФРА-М, 1998.-669 с.     
30. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. - М.: АО «Бизнес-школа», 1996.-358с.
31. Фонотов А.Г. Ресурсный потенциал: планирование и управление.-М.: Экономика, 1985.
32. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. - М.: Экономика, 1989.
33. Яременко О. Управление материальными ресурсами // Бизнес-Информ, 1997. - № 22. - с.54-59.
34. Chase R.B., Aquilano N.J., Jacobs F.R. Production and operation management. Manufacturing and services. - 8th edition. - N.-Y.: Irvin McGrav-Hill, 1998. - 889 p.
35. Hanna M.D., Newman W.R. Integrated operations management. Adding value for customers. - 1st edition. - New Jersey: Prentice Hall, 2001.-753 p.
36. Heizer J., Render B. Principles of operations management. - 4th edition. - New Jersey: Prentice Hall, 2001. - 716 p.
37. Krajewski L.J., Ritzman L.P. Operations Management. Strategy and Analysis. - Addison-Wesley Publishing Company, 1996. - 734 p.
38. Lee Seng M., Schniderjans Mark J. Operations Management. - Boston, Toronto: Houghton Mifflin Company, 1994.
39. Schroeder Roger G. Operations Management. Decision Making in the Operations Function. - 4th Ed. - New York: McGrow-Hill, Inc. - 848 c.
40. Stevenson W. Production / Operations Management. - 4th Ed.: Instructor's edition. - Boston, 1993. - 916 p. 
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.