Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

МАКРОЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельне економічним університетом.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 31 травня 2001 р., протокол №

ВСТУП

Програму нормативної дисципліни «Макроекономіка» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджмент". Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Макроекономіки» є закономірності, що характеризують розвиток економічних систем на макроекономічному рівні, визначення механізмів державного регулювання та факторів економічного зростання.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисципліни «Основи економічної теорії".

Програма дисципліни «Макроекономіка» складається з таких розділів:

1. Мета і завдання дисципліни.
2. Зміст тем дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА"

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Макроекономіка» є формування у майбутніх менеджерів засвоєння системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки завдяки використанню універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.

1.2. Основним завданням курсу є вивчення таких проблем, як:

- методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва;
- умови формування макроекономічної рівноваги;
- наслідки порушення макроекономічної рівноваги;
- вплив інфляції та безробіття на економічний розвиток;
- методи державного бюджетно-податкового регулювання;
- інструменти державної грошово-кредитної політики;
- фактори та механізми економічного зростання.

Логіка і структура курсу «Макроекономіка» та передбачені цією програмою методи його вивчення дозволять студентам набути певного рівня професіоналізму та навичок, які необхідні самостійної економічної поведінки.

3. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, методи та функції макроекономіки

Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Економічна система як об'єкт макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб'єкти та їх взаємодія. Основні макроекономічні проблеми та протиріччя. Предмет макроекономічного аналізу.

Методологія макроекономічного аналізу. Агреговані показники та функціональні взаємозв'язки між ними. Методи та принципи макроекономічних досліджень. Економічне моделювання. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні та динамічні моделі. Ех роst - аналіз порівняно з Ex post-аналізом.

Цілі та завдання макроаналізу. Макроаналіз як інструмент пізнання. Позитивний та нормативний аналіз. Формування економічного способу мислення. Теоретичне обґрунтування економічної політики. Макроекономічне прогнозування та планування. Частковий аналіз порівняно із загальним аналізом.

Становлення та розвиток макроекономічного аналізу. Основні макроекономічні теорії сучасної світової думки.

Тема 2. Макроекономічні показники у системі національних рахунків

Еволюція вчень про економічний кругообіг. Економічний кругообіг у простій економічній системі. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і фірмами. Ринок ресурсів та ринок продуктів.

Включення державного сектора в кругообіг доходів та продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. Модель кругообігу з включенням зовнішньоекономічного сектора.

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ. Етапи розвитку СНР. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. Переваги та обмеження СНР. Проблеми впровадження СНР в Україні.

Роль макроекономічних показників. Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Визначення ВВП Інститутом статистики ООН. Характерні ознаки ВВП. Визначення кінцевої і проміжної продукції, доданої вартості. Подвійний рахунок та його виключення. Динаміка ВВП в Україні.

Співвідношення між основними показниками системи національних рахунків (СНР). Чистий національний продукт. Національний дохід. Особистий дохід. Дохід кінцевого використання.

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп приросту реального ВВП. Індекс цін та дефлятор. Інфлювання та дефлювання ВВП. Статичні методи підрахунку національного доходу та національного продукту.

ВВП та суспільний добробут. Особливості макроекономічних показників. Неринкові операції. Зростання вільного часу. Поліпшення якісних характеристик продукції. ВВП та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів тіньової економіки. Чистий економічний добробут (КЕ\У)

Рух і розподіл національного продукту. Функціональний та особистий розподіл доходу. Роль держави у перерозподілі доходів. 

Тема 3. Сукупний попит і сукупна пропозиція

Сутність сукупного попиту і його відмінність від однотоварного попиту.

Функція споживання. Споживання як функція після податкового доходу, функція заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Крива споживання. Теорії споживання. Графік функції заощадження.

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна процентна ставка. Процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій. Графік функції інвестицій.

Сукупний попит. Структура сукупного попиту. Споживчий попит. Інвестиційний попит. Попит держави. Попит закордону.

Автономні інвестиції. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікатор інвестицій. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект.

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора. Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора. Цінові фактори, які впливають н сукупний попит: зміна процентної ставки, ефект багатства, обсяг та структура імпорту. Крива сукупного попиту. Нецінові фактори, які впливають на сукупний попит. Зміни в споживчих витратах, інвестиційних витратах, державних витратах та у витратах на чистий експорт. Заплановані та фактичні витрати.

Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Довгострокова крив сукупної пропозиції. Цінові фактори, що впливають на сукупн пропозицію: зміна процентної ставки, зміна рівня цін. Нецінові фактори, що впливають на сукупну пропозицію: зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових норм.

Кейнсіанська крива сукупної пропозиції. Класична крива сукупної пропозиції. Узагальнена крива сукупної пропозиції.

Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг виробництва. Гри варіанти макрорівноваги. Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збурення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги. Мультиплікатор у моделі АD-АS. Парадокс ощадливості.

Тема 4. Моделі макроекономічної рівноваги

Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення Рівновага ринкової економіки. Рівновага дефіцитної економіки.

Класична модель макрорівноваги: взаємодія ринків ресурсів товарів, грошей та інвестицій. Гіпотези класичної моделі макрорівноваги. Ринок ресурсів. Робоча сила як головний ресурс класичної макромоделі. Умови рівноваги ринку робочої сили за класичною моделлю. Взаємозв'язок графіка рівноваги ринку робочої сили з виробничою функцією. Визначення рівноважного обсяг? виробництва. Ринок грошей та його рівновага. Графік рівноваги ринку грошей за класичною моделлю. Ринок товарів. Умови та графік рівноваги ринку товарів за класичною моделлю. Ринок заощаджень. Вплив процентної ставки (І) на ринок заощаджень.

Графік рівноваги ринку заощаджень. Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов'язаних графіків.

Кейнсіанська модель макрорівноваги: споживання та заощадження в національній економіці. Умови побудови моделі. Спрощена модель рівноваги - Кейнсіанський хрест. Заплановані витрати. Фактичні витрати.

Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін'єкції". Система вилучень та ін'єкцій в економічному кругообігу. "Заощадження-інвестиції» як спрощена модель економічної рівно­ваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль у забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України.

Тема 5. Національний ринок та його рівновага

Сутність, суб'єкти, об'єкти та структура національного ринку. Ринок товарів та платних послуг. Сукупний попит на ринку товарів та послуг. Умови рівноваги закритої моделі ринку без державного втручання та відкритої моделі ринку з урахуванням діяльності держави. Графік Хікса-Хансена для ринку товарів та платних послуг - крива IS. Умови побудови графіка кривої У(І) = 1S.

Ринок грошей та цінних паперів. Структура попиту на гроші: операційний та спекулятивний попит на гроші. Пропозиція грошей. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів. Графік Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів - крива ГМ.

Загальна рівновага на ринках товарів та послуг і грошей та цінних паперів. Модель ІS-LМ як аналітичний засіб макроекономічної політики. Інвестиційна пастка. Ліквідна пастка.

Ринок робочої сили. Попит на робочу силу. Ціна попиту на робочу силу. Пропозиція робочої сили. Ціна пропозиції робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили. Графік рівноваги ринку робочої сили.

Умови рівноваги трьох ринків - робочої сили, товарного та грошового. Графік Хікса-Хансена для національного ринку взаємопов'язана система графіків.

Застосування моделі 1S-LМ для аналізу економіки України.

Тема 6. Макроекономічна нестабільність та циклічність розвитку економіки

Макроекономічна нестабільність. Циклічність, інфляція та безробіття як основні прояви макроекономічної нестабільності. Нециклічні коливання та їх чинники. Короткострокова та довгострокова нестабільність.

Циклічні коливання та їх види. Циклічні прояви в сучасній економіці. Кореляція та відносна змінність макроекономічних показників для типового ділового циклу.

Інтерпретації ділового циклу та моделі циклічних коливань. Детерміністичні цикли та їх вірогідність. Стохастичні цикли як сучасна теорія ділового циклу. Ділові цикли в умовах малорухомих цін. Застосування моделей АО-А8 та І8-ГМ для аналізу циклічних] коливань. Гнучкі ціни та теорія (модель) реального ділового циклу.

Адаптація економічної системи до циклічних змін. Державне анти! циклічне регулювання та його протиріччя.

Тема 7. Фіскальна політика держави

Економічна активність держави. Державні закупки та урядові витрати. Основні джерела доходів держави. Податки та соціальні виплати.

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Проблеми збалансованості державного бюджету. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та економічні наслідки. Державне бюджетне обмеження. Циклічний та структурний дефіцити бюджету. Основні фактори зростання дефіциту бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Емісійне та боргове фінансування бюджетного дефіциту та інфляція.

Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості. Концепції збалансування державного бюджету.

Державний борг: внутрішній, зовнішній. Економічні наслідки державного боргу. Державний борг та ефекти витіснення. Управління державним боргом. Рефінансування. Державний борг України та можливості його погашення.

Автоматична фіскальна політика. Стабілізаційний вплив Ні економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння т зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою.

Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі «сукупний попит-сукупна пропозиція". Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулюючої податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.

Фіскальна політика в Україні: основні напрямки та протиріччя.

Тема 8. Грошово-кредитна політика

Структура сучасної грошово-кредитної системи.

Механізм функціонування грошового ринку. Модель грошового ринку. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому ринку.

Сутність грошової пропозиції. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Грошова маса. Показники грошової маси - грошові агрегати МТ, М2, МЗ, Г, Д. Грошова база. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових грошей. Ліквідність активів. Коефіцієнт монетизації (Маршалла). Графік грошової пропозиції.

Операції Центрального банку і грошова база. Операції на відкритому ринку, політика облікової ставки, політика мінімальних банківських резервів. Обов'язкові та надлишкові резерви. Норма обов'язкових резервів.

Комерційні банки та грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Механізм створення грошей комерційними банками. Регулювання грошової маси в умовах дворівневої банківської системи.

Грошовий та депозитний мультиплікатори і пропозиція грошей. Відношення резервів до депозитів. Відношення готівкових коштів до депозитів. Пропозиція грошей і бюджетне обмеження уряду. Грошова політика при інвестиційній і ліквідній пастках. Грошова політика при нерухомій заробітній платі. Вплив грошово-кредитної політики на економіку: політика дорогих та дешевих грошей; антиінфляційна функція. Попит на гроші та фактори, що його визначають: рівень цін (Р), процентна ставка, реальні доходи. Попит на гроші для угод, попит на] гроші як активи та їх графічна інтерпретація.

Кейнсіанська та монетаристська концепції грошової політики.! Кейнсіанська теорія переваг ліквідності. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна основа монетаристської теорії. Модель управління! готівкою Баумоля — Тобіна.

Грошова маса та процентна ставка у стані рівноваги. Наслідки зміни грошової маси. Вплив підвищення реальних доходів на рівень процентної ставки. Процентна ставка та попит на інвестиції. Гроші, процентна ставка та сукупний попит

НБУ та грошово-кредитна політика в Україні. Причини нестабільності грошово-кредитної системи. Заходи щодо стабілізації грошово-кредитної системи в транзитивних економіках. Основні напрямки та проблеми банківської реформи в Україні.

Тема 9. Інфляція: фіскальні та грошові аспекти

Інфляція: сутність, причини та види. Методи вимірювання та типи інфляції. Монетарні та немонетарні фактори інфляції. Відкрита! та пригноблена інфляція. Інфляції попиту та інфляція пропозиції. Інфляційний та дефляційний розриви. Інфляційні очікування. Структурна інфляція. Стагфляція.

Дефіцити державних бюджетів та інфляція. Джерела покриття дефіциту державного бюджету. Інфляційний податок та сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку. Інфляція та динаміка реальної процентної ставки. Принцип Фішера. Передбачувана та непередбачувана інфляція.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика; держави та її роль у стабілізації економіки. Дилеми антиінфляційної політики.

Економічна динаміка гіперінфляції. Гіперінфляція та її вплив н інвестиційний комплекс. Стабілізаційна політика подолан гіперінфляції.

Тема 10. Зайнятість та соціальний захист населення

Зайнятість як макроекономічна проблема. Основні напрямі макроекономічного аналізу зайнятості. Ідеальна модель ринку. Механізм функціонування ринку праці та сучасні фактори, що його визначають. Ринок робочої сили та самозайнятість: кількісні та якісні співвідношення. Макроструктура зайнятості та тенденції її розвитку.

Зайнятість та безробіття у макрозв'язках. Повна та часткова зайнятість. Безробіття: його сутність та види. Статичне та динамічне пояснення безробіття. Природна норма безробіття та фактори, що її визначають. Кон'юнктурне безробіття. Закон та крива Оукена. Емпірична закономірність кривої Філіпса. Економічні та соціальні наслідки безробіття.

Державна політика зайнятості. Ефективна зайнятість як мета. Основні методи та засоби державного регулювання зайнятості. Політика попиту та політика пропозиції у регулюванні ринку праці: переваги та ефективність. Причини та наслідки нерівномірного розподілу доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні. Засоби зменшення нерівності у розподілі доходів. Соціальний захист населення.

Рівень як якість життя: підходи та показники. Соціальна політика держави: напрямки та проблеми. Крива Філіпса в контексті соціальної політики.

Тема 11. Макроекономічна політика у відкритій економіці

Розрахунок національного доходу у відкритій економіці. Роль чистого експорту ВНП та ВВП. Міжнародний потік товарів і капіталів. Принцип порівняльної переваги. Графічний аналіз порівняльної переваги.

Модель малої відкритої економіки.

Модель платіжного балансу. Фактори, які визначають номінальний обмінний курс. Інфляція і номінальний обмінний курс. Конкурентноспроможність, обмінний курс та ціни в довгостроковому періоді. Фактори, які визначають реальний обмінний курс.

Обмінний курс та обсяг виробництва у короткостроковому періоді. Подвійна рівновага при сталому рівні цін в країні. Подвійна рівновага при змінному рівні цін в країні. Зовнішньоторговельні обмеження знецінення валютного курсу. Подвійний дефіцит. Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом. Реальний обмінний курс та чистий експорт. Валютні системи у розвитку.

Відкрита мультиплікаторна модель. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор. Вплив чистого експорту на ВВП.

Модель ІS-LМ для відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі. Властивості кривої 18. Крива ЬМ та мобільність капіталу. Вплив фіскальної експансії. Вплив грошової експансії. Вплив девальвації. Регулювання руху капіталу. Рівновага моделі 18-ЬМ-СМ.

Модель І8-ЬМ для відкритої економіки при плаваючому обмінному курсі. Макроекономічна політика в малій країні за умов вільного переміщення капіталу. Вплив фіскальної експансії. Експан­сіоністська грошова політика. Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому та плаваючому обмінному курсі.

Модель Мандела-Флемінга. Висновки моделі Мандела-Флемінга.

Тема 12. Довгострокове економічне зростання та економічний розвиток

Сутність економічного зростання. Передумови та характерні риси сучасного економічного зростання. Сукупний попит, випадкові коливання та економічне зростання. Приріст населення як фактор економічного зростання. Стійке зростання рівня капіталоозброєності при зростанні населення. Технічний прогрес. Стійке зростання капіталоозброєності при технічному прогресі. Ефективність праці. Сучасні тенденції економічного зростання та рівні продуктивності.

Джерела зростання реального доходу. Емпірична оцінка джерел! зростання. Методи розрахунку джерел економічного зростання. Джерела зростання економіки в Україні. Економічне зростання таї зайнятість. Політика сприяння економічному зростанню та заощадження. Оцінка норми заощадження. Економічне зростання при стабільному рівні цін.

Темпи економічного зростання. Крива економічного зростання. Фактори, які стримують економічне зростання. Моделювання економічного зростання. Економічне зростання] на основі моделі А£)-А8 і кривої виробничих можливостей. Спрощені моделі рівноважного зростання економіки. Рівноважне зростання бе технічного прогресу: неокласичні моделі та посткейнсіанські моделі.

Основні передумови та модель зростання Солоу. Вплив запас} капіталу на економічне зростання. «Золоте правило» нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Державне регулювання економічного зростання. Економічне, зростання та економічний розвиток. Процес економічного розвитку та. його елементи. Стратегія економічного розвитку.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник. - К.: Київ, держ.торг.-екон.ун-т. 1995. - С. 240.
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - С.224
3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, практикум розв'язання: Навч. посібник. - К: Четверта хвиля, 1997. - С.144
4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - С.687
5. Бункина М.К., Семенова В.А. Макроекономіка (основа зкономической политики). - М.: АО «ДИС», 1996. - С.320
6. Гайгер, Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: «ИНФРА», 1996. - С. 560.
7. Гальперин В., Гребенников П., Леусский А., Тарасевич Л. Макроэкономика: Учебник /Общая ред. Л.С.Тарасевича. СПб. Экон. шк., 1994.-С. 400.
8. Геблер Иоахим. Макроэкономика: Учеб. пособ. для студ. экон. вузов.- К.: УМКВО, 1993. -С. 559.
9. Геблер Й. Макроекономіка: Навч.посібник /За ред. Р.М.Березюка, А.Ф.Мельник; Пер. з нім. - К.:НМК ВО, 1993. - С. 400.
10. Долан 3. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика . СПб., 1994. -С.402
11. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика :Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - С. 784.
12. 3айдель Р., Теммен Р. Основы учений об экономике. - М.: Дело ЛТД, 1994.- С. 398.
13. Костюк В.Н. Макрозкономика: Курс лекций. - М.:Центр, 1998.-384с.
14. Майкл Бурда, Чарльз Виплош. Макроекономіка. Європейський контекст. - К. Основи, 1998. - С. 667.
15. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика:В 2т.- М.: Республика, 1992. - С.800.
16. Макроекономіка і нова Макроекономіка «Либіль-Нічлава»:Підр. - К.,1998 - С. 380.
17. Макрозкономика /Под ред. Е.Б. Яковлевой - СПб.: Поиск, 1997.-С. 380.
18. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. /За заг. ред. СБудаговської. - К.: Основи, 1998. - С. 518.
19. Мэнькью Н.Г. Макрозкономика: Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994.-С.736.
20. Общая зкономическая теория /политзкономия/ : Учеб./Под общей ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. - М.:ПРОМО-Медиа, 1995.-С. 690
21. Овчинников Г.П. Макрозкономика. - СПб., 1993. - С. 230.
22. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підр.- К.: Таксон, 1996. - С. 237.
23. Ричард Лзйард. Макрозкономика: Курс лекций для российских читателей. - М.: «Джон Уайли знд Санз», 1994. - С. 160.
24. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підр. - К.: Либідь, 1999. - С. 288.
25. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макрозкономика. Глобальний подход: Пер. с англ. - М.:Дело, 1996. - С. 847.
26. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка:, Перекл. з англ.- К.: Основи, 1995. - С. 573.
27. Соболев В.М. Макрозкономика. - Харьков: НВФ «Студцентр», 1997. - С.224.        
28. Степан Панчишин. Макроекономіка: Наук. ред. ун-ту,1995. -С. 380.
29. Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учеб./ Пер. с англ; Под ред. С.МЯковлева, Л.Е.Зевина. - М.:ЮНИТИ, 1997. - С.671.
30. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. - М.:Дело 1993.-С. 829.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.