Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 р., протокол № 4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Підприємницьке право" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра напряму підготовки 0502 "Менеджер", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення "Підприємницького права" є правові, товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини між суб'єктами господарювання, що виникають у сфері комерційної діяльності.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисципліни "Правознавство", "Основи менеджменту", "Маркетинг", "Економіка підприємства" передує вивченню дисциплін "Контролінг", "Логістика".

Програма дисципліни "Підприємницьке право" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Підприємницьке право" є формування у майбутніх менеджерів сукупності знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між суб'єктами господарювання сфери комерційної діяльності.

1.2. Основні завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, - це вивчення студентами:

- основних принципів та інститутів підприємницького права;
- найважливіших категорій та конструкцій підприємницького законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування.

Вивчення підприємницького права має на меті вироблення у студентів навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного та міжнародного законодавства, які виникають у підприємницькій діяльності.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна частина

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права

Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути. Правові відносини, що регулюються підприємницьким правом. Товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини.

Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Основні ознаки, що характеризують галузевий метод регулювання. Система підприємницького права.

Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Функції підприємницького права, що визначають його нормативну характеристику. Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин.

Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. Види підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує спеціального дозволу (загальні положення). Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус підприємців (загальні положення). Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Правова регламентація заборон щодо провадження громадянами підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність юридичних осіб.

Тема 3. Суб'єкти підприємницької діяльності. Окремі види

Суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи (громадяни-підприємці).

Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи.

Підприємства: поняття та види відповідно до законодавства України. Статут підприємства. Спеціальна праводієздатність підприємства. Філії та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус. Об'єднання підприємств, їх види та правовий статус.

Господарські товариства: поняття та види відповідно до законодавства України. Права та обов'язки засновників і учасників господарських товариств. Функції статутного фонду. Особливості створення та функціонування господарських товариств різних видів.

Інші організаційно-правові форми суб'єктів підприємницької діяльності, правовий статус за законодавством України.

Поняття та правовий статус суб'єктів малого підприємництва в Україні.

Тема 4. Організація підприємницької діяльності

Нормативні акти, що регулюють порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок і особливості державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Особливості реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. Оформлення документів, необхідних для державної реєстрації. Отримання дозволів на початок роботи.

Підстави та порядок перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Установчі документи юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Функції статутного фонду. Особливості установчих документів підприємств і господарських товариств.

Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької діяльності.

Тема 5. Припинення підприємницької діяльності

Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи -суб'єкта підприємницької діяльності. Форми реорганізації. Ліквідація юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, порядок її здійснення. Черговість задоволення претензій кредиторів.

Банкрутство суб'єктів підприємницької діяльності: поняття, суб'єкти. Провадження у справах про банкрутство. Порядок виявлення кредиторів. Порядок проведення санації. Наслідки визнання боржника банкрутом.

Тема 6. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності

Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Склад майна підприємця. Об'єкти майнових прав суб'єктів підприємницької діяльності. Правовий режим речей. Правовий режим грошей. Правовий режим цінних паперів. Об'єкти права інтелектуальної власності суб'єктів підприємницької діяльності (загальні положення).

Особлива частина

Тема 7. Договірне право. Загальні положення.

Поняття договору у підприємницькій діяльності. Укладання, зміна і розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. Попередній договір.

Виконання договірних зобов'язань. Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань. Припинення договірних зобов'язань.

Тема 8. Договори про передачу майна у власність

Договір купівлі-продажу, його види. Договір роздрібної купівлі- продажу. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення. Відповідальність суб'єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

Особливості оптової торгівлі. Поняття та значення товарних бірж. Порядок їх створення та функціонування. Учасники біржової торгівлі. Порядок встановлення правил біржової торгівлі. Види біржових угод.

Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості. Договір безоплатної передачі (дарування). Договір поставки. Договір контрактації.

Тема 9. Договори про передачу майна в користування

Поняття та зміст договору майнового найму. Види договорів майнового найму.

Договір безоплатного користування майном. Договір оренди. Особливості оренди державного і комунального майна. Договір лізингу. Концесійний договір.

Тема 10. Договори про виконання робіт та надання послуг

Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг. Договір підряду. Договір підряду на капітальне будівництво.

Транспортні договори. Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання. Поняття і види договору перевезення вантажів. Підстави припинення договору перевезення вантажів. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. Комерційні акти та порядок їх складання. Інші транспортні договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної експедиції.

Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності у підприємництві. Види договору страхування. Права й обов'язки сторін за договором страхування.

Правове регулювання розрахункових та кредитних відносин у підприємницькій діяльності. Договір позики та кредитний договір. Розрахункові відносини. Договір банківського рахунка. Депозитний договір. Договір доручення. Договір комісії. Договір консигнації. Договір схову.

Тема 11. Зобов'язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи

Договори про сумісну діяльність. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками сумісної діяльності.

Установчий договір про створення юридичної особи. Права й обов'язки сторін за установчим договором.

Тема 12. Право промислової власності

Поняття промислової власності. Законодавство України про захист прав промислової власності. Правова охорона винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Охорона прав на знаки для товарів та послуг. Фірмове найменування. Ліцензійні договори та договори на передачу права власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів та послуг. Охорона інших об'єктів промислової власності. Раціоналізаторські пропозиції. Сорти рослин. Зазначення походження товару. Топографії інтегральних мікросхем.

Тема 13. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції

Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у сфері підприємництва. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.

Поняття та прояви монопольної діяльності. Методика визначення монопольного стану. Неправомірні угоди між підприємцями. Дискримінація підприємців органами державної влади та управління. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

Загальні положення про зовнішньоекономічну діяльність у сфері підприємництва. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Валютне регулювання і валютний контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. Міжнародний комерційний арбітраж.

Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. Цивільний, кримінальний, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

Розгляд господарських спорів судами загальної юрисдикції. Розгляд господарських спорів господарськими судами. Підвідомчість господарських спорів і компетенція господарських судів щодо їхнього вирішення. Порядок розгляду спорів господарськими судами. Виконання рішень господарського суду. Розгляд господарських спорів третейськими судами.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України/ТВідомості Верховної Ради України. -1996.-№30.-Ст. 141.
2. Цивільний кодекс Української РСР // Кодекси України. -1998.-КН.2.
3. Цивільний процесуальний кодекс України/ Кодекси України. -1998,-Кн. 2.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України. - 1998. - Кн. 1.
5. Господарський процесуальний кодекс // Закон і Бізнес. 36. нормат. докум. - 2001.
6. Кримінальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України . - 2001. - №5.
7. Про власність: Закон України від 7 лют. 1991 p. № 697-12 //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст. 249.
8. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 груд. 1990 р. № 509-ХІІ //Відомості Верховної Ради. - 1991. -№ 6. - Ст. 37.
9. Про підприємництво: Закон України від 7 лют. 1991 p. № 698-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. -Ст. 168.
10. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 берез. 1991 p. № 887-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 24. - Ст. 272.
11. Про господарські товариства: Закон України від 19 верес. 1991 р. № 1576-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 49. - Ст. 682.
12. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квіт. 1992 р. № 2265-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. -Ст. 414.
13. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовт. 1995 р. № 356/95-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. -Ст. 266.
14. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 трав. 1992 р. № 2343-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 42-43. - Ст. 378.
15. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21 листоп. 1995 р. № 437/95-ВР //Відомості Верховної Ради. -1996.-№23.-Ст. 88.
16. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 лип. 1997 р. № 469/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. -1997.-№39.-Ст. 261.
17. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 черв. 2000 р. № 1775-ІП //Уряд, кур'єр. - 2000. -2 серп. -№ 139.
18. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 черв. 1991 р. № 1201-ХП //Відомості Верховної Ради України. -1991.-№38.-Ст. 508.
19. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 берез. 1992 р. № 2173-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. -Ст. 352.
20. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3687-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 32 (в редакції Закону від 1 черв. 2000 р. № 1771-ІШ/Уряд. кур'єр. - 2000. - 12 лип.).
21. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3688-ХП //Відомості Верховної Ради України. -1994. -№7.-Ст. 34.
22. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3689-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.
23. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 груд. 1997 р. № 710/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. -1998.-№15.-Ст. 67.
24. Про заставу: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2654-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47. - Ст. 642.
25. Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
26. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листоп. 1992 р. № 2782-ХП //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.
27. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 груд. 1994 р. № 334/94-ВР //Відомості Верховної Ради України. -1995. - № 4. - Ст. 28 (в редакції Закону від 22 трав. 1997 р. № 283/97-ВР//ВІДОМОСТІ Верховної Ради України. - 1997. - № 27. - Ст. 181).
28. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22 листоп. 1996 р. № 543/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 5. - Ст. 28.
29. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. -Ст. 207.
30. Про лізинг: Закон України від 16 груд. 1997 р. № 723/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 16. - Ст. 68.
31. Про оренду землі: Закон України від 6 жовт. 1998 р. № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46-47. -Ст. 280.
32. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 p. № 997-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 41. - Ст. 372.
33.Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 груд. 1999 p. № 1286-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 3. - Ст. 21.
34. Про страхування: Закон України від 4 жовт. 2001 р. № 2745-III //Голос України. - 2001. - № 207.
35. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 лип. 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. -Ст. 183.
36. Про систему оподаткування: Закон від 25 черв. 1991 р. № 1251-12 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 39. -Ст. 510.
37. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4002-ХП // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№25.-Ст. 198.
38. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 верес. 1994 р. № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364.
39. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 17. -Ст. 184.
40. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 трав. 1998 р. № 740//Офіц. вісн. України. - 1998. -№21.-Ст. 767.
41. Положення про переказний і простий вексель: Затв. Постановою ЦБК та РНК СРСР від 7 серп. 1937 р. № 104/1341//Галиц. контракти. - 1996. - № 49.
42. Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовт. 1955 р. № 1801. - М., 1956.
43. Статут автомобільного транспорту Української РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 черв. 1969 р. № 401/ЛОрид. вісн. України. - 1999. - № 51.
44. Правила про договори підряду на капітальне будівництво: Затв. Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 груд. 1986 р. № 1550.
45. Статут залізниць України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457//Офіц. вісн. України. -1998.-№ 14.
46. Андрушко П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб//Юрид. вісн. України. - 1997. - № 52.
47. Быков А. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития//Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11 "Право". -1993.-№6.
48.Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 1.
49. Білоус Ж. Деякі проблеми визначення умов господарського договору/ЯТредпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 5.
50. Бирюков А. Реформа законодательства о банкротстве на Украине/ЛОрид. практика. - 2000. - № 18.
51.Вінник О. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організаціїУ/Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.-№1.
52. Винник О. Общество с ограниченной ответственностью: преимущества и недостатки // Предпринимательство, хозяйство и право. -1999. -№ 7.
53. Коммерческое право/Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой - С-Пб., 1998.
54. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. -М., 1992.
55. Лаптев В. Хозяйственное право - право предпринимательской деятельности/Государство и право. - 1993. - №1.
56. Правові основи підприємницької діяльності / За ред. B.I. Шакуна, П.В. Мельника, В.М. Поповича-К., 1997.
57. Предпринимательское право Украины: Практикум /Под общей ред. Н.А. Саниахметовой - X., 1999.
58. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. -Одесса, 1998.
59. Мартемьянов B.C. Хозяйственное право. Т. 1. - М., 1984.
60. Старцев О. Чи є підприємцем засновник ТОВ? // Юрид. вісн. України. - 1999. - № 34.
61. Теоретические проблемы хозяйственного права/Под, ред. В.В. Лаптева-М., 1975.
62. Підприємницьке право // За ред. Л.В. Ніколаєвої, О.В. Старцева, П.М. Пальчука, Л.М. Іваненко. - К., 2001.
63. Попов Ю. Соотношение процентов за кредит в повышенном размере, процентов за товарный кредит и неустойки // Юрид. практика. - 2000. - № 1.
64. Цивільне право України / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецове!-К., 1999.
65. Щербина B.C. Господарське право України: Навч. посіб. -К., 1999.
66. Фролов Ю. Некоторые проблемы правовой характеристики юридического лица//Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№ 5.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.