Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економікиМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів
з курсу

Економічна політика

Дрогобич - 2004

Затверджено
на засіданні кафедри економіки
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім.Івана Франка

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з курсу “Економічна політика ” призначені для студентів 4 курсу спеціальності “Менеджмент організацій”.

Методичні матеріали складено відповідно до діючих програм. Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватись до семінарських (практичних) занять, виконати індивідуальне семестрове завдання, підготуватись до складання заліку, підібрати відповідну літературу для самостійної роботи.

Дане видання містить програму курсу, плани лекцій, семінарських (практичних) занять, питання для самоконтролю по кожній темі, методичні поради для підготовки до кожного з практичних занять, зразки оформлення модульних контрольних робіт, перелік екзаменаційних питань.

Укладач: Ковенська О.А.

ЗМІСТ

Вступ
Програма курсу
Погодинний розподіл тем курсу “Економічна політика”
Теми лекцій, семінарів (практичних) занять
Перелік екзаменаційних питань по предмету
Література для самостійного опрацювання

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Економічна політика" складена відповідно місця і значення дисципліни та за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 7.050.201 "Менеджмент організацій". Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення "Економічної політики" є наукові засади і принципи політичного управління економікою в різних країнах.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін "Вища математика", "Економічна теорія", "Статистика", "Економетрія", "Бухгалтерський облік", "Теорія економічного аналізу".

Мета та завдання дисципліни "Економічна політика":

1.1. Головною метою викладання курсу " Економічна політика" є формування системи знань з теорій політичного управління економікою в різних країнах та набуття практичного досвіду.
1.2. Головними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для дослідження економіки держави, а саме:

- наукових основ економічної політики;
- організації інформаційного забезпечення економічної політики;
- теорії і практики управління економічними процесами;

Вивчивши курс студент повинен вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах економічної політики;
- порівнювати різні системи політичного впливу на розвиток економіки;
- орієнтуватись в методиках соціально-економічного прогнозування та макроекономічного планування;
- розробляти і приймати грунтовні управлінські рішення.

Вважається, що методика проведення усіх видів навчальних занять (лекції, семінари) враховує сучасні потреби майбутнього менеджера. Метою лекційних та семінарських занять з економічної політики є формування системи знань з теорій політичного управління економікою в різних країнах та набуття практичного досвіду. Студенти мають засвоїти наукові засади і принципи політичного управління економікою в різних країнах. Зміст програми передбачає розкриття найбільш суттєвих проблем сучасної економічної політики, методи та засоби впливу держави на економічний і соціальний розвиток і соціально-економічні процеси.

Успіх засвоєння теоретичного матеріалу курсу забезпечує проведення семінарських занять, теми яких передбачено даною програмою. На семінарських заняттях з кожної теми студенти відпрацьовують навички аналітичної роботи з використанням конкретної інформації. За такого підходу обидві форми навчання стають більш цілеспрямованими й ефективними, підвищується рівень теоретичної та практичної підготовки студентів.

Для перевірки ступеня засвоєння нормативного матеріалу та аналітичних навичок у програмі передбачено виконання студентами модульно-рейтингових письмових завдань, а також запропоновано критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Суть та завдання економічної політики держави

Суть економічної політики. Об'єкти і суб'єкти економічної політики. Основні цілі економічної політики держави. Функції та методи економічної політики. Інструменти економічної політики: правові, адміністративні та економічні. Завдання довгострокової економічної політики в головних макроекономічних сферах. Дилеми макроекономічної політики. Види та знаряддя макроекономічної політики. Оцінка макроекономічної політики: альтернативні погляди на ефективність макроекономічної політики.

2. Статегія соціально-економічного розвитку країни

Соціально орієнтована ринкова економіка та її головні цілі. Розробка концепції соціально-економічного розвитку країни. Стратегія соціально-економічної політики України на сучасному етапі. Визначальні пріоритети економічного розвитку України. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України. Методи прогнозування та їх класифікація.

Макроекономічне планування. Поняття диретивного та індикативного планування. Державна програма економічного і соціального розвитку України (ДПЕСР).

3. Фінансова політика

Фінансово-бюджетне регулювання. Поняття бюджетної системи, класифікація доходів та витрат державного бюджету. Поняття дефіциту та профіциту державного бюджету. Стадії бюджетного процесу в Україні. Основні напрями вдосконалення бюджетної політики в Україні.

Податкове регулювання. Поняття податків та їх функції. Система оподаткування та принципи побудови податкової системи. Система податкових органів України. Класифікація податків. Податкові пільги.

Грошово-кредитна політика.Основні інструменти грошово-кредитної політики. Банківська система України. Засоби та методи грошово-кредитної політики: регулювання норм обов'язкових резервів, ставка рефінансування, валютне регулювання, банківське регулювання, державне регулювання ринку цінних паперів.

4. Основні напрямки структурної політики в перехідній економіці та її специфіка в Україні

Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. Сутність структури економіки. Характеристика структури економіки України. Види структурних співвідношень в економіці. Основні вартісні пропорції. Характеристика галузевої структури економіки. Регіональна структура економіки та соціальна структура. Структура зовнішньої торгівлі.

Державне регулювання структурних зрушень в економіці. Структурна політика держави та її механізм. Поняття пасивної та активної структурної політики. Методи регулювання структурної політики: прямого та непрямого регулювання.

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Роль держави в інвестиційному процесі. Основні напрями державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначення пріоритетних сфер та об'єктів інвестування. Податкове регулювання інвестиційної діяльності. Залучення іноземних інвестицій та регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави.

5. Науково-технічний прогрес та інноваційна політика

Науково-технічний прогрес та економічне зростання. НТП як об'єкт державного регулювання. Вплив НТП на економічне зростання. Політика економічного зростання України. Необхідність і сутність науково-технічної політики. Розвиток науки - важлива складова економічної політики. Основні цілі, принципи та завдання державної науково-технічної політики. Форми та методи організації науково-технічної політики. Політика збереження інтелектуального потенціалу.

Концепція державної інноваційної політики. Стадії інноваційного процесу, класифікація інновацій. Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності.

6. Приватизаційна та антимонопольна політика

Основні складові приватизаційного процесу. Транформація відносин власності в Україні. Нормативно-правове забезпечення приватизаційної політики. Монополізація економіки України та її демонополізація. Напрями антимонопольної політики. Політика підтримки та захисту конкуренції.

Механізм державного регулювання підприємництва. Нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. Фінансово-інвестиційні важелі державного впливу на розвиток підприємництва.

7.Державне регулювання підприємництва

Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Класифікація видів і форм підприємств. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні.

Механізм державного регулювання підприємництва. Нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва. Інституційні засади державної підтримки підприємницва. Науково-технічна підтримка підприємництва. Малий інноваційний бізнес. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Регуляторна реформа та регуляторна політика.

8.Регіональна економічна політики

Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів. Карпатський економічний регіон: специфіка розвитку.

9.Аграрна політика та її особливості в умовах змішаної економіки

Особливості, причини і шдяхи подолання аграрної кризи.

Політика в агропромисловому комплексі. Стратегія розвитку агропромислового комплексу України. Схема агропромислового комплексу України.

10.Соціальна політика в умовах конкурентного порядку змішаної економіки

Сутність і мета соціальної політики. Основні завдання та інструменти соціальної політики. Складові соціальної політики.

Регулювання реальних доходів населення та обсягів споживання матеріальниї благ. Ступені рівня життя населення, поняття "якості" життя.

Соціальний захист та соціальна безпека людини. Функції соціального захисту та його складові.

11. Зовнішньоекономічна політика

Основи зовнішньоекономічної діяльності. Принципи міжнародного економічного права.

Регулювання торгівельної діяльності. Методи та інструменти регілювання зовнішньої торгівлі.

Іноземне інвестування та його регулювання. Роль держави у залучення іноземних кредитів.

12. Особливості сучасної економічної політики в Україні

Загальне і специфічне в економічній політиці. Коригування політики реформ.

Необхідність і методи державного регулювання цін. Форми державного регулювання цін. Наслідки введення фіксованої ціни. Антиінфляційна політика.

13. Державне регулювання природоохоронної діяльності

Необхідність охорони навколишнього природного середовища. Принципи та об"єкти охорони.

Державне екологічне регулювання та його механізм.

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.

14. Політика економічного сувернітету України

Політика екосестейту та національної безпеки. Типи безпеки.

Державна політика у сфері економічного сувернітету. Національна політика обороноздатності держави.

Політика детінізації економіки. Економічна злочинність та політика боротьби з нею.

Погодинний розподіл тем курсу "Економічна політика"

Назва теми Лекції (год) Семінари (год)
1 Суть та завдання економічної політики держави 2 1
2 Стратегія соціально-економічного розвитку країни 2 1
3 Фінансова політика 2 1
4 Основні напрямки структурної політики в перехідній економіці та її специфіка в Україні 2 1
5 Науково-технічний прогрес та інноваційна політика 2 1
6 Приватизаційна і антимонопольна політика 2 1
7 Державне регулювання підприємництва 2 1
8 Регіональна економічна політика 2 1
9 Аграрна політика та її особливості в умовах змішаної економіки 2 1
10 Соціальна політика в умовах конкурентного порядку змішаної економіки 2 1
11 Зовнішньоекономічна політика 2 1
12 Особливості сучасної економічної політики в Україні 2 1
13 Державне регулювання природоохоронної діяльності 2 1
14 Політика економічного сувернітету України 2 1

Теми лекцій, семінарських, практичних занять

Лекція 1. Суть та завдання економічної політики держави

1. Суть економічної політики. Об'єкти і суб'єкти економічної політики. Основні цілі економічної політики держави.
2. Інструменти економічної політики: правові, адміністративні та економічні.
3. Дилеми макроекономічної політики.
4. Оцінка макроекономічної політики: альтернативні погляди на ефективність макроекономічної політики.

Лекція 2. Статегія соціально-економічного розвитку країни

1. Соціально орієнтована ринкова економіка та її головні цілі.
2. Стратегія соціально-економічної політики України на сучасному етапі.
3. Макроекономічне планування. Державна програма економічного і соціального розвитку України (ДПЕСР).

Семінарське заняття №1 (по темі 1,2). Суть економічної політики та її основні цілі

Питання семінару:

1. Поняття економічної політики. Об'єкт та суб'єкт економічної політики.
2. Основні цілі економічної політики держави.
3. Функції економічної політики.
4. Методи економічної політики: адміністативні та економічні.
5. Інструменти економічної політики: правові, адміністративні, економічні.
6. Завдання довгострокової економічної політики в головних макроекономічних сферах.
7. Види макроекономічної політики: фіскальна, монетарна, політика доходів, зовнішньоекономічна політика.
8. Кейнсіанський та класичний погляди на ефективність макроекономічної політики.
9. Побудова соціально орієнтованої ринкової економіки - стратегічна мета України на сучасному етапі.
10. Концепція соціально-економічного розвитку держави.
11. Стратегія соціально-економічної політики України на сучасному етапі.
12. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України.
13. Макроекономічне планування. Поняття директивних та індикативних планів.
14. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2005 рік.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Методи прогнозування, їх класифікація. [14, с.56-60]
2. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2005 рік.

Лекція 3. Фінансова політика

1. Фінансово-бюджетне регулювання.
2. Податкове регулювання. Поняття податків та їх функції.
3. Грошово-кредитна політика.

Лекція 4. Основні напрямки структурної політики в перехідній економіці та її специфіка в Україні

1. Сутність структури економіки. Характеристика структури економіки України. Види структурних співвідношень в економіці. Основні вартісні пропорції.
2. Державне регулювання структурних зрушень в економіці.
3. Державне регулювання інвестиційної діяльності. інвестицій за межі держави.

Семінарське заняття №2 (по темі 3,4). Суть фінансової та структурної політики в перехідній економіці

Питання семінару:

1. Фінансова система України.
2. Зведений річний баланс фінансових ресурсів України.
3. Державний бюджет України. Класифікація доходів та видатків державного бюджету.
4. Поняття збалансованості державного бюджету. Поняття дотацій, субвенцій, субсидій.
5. Стадії бюджетного процесу в Україні.
6. Основні напрями вдосконалення бюджетної політики в Україні в найближчі роки.
7. Поняття податків, їх функції.
8. Принципи побудови податкової системи.
9. Система оподаткування: платник податку, об'єкт оподаткування, податкова база, ставка податку.
10. Класифікація податків. Податкові пільги.
11. Грошово-кредитна політика. Політика "дорогих грошей" та політика "дешевих грошей".
12. Основні інструменти грошово-кредитної політики.
13. Банківська систему України. Функції НБУ.
14. Засоби грошово-кредитної політики: засоби прямого впливу та опосередкованого регулювання.
15. Регулювання норм обов'язкових резервів, ставка рефінансування.
16. Валютне регулювання. Дисконтна та девізна валютні політики.
17. Банківське регулювання та банківський нагляд.
18. Державне регулювання ринку цінних паперів.
19. Поняття структури економіки. Диспропорції сучасної структури економіки України.
20. Види структурних співвідношень в економіці: відтворювальні, соціальні, галузеві, регіональні, зовнішньоекономічні.
21. Структурна політика держави та її цілі.
22. Пасивна та активна структурна політика.
23. Методи прямого та непрямого регулювання структурної політики.
24. Державна інвестиційна політика: пасивна та активна інвестиційна політика.
25. Принципи державного регулювання інвестиційної політики.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. [14,с.120-130]
2. Поняття структурного ефекту. [14, с.136-138]

Лекція 5. Науково-технічний прогрес та інноваційна політика

1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання.
2. Сутність науково-технічної політики, її форми та методи.
3. Концепція державної інноваційної політики.

Лекція 6. Приватизаційна та антимонопольна політика

1. Приватизаційна політика в Україні.
2. Монополізація економіки в Україні та її демонополізація.
3. Державне регулювання підприємництва.

Семінарське заняття №3 (по темі 5,6). Суть інноваційної політики. Приватизаційна та антимонопольна політика

Питання семінару:

1. Політика економічного зростання.
2. Вплив НТП на економічне зростання.
3. Сутність науково-технічної політики та її завдання.
4. Методи реалізації цілей науково-технічної політики.
5. Політика збереження інтелектуального потенціалу.
6. Концепція державної інноваційної політики.
7. Модель інноваційного процесу.
8. Принципи державної інноваційної політики.
9. Основні етапи приватизації в Україні.
10. Демонополізація економіки України (державна програма демонополізації економіки).

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Стадії інноваційного процесу [9,с.192]
2. Класифікація інновацій [9, с.195]
3. Складові механізму державного регулювання інноваційної діяльності [9, с.202]

Лекція 7. Державне регулювання підприємництва

1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання. Класифікація видів і форм підприємств.
2. Механізм державного регулювання підприємництва.
3. Регуляторна реформа та регуляторна політика.

Лекція 8. Регіональна економічна політики

1. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. Механізм реалізації регіональної економічної політики.
2. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.
3. Карпатський економічний регіон: специфіка розвитку.

Семінарське заняття №4 (по темі 7,8). Державне регулювання підприємництва

Питання семінару:

1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання.
2. Класифікація видів і форм підприємств.
3. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні.
4. Механізм державного регулювання підприємництвом.
5. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва.
6. Інформаційне, кадрове, науково-методичне забезпечення підприємництва.
7. Функціональні засади підтримки підприємництва.
8. Матеріально-технічна підтримка підприємництва.
9. Інноваційна підтримка підприємництва.
10. Фінансові важелі державної підприємницької політики.
11. Регуляторна реформа та регуляторна політика.
12. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання.
13. Механізм реалізації регіональної економічної політики.
14. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
15. Місцеві бюджети як основа соціально-економічного розвитку регіонів.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва [14,с.223-225]
2. Ліцензування підприємницької діяльності [14, с.225-229]
3. Податкове регулювання та сприяння розвиткові бізнесу [14, с.236-245]

Лекція 9. Аграрна політика та її особливості в умовах змішаної економіки

1. Особливості, причини і шляхи подолання аграрної кризи.
2. Стратегія розвитку агропромислового комплексу України. Схема агропромислового комплексу України.

Лекція 10. Соціальна політика в умовах конкурентного порядку змішаної економіки

1. Сутність і мета соціальної політики. Основні завдання та інструменти соціальної політики
2. Регулювання реальних доходів населення та обсягів споживання матеріальниї благ.
3. Соціальний захист та соціальна безпека людини. Функції соціального захисту та його складові.

Семінарське заняття №5 (по темі 9,10). Аграрна та соціальна політика

Питання семінару:

1. Особливості аграрної кризи в Україні.
2. Шляхи подолання аграрної кризи в Україні.
3. Схема аргопромислового комплексу України.
4. Стратегія розвитку агропромислового комплексу України.
5. Сутність і мета соціальної політики.
6. Основні завдання та показники соціальної політики.
7. Реальні доходи населення та їх регулювання.
8. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.
9. Державне регулювання оплати праці.
10. Регулювання ринку праці та зайнятості населення.
11. Пенсійне забезпечення населення.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Складові соціальної політики [7,c.118-120]
2. Складові якості життя. [8, с.220-225]
3. Основні показники якості життя.[8,с.226]

Лекція 11. Зовнішньоекономічна політика

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Принципи міжнародного економічного права.
2. Регулювання торгівельної діяльності. Методи та інструменти регілювання зовнішньої торгівлі.
3. Іноземне інвестування та його регулювання. Роль держави у залучення іноземних кредитів.

Лекція 12. Особливості сучасної економічної політики в Україні

1. Загальне і специфічне в економічній політиці. Коригування політики реформ.
2. Необхідність і методи державного регулювання цін. Форми державного регулювання цін. Наслідки введення фіксованої ціни. Антиінфляційна політика.

Семінарське заняття №6 (по темі 11,12). Зовнішньоекономічна політика та особливості сучасної економічної політики в Україні

Питання семінару:

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності.
2. Регулювання торгівельної діяльності.
3. Методи та інструменти державного регулювання зовнішньої торгівлі.
4. Іноземне інвестування та його регулювання.
5. Роль держави у залучення іноземних кредитів.
6. Загальне і специфічне в економічній політиці України.
7. Необхідність і методи державного регулювання цін.
8. Форми державного регулювання цін.
9. Заходи антиінфляційної політики.

Лекція 13. Державне регулювання природоохоронної діяльності

1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища. Принципи та об'єкти охорони.
2. Державне екологічне регулювання та його механізм.
3. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.

Лекція 14. Політика економічного сувернітету України

1. Політика екосестейту та національної безпеки. Типи безпеки.
2. Державна політика у сфері економічного сувернітету. Національна політика обороноздатності держави.
3. Політика детінізації економіки. Економічна злочинність та політика боротьби з нею.

Семінарське заняття №7 (по темі 13,14). Державне регулювання природоохоронної діяльності

Питання семінару:

1. Необхідність охорони навколишнього середовища.
2. Принципи та об'єкти охорони навколишнього природного середовища.
3. Державне екологічне регулювання.
4. Державне управління в галузі природного середовища.
5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.
6. Політика екосестейту та національної безпеки.
7. Модель національної безпеки.
8. Характерні ознаки економічної безпеки держави.
9. Державна політика у сфері економічного сувернітету.
10. Політика детінізації економіки.
11. Економічна злочинність та політика боротьби з нею.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Рівні економічної безпеки та об'єкти економічної безпеки [7,с.114-115]
2. Модель системи забезпечення економічної безпеки [7, с.116-118]
3. Основні критерії і показники оцінки економічної безпеки України [7, с.119]

Перелік екзаменаційних питань по предмету

1. Поняття економічної політики. Об'єкт та суб'єкт економічної політики.
2. Основні цілі економічної політики держави. Функції економічної політики.
3. Методи економічної політики: адміністативні та економічні.
4. Інструменти економічної політики: правові, адміністративні, економічні.
5. Завдання довгострокової економічної політики в головних макроекономічних сферах.
6. Види макроекономічної політики: фіскальна, монетарна, політика доходів, зовнішньоекономічна політика.
7. Кейнсіанський та класичний погляди на ефективність макроекономічної політики.
8. Побудова соціально орієнтованої ринкової економіки - стратегічна мета України на сучасному етапі.
9. Концепція соціально-економічного розвитку держави.
10. Стратегія соціально-економічної політики України на сучасному етапі.
11. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України.
12. Макроекономічне планування. Поняття директивних та індикативних планів.
13. Фінансова система України.
14. Державний бюджет України. Класифікація доходів та видатків державного бюджету.
15. Поняття збалансованості державного бюджету. Поняття дотацій, субвенцій, субсидій.
16. Стадії бюджетного процесу в Україні.
17. Основні напрями вдосконалення бюджетної політики в Україні в найближчі роки.
18. Поняття податків, їх функції.
19. Принципи побудови податкової системи.
20. Система оподаткування: платник податку, об'єкт оподаткування, податкова база, ставка податку.
21. Класифікація податків. Податкові пільги.
22. Грошово-кредитна політика. Політика "дорогих грошей" та політика "дешевих грошей".
23. Основні інструменти грошово-кредитної політики.
24. Банківська систему України. Функції НБУ.
25. Засоби грошово-кредитної політики: засоби прямого впливу та опосередкованого регулювання.
26. Регулювання норм обов'язкових резервів, ставка рефінансування.
27. Валютне регулювання. Дисконтна та девізна валютні політики.
28. Банківське регулювання та банківський нагляд.
29. Державне регулювання ринку цінних паперів.
30. Поняття структури економіки. Диспропорції сучасної структури економіки України.
31. Види структурних співвідношень в економіці: відтворювальні, соціальні, галузеві, регіональні, зовнішньоекономічні.
32. Структурна політика держави та її цілі.
33. Пасивна та активна структурна політика.
34. Методи прямого та непрямого регулювання структурної політики.
35. Державна інвестиційна політика: пасивна та активна інвестиційна політика.
36. Принципи державного регулювання інвестиційної політики.
37. Політика економічного зростання.
38. Вплив НТП на економічне зростання.
39. Сутність науково-технічної політики та її завдання.
40. Методи реалізації цілей науково-технічної політики.
41. Політика збереження інтелектуального потенціалу.
42. Концепція державної інноваційної політики.
43. Модель інноваційного процесу.
44. Принципи державної інноваційної політики.
45. Основні етапи приватизації в Україні.
46. Демонополізація економіки України (державна програма демонополізації економіки).
47. Підприємництво як об'єкт державного регулювання.
48. Класифікація видів і форм підприємств.
49. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні.
50. Механізм державного регулювання підприємництвом.
51. Інформаційне, кадрове, науково-методичне забезпечення підприємництва.
52. Функціональні засади підтримки підприємництва.
53. Матеріально-технічна підтримка підприємництва.
54. Інноваційна підтримка підприємництва.
55. Фінансові важелі державної підприємницької політики.
56. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання.
57. Механізм реалізації регіональної економічної політики.
58. Місцеві бюджети як основа соціально-економічного розвитку регіонів.
59. Особливості аграрної кризи в Україні.
60. Шляхи подолання аграрної кризи в Україні.
61. Схема аргопромислового комплексу України.
62. Стратегія розвитку агропромислового комплексу України.
63. Сутність і мета соціальної політики.
64. Основні завдання та показники соціальної політики.
65. Реальні доходи населення та їх регулювання.
66. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.
67. Державне регулювання оплати праці.
68. Регулювання ринку праці та зайнятості населення.
69. Пенсійне забезпечення населення.
70. Основи зовнішньоекономічної діяльності.
71. Регулювання торгівельної діяльності.
72. Методи та інструменти державного регулювання зовнішньої торгівлі.
73. Іноземне інвестування та його регулювання.
74. Роль держави у залучення іноземних кредитів.
75. Загальне і специфічне в економічній політиці України.
76. Необхідність і методи державного регулювання цін.
77. Форми державного регулювання цін.
78. Заходи антиінфляційної політики.
79. Необхідність охорони навколишнього середовища.
80. Принципи та об'єкти охорони навколишнього природного середовища.
81. Державне екологічне регулювання.
82. Державне управління в галузі природного середовища.
83. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.
84. Політика екосестейту та національної безпеки.
85. Модель національної безпеки.
86. Характерні ознаки економічної безпеки держави.
87. Державна політика у сфері економічного сувернітету.
88. Політика детінізації економіки.
89. Економічна злочинність та політика боротьби з нею.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. - К.:Україна.1996.
2. Про власність:Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991р. зі змінами і доповненями//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20.
3. Про підприємництво: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991р. зі змінами і доповненями//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №14.
4. Про підприємства: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 27 березня 1991р. зі змінами і доповненями//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №24.
5. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000// Відомості ВР України - 2000. - №25.
6. Закон України " Про державний бюджет України на 2003 р." від 26.12.2002// Відомості ВР України -2003 - №10-11.
7. Бункина М.К., Семенов А.М. Экономическая политика// Учебное пособие. - М. : "Бизнес-школа", 1999.
8. І.В.Буян, П.Д.Гуменюк, М.Р.Березюк. Економічна політика: навчальний посібник - Тернопіль: ТАНГ, 1997.
9. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.:Знання України, 2002.
10. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник // К.:Знання-Прес, 2002.
11. Механізм структурних зрушень в економіці України. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002.
12. Романюк С. Політика регіонального розвитку України. - К.: Наук.думка, 2001.
13. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика: Підручник для студентів вузів. - К.: 1996.
14. С.М.Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін. Державне регулювання економіки: навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2004.
15. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник - М.: БЕК,1997.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.