Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Львівською комерційною академією, Київським економічним інститутом менеджменту «ЕКОМЕН»

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 р., протокол № 4.

ВСТУП

Програму вивчення нормативної дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 "Менеджмент". Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення інформатики та комп'ютерної техніки є засоби комп'ютерної техніки, формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів.

Міждисциплінарні зв'язки: передує вивченню дисциплін "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Економіка підприємства", "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Менеджмент".

Програма дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА"

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" є формування у майбутніх менеджерів сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом.

1.2. Завданням вивчення курсу інформатика та комп'ютерна техніка є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

- Інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві.
- Архітектура та принципи функціонування персональних комп'ютерів.
- Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці та тенденції його розвитку.
- Технологія роботи у середовищі графічної операційної системи Windows.
- Основи побудови локальних комп'ютерних мереж і їх місце у сучасних інформаційних системах.
- Інтерфейс користувача локальних комп'ютерних мереж, створених на базі ОС Windows, Windows NT Workstation.
- Технологія обробки текстових документів.
- Технологія створення, редагування та показу презентацій засобами програми MS Power Point .
- Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів.
- Основи програмування мовою високого рівня Visual Basic.
- Інформаційні системи в економіці та можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних.
- Поняття бази даних, об'єкти бази даних МС Access, технологія проектування структури бази даних.
- Технологія створення, редагування і керування об'єктами бази даних МС Access. Створення додатків з використанням засобів автоматизації у середовищі МС Access.
- Технологія створення, редагування та форматування електронних таблиць і діаграм у середовищі МС Ехcel.
- Технологія використання апарату математичної обробки та аналізу даних у середовищі МС Ехсel.
- Створення додатків з використанням засобів автоматизації у середовищі МС Ехсеl.
- Технологія створення, редагування графічних об'єктів з використання засобів комп'ютерної графіки.
- Експорт, імпорт та зв'язування об'єктів у середовищі інтегрованого пакету Мs Office.

Примітка: У програмі використані наступні умовні позначки:

- символом "*" позначені питання, які винесені для самостійного вивчення;
- символом "**" позначені питання підвищеної складності, які винесені на самостійне вивчення для студентів;
- символ "*" або "**" на початку абзацу означає вивчення самостійно усіх питань абзацу.

2. ЗМІСТ КУРСУ

РОЗДІЛ 1. Введення в інформатику та комп'ютерну техніку

Тема 1.1. Загальні відомості про інформацію, інформаційні системи та обчислювальні машини

Інформатика: предмет та завдання. Роль інформатики у сучасному суспільстві. Поняття про інформацію; її властивості. Інформація і дані. Форми адекватності інформації, міри та якість інформації. Системи класифікації та кодування інформації. Класифікація інформації за різними ознаками. Специфічні особливості інформації у сфері економіки та менеджменту підприємств торгівлі.

Інформаційні системи: загальне уявлення, структура та класифікація. Інформаційна технологія: поняття, етапи розвитку та її види.

Технічна база сучасних інформаційних технологій: ПК, комп'ютерні мережі, офісна техніка. Стан, тенденції розвитку та покоління ЕОМ. Персональні комп'ютери, їх місце у сучасних інформаційних системах та форми використання.

Тема 1.2. Архітектура та програмне забезпечення персонального комп'ютера

Основи побудови ПК: представлення інформації, логічні основи побудови, програмне управління. Архітектура ПК: технічне та програмне забезпечення.

* Склад функціональних блоків ПК та їх характеристика. Машинні носії інформації, їх типи та порівняльна характеристика. Структура даних на магнітних дисках. Критерії вибору та вимоги до конфігурації ПК на сучасному етапі.

Основні поняття, склад та структура програмного забезпечення персонального комп'ютера: системне, прикладне, інструментальні засоби програмування. Еволюція розвитку системного програмного забезпечення та інструментальних засобів програмування, їх порівняльна характеристика. Сучасне прикладне програмне забезпечення та інтегровані пакети прикладних програм.

Тема 1.3. Основи побудови комп'ютерних мереж

Основні поняття про комп'ютерні мережі, їх призначення та історія розвитку. Концепції побудови та класифікація комп'ютерних мереж: локальні та глобальні комп'ютерні мережі. Типи комп'ютерних мереж: однорангові та мережі на основі моделі клієнт/сервер.

Архітектура комп'ютерних мереж: топологія, апаратне та програмне забезпечення. Базові топології комп'ютерних мереж: "шина", "зірка", "кільце". Призначення, коротка характеристика та принципи функціонування.

Апаратні засоби локальних комп'ютерних мереж: призначення та їх класифікація. Типи апаратних засобів, критерії вибору, особливості використання у локальних мережах. Вплив топології на вибір апаратних засобів.

РОЗДІЛ 2. Системне програмне забезпечення

Тема 2.1. Операційна система Windows

* Призначення операційної системи. Концепція та характеристики операційних систем Windows. Виникнення та розвиток графічного інтерфейсу користувача, його місце у програмному забезпеченні персонального комп'ютера.

* Структура інтерфейсу користувача Windows: елементи робочого столу, типи об'єктів та їх характеристика; структура вікон та управління ними.

* Налагодження робочого простору Windows відповідно до вимог користувача: Рабочий стол, Главное меню, Панель задач. Програма Настройка (Setup) та її призначення.

Тема 2.2. Робота з папками і файлами у середовищі Windows

* Основні поняття файлової системи Windows та сучасних операційних систем: логічні диски та їх імена; файли, типи файлів, імена файлів, розширення імен файлів та їх призначення, шаблони імен файлів; папки, дерево каталогів, визначення шляху до файлу.

* Програма Проводник (Еxplorer) та її призначення, структура вікна. Техніка виконання основних операцій з об'єктами: порядок активізації об'єктів, створення та видалення папок, копіювання та переміщення файлів та папок. Запуск програм та відкриття документів з головного меню, за допомогою програми Проводник.

Призначення та коротка характеристика службових програм: програма перевірки диску - ScanDisk програма дефрагментації дисків - Defrag; форматування дискет; програми-архіватори; антивіруси і програми. Засоби комп'ютерної оргтехніки: текстовий редактор, календар, записна книжка.

Програмне забезпечення комп'ютерних мереж та його компоненти. Сітьова операційна система - основа функціонування комп'ютерних мереж. Характеристика та функції сітьових компонент операційних систем: драйвери, протоколи, методи доступу, політика безпеки, засоби керування та адміністрування мереж. Порівняльна характеристика найбільш розповсюджених сітьових операційних систем, тенденції їх розвитку і використання.

Тема 2.3. Принципи функціонування комп'ютерних мереж

Еталонна модель взаємодії відкритих систем (Ореn System Interconnection reference model, OSI) - основа побудови і функціонування комп'ютерних мереж.

Характеристика процесу передачі даних у комп'ютерних мережах. Апаратна реалізація передачі даних. Пакет - основна одиниця передачі інформації у комп'ютерних мережах. Функції та структура пакету, технологія формування і передачі пакету у багаторівневій архітектурі комп'ютерних мереж.

Особливості організації локальних комп'ютерних мереж (ЛКМ -LAN). Методи доступу ЛКМ. З'єднання ЛКМ. Типові архітектури локальних комп'ютерних мереж: Еnhernet, Тоken Ring, Аррle Таlk, АгсNet. їх призначення, програмні та апаратні засоби, характеристики та функції, засоби реалізації.

Концепції та принципи побудови комп'ютерної мережі ВНЗ: архітектура, апаратне та програмне забезпечення, політика захисту інформації.

Тема 2.4. Комунікаційні технології локальних комп'ютерних мереж та їх реалізація в середовищі Windows

Основи роботи в локальній мережі: вхід і вихід із мережі, ідентифікація комп'ютерів, сітьовий інтерфейс. Цілісність та захист інформації у ЛКМ, види доступу до ресурсів мережі та їх встановлення.

Поняття про комунікаційну технологію і її типи та їх коринка характеристика. Розподілення та сумісне використання ресурсів - основа комунікаційних технологій у комп'ютерних мережах. Принципи та особливості сумісного використання ресурсів в локальних комп'ютерних мережах.

Технологія розподілення та сумісного використання ресурсів на робочих станціях локальної мережі. Пошук сітьових ресурсів: папка "Сетевое окружение" та її призначення: інтерфейс та керування об'єктами папки. Призначення дисків, папок, файлів для сумісного використання. Поняття рівня доступу та його встановлення для ресурсів, які сумісно використовуються.

Поняття про підключення до сітьових ресурсів: технологія підключення до сітьового серверу; технологія підключення до сітьової папки.

Сумісне використання сітьового принтера: установка принтера і налагодження параметрів принтера на робочих станціях мережі; технологія підключення сітьового принтеру.

РОЗДІЛ 3. Інструментальні засоби програмування

Тема 3.1. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

*Поняття про обчислювальний процес. Типові види обчислювальних процесів та їх особливості. Етапи підготовки та організації розв'язання задач на комп'ютері. Поняття про задачу; її організаційно-економічної сутність, формалізація (постановка) і алгоритмізація.

*Поняття про алгоритм. Основні властивості алгоритмів. Форми запису алгоритмів: неформальна мова і логічні схеми. Основні типи блоків, що використовуються в схемах алгоритмів. Типові помилки в алгоритмах. Елементи алгебри логіки: логічні операції "І", "АБО", "НІ", конкатенація.

* Основні конструкції структурного програмування і їх відображення за допомогою логічних схем: конструкція вибору; цикли за умовами; цикли за лічильником. Приклади класичних алгоритмів.

Тема 3.2. Основи програмування на мові високого рівня Visual Basic (VВ)

Історія розвитку мов програмування: автоматизація програмування, класифікація мов програмування, мови високого рівня. Транслятори, інтерпретатори, компілятори та їх призначення.

Призначення та коротка характеристика мови програмування Visual Basic. Лексеми мови: алфавіт мови, константи та змінні мови VВ та їх типи, найменування змінних та констант; оператори, вирази, об'єкти і властивості; синтаксис команд.

Перше знайомство з BВ: основи інтерфейсу, техніка роботи з файлами, довідковою системою. Форми і інструменти VВ: форми, вікно малюнків і зображень, помітки, текстові вікна, командні кнопки, рамки, лінійки прокрутки, таймери, лінії та фігури.

Технологія створення найпростішої програми: структура VВ-програм, створення найпростішого інтерфейсу користувача, текст програми, проектування загального зображення, збереження програми, етапи відладки. Техніка налагодження VВ-програм: засоби відладки, вікно DEBUG, спостереження за значенням змінних, стратегія відладки, обробка помилок, звернення до довідкової системи.

Тема 3.3. Програмування типових алгоритмів обробки даних

Програмування типових алгоритмів обробки даних. Програмування алгоритмів лінійної структури. Основні конструкції структурного програмування: конструкції вибору, цикл за умовою, цикл за лічильником та інші.

Структуровані типи даних: поняття про масив, індекс, основні операції над масивами. Одновимірні масиви і типові задачі їх обробки. Двовимірні масиви і типові задачі їх обробки Типи даних користувача та приклади їх використання.

Модульне програмування. Поняття про процедуру і функції та особливості їх використання. Область дій змінних, параметри, передача параметрів. Приклади задач.

РОЗДІЛ 4. Системи обробки тексту

Тема 4.1. Текстовий процесор MS Word

*Призначення та функціональні можливості текстового процесору МS Word. Запуск програми, структура вікна: меню, піктографічне меню, лінійки прокрутки. Операції з файлами: створення нового документа, збереження документа, загрузка документа для редагування, авто збереження, очищення пам'яті. Багатовіконний інтерфейс.

* Операції редагування та технологія форматування текстових документів. Технологія налагодження параметрів сторінки та розбивка документа на сторінки. Вивід документа на друк, управління режимами друку. Особливості підготовки текстових документів у середовищі М8 Технологія створення, редагування та форматування документів складної структури: таблиць, виразів у вигляді формул, графічних об'єктів, організаційних діаграм, закладок та гіперпосилань. Поняття форматів документів. Розробка форматів документів. Підготовка ділової кореспонденції, рахунків, формулярів інше.

Тема 4.2. Системи електронного перекладу

Огляд існуючих систем електронного перекладу Proling Office, Stilys, Socrat, Promt, Lingvo та інші): призначення, функціональні можливості та критерії вибору.

Структурні компоненти комплексу програм ProLing Office: Рута, Плай, Електронний словник та технологія використання.

Структурні компоненти системи Рrоmt: електронні словники, Ргоmt-документи, списки зарезервованих слів. Інтерфейс, технологія використання та налагодження параметрів системи.

Тема 4.3. Системи оптичного розпізнавання

Призначення систем оптичного розпізнавання (ОСК. - Optic Character Recognition). Огляд існуючих систем (CuneiForm, FineReader та інші): функціональні можливості та критерії вибору. Технічні засоби для роботи з системами оптичного розпізнавання, їх вибір та налагодження.

Структурні компоненти, інтерфейс та технологія роботи з програмою FineReader. Робота з текстовими документами: сканування зображення, налагодження параметрів розпізнавання, збереження та редагування відеозображень. Робота з документами складної структури (текст в одну колонку, рисунки, таблиці та інше) та багатосторінковими документами.

РОЗДІЛ 5. Створення мультимедійних презентацій засобами МS PowerPoint

Тема 5.1. Технологія створення, редагування, форматування презентацій

* Функціональні можливості та область використання програми MS PowerPoint. Інтерфейс та типові об'єкти презентації. Групи інструментів MS PoverPoint та технологія їх використання.

Створення, редагування та форматування об'єктів презентації. Налагодження параметрів показу презентації та параметрів об'єктів презентації.

Створення мультимедійних проектів презентації. Вставка звука і відеокліпів. Настроювання анімації. Розробка сценарію. Створення лінійної презентації. Створення керуючих кнопок.

РОЗДІЛ 6. Система управління базами даних MS Access

Тема 6.1. Основи побудови бази даних

Введення в базу даних: поняття про базу даних; концепція бази даних; архітектура систем управління базою даних (СУБД); функціональні можливості СУБД; моделі даних.

Інфологічна модель даних: поняття про інформаційний об'єкт; нормалізація відносин; типи зв'язків та їх характеристика; поняття про ключ та його типи ( первинний і зовнішній); обмеження цілісності; побудова інфологічної моделі.

База даних реляційного типу: реляційна структура даних; реляційна база даних; маніпулювання реляційними даними; етапи проектування структури бази даних.

Визначення та призначення MS Access, його особливості та можливості. Основні об'єкти бази даних МS Ассеss: таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі та їх коротка характеристика.

Тема 6.2. Технологія створення, редагування та керування таблицями бази даних MS Access

Інформаційні таблиці - основа бази даних MS Access. Структура таблиць в базі даних MS Access: поняття про поля, запис, властивості поля, властивості таблиці. Типи даних MS Access. Режими створення та перегляду даних таблиці.

Введення, перегляд та редагування даних таблиці, редагування структури таблиці. Налагодження і редагування властивостей полів. Визначення ключових полів. Поняття про індекси; їх призначення, типи. Створення простих і складних індексів.

Налагодження та редагування властивостей таблиці. Експорт, імпорт і зв'язок таблиць.

Тема 6.3. Технологія керування даними в таблицях бази даних MS Access

Поняття про зв'язок; типи зв'язку між таблицям в базі даних MS Access. Встановлення та редагування зв'язків між таблицями у вікні Схема даних. Інтерфейс вікна Схема даних та технологія керування його об'єктами. Забезпечення цілісності даних в базі даних MS Access.

Робота з даними в режимі Таблиця. Запуск і структура вікна представлення даних в режимі Таблиця. Зміна макету представлення таблиці на екрані. Робота з записами таблиці в режимі Таблиця: дозапис, видалення, копіювання, пошук, сортування.

Фільтрація даних таблиці. Поняття про фільтр; його типи в базі даних MS Access. Технологія створення простих та складних фільтрів, збереження результатів фільтрації.

Тема 6.4. Технологія створення, редагування та використання запитів у базі даних MS Access

Визначення запиту, типи та режими створення. Інтерфейс діалогового вікна для створення макету запиту та керування його об'єктами. Результат виконання запиту, поняття про динамічний набір даних.

Створення та редагування простих і складних запитів на вибірку. Визначення умов відбору. Правила використання символів підстановки та виразів в умовах відбору. Встановлення порядку сортування результатів запиту та виводу на екран необхідних полів. Створення обчислювальних полів в запиті. Призначення та технологія роботи з Конструктором виражений..

Призначення, особливості використання та технологія створення запитів з параметрами, підсумкових та перехресних запитів.

Призначення, типи, особливості використання та технологія створення запитів на зміну: запити на створення таблиць; запити на видалення; запити на додавання; запити на оновлення.

Призначення, особливості використання та технологія створення SQL запитів.

Визначення властивостей запитів

Тема 6.5. Технологія створення, редагування та використання звітів у базі даних MS Access

Поняття про звіт, призначення, типи та режими створення: з використанням Мастера отчетов, в режимі Конструктора.

Особливості створення звітів у базі даних MS Access. Поняття про базовий запит.

Інтерфейс та структура діалогового вікна для створення і редагування макету звіту. Області макету звіту та їх призначення. Призначення Попели злементов та вікна Список попей.

Коротка характеристика елементів керування звіту, їх призначення, технологія створення, редагування та форматування. Керування об'єктами звіту, налагодження їх властивостей.

Створення обчислювальних полів у звітах. Побудова арифметичних виразів. Підсумки у звітах: загальні та проміжні.

Режим попереднього перегляду звіту та технологія його використання. Встановлення параметрів сторінки звіту та його друк.

Технологія створення багатотабличних звітів. Технологія створення і вбудовування підлеглих звітів.

Тема 6.6. Технологія створення, редагування та використання форм у базі даних MS Access

Поняття про форму, призначення, типи та режими створення: з використанням Мастера форм, в режимі Конструктора, в режимах Автоформа. Особливості створення форм у базі даних MS Access. Поняття "источника даних" у формах.

Інтерфейс та структура діалогового вікна для створення і редагування макету форми. Області макету форми та їх призначення. Призначення Панели злементов та вікна Список полей.

Створення, редагування та форматування елементів керування у формі. Встановлення властивостей елементів керування: відображення рядка стану, встановлення початкових значень та умов на допустимість введених значень у поле. Створення обчислювальних полів у формі. Маніпуляції з об'єктами форми.

Налагодження властивостей форми в діалоговому вікні Свойства. Огляд та коротка характеристика параметрів вкладки Макет вікна Свойства. Встановлення параметрів та режимів роботи з даними у формі на вкладці Данные. Встановлення фільтрів та умов відбору записів для відображення у формах. Встановлення порядку сортування.

Технологія створення форм на основі багатотабличних запитів. Технологія створення і вбудови підлеглих форм. Технологія створення набору вкладок та багатосторінкових форм. Технологія створення Главной кнопочной форми з використанням Диспетчера кнопочных форм.

Тема 6.7. Автоматизація додатків у середовищі MS Access

Робота з макросами. Поняття про макроси; їх призначення; технологія створення макроса у СУБД Access, визначення, вибір та різні засоби додавання макрокоманд, встановлення аргументів макрокоманд. Виконання та завдання умов виконання макроса. Програмування командних клавіш з використанням відповідних майстрів. Технологія налагодження макросів. Приклади побудови макросів.

Введення в мову програмування VВА у середовищі MS Access: VВА й об'єктно-орієнтоване програмування. Основні поняття і елементи VВА. Структура VВА-програм в середовищі МS Access. Інтерфейс засобів створення та налагодження VВА-програм. Приклади найпростіших програм.

Архітектура Microsoft Access. Модель об'єктів додатку Microsoft Access : властивості, методи і події. Модель подій Microsoft Access та їх обробка засобами VВА: поняття "подія" і "дія" в базах даних Microsoft Access, їх призначення та відмінності. Типи подій, які розпізнає Microsoft Access. Послідовність подій при керуванні об'єктами бази даних (форми, звіти).

Технологія програмування дій для керування об'єктами форми. Призначення програмного коду подіям. Об'єкт DoCmd, об'єкта Application, його призначення, властивості та методи. Використання об'єкта DoCmd в VВА-програмах для керування об'єктами бази даних та форми.

Модель об'єктів доступу до даних Microsoft Access: структура та ієрархія об'єктів доступу до даних (DАО) МS Access, призначення, особливості використання, властивості та методи. Об'явлення та використання об'єктних змінних. Використання функцій для роботи з об'єктами доступу до даних.

РОЗДІЛ 7. Табличний процесор MS Excel

Тема 7.1. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Excel

Загальна характеристика табличного процесора, структура вікна MS Excel. Об'єкти MS Excel: робоча книга, робочий лист (електронна таблиця), лист діаграм, лист макросів, діалоговий лист.

Управління об'єктами у середовищі MS Excel: налагодження параметрів робочої книги: зміна кількості сторінок, їх назви, місця розташування. Структура робочого листа. Основні поняття: активна комірка, блок комірок, абсолютна і відносна адресація, ввід найпростіших формул. Типи даних МS Ассеss та формати даних прийняти по за замовченням. Рядок формул та її призначення.

Тема 7.2.Створення, редагування та форматування електронних таблиць

Типові операції редагування даних електронної таблиці: зміна та редагування змісту комірок; копіювання блоку комірок в одну або декілька областей таблиці; переміщення блоку комірок; видалення блоку комірок; вставка блоку комірок.

Типові операції форматування даних електронної таблиці: налагодження форматів даних; зміна типу, розміру та кольору шрифтів; вирівнювання змісту комірок та оформлення рамками; захист клітинок, листів та робочих книг.

Встановлення параметрів сторінки: нумерація сторінок; вставка колонтитулів та інше. Попередній перегляд та друк таблиць.

Управління файлами(книгами) в середовищі MS Excel. Створення нового файлу, загрузка існуючого, збереження файлу під новим іменем, вікно відкриття файлу, пошук файлу за заданими атрибутами.

Тема 7.3. Робота з функціями і формулами.

Поняття про та принципи їх роботи: поняття про конструктори WIZARDS; принципи їх роботи: конструктор діаграм, конструктор функцій. Призначення та коротка характеристика.

Табличні обчислення, функції та інформаційні зв'язки між таблицями, групові імена. Конструктор функцій: створення, редагування функцій за його допомогою.

Апарат математичної обробки та аналізу даних в середовищі MS Excel: матричні та табличні функції.

Тема 7.4. Створення, редагування і форматування графіків та діаграм

Призначення та основні поняття і об'єкти Конструктора диаграмм: поняття про діаграму, ряд даних, категорія, легенда, маркер, ось значень, область діаграми, область побудови діаграми. Типи діаграм, особливості і обмеження використання.

Створення та оформлення діаграм. Інтерфейс діалогових вікон Конструктора диаграмм. Режими створення діаграм: в робочому листі таблиці, в окремому листі діаграм. Налагодження параметрів та друкування діаграм.

Типові операції редагування та форматування об'єктів діаграми за допомогою головного та контекстного меню: зміна типу діаграми, додавання та вилучення легенди, додавання нових рядів даних, вилучення рядів даних, форматування маркерів, вісів та областей діаграм, створення та вилучення текстових об'єктів.

*Відображення даних таблиці на географічній карті. Настроювання даних для створення географічної карти. Створення географічної карти. Введення даних в географічну карту.

Тема 7.5. Робота з базами даних у середовищі MS Excel

Поняття про бази даних (список) у середовищі MS Excel, обмеження та особливості створення і використання. Типові операції роботи з базами даних MS Excel.

Впорядкування та пошук даних в базі. Використання форм для введення та редагування даних бази. Типи та технологія встановлення фільтрів. Функції обробки таблиць як бази даних і правила їх використання.

Розрахунок загальних підсумків в базах даних і таблицях з використанням команд меню Данные. Вставка загальних підсумків на лист з використанням команди Итоги. Підведення підсумків за допомогою команди Группа й структура. Підведення підсумків за даними декількох таблиць з використання команди Консолидация.

Робота з зовнішніми базами даних: експорт та імпорт даних, проблеми інформаційної сумістности.

Тема 7.6. Аналіз даних у середовищі MS Excel

Аналіз даних з використанням Мастера сводньїх таблиц Об'єкти та інтерфейс Мастера сводньїх таблиц Технологія створення макету та налагодження параметрів зведеної таблиці. Операції редагування та форматування об'єктів зведеної таблиці. Використання підсумків, формул та діаграм в зведених таблицях.

Прогнозування значень з використанням апарату аналізу "что-если". Аналіз даних з використанням апарату Таблица подстановки данньїх. Аналіз даних з використанням апарату Подбор параметров та Поиск решений. Аналіз даних з використанням апарату Сценарии.

Апарат статистичного аналізу даних для рішення складних статистичних. Налагодження та використання пакету аналізу. Огляд функціональних можливостей та приклади використання.

Тема 7.7. Автоматизація додатків у середовищі MS Excel

Макроси, їх призначення та особливості використання у середовищі MS Excel. Робота з макросами: створення макросу за допомогою Макрорекодера та його збереження; виконання та редагування макросу. Використання абсолютних та відносних адрес при створенні макросів.

Функціональні можливості мови МВА в середовищі MS Excel. Склад та структура, особливості створення та використання об'єктів УВА в середовищі MS Excel. Структура VВА-програм, інтерфейс засобів створення та налагодження VВА-програм в середовищі MS Excel. Приклади найпростіших програм.

Модель об'єктів MS Excel: властивості, методи, події. Модель подій MS Excel та їх обробка засобами VВА. Типи подій, які розпізнає MS Excel. Послідовність подій при керуванні об'єктами робочої книги. Технологія програмування дій для керування об'єктами. Призначення програмного коду подіям. Приклади використання. Використання об'єктів УВА для проектування інтерфейсних елементів додатків: панелі інструментів, меню, діалогових вікон, засобів роботи із довідниковою системою.

РОЗДІЛ 8. Комп'ютерна графіка

Тема 8.1. Графічні редактори

Поняття про комп'ютерну графіку та еволюція розвитку графічної знакової системи. Представлення і обробка графічної інформації. Растрова та векторна графіка. Пристрої введення і відображення графічної інформації.

Типи, призначення та особливості використання графічних редакторів. Системи художньої графіки. Стандартні засоби комп'ютерної графіки в операційному середовищі WINDOWS.

* Графічний редактор Paint: інтерфейсні компоненти вікна програми (робоче поле, панель інструментів, кольорова палітра), графічні об'єкти (піксель, лінія, прямокутник та інші). Створення та редагування рисунка. Дії з об'єктами-рисунками, 3 фрагментом рисунка. Збереження та завантаження зображення. Редагування деталей зображення.

Графічний редактор МS Рhoto Editor: інтерфейсні компоненти вікна програми, графічні об'єкти. Створення та редагування малюнку. Дії з об'єктами-рисунками, з фрагментом рисунка. Збереження та завантаження зображення. Редагування деталей зображення.

** Графічний редактор СогеlDraw: призначення, структура та функціональні можливості. Інтерфейс та структура вікна програми. Графічні об'єкти, особливості створення та використання.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Microsoft Word 2000. Справочник. 2-е издание. СПб.: Питер, 2000 -383 с.
2. А. Колесников. Ехсеї 2000 (русифицированная версия). - К.: Изд. группа ВНУ, 1999. - 496 с.
3. Александр Левин. Самоучитель работы на компьютере 6-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Изд. "Полидж", 2000. - 656с.
4. Богумирский Б.С. Руководство пользователям ПЭВМ: В 2 ч. - ч.1, 2 - Санкт-Петербург, Ассоциация "ОLLСО", 1992. - 378 с.
5. Бэрри Мане. Компьютерные сети: Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 1995. -400с.
6. В.Ф. Ляхович. Основы информатики. - Ростов на /Д: Из-во "Феникс".- 2000. -608с.
7. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 7.0 для Windows 95 : Перев. с англ. - СПб.: Питер, 1997. - 848 с.
8. Вейсскопр Джен. Excel 2000, Базовый курс (русифицированная версия). - К., М., СПб.; Век+, Энтроп, Корона, 2000. - 464 с.
9. Гарнаев А.Ю., Матросов А.В., Новиков Ф.А., Усаров Г.И. и др. Microsoft Office 2000. Разработка приложений. - СПб., BHV -Санкт-Петербург, 2000. - 656 с.
10. Гетц К., Джилберт М. Программирование в Microsoft Office 97: Полное руководство УВА. - К., Изд-во. Группа ВНV, 1999. - 768 с.
11. Гетц К., Джилберт М. Программирование в Microsoft Office. - К. : Ирина; Изд-во. Группа ВНV, 2000. - 384 с.
12. Гетц К., Литвин П., Гильберт М. Access 2000. Руководство разработчика. - К.: Ирина; ВНV. 2000. - 1264 с.
13. Грофф Дж-Р., ВайнбергП.М. SQL: полное руководство. К.: ВНУ, 2000. - 608 с.
14. Дженнингс Р. Использование Microsof tAccess 2000. - М.: Вильямс, 2000.-1152с.
15. Дубнов П.Ю. Access 2000. Проектирование баз данных. - М.: ДМК, 2000. - 272 с.
16. Зубанов Ф.В. Microsoft Windows 2000. Планирование, развертывание, установка. 2-е изд., испр. - М.: Изд. торг, дом "Русская редакция", 2000. - 592 с.
17. Информатика: Учебник. - 3-є изд. перераб. / Под ред. проф. Н.В. Макаравой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 768 с.
18. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.
19.Каймен В.А. Информатика: Учебник. - М.: ИНФРА. - М, 2000 - 232 с. (Серия "Высшее образование").
20. Каммингс С. VВА для "чайников". - М.: СПб.: К. Диалектика; Вильямс, 2000. - 384 с.
21. Каратыгин С. Access 2000 М.: Лаборатория базових знаний, 2000. - 376с.
22. Клименко С.В., Чичерин А.Л., Колесников А. Windows 98 (русифицированная версия). - К.: Ирина, ВНУ, 2000. - 368 с.
23. Коттингхзм М. Excel 2000: руководство разработчика. - К.: Ирина; ВНУ, 2000.-707 с.
24. Лоу Д. Компьютерные сети для "чайников". - К.: "Диалектика", 1995.-256с.
25. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. - М.: Мир, 1990. - 662 с.
26. Мэтьюз М., Мэтьюз К.Б. Windows 98: книга ответов. - СПб., Питер, 1999.-464с.
27. Николь М., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel 5.0 для квалифицированных пользователей: Практ. пособ./ Пер. с нем. - М.: Эком., 1995.-304с.
28. Николь М., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel 5.0: Практ. пособ.: Пер. с нем. - М.:3ком., 1994. - 352 с.
29. Пасько В. Microsoft Office 2000 (русифицированная версия). К., Ирина; ВНУ 2000.-784с.
30. Пол Санна. Visual Basic для приложений (версия 5) в подлиннике: Пер. с англ. - СПб.: ВНУ - Санкт-Петербург, 1997. - 704с.
31. Посечник А., Богумирский Б. Переход на Windows 2000: для профессионалов. Руководство администратора сети. - СПб.: Изд-во "Питер", 2000. - 448 с.
32. Потапкин А.В. Основы Visual Basic для пакета Microsoft Offfice:Практ. пособие. - М..ЭКОМ, 1995. -256 с.
33. Рыжиков Ю.И. Информатика. Лекции и практикум. - СПб.: Корона принт, 2000. -256 с.
34. Сокольский М. Операционная система Windows 2000 Proffessional для профсссионала. - М.; Познавательная книга плюс, 2000. - 656 с.
35. Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95 /Перев. с англ. - СПб.: Питер, 1997. - 784 с.
36. Тайц А.М., Тайц А.А. Corel Draw9: все программы пакета. -СПб., БХВ, 2000.-1136с.
37. Фигурнов В.З. ІВМ РС для пользователя. 7-е изд-во, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 640 с.
38. Харт-Девис Гай. Word 2000. Базовый курс (русифицированная версия). - К., М., СПб., Век, Энтроп, Корона-Принт, 2000. - 394 с.
39. Штайнер Г. Access 2000 - М. Лаборатория базовых знаний., 2000. - 474 с.
40. Экономическая информатика: /Под ред. П.В. Коноховского и Д.Н. Колесова. - СПб.: Питер, 2000. - 560 с.
41. Злизабет Бунин. Excel Visual Basic для приложений (сер} "Без проблем!"): Пер. с англ. - Б.М.: 1996. - 352 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.