Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Львівською комерційною академією, Київським економічним інститутом менеджменту "ЕКОМЕН"

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 р., протокол №4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 "Менеджмент", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення дисципліни "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" є засоби комунікаційної техніки та мережеві технології.

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" передує вивченню дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті".

Програма дисципліни "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст тем дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 1 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

1.1. Основною метою викладання дисципліни "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і навичок оволодіння сучасними сітьовими технологіями та їх практичним використанням для пошуку, обробки і аналізу даних.

1.2. Завданням вивчення курсу "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

- Сітьові технології і їх місце у сучасному суспільстві.
- Комунікаційні технології локальних мереж.
- Глобальні комп'ютерні мережі, їх призначення та особливості функціонування.
- Концепції побудови, типи та принципи функціонування глобальних комп'ютерних мереж.
- Апаратні та програмні засоби глобальних комп'ютерних мереж, їх класифікація та коротка характеристика.
- Технології глобальних комп'ютерних мереж, їх типи та особливості використання.
- Інтерфейс користувача і технологія роботи у мережі Internet
- Пошук інформаційних ресурсів Internet
- Технологія створення Web-документів з використанням сучасних інструментальних програмних засобів.

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1. Комунікаційні технології локальних комп'ютерних мереж

Тема 1.1. Програмне забезпечення комунікаційних технологій

Предмет, завдання і структура курсу. Рекомендована література.

Типові комунікаційні технології локальної мережі: електронна пошта; факсимільний зв'язок; планування робочого часу; телеконференції.

Прикладне програмне забезпечення комунікаційних технологій: категорії, призначення та особливості використання. Огляд найбільш розповсюджених мережевих комунікаційних програм (електронна пошта, програми-планувальники, інтегровані пакети зв'язку та координації робіт, електронні дошки об'яв, програми інтерактивних конференцій). Стисла характеристика комунікаційних програм: концепції побудови, принципи функціонування, функції.

Тема 1.2. Програма обробки повідомлень Microsoft Exchange

Призначення, функції та особливості роботи програми Microsoft Exchange. Встановлення, запуск та налагодження параметрів програми Microsoft Exchange. Основні поняття : поштове відділення, поштова скринька, адресна книга, особиста папка, конфігурація користувача.

Основи інтерфейсу програми Microsoft Exchange: структура прикладного вікна, головне меню, панелі інструментів. Налагодження та керування об'єктами програми Microsoft Exchange.

Налагодження параметрів і об'єктів програми Microsoft Exchange відповідно до потреб користувача, та керування ними. Налагодження адресної книги та параметрів адресації. Налагодження та створення особистих папок, встановлення параметрів доставки.

Налагодження параметрів прийому та відправлення повідомлень. Налагодження, створення конфігурацій користувача та керування ними.

Технологія роботи з електронною поштою Microsoft Mail у , середовищі програми Microsoft Exchange. Підготовка, передача та збереження нового повідомлення. Формати передачі повідомлень.

Налагодження параметрів вікна підготовки повідомлень відповідно до потреб користувача. Керування адресною книгою: занесення нових абонентів в особисту адресну книгу, формування списків розсилки, пошук адресатів. Доставка, читання, збереження, видалення та друкування повідомлень. Підготовка відповіді на отримане повідомлення.

Технологія формування повідомлення з використанням прикладних програм інтегрованого пакету Microsoft Office (Word, Excel, Access, Pover Point) і передача його засобами Microsoft Mail.

Огляд можливостей використання програми Microsoft Fax та особливостей її використання. Огляд можливостей програми Microsoft Networkта особливостей її використання.

Адміністрування поштових відділень засобами програми Microsoft Exchange..

Тема 1.3. Програма-планувальник робочого часу Microsoft Outlook

Призначення, функції та особливості роботи програми Microsoft Outlook. Запуск програми та налагодження режиму роботи. Основні поняття програми Microsoft Outlook: щоденник, контакти, задача; подія, записна книга.

Основи інтерфейсу програми Microsoft Outlook: структура прикладного вікна, головне меню, панелі інструментів. Налагодження параметрів та керування об'єктами прикладного вікна програми Microsoft Outlook у відповідно до потреб користувача.

Технологія планування робочого часу у вікні "Календарь" : створення розкладу зустрічей, його редагування та видалення зустрічі. Налагодження оповіщення про зустріч, вибір учасників зустрічі та передача повідомлення про зустріч. Передача повідомлень про зустріч та прийом відповідей учасників зустрічі.

Технологія створення та керування списком контактів у вікні "Контакты": внесення нової особи у список; редагування та видалення персональних даних зі списку; сортування та групування контактних осіб; налагодження таблиці відображення персональних осіб; друкування персональних даних .

Технологія планування і керування проектами та задачами у вікні "Задача": додавання нового проекту; додавання нової задачі у проект; редагування та видалення задач; фільтрація задач відповідно до заданих критеріїв. Погодження задач та зустрічей у плануванні робочого часу.

Технологія планування та керування подіями у вікні "Дневник": формування нової події, видалення події; налагодження оповіщення про подію.

Технологія роботи з електронною поштою у вікні "Входящие".

Технологія керування файлами у вікні "Проводник" програми Microsoft Outlook.

Технологія налагодження загальних параметрів програми Microsoft Outlook і авторизації доступу в середовищі Microsoft Outlook: встановлення пароля, прав доступу, довірених осіб.

Розділ 2. Інформаційні ресурси й технології Internet

Тема 2.1. Апаратні та програмні засоби глобальних комп'ютерних мереж

Апаратні засоби розширення локальних мереж та підключення їх до глобальної мережі: типи, особливості використання і критерії вибору. Модеми: призначення, принципи функціонування, типи, класифікація та стисла характеристика, особливості використання.

Програмні засоби розширення та підключення локальних мереж до глобальної мережі. Мости: призначення, принципи функціонування, типи, класифікація та стисла характеристика, особливості використання. Шлюзи: призначення, принципи функціонування, типи, класифікація та стисла характеристика, особливості використання. Маршрутизатори: призначення, принципи функціонування, їх типи, класифікація та коротка характеристика, особливості використання.

Функціональні можливості Windows NT Server, та Windows NT Workstation для роботи у глобальних мережах. Програма Internet Information Server - основа функціонування локальної мережі у глобальній мережі Internet.

Технологія клієнт/сервер: принципи реалізації та технологія Microsoft Windows NT for Workstation. Інтерфейс користувача на робочих станціях у мережах на платформі клієнт/сервер. Функціональні можливості адміністрування робочих станцій. Технологія Microsoft Windows NT for Workstation керування користувачами на робочих станціях Microsoft Windows NT for Workstation. Технологія керування продуктивністю мережі на робочих станціях Microsoft Windows NT for Workstation. Технологія керування та аудит доступу до ресурсів на робочих станціях Microsoft Windows NT for Workstation.

Іnternet-технології: призначення, принципи та особливості використання. Структура, програмні та технічні засоби створення та функціонування Іnternet-мереж.

Тема 2.2. Основи побудови та функціонування глобальної комп'ютерної мережі Іnternet

Загальна характеристика та історія розвитку глобальної комп'ютерної мережі Internet. Засоби доступу та підключення до Internet. Internet етикет та його особливості. Архітектура та принципи функціонування Internet.

Протоколи ТСР/ІР - основа функціонування Internet. Основні компоненти протоколу ТСР/IР та їх ієрархічна архітектура. Стисла характеристика та призначення протоколів ТСР/ІР. Прикладні сервіси протоколу ТСР/ІР.

Система адресації в Internet: числові та символічні адреси Internet. Принципи ідентифікації комп'ютерів в Internet із використанням ІР-адреси. Принципи ідентифікації та використання доменних імен в Internet. DNS - служба доменних імен комп'ютерів. Принципи, технологія та особливості функціонування служби DNS.

Інформаційні послуги та ресурси Internet: World Wide Web, FТР електронна пошта, групи новин, IRC. Призначення, стисла характеристика та особливості використання.

Тема 2.3. Концепції побудови всесвітньої павутини World Wide Web

Історія створення, структура та принципи функціонування всесвітньої павутини World Wide Web. Основні концепції побудови: програми броузери, гіпертекст і гіпермедія, мова НТМL, гіпертекстові зв'язки, система адресації URL, протокол роботи НТТР, домашні сторінки.

Система адресації Internet-ресурсів та Internet-даних із використанням універсального покажчика ресурсів (Uniform Resource Locator). Призначення та структура URL- адреси. Призначення та принципи функціонування протоколу роботи з гіпертекстовими документами НТТР (Hyper Text Transfer Protocol).

Програми забезпечення доступу, перегляду та пошуку інформаційних ресурсів у Internet. Типи та порівняльна характеристика найбільш розповсюджених програм доступу та перегляду Інформаційних ресурсів Internet: програми, Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mosaic. Типи та порівняльна характеристика найбільш розповсюджених програм пошуку інформаційних ресурсів Internet: Alta Vista, Yahoo, Lycos, Rambler та інші.

Тема 2.4. Програма перегляду гіпертекстових документів Microsoft Internet Explorer

Основи інтерфейсу програми Microsoft Internet Explorer: запуск; структура елементів прикладного вікна програми; домашня сторінка програми Microsoft Internet Explorer та її структура. Запуск програм пошуку інформаційних ресурсів Internet.

Типові операції роботи з гіпертекстовими документами: переміщення між документами; перегляд мультимедіа файлів; робота з файлами на локальному диску; використання ефектової навігації; створення списку найулюбленіших сторінок. Технологія роботи із Wеb-сторінками: перехід до іншої сторінки, пошук необхідної, повернення до раніш переглянутої, запис у файл на диску, завершення сеансу роботи.

Функціональні можливості програми Microsoft Internet Explorer для роботи з іншими видами сервісів Internet: FТР, Gopher, Usernet, e-mail, Telenet, IRC.

Тема 2.5. Електронна пошта та засоби спілкування в Internet

Принципи організації та функціонування електронної пошти Internet. Е-mаіl-адресація. Протоколи РОР3 та SMTP. Електронна пошта з Wеb базуванням. Основи інтерфейсу, структура елементів прикладного вікна та порядок роботи з поштовою програмою MS Outlook Express. Огляд інших популярних поштових програм: Тhе Ваt!, Eudora, Pegasus..

Засоби спілкування в Internet у режимі онлайн. Особливості, призначення та відмінності онлайн-режимів СНАТ та ІСQ. Можливості програми MS NetMeeting по проведенню ділових зустрічей через Internet. Програми онлайн-спілкування: mIRC, ICQ, Cu See Me та ін.

Засоби голосового спілкування в Internet, введення в Internet-телефонію. Можливості програм Internet-телефонії: VDOPhone, IpPhoneта ін.

Тема 2.6. Інструментальні засоби пошуку інформаційних ресурсів Internet

Класифікація програм пошуку інформаційних ресурсів Internet. Особливості використання таких програм. Типовий алгоритм пошуку інформації та механізм роботи пошукових систем.

Функціональні можливості та особливості використання пошукової системи AltaVista, Yahoo, Yandex. Типи пошуку, типи запитів та технологія їх формування.

Пошук інформаційних ресурсів у "українському" та "російському" Internet: МЕТА, ELVisti, Rambler, Aport та ін. Огляд українських ресурсів Internet.

Тема 2.7. Питання безпеки та захисту інформації під час роботи в Internet

Огляд основних методів та сценаріїв атак на комп'ютер користувача, який працює в Internet. Методи захисту локальних мереж від несанкціонованого доступу за допомогою проксі-серверів та систем Гіге\уа11. Системи кодування даних та рівні безпеки, прийняті у браузері МS Internet Explorer.

Основні поняття та концепції криптографії. Використання криптографічних систем при захисті інформації в Internet. Симетричні та асиметричні криптографічні системи. Поняття шифрування даних с подвійним ключем. Технологія шифрування та цифрового підпису електронних документів за допомогою пакету РОР. Сертифікація суспільних ключів, центри сертифікації, правила вибору.

Норми та правила поведінки під час роботи в Internet (сітьовий етикет).

Розділ 3. Основи створення www-документів

Тема 3.1. Концепції побудови www-документів

Всесвітня розподілена база даних гіпертекстових документів Internet - World Wide Web (WWW) її призначення та механізм функціонування. Склад та структура інформації, яка може бути включена у документи системи WWW. Концепції побудови, структура та технологія створення Web-сторінок.

Програмне забезпечення для створення Web-сторінок: мова НТМL, програми-редактори, програми-конвертори. Характеристика існуючих програмних засобів створення Web-сторінок.

Мова НТМL - основа створення гіпертекстових документів. Основні поняття та особливості НТМL, команди, семантика та синтаксис мови, правила запису та структура документів.

Тема 3.2. Технології Internet, підтримувані пакетом Microsoft Office

Програмне забезпечення Internet, яке вбудовано до складу інтегрованого пакету Microsoft Office. Особливості та обмеження використання.

Технологія формування Web-сторінок засобами Word. Технологія формування Web-сторінок засобами Power Point. Технологія формування Web-сторінок засобами Ехсеl.

Тема 3.3. Інструментальні засоби створення та публікації Web-документів

Огляд існуючих інструментальних засобів створення та публікації Web-документів, їх призначення, функціональні можливості, особливості використання та критерії вибору.

Структура та функціональні можливості пакету Microsoft FrontPage. Технологія створення, редагування та форматування Web-сторінок; робота зі списками, створення гіперпосилань, створення графічних об'єктів. Фрейми як елемент оформлення -сторінок: призначення, технологія створення та редагування.

Створення та підтримка Web-сайту засобами пакету Microsoft FrontPage. Використання шаблонів і засобів автоматизації для створення Web-сайту. Публікація Web-сайту.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Браун М.Р., Хоникатт Дж. и др. Использование НТМL 4, 4-е изд. Спец, изд.: Пер. с англ. - М.; СПб.; К.: Издат дом "Вильяме", 1999.
2. Манс Б. Компьютерные сети: Пер. с англ.-М.: БИНОМ, 1995.- 400с.
3. Девянин П.Н., Михальский О.О., Правиков Д.И., Щербаков А.Ю. Теоретические основи компьютерной безопасности. М.: Радио исвязь, 2000.- 192с.
4. Гиббонс Д. и др. Работа в Е-mail :Пер.с англ. - М: БИНОМ, 1996.-336с.
5. Вайскопф Дж. Microsoft Frontpage 2000: учебный курс - СПб: ЗАО "Изд-во Питер", 2000 - 352с. ил..
6. Использование Internet: Пер. с англ. /Дж.Хонникатт, М.Р. Браун, Т. Фронцковяк й др. - 4-е изд. - К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вільяме", 1998 - 592с.
7. Коржинский С. Настольная книга Web-мастера: эффективное применение НТМL, CSS и JavaScript. -М.: Кнорус, 2000.
8. Андерсон К., Минаси М. Локальные сети. -М.: Век+, 1999.
9. Лоренс Б. Novell NetWare 4.1 в подлиннике: Пер. с англ. -СПб.: ВНУ- Санкт-Петербург, 1996.-720с.
10. Лоу Д. Компьютерные сети для "чайников". - К.: Диалектика, 1995.-256с.
11. Майнази М., Андерсон К., Криган 3. Введение в Windows NT Server 4. - Изд. М.: ЛОРИ, 1997.
12. Microsoft Corporation Компьютерные сети. Учеб. курс/Пер, с англ. - М.:Изд. отдел "Русская Редакция" ТОО "Channel Trading Ltd..".-1997.-696с.
13. Спортак М., Паппас Ф., Рензинг Э. Компьютерные сети. Книга 1. Всеобьемлющее руководство по устройству, работе и проектированию. Энциклопедия пользователя. -М.: Диасофт, 1998.
14. Палмер С. VBScript и Active X: библиотека программиста. - СПб.: ЗАО "Изд-во "Питер", 1999. - 368с.
15. Ресурси Windows NTTM Пер. с англ. - СПб.: ВНУ- Санкт-Петербург, 1995-720с.
16. Снедден Р. Интернет. - М.: Махаон, 1998.
17. Сетьевые средства Windows NTTM Пер.с англ. - СПб.: ВНУ- -Санкт-Петербург, 1995-496с.
18. Стинсон К. Эффективная работа в Цштвщцы 95: Пер. с англ. - г СПб.Литер, 1997.-784с.
19. Фок Б. Internet с самого начала: Пер. с англ.- СПб:Питер, 1995.-256с.
20. Крол 3. Все об Internet: Пер. с англ. - К.: Торг.-издат. бюро ВНУ, 1995.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.