Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Горшков І.Д., Данилов О.Ю.Підготовка до підсумкових атестаційних випробувань
для спеціальності "Соціально-культурний сервіс і туризм"

Методичні вказівки

Державний іспит

Державний іспит є підсумковим атестаційним випробуванням, порядок проведення і програма якого визначаються на підставі методичних рекомендацій і відповідної примірної програми, розроблених за УМО утворення в області сервісу, Положення про підсумкової державної атестації випускників вищих навчальних закладів, затвердженого Міносвіти Росії, і державного освітнього стандарту за фахом 230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм". Державний іспит проводиться державною атестаційною комісією, яка призначається наказом ректора з найбільш досвідчених викладачів тих дисциплін, питання щодо яких винесені на іспит.

У відповідності зі специфікою спеціальності державний іспит для студентів спеціальності "Соціально-культурний сервіс і туризм" носить міждисциплінарний характер. Перелік питань, що виносяться на підсумковий іспит за спеціальним дисциплін, що визначаються вищим навчальним закладом з урахуванням особливостей реалізованої освітньої програми. Сюди включаються основні питання дисциплін відповідної спеціальності та спеціалізації. З метою оптимізації підготовки студентів до державного іспиту приблизно за місяць до затвердженого робочими навчальними планами терміну іспиту організовуються оглядові лекції дисциплін, питання яких винесені на державний екзамен. Квитки до державного іспиту затверджуються проректором з навчальної роботи Внз і складаються з двох теоретичних питань та одного практичного завдання. В ході розкриття теоретичних питань студент повинен продемонструвати як конкретні знання з певного аспекту дисципліни, зазначеного у квитку, так і спільне володіння теоретичними та практичними знаннями, навичками, термінологічним апаратом, передбачених навчальними програмами з даної дисципліні. Практичні завдання даються з дисциплін, питання яких винесені на державний екзамен. Виконання практичного завдання має показати вміння студента застосовувати отримані в ході навчання знання і навички в конкретної практичної ситуації.

Рішення про оцінку за державний екзамен приймається на закритій нараді усіх членів державної екзаменаційної комісії після здачі державного екзамену всіма студентами в даний день.

Питання до міждисциплінарного державного іспиту "Теорія і практика соціально-культурному сервісі і туризмі"

Дисципліна "Маркетинг в СКСиТ"

1. Особливості споживчого поведінки в туризмі. Сутність і види споживчого поведінки. Витрати на туризм в загальних витратах домогосподарств. Залежність попиту на туризм від ринкової кон'юнктури. Фактори зростання витрат на туризм.
2. Бренд і його створення. Особливості брендів у сфері СКСиТ. Сутність бренду та його відмінність від торгової марки. Створення бренду та його специфіка. Значення бренду в просуванні торгової марки. Значення бренду у сфері СКСиТ.
3. Маркетингові дослідження у сфері СКСиТ. Маркетингові дослідження та їх цілі. Види маркетингових досліджень. Кількісний та якісні методи.
4. Конкурентоспроможність у сфері СКСиТ. Поняття конкурентоспроможності. Конкурентне середовище фірми. Фактори, що сприяють підвищення конкурентоспроможності.
5. Сутність та зміст маркетингу. Специфіка маркетингу в сфері СКСиТ. Маркетинг та його значення в управлінні фірмою. Значення маркетингу в сфері СКСиТ. Види маркетингу. Співвіднесення маркетингу з іншими видами управління і діяльності фірми.

Дисципліна "Менеджмент в СКСиТ"

6. Бізнес планування у сфері СКСиТ. Бізнес-план та його завдання. Структура бізнес плану.
7. Проектування в сфері СКСиТ. Сутність проектування та його завдання. Етапи складання проекту. Проектування та розвиток фірми. Стратегічне проектування.
8. Управлінська діяльність у сфері СКСиТ та критерії її оцінки. Сутність управлінської діяльності у сфері послуг. Критерії оцінки управлінської діяльності.
9. Прийняття управлінських рішень у сфері СКСиТ. Сутність управлінського рішення в сфері послуг. Види управлінських рішень. Централізація і делегування повноважень. Ризики при прийнятті управлінських рішень.
10. Управління і профілактика конфліктів в туристській сфері. Конфлікти та їх види. Конфліктна середовище. Профілактика конфліктів та їх вирішення.

Дисципліна "Правове регулювання в СКСиТ"

11. Договір про реалізацію туристського продукту: поняття, сутність, зміст. Договір про реалізацію туристського продукту як різновид договорів возмездного надання послуг. Суб'єктний склад та форма договору. Суттєві умови договору про реалізацію туристського продукту. Підстави зміни і припинення дії договору.
12. Посередницькі договори в сфері СКСиТ. Основні ознаки та значення посередницьких договорів. Види посередницьких договорів. Агентський договір як найбільш поширена різновид посередницьких договорів, що застосовуються в туристській сфері. Суб'єктний склад та форма агентського договору. Права та обов'язки агента і принципала. Зміст агентського договору. Підстави зміни і припинення дії агентського договору.
13. Страхування у сфері СКСиТ. Значення страхування у сфері СКСиТ. Добровільне та обов'язкове страхування. Договір страхування. Права і обов'язки страховика і страхувальника. Обов'язкове медичне страхування. Види добровільного страхування. Страхові премії, страхові випадки та страхові виплати.
14. Сучасне російське законодавство про туризм. Еволюція російського законодавства про туризм. Нормативні правові акти сфері туризму. Закони і підзаконні акти. Достоїнства і прогалини в законодавстві в сфері туризму. Норми міжнародного права про туризм.
15. Основні права та обов'язки туристів. Право на вільне пересування і право на відпочинок - найважливіші конституційні права людини і громадянина. Права та обов'язки туристів у відповідності з Федеральним законом "Про основи туристської діяльності в РФ". Основні порушення прав туристів в сучасній Росії. Правові наслідки порушення прав туристів.

Дисципліна "Теоретичні основи СКСиТ"

16. Туристська індустрія, її особливості та структура. Структура туристської індустрії та індустрії гостинності. Засоби розміщення. Засоби транспорту. Об'єкти громадського харчування. Об'єкти і засоби розваги. Об'єкти пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного і іншого призначення. Організації, що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність. Організації, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів-перекладачів.
17. Туристський продукт: визначення, особливості та його компоненти (товари, роботи, послуги). Туристський продукт: визначення та особливості. Туристські послуги: бронювання, перевезення, розміщення, харчування, атракції. Туристські роботи: інформаційні послуги, банківські послуги, фінансові послуги, страхування, фотопослуги. Туристські товари: сувеніри, спорядження, товари туристичного асортименту і т.д.
18. Особливості формування, просування і реалізації туристського продукту. Формування туристського продукту. Визначення послідовності послуг і робіт. Складання програми туру. Укладення договорів на надання послуг та виконання робіт. Бронювання і резервування за замовленням клієнта. Просування туристського продукту. Генерація мотивації. Реклама турів і послуг. Реалізація туристського продукту. Продаж і контроль за виконанням послуг і виконанням робіт.
19. Поняття та основні функції туризму. Подорожі та туризм. Туризм як окремий випадок подорожей. Визначення туризму. Туризм - масове явище ХХ - початку XXI ст. Місце постійного проживання та місце тимчасового відвідування. Цілі туризму. Основні особливості і функції туризму.
20. Принципи класифікації туризму. Зміна ставлення до відпочинку. Право на відпочинок як значуща сторона життя. Класифікація туризму за різними підставами. Внутрішній і міжнародний туризм. Плановий і самодіяльний туризм. Інші види туризму.
21. Туроператори і турагенти в туристській індустрії. Туроператори та їх діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристського продукту. Турагенти та їх діяльність по просуванню і реалізації туристського продукту.
22. Релігійний туризм і паломництво. Поняття релігійного туризму. Релігійне паломництво. Подорожі з релігійними цілями. Релігійні свята і церемонії.
23. Екологічний туризм. Тенденція до здорового способу життя. Екологізм свідомості. Екологічність і туризму екологічний туризм. Особливості програм екотурів. Перспективи екологічного туризму в РФ і в Ярославській області.
24. Культурно-пізнавальний туризм. Роль туризму у вдосконаленні та поглибленні знань про природу, культуру і історії людства. Основні туристські центри культурно-пізнавального туризму. Об'єкти туристського інтересу.
25. Рекреаційний туризм. Рекреалогия і туризм. Роль туризму у відновлення духовних і фізичних сил людини, а також у лікуванні. Центри рекреаційного туризму. РФ - соціальне держава. Конституція РФ про право громадян на охорону здоров'я та відпочинок.
26. Діловий туризм. Комерційні та професійно-ділові цілі туристів. Бізнес-поїздки. Конгрес-тури (конгресовий туризм). Інсентив-туризм. Обмін досвідом. Професійне навчання.
27. Соціальний туризм. Соціальний туризм, як різновид туризму. Роль держави, державних і недержавних фондів, благодійних організацій в соціальному туризмі. Дотації, пільги та заохочувальні стимули в соціальному туризмі. Дитячі та молодіжні тури. Тури для інвалідів, пенсіонерів та осіб старшого віку та інших категорій населення, що мають соціальні пільги та дотації.
28. Активний туризм. Активний і пасивний туризм. Посилення впливу активних форм відпочинку в туризмі. Пригодницькі подорожі. Відвідування екзотичних місць. Тури на місця катастроф. Сафарі. Екстремальний туризм, як вид активного туризму.
29. Роль готельного сервісу в СКСиТ. Готельний сервіс - провідна галузь сфери обслуговування. Особливості готельного продукту.
30. Принципи класифікації готелів та основні служби готельного сервісу. Класифікація готелів за різними підставами (зоряна, бальна тощо). Основні служби готельного сервісу: служба управління номерним фондом, адміністративна служба, комерційна служба, служба харчування, інженерно-технічна служба, допоміжні служби, служба безпеки.
31. Транспортні послуги в туризмі. Система перевезень. Авіаційний транспорт в туризмі. Автомобільний, залізничний і водний транспорт в туризмі. Трансфер. Обслуговування екскурсій.
32. Особливості розвитку туризму в РФ на сучасному етапі. Об'єкти і суб'єкти управління туризмом у РФ. Туристські організації в Росії. Місце Росії в міжнародному туристському обміні та перспективи розвитку виїзного і в'їзного туризму. Вплив ситуації на споживчому ринку на туризм. Гостра конкурентна боротьба на ринку туристських послуг. Стан матеріально-технічної бази туризму в РФ. Стан готельного господарства в Москві, Санкт-Петербурзі і регіонах. Впровадження іноземних готельних компаній на російський ринок. Позитивні та негативні аспекти впливу туризму на регіональний розвиток.
33. Основні принципи і цілі державного регулювання туристської діяльності. Вплив туризму на економіку країни. Туризм і політика. Роль туризму в зміцненні миру і стабільності. Туристська політика держави та імідж країни в міжнародному туризмі. Міжнародне, національне і регіональне законодавство про туризм.
34. Фірмовий стиль і корпоративна культура на підприємствах СКСиТ. Фірмовий стиль підприємства СКСиТ: визначення, складові елементи. Значення фірмового стилю на підприємстві сервісу і туризму. Корпоративна культура на підприємстві СКСиТ. Філософія і місія компанії.
35. Поняття та оцінка якості послуги на підприємствах сфери СКСиТ. Якість послуги в сервісі і туризмі. Критерії оцінки якості послуг і робіт у туризмі. Проблема непостійності якості туристської послуги. Контроль якості послуг в туризмі.
36. Туристські ресурси та їх роль у формуванні туристичного продукту. Природні, історичні, соціально-культурні та інші об'єкти як туристські ресурси. Туристські ресурси - національне надбання. Здатність туристських ресурсів задовольняти духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил.

Дисципліна "Основи гостинності"

37. Поняття "гостинність" і його основні складові. Інфраструктура індустрії гостинності. Поняття "гостинність". Походження гостинності. Поняття "гість", "готель", "гостинець". Інфраструктура індустрії гостинності. Розміщення, харчування, транспорт, організація відпочинку і розваг. Види гостинності. Антропологічне гостинність. Східне гостинність. Гостинність в Росії. Гостинність на транспорті. Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізації.
38. Піонери індустрії гостинності. Культура гостинності. Піонери ресторанного та готельного бізнесу. Огюст Ескоф'є. Цезар Рітц. Томас Кук. Джордж Віллард Маріотт. Ісідор Шарп. Рей Крок. Становлення індустрії гостинності в Російській імперії.
39. Індустрія харчування. Класифікація підприємств харчування. Критерії класифікації. Класифікація підприємств харчування. Критерії класифікації. Види і типи підприємств харчування. Ресторани і кафе. Мережеві підприємства харчування. Культура харчування і її вплив на процес надання гостинності.
40. Управління персоналом підприємства громадського харчування. Меню. Підбір та управління персоналом. Функції шеф-кухаря, кухарів, офіціантів, кондитерів, барменів. Спеціалізація підприємств харчування. Меню - основний документ підприємства харчування.
41. Кухня народів світу. Індустрія харчування в умовах глобалізації. Регіональні особливості східної та західної кухні. Етнічна кухня (російська, китайська, японська, французька, італійська, французька, мексиканська та інші). Альтернативна кухня. Домашня кухня. Сервіровка столу як цивілізаційна складова.

"Регіональні туристські ресурси"

42. Характеристика одного з туристських регіонів РФ (на вибір студента) Поняття туристського регіону. Мотивація вибору регіону для характеристики. Географічні особливості регіону. Природно-кліматичні умови розвитку туризму. Основні туристичні атракції регіону: їх розташування, класифікація, можливості використання. Туристська інфраструктура регіону. Транспортні зв'язку.
43. Характеристика туристського потенціалу однієї з країн Європи (на вибір студента) Особливості Європи як туристського регіону. Мотивація вибору країни для характеристики. Географічні особливості. Природно-кліматичні умови розвитку туризму. Пріоритетні напрями розвитку туризму. Основні туристські атракції: їх розташування, класифікація, можливості використання. Стан туристські інфраструктури. Транспортні зв'язки. Позиціонування характеризується країни на російському туристському ринку.
44. Пріоритетні напрями російського виїзного рекреаційного туризму. Основні напрями російського виїзного рекреаційного туризму. Мотивація вибору одного з напрямків (країн) для характеристики. Природно-кліматичні особливості характеризується країни. Основні курорти. Особливості обслуговування них. Додаткові послуги, які пропонує відпочиваючим.

Список літератури, рекомендований для підготовки до госэкзамену:

Законодавчі акти:

1. Федеральний закон від 24.11.1996 № 132-ФЗ "Про основи туристської діяльності в РФ".
2. Федеральний закон від 06.02.2007 "Про внесення змін до ФЗ "Про основи туристської діяльності в РФ". Набрав чинності з 1 червня 2007 р.
3. Федеральний закон "Про захист прав споживачів" (в ред. Федеральних законів від 09.01.1996 № 2-ФЗ, від 17.12.1999 № 212-ФЗ, від 30.12.2001 № 196-ФЗ).
4. Федеральний закон від 21.03.2002 № 31-ФЗ "Про організацію страхової справи в РФ".
5. Федеральний закон "Про технічному регулюванні" (в ред. від 09.05.2005 № 45-ФЗ).

Навчальна література:

1. Биржаков М.Б. Введення в туризм. СПб., 2000. 320 с.
2. Браймер Р. А. Основи управління в індустрії гостинності. М., 1995.
3. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент. Изд. 3-е. М., 2000.
4. Волошин М.І. Правові основи туристкою діяльності: Навчальний посібник. М.: Радянський спорт, 2002.
5. Воронкова Л.П. Історія туризму і гостинності. М., 2004.
6. Герчикова І.М. Менеджмент. Изд. 2-е. М., 1995.
7. Джанджугазова Е.А. Маркетинг індустрії гостинності: навчальний посібник. Москва, 2005.
8. Долбилин А.С. та ін Захист прав споживачів. Навчально-практичний посібник. М., 1998.
9. Дурович А.П. Маркетинг у туризмі: Навчальний посібник. 3-е изд. Мінськ: Нове знання, 2003. 496 з.
10. Жилінський С.Э. Правові основи підприємницької діяльності. (Підприємницьке право). Курс лекцій. М., 1998.
11. Зорін І.В., Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму: Довідник. М: Фінанси і статистика, 2001. 368 с.
12. Зорін І.В. Менеджмент персоналу. Планування кар'єри в туризмі. Учебник.М.:РМТА,1997.
13. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму: Підручник.-3-е изд., испр.- Мн.: Нове знання,2002.
14. Вахмистров В.П., Вахмістрова С.І. Правове забезпечення туризму: навчальний посібник. СПб.,2005
15. Квартальнов В.А., Колесник Н.В. Вступ до спеціалізації. Ч.1. Менеджмент іноземного туризму: Учеб. посібник.-М.: Радянський спорт, 2000.
16. Квартальнов В.А. Теорія і практика туризму. М: Фінанси і статистика, 2003. 672 с.
17. Котлер Ф, Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостинність. Туризм: Підручник для вузів.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
18. Менеджмент в індустрії гостинності, готелі і ресторани. М.: Економіка, 2000.
19. Менеджмент туризму: Основи менеджменту / під. ред. Квартального Ст. А. Москва. 2003.
20. Менеджмент туризму. Туризм як вид діяльності: Підручник. М: Фінанси і статистика, 2002. 299 с.
21. Основи гостинності. Метод. вказівки. / упоряд. Т.М. Гавристова, М.Є. Ерін. Ярославль, 2007.
22. Панкрухін А.П. Маркетинг. Москва, 2003.
23. Папирян Г.А. Менеджмент в індустрії гостинності. М.: Економіка, 2000.
24. Сорокіна О.В. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах. Навчальний посібник. М. 2006.
25. Тимохіна Т.Л. Організація прийому і обслуговування туристів. Навчальний посібник. М.: ТОВ "Книгодел", МАТГР, 2004. 288 с.
26. Туризм: Підручник. 2-е изд., перераб. М.: Фінанси і статистика, 2007. 336 с.
27. Туризм і готельне господарство: Підручник / Під ред. А.Д. Чудновського. М.: Ексмо, 2001.
28. Уокер Дж. Р. Введення в гостинність. М., 2002.
29. Чудновський А.Д, Жукова М.А. Менеджмент туризму: Підручник.- М: Фінанси і статистика, 2003.
30. Щенникова Н.Б. Основи туризму та індустрії гостинності. Підруч.-метод. Посібник. Владивосток, 2002.

Періодичні фахові видання:

1. "Турбізнес"
2. "Туризм: практика, проблема, перспективи"
3. "П'ять зірок"
4. "Вісник РАТА"
5. "Туринфо"

Приклади практичних завдань до госэкзамену

Кузнєцов після повернення із закордонної поїздки висловлював невдоволення знайомим якістю організованого турфірмою "Вояж" подорожі. Однак рішення вимагати відшкодування витрат по "неякісно організованої" поїздці він прийняв лише через місяць після приїзду.
* Який буде в даній ситуації механізм захисту прав туриста?

Витрати туристської фірми на оренду офісу складають 500.000 рублів в рік, зарплата персоналу становить 1000000 рублів. Надається продукт є типовим і продається за фіксованою ціною. Продукт закуповується у туроператора за ціною 5000 рублів. Кількість реалізованих пакетів становить 200 одиниць. Прибуток фірми повинна скласти 300.000 тисяч рублів.
* Визначте ціну продукту

VS Y TRF 4* DBL+CHID(3-12) All incl
* Розшифруйте запис, вироблену з використанням символів, прийнятих в міжнародній системі обслуговування туристів.

Дайте визначення поняттям: Чартер; інтенсив-тур; Open Ticet; туристський ваучер; мотель.

Назвіть міста (населені пункти) "Золотого кільця", в яких знаходяться наступні туристичні атракції: Спас-Євфимія монастир; Музей валянок; Лосина ферма; пам'ятник Льву Ошанину; Дендрарій. Наведіть приклади турів, в яких можуть використовуватися дані об'єкти.

Викресліть з перерахованих курортів зайвий. Мотивуйте свою відповідь: Белек, Аланья, Патайя, Кемер, Сіде.

Завдання для державної підсумкової атестації

"Міжнародна туристична символіка"

BB bed&breakfast - у вартість проживання включений лише сніданок. Додаткове харчування - за окрему плату у ресторанах і барах готелю
HB Half board - система харчування «напівпансіон»: сніданок і вечеря
FB Full board - система харчування «повний пансіон»: сніданок, обід, вечеря
extended fb Extended full board - триразове харчування плюс напої під час трапези (алкогольні та безалкогольні місцевого виробництва в асортименті)
All incl All inclusive - система харчування «все включено»: харчування і напої місцевого провадження протягом дня
Ultra all incl Ultra all inclusive - система харчування ультра все включено»: харчування і напої місцевого та імпортного провадження протягом дня
sgl/sng Single - одномісне розміщення
dbl Double - двомісне розміщення
tpl Triple - тримісне розміщення
quad Quadruple - чотиримісне розміщення
adl Adult - дорослий
chid Child - дитина від двох років
inf Infant - дитина до двох років
sv Sea view - кімната з видом на море
roh Run of the house - розміщення на розсуд готелю
y Economic class - авіапереліт економічних класом
c Business - авіаподорож бізнес-класом
f First - авіапереліт першим класом
trf Transfer - трансфер
vs visa - віза

Вимоги до випускний кваліфікаційної роботі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи (далі - ВКР) є завершальним етапом навчання студента з обраної спеціальності і однією з форм підсумкової атестації. ВКР являє собою самостійне наукове дослідження, метою якої є:

- розширення, поглиблення, систематизація та закріплення теоретичних і практичних знань студента, отриманих за весь період навчання;
- оволодіння методами наукового дослідження при вирішенні питань, обраних для вивчення ВКР;
- розвиток здатності грамотно, логічно і доказово викладати свої думки;
формування вміння правильно оформити наукову роботу.

В процесі написання ВКР студент повинен вирішити наступні завдання:

- обґрунтувати вибір теми ВКР;
- виявити весь комплекс наявних джерел і наукової літератури за обраною проблемі;
- чітко сформулювати мету і завдання роботи;
- провести науковий аналіз джерел і літератури як по темі в цілому, так і за окремим її аспектам;
- у разі, якщо це необхідно для повноцінного розкриття теми ВКР, виконати практичне завдання, запропонована науковим керівником;
- узагальнити зібраний матеріал і зробити самостійні й аргументовані висновки по всім аспектам досліджуваної теми.

2. ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Випускна кваліфікаційна робота друкується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297мм). Текст роботи відтворюється одним з наступних способів:

- комп'ютерним - у програмі Microsoft Word, полуторним інтервалом, шрифт Times New Roman 14 кегль (виноски - одинарним інтервалом, 12 кегль), шрифт однотипний у всьому тексті;
- машинописним - подвійним інтервалом (виноски - полуторним інтервалом);
- рукописним - пастою одного кольору, чітким почерком.

Розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм Вирівнювання - по ширині, абзацний відступ - 1,25 див.

Робота подається на випускаючу кафедру мінімум за тиждень до терміну захисту двох надрукованих і переплетених примірниках, а також на електронному носії (CD-диск, Microsoft Word). Порушення даної умови є підставою для допуску роботи до захисту. Рекомендований обсяг роботи - приблизно 70 сторінок (мінімум 50).

Основна частина роботи поділяється на глави і параграфи. Голови повинні мати порядкові номери в межах всієї роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Наприклад: 3.1 - третя голова, перший параграф.

Заголовки глав і параграфів рекомендується виконувати напівжирним шрифтом. Вирівнювання заголовків - по лівому краю або по центру (одноманітно у всій роботі). Заголовки глав записуються великими літерами. Заголовки параграфів записуються з абзацу малими літерами, крім першої великої. У заголовках не допускається перенесення або підкреслення слів. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Наприклад:

3. ТУРИСТИЧНО - ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ ПО ХРАМАХ ЯРОСЛАВЛЯ

3.1 Автобусні та автомобільні маршрути

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3 - 4 інтервалам. Відстань між заголовком розділу і параграфа - 2 інтервали. Міжрядковий інтервал у заголовках і підзаголовках - одинарний.

Кожен розділ роботи починається з нової сторінки.

Нумерація сторінок - наскрізна по всьому тексту і додатків ВКР. У нумерацію включаються усі сторінки, починаючи з титульного листа, проте номер сторінки на титульному аркуші не ставиться. Перша цифра, що позначає номер сторінки, з'являється на другій сторінці запровадження з урахуванням того, що всі попередні сторінки входять у це число. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті арабськими цифрами.

Таблиці, малюнки та інші графічні зображення можуть розташовуватися як в тексті роботи, так і в додатках.

3. СТРУКТУРНІ ЧАСТИНИ РОБОТИ ТА ЇХ ЗМІСТВипускна кваліфікаційна робота складається з кількох структурних частин:

1. Титульний аркуш.
2. Список скорочень.
3. Реферат.
4. Зміст.
5. Введення.
6. Основна частина (складається з глав і параграфів).
7. Висновок.
8. Список використаних джерел та літератури.
9. Додатка.

Всі вони, за винятком списку скорочень і додатків, обов'язкові. Кожна з складових частин роботи починається з нової сторінки.

1. Титульний аркуш

Титульний аркуш повинен містити відомості про місце виконання роботи, виконавці і керівника. На титульному аркуші дипломного твори зазначаються відомості про затвердження роботи на кафедрі, яка допускає диплом до захисту, а також відомості про те, хто провів технічний контроль роботи перед захистом. Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботу дається в Додатку 1.

2. Список скорочень

Якщо в тексті роботи використовується багато скорочень або абревіатур, то їх зручніше винести на окремий аркуш перед всім текстом. Скорочення можна не виносити на окремий аркуш. У цьому разі скорочення обумовлюється в тексті. Наприклад, у засланні перший раз наводиться назва журналу, який буде використовуватися в роботі досить часто. За бібліографічним описом в круглих дужках можна обумовити подальше скорочення: Російський екскурсант. 1912. №1. (далі - РЕ). Зразок списку скорочень дається в Додатку 2.

3. Реферат

У рефераті вказуються параметри ВКР: обсяг роботи у сторінках (не включаючи додатків), кількість рисунків, таблиць і інших графічних зображень, кількість джерел. Потім наводиться перелік ключових слів включає від 5 до 10 слів і словосполучень з тексту роботи, які в найбільшій мірі характеризують зміст роботи і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова наводяться в називному відмінку і друкуються прописними літерами в рядок через коми.

Текст реферату повинен відображати об'єкт дослідження, мета роботи, основні етапи роботи і отримані результати. Кожен з цих параметрів починається з абзацу. Зразок реферату дається в Додатку 3.

4. Зміст

Зміст являє собою систематизований покажчик структурних частин ВКР і включає вступ, найменування всіх розділів і параграфів, висновок, список використаних джерел і літератури та найменування додатків із зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок кожної частини. Зразок оформлення аркуша "Зміст" дається в Додатку 4.

5. Введення

Введення включає декілька складових частин, які не виділяються підзаголовками, але присутні в обов'язковому порядку. Розташування цих частин введення узгоджується на консультаціях з науковим керівником, оскільки залежить від конкретної теми роботи. Введення включає постановку проблеми (тобто визначення її наукової і практичної значущості, чітко сформульовану мету роботи і коло питань, що підлягають розгляду); огляд використаної дослідницької літератури (тобто з'ясування того, наскільки повно і всебічно вивчена обрана проблема і її окремі аспекти); характеристику джерел (тобто необхідно визначити можливості наявних джерел для розкриття поставленої проблеми: що являють собою залучені джерела, їх особливості, які питання теми вони дозволяють проаналізувати, наскільки повно і об'єктивно). При складанні огляду використаної дослідної літератури та джерел необхідно робити посилання на ті книги та документи, яких йде мова.

6. Основна частина

Основна частина роботи складається з розділів і підрозділів. Тут в логічній послідовності дається виклад досліджуваних питань теми (виділених, як правило, підрозділи) на основі самостійного вивчення джерел з залученням дослідницької літератури. У вступі та основної частини в обов'язковому порядку робляться бібліографічні посилання на використані джерела та літературу.

7. Висновок

У висновках викладаються підсумки самостійного вивчення поставленої проблеми та формулюються основні висновки по темі. Висновки у висновку не повторюють, а узагальнюють всі найбільш значущі результати, отримані в ході роботи. Обсяг висновку не повинен перевищувати 5 сторінок.

8. Список використаних джерел та літератури.

Список використаних джерел та літератури складається з кількох розділів. Першим розділом є перелік джерел, використаних в роботі. Вони розташовуються в алфавітному порядку. Якщо джерела різнопланові, допускається їх поділ на кілька підрозділів. Наприклад: законодавчі акти, мемуари, статистичні джерела і т.п. Окремо наводяться неопубліковані джерела, тобто архівні матеріали, а також джерела з Інтернет-сайтів. Другий розділ - "Література" - будується також за алфавітним принципом. Сюди входять книги, статті, рецензії тощо В списку може бути розділ "Довідкова література", куди включаються словники, енциклопедії, бібліографічні покажчики, каталоги тощо Література на іноземних мовах наводиться у кінці списку в порядку латинського алфавіту. Зразок оформлення списку використаних джерел і літератури дається в Додатку 5.

9. Додатка

Додатки розташовуються в роботі після списку джерел і літератури. Кожне додаток повинен мати свій порядковий номер. Це можуть бути малюнки, таблиці, фотографії тощо, які дозволяють краще розкрити основний зміст роботи. Розміщення додатків доцільно лише в тому випадку, коли на них є посилання в тексті роботи, або дані з додатків аналізуються у тексті роботи. Якщо у програму входять таблиці, то вони повинні мати заголовок, який виконується малими літерами (крім першої великої)і поміщають над таблицею посередині. Заголовок повинен відображати зміст таблиці. Інші ілюстрації (малюнки, фотографії) повинні мати свої заголовки і пояснюючі дані (підрисуночний текст). Кожне зображення (таблиця, схема, діаграма, графік, фотографія, малюнок) повинно супроводжуватися бібліографічної посиланням на джерело. Якщо таблиця (схема, діаграма, графік) складені самостійно, потрібно вказати первинні джерела інформації, на підставі яких зібраний і систематизовано цифровий матеріал.

4. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Після подання випускний кваліфікаційної роботи на випускаючу кафедру університетом призначається офіційний рецензент з числа фахівців, що мають вища освіта і не працюють на випусковій кафедрі. Рецензент після ознайомлення з роботою надає ДАК відгук на дипломний твір, засвідчений за місцем роботи рецензента.

Захист випускної кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної атестаційної комісії (ДАК), яку очолює, як правило, доктором наук, професором, не працює в Ярославському державному університеті. Членами комісії є провідні фахівці факультету. Склад ДАК затверджується ректором університету.

Процедура захисту проходить на факультеті. Дипломнику надається вступне слово, коли він протягом 10 - 15 хвилин викладає зміст роботи і основні висновки. При цьому вітається супровід виступу студента електронною презентацією, у якій представлені основні положення роботи, графіки і діаграми, висновки. Потім студенту задають питання члени комісії, рецензент та присутні на захисті. Питання відносяться до теми дипломної роботи. Дипломник може записати задані питання і відповісти на них після виступу рецензента, але може відповідати і по мірі надходження питань. Далі комісія заслуховує відгук офіційного рецензента, а також виступи присутніх на захисту. Після цього дипломник відповідає на задані йому питання і зауваження рецензента і присутніх.

Після закінчення всіх захистів проводиться закрите нарада ГАК, на якому обговорюються оцінки за дипломні роботи. На цій нараді присутні наукові керівники і рецензенти, думка яких враховується при остаточному підведенні підсумків захисту. При виставленні оцінки враховуються якість виконання дипломного твори, оформлення роботи, змістовність і форма виступу дипломника під час захисту, його відповіді на запитання.

У разі, якщо робота має теоретичний або практичний інтерес, комісія рекомендує її для використання в навчальному процесі або для опублікування.

Після закритої наради Державної атестаційної комісії оголошуються результати захисту дипломних робіт і рішення про присвоєння професійної кваліфікації студентам, які успішно склали державні іспити та захистили дипломні роботи.

Додатка

Додаток 1. Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи


Федеральне агентство за освітою
(Рособразование)
Ярославський державний університет
їм. М.Р. Демидова
Кафедра регіонознавства та туризму

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Зав. кафедри, канд. іст. наук, доцент
___________________ О.Ю. Данилов
1 червня 2008 р.

Дипломна робота

Храми Ярославля як об'єкти
культурно-пізнавального туризму

Керівник канд. іст. наук, доц.
__________________ І.А. Петров
25 травня 2008 р.

Студент ___________ Іванов В.А.
23 травня 2008 р.

Нормоконтролер канд. іст. наук, доцент
_____________________ О.Ю. Данилов2008


Додаток 2. Зразок оформлення списку скорочень

ВІ - Питання історії
ГАЯО - Державний архів Ярославської області
СПСТ - Сучасні проблеми сервісу і туризму - журнал
ІА - Історичний архів
РІЖ - Російський історичний журнал
РЕ - Російський екскурсант
ЯЕВ - Ярославські Єпархіальні відомості
ЯГВ - Ярославські губернські відомості
ЯИАХМЗ - Ярославський історико-архітектурний і художній музей - заповідник
ЯХМ - Ярославський Художній музей

Додаток 3. Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

80 с., 5 рис., 26 джерел

ХРАМИ ЯРОСЛАВЛЯ, ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ.

Об'єктом дослідження є храми Ярославля XVI - XXI ст.

Мета роботи - виявити туристський потенціал ярославських храмів XVI - XXI ст.

В ході роботи досліджувалась історія ярославських храмів, виявлялися особливості практичної організації туристського огляду храмів Ярославля, розглядалися існуючі та розроблялися нові туристські маршрути по храмах міста Ярославля.

В результаті дослідження були зроблені висновки про багатство архітектурно - мистецької спадщини Ярославля, про відмінність умов в практиці показу ярославських храмів, а також про різноманітність існуючих і можливості створення нових, в тому числі ексклюзивних маршрутів по храмах Ярославля.

Додаток 4. Зразок оформлення листа "Зміст"

ЗМІСТ

Введення ......................................................................................................................... 5

1. Історичні відомості про храми Ярославля XVI - XXI ст ............................ 18
1.1 Храми найдавнішої частини міста ..................................................................... 18
1.2 Церкви і монастирі Кіровського району ....................................................... 26
1.3 Храмові комплекси Красноперекопського і Фрунзенського районів .. 34

2. Організація огляду храмів Ярославля ......................................................... 42
2.1 Підходи і під'їзди до храмів різних районів Ярославля ....................... 42
2.2 Особливості екскурсійного показу ярославських храмів ....................... 47
2.3 Забезпеченість храмів Ярославля туристської інфраструктурою ......... 53

3. Туристично - екскурсійні маршрути по храмах Ярославля .................. 59
3.1 Автобусні та автомобільні маршрути .................................................... 59
3.2 Пішохідні екскурсії ...................................................................................... 64
3.3 Комбіновані маршрути і спецпропозиції .................................... 71

Висновок ................................................................................................................. 75
Список використаних джерел та літератури .......................................... 78
Додатки ................................................................................................................ 81

Додаток 5. Зразок оформлення списку використаних джерел і літератури

Список використаних джерел та літератури

Джерела

а) Опубліковані

1. Грамота від 1659 р. царя Олексія Михайловича про перенесення мощей благовірних ярославських князів Василя і Костянтина з Ярославського собору на час відбудови в Казанський жіночий монастир // ЯЕВ. - Ч. неофиц. - 1893. - № 34. - С. 535-536.
2. Опис Ярославської Іллінської церкви, складена у 1651 році храмоздателями Скрипиными / Публ. Е. Трехлетова // ЯГВ. - Ч. неофиц. -1850. - № 43-45.
3. Про основи туристської діяльності в Російській Федерації: Федеральний закон від 24 листопада 1996 р.

б) Неопубліковані

1. Державний архів Ярославської області. Ф. 485. Оп. 1 Д. 26.
2. Короткострокові економічні показники Ярославської області / РОССТАТ. Територіальний орган Федеральної служби державної статистики за Ярославській області. Ярославль, жовтень 2006 р .

Література

1. Выголов В.П. Ярославль: Пам'ятки архітектури і мистецтва. - Ярославль: Верх.-Волжск. кн. вид-во, 1994.
2. Добровольська Е., Гнєдовський Б. Ярославль. Тутаєв. - М: Мистецтво, 1981.
3. Казакевич ТОБТО Іконостас церкви Іллі Пророка в Ярославлі і його майстри // Пам'ятники російської архітектури і монументального мистецтва: Матеріали і дослідження. - М: Наука, 1980. - С.13 - 63.
4. Козляков В.М. Ярославське дворянство XVII століття: від Смути до Соборного уложення // Ярославська старовина: історичні мі. журнал. - Вип. 2. - Ярославль, 1995. - С. 15 - 20.
5. Коротаєва О.Г. "Торговий людина" Ярославля середини XVII століття // Столичні і периферійні міста Русі і Росії в середні віки та ранній новий час (IX - XVIII століття): Тези наукової конференції. Москва, 3 - 5 грудня 1996 р. - Москва,1996. - С. 46 - 48.

Довідкова література

1. Козлов П., Маров Ст. Ярославль: Путівник - довідник. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. вид-во, 1988.
2. Довідник - путівник "Туризм і відпочинок" Ярославська область 2005. Департамент культури і туризму Адміністрації Ярославської області. - Ярославль: ТОВ "Ініціатива", 2005.

Інтернет - сайти

1. Офіційний сайт Федерального агентства по туризму Російської Федерації // http://www.russiatourism.ru
2. Путівник по Ярославлю // http://vyaroslavl.ru/city/index.html

Додаток 6. Зразок звіту про проходження переддипломної практики

ЗВІТ
про проходження переддипломної практики


Іванова В.А.
студента V курсу очного відділення, спеціальності
"Соціально-культурний сервіс і туризм"
за 02.02.2008 - 15.03 2008

База практики - кафедра регіонознавства та туризму.

Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. І.А. Петров.

За час проходження практики мною була пророблена робота в наступних напрямках:

1. Збір матеріалу для написання дипломної роботи. Тема дипломної роботи - "Храми Ярославля як об'єкти культурно - пізнавального туризму". Збір матеріалу проводився в Державному архіві Ярославської області (далі - ГАЯО), Ярославської обласної наукової бібліотеки ім. Н.А. Некрасова, бібліотеці ЯрГУ їм. М.Р. Демидова, бібліотеці ЯГПУ ім. Ушинського К.Д.. Основними джерелами роботи стали неопубліковані документи, які зберігаються в ГАЯО, а також окремі матеріали з історії ярославських церков, опубліковані в періодичної ярославської печатки XIX ст. В якості дослідницької літератури використані праці наступних авторів: Выголова В.П., Добровольської Е., Гнедовского Б., Казакевич ТОБТО, Козлякова В.М. Крім того в роботі використані туристичні довідники-путівники по Ярославлю та інтернет - ресурси.

2. Виконання індивідуального завдання, даного науковим керівником. Індивідуальним практичним завданням була розробка нового експериментального туристичного маршруту по храмах Ярославля і проведення по цьому маршруту екскурсії для студентів 1 курсу спеціальності "Соціально-культурний сервіс і туризм". У ході підготовки та проведення екскурсії були виявлені складності організації туристського огляду храмових комплексів Красноперекопського і Фрунзенського районів Ярославля.

3. Аналіз зібраного матеріалу. Дипломна робота складається з запровадження, 3-х глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.

Мета дипломної роботи - виявити туристський потенціал ярославських храмів XVI - XXI ст.

Завдання дипломної роботи:

- вивчити історію ярославських храмів;
- виявити особливості практичної організації туристського огляду храмів Ярославля;
- розглянути існуючі та розробити нові екскурсійно-туристські маршрути по храмах міста Ярославля.

В результаті дослідження були зроблені висновки про багатство архітектурно - мистецької спадщини Ярославля, про відмінність умов в практиці показу ярославських храмів, а також про різноманітність існуючих і можливості створення нових, в тому числі ексклюзивних маршрутів по храмах Ярославля.

4. Консультації по темі дипломної роботи. Консультації проводилися з науковим керівником Петровим І.А., завідувачем кафедри регіонознавства і туризму ЯрГУ їм. М.Р. Демидова Даниловим О.Ю., директором ГАЯО Гузановым О.Л., завідуючій відділом рідкісної книги Ярославської обласної наукової бібліотеки Федюк Г.П.

5. Результати практики. Науковому керівнику надано чорновий варіант дипломної роботи.

___________________ (підпис студента)

Рекомендована оцінка наукового керівника ___________________ (підпис наукового керівника)

Звіт розглянутий на засіданні кафедри
Оцінка ____________________________

Зав. кафедрою ___________________ Данилов О.Ю.
Керівник практики ____________ Куликова О.Д.

Словник термінів

Авторське право - право на володіння, використання і розпорядження результатами літературної і художньої творчості (літературні та музичні твори, образотворче мистецтво) та об'єктами науково-технічної сфери (програмне забезпечення, топології інтегральних мікросхем, бази даних).

Безпека товару (роботи, послуги) - безпека товару (роботи, послуги) для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього середовища при звичайних умовах його використання, зберігання, транспортування і утилізації, а також безпека процесу виконання роботи (надання послуги).

Великі цикли економічної кон'юнктури - відкриті Н.Д. Кондратьєвим. Це цикли науково-технічного прогресу, пов'язані з періодично виникаючою для суспільства необхідністю адаптуватися до нових ситуацій, викликаним змінами природних, демографічних, екологічних, економічних, геополітичних та інших умов. Кондратьєвську цикли обумовлюють періодичне (1 раз в 45 - 60 років) оновлення і перебудови господарської системи та матеріальної основи виробництва (технологічна база, виробничий апарат).

Венчурний капітал (ризиковий капітал) - основна форма фінансового забезпечення створення і впровадження інновацій, капітал, вкладений в проекти, що мають підвищений рівень ризику.

Допоміжний рахунок туризму (ВСТ) - радикальна інновація методу оцінки економічної ефективності туризму як в окремій країні, так і у світовій економіці в цілому. Цей метод заснований на зборі та аналізі величезного числа статистичних даних, які раніше не бралися до уваги при оцінці внеску туризму в економіку. Після схвалення Статистичною комісією ООН у 2000 р., є повноцінним статистичним інструментом для оцінки економічного значення туризму. В даний час освоюється багатьма країнами світу.

Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) - основний документ Всесвітньої торгової організації (СОТ), який містить загальні, обов'язкові для всіх країн-учасниць положення, а також принципи, що становлять основу багатосторонньої міжнародної правової системи, що регулює торгівлю послугами і впливає на розвиток національного законотворення. Угода поширюється на всі види послуг, за винятком послуг, що поставляються при виконанні функцій державної влада.

Гід-перекладач - професійно підготовлене особа, яка вільно володіє іноземною мовою, знання якої необхідно для перекладу та здійснення діяльності з ознайомлення екскурсантів (туристів) з об'єктами показу в країні (місці) тимчасового перебування.

Глобальні розподільні системи (ГРС) - холдинги, об'єднуючі комп'ютерні системи бронювання, в яких беруть участь представники різних сфер бізнесу. ГРС мають прямий доступ у режимі реального часу до баз даних авіакомпаній, залізниць, судноплавних компаній, готельних ланцюгів, туристських фірм, туристських центрів, компаній з прокату автомашин та інших.

Державна інноваційна політика - діяльність, пов'язана з формуванням органами державної влади стратегічних цілей розвитку інноваційних процесів у країні, механізмів підтримки пріоритетних інноваційних програм і створенням сприятливого економічного, правового та соціального клімату для впровадження інновацій.

Грант - вид субсидії; надається організацією або приватною особою (як правило, в результаті конкурсного відбору) для здійснення конкретних проектів в області науки, культури і освіти.

Дестинация (туристське напрямок) - місце (територія) відвідування, привертає туристів своїми специфічними природними та рекреаційними ресурсами, пам'ятками, історичною і культурною спадщиною.

Диверсифікація - різнобічний розвиток господарської діяльності (розширення номенклатури продукції, видів послуг і т. п.), а також впровадження в нові сфери діяльності, що знаходяться за межами основного бізнесу.

Динамічна компонування туру - комбінація різних елементів подорожі з встановленою ціною, які складені та оцінені в режимі реального часу в відповідь на запит споживача або туристського агента.

Динамічне моделювання бізнесу - процес, який є інструментом управління знаннями, дозволяє поглибити розуміння динаміки подій, що відбуваються на інноваційній арені, базуючись на аналізі бізнес-процесів, позиції компанії на ринку і можливостей персоналу. Динамічне моделювання бізнесу полегшує формування загальної моделі інноваційного процесу.

Е-подорожі - це онлайнова служба, яка містить новини про подорожі, інформацію та консультацію з питань, які можуть виникнути при плануванні подорожі.

Е-туризм - це онлайнова служба, яка є платформою, що дає можливість прямих продажів, легкої оплати послуг кінцевим споживачем, розвитку бізнесу між виробником, турагентами та посередниками.

Життєвий цикл інновацій - це період часу від моменту впровадження нововведення в виробництво до його повсюдного поширення. Цикл включає фази впровадження, комерціалізації та дифузії, рутинизации (стабільної реалізації нововведень) і перетворення на традиційний продукт.

Зацікавлені особи - усі суб'єкти (споживачі, постачальники, конкуренти, органи влади, акціонери, співробітники), стан або діяльність яких впливають або можуть потенційно вплинути інновації.

Замовник туристичного продукту - турист або інша особа, яка замовляє туристський продукт від імені туриста, в тому числі законний представник неповнолітнього туриста.

Виробник - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які виробляють товари для реалізації споживачам.

Інновація - конкретний результат будь-якої творчої, пов'язаної з ризиком діяльності, з допомогою якої розробляються, впроваджуються або просуваються на ринок нові, істотно відмінні від колишніх блага, більш повно задовольняють потреби, відкриваються і освоюються нові ринки або досягаються інші конкретні цілі.

Інновації в туризмі - результат дій, спрямованих на створення нового або зміна існуючого туристського продукту, освоєння нових ринків, використання передових інформаційних і телекомунікаційних технологій, удосконалення надання туристичних, транспортних та готельних послуг, створення стратегічних альянсів для здійснення туристського бізнесу, впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності туристських підприємств.

Інноваційна діяльність носить системний характер, систему утворюють суспільство і суб'єкти інноваційної діяльності.

Інструктор-провідник - професійно підготовлене особа, яка супроводжує туристів та забезпечує їх безпеку під час проходження туристських маршрутів.

Інтелектуальна власність - виняткове право фізичної або юридичної особи на володіння, користування, розпорядження ідеальними об'єктами, вираженими в будь-яких об'єктивних формах, що втілюють науково-технічне, літературне та інше творчість індивідуальних або колективних суб'єктів.

Інформаційні технології - процеси, які використовують сукупність засобів і методів збору, обробки, зберігання і передачі даних, для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища. Інформаційні технології носять всеохоплюючий характер, сприяють більш ефективній роботі ринків, мають глобальним характером і прискорюють інноваційні процеси.

Виконавець - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які виконують роботи або надають послуги споживачам за відплатним договором.

Національний режим - правове положення, згідно з яким на іноземних юридичних і фізичних осіб поширюються всі права і переваги, якими користуються даної країни юридичні і фізичні особи.

Недолік товару (роботи, послуги) - невідповідність товару (роботи, послуги) або обов'язковим вимогам, передбаченим законом або у встановленому ним порядку, або умовам договору, або цілям, для яких товар (робота, послуга) такого роду звичайно використовується, або цілям, про які продавець (виконавець) був повідомлений споживачем при укладенні договору, або зразком і (або) опису при продажу товару за зразком та (або) за описом.

Нововведення (інновація) - результат впровадження досягнень людського розуму (нововведення) з метою отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту, затребуваного суспільством.

Нововведення (інновація) - оформлений результат досліджень, розробок або експериментальних робіт по підвищенню ефективності будь-якої сфери діяльності. Нововведення оформляються у вигляді: відкриттів; винаходів; патентів; ноу-хау; документації на технологію, управлінські процеси, стандарти, результати маркетингових досліджень і т. п.

Особлива економічна зона - частина території Російської Федерації, на якій діє особливий режим підприємницької діяльності. Особливі економічні зони поділяються на: промислово-виробничі, техніко-впроваджувальні та туристсько-рекреаційні.

Поставка послуги - згідно з ГАТС, торгівля послугами здійснюється за допомогою їх постачання, яка включає в себе виробництво, розподіл, маркетинг, продаж і доставку послуги.

Споживач - громадянин, має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари (роботи, послуги) виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності.

Підприємництво - ініціативна діяльність в комерційній або адміністративної області, незалежно від сфери бізнесу, спрямована на систематичне одержання доходів чи прибутку. Здійснюється підприємцем на свій ризик і під свою майнову відповідальність. Визначається трьома елементами: організаційними діями, ініціюванням змін або грошовим доходом.

Продавець - організація незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які реалізують товари споживачам за договором купівлі - продажу.

Просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристського продукту : реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, організація туристських інформаційних центрів, видання каталогів, буклетів і інше).

Продукція - результат діяльності, представлений у матеріально-речовій формі і призначений для подальшого використання в господарських і інших метою.

Реалізація туристського продукту - діяльність туроператора або турагента за укладення договору про реалізацію туристського продукту з туристом або іншим замовником туристичного продукту, а також діяльність туроператора і (або) третіх осіб щодо надання туристу послуг у відповідності з даним договором.

Ризик - невизначеність, пов'язана з прийняттям рішень, реалізація яких відбувається лише з плином часу, і яка може привести до непередбачуваних результатами в процесі створення і впровадження інновацій.

Стандарт - державний стандарт, санітарні норми і правила, будівельні норми і правила та інші документи, які відповідно до закону встановлюють обов'язкові вимоги до якості товарів (робіт, послуг).

Істотний недолік товару (роботи, послуги) - непереборний недолік або недолік, який не може бути усунутий без невідповідних витрат часу, або виявляється неодноразово, або проявляється знову після його усунення, або інші подібні недоліки.

Товарний знак - зареєстроване в установленому порядку графічне, літерне або інше позначення, що служить для ідентифікації товарів і послуг, пропонуються однією фірмою від однорідних товарів і послуг інших фірм. Володар товарного знака має виключне право на використання товарного знака або його варіантів для одних і тих же товарів або продукції. Товарний знак охороняється законом і може бути передана іншим юридичним особам.

Торгова марка, фірмовий знак, символ для позначення всіх виробів, що випускаються даної фірми. Являє собою графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання знаків, букв, слів.

Турагентська діяльність - діяльність по просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою або індивідуальним підприємцем (турагентом).

Туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян і осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.

Туризм внутрішній - подорожі в межах Російської Федерації осіб, які постійно проживають в Російській Федерації.

Туризм в'їзний - подорожі в межах Російської Федерації осіб, не проживають постійно в Російській Федерації.

Туризм виїзний - подорожі осіб, що постійно проживають в Російській Федерації, в іншу країну.

Туризм соціальний - подорожі, субсидовані з коштів, що виділяються державою на соціальні потреби.

Туризм самодіяльний - подорожі з використанням активних способів пересування, організовувані туристами самостійно.

Турист - громадянин, який відвідує країну (місце) тимчасового перебування в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в період від 24 годин до 6 місяців підряд або здійснює не менше однієї ночівлі.

Туристська діяльність - туроператорська і турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей.

Туристська індустрія - сукупність готелів та інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів санаторно-курортного лікування і відпочинку, об'єктів громадського харчування, об'єктів і коштів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого, фізкультурно-спортивного та іншого призначення, організацій, здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, операторів туристських інформаційних систем, а також організацій, надають послуги екскурсоводів (гідів), гідів-перекладачів та інструкторів-провідників.

Туристська путівка - документ, що містить умови подорожі, що підтверджує факт оплати туристичного продукту і є бланком суворої звітності.

Туристські інформаційні системи (ТІС) - нова система бізнесу, яка обслуговує та надає інформаційну підтримку організаціям, які займаються е-туризмом (e-tourism) і е-подорожами (e-travel). Інформація, отримувана з цих джерел, може служити вихідною точкою для вирішення безлічі завдань, включаючи планування подорожей і зіставлення цін і динамічного створення пакетних турів.

Туристські ресурси - природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, що включають об'єкти туристського показу, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні потреби туристів, сприяти відновленню і розвитку їх фізичних сил.

Туристський ваучер - документ, що встановлює право туриста на послуги, що входять до складу туру, і підтверджує факт їх надання.

Туристичний продукт - комплекс послуг з перевезення і розміщення, що надаються за загальну ціну (незалежно від включення в загальну ціну вартості екскурсійного обслуговування і (або) інших послуг) за договором про реалізацію туристського продукту.

Туроператорська діяльність - діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою (туроператором).

Управління взаємовідносинами з споживачем - становить частину стилю і методу роботи, орієнтованого не на продукт, а на споживача. Включає накопичення детальної інформації про споживачів або контактах з ними. Інформація охоплює соціально-демографічну характеристику, інтереси і вид діяльності, минулі і, можливо, майбутні потреби споживачів. Це дозволяє підвищити ефективність при виконанні заявок; активно залучати найбільш перспективних споживачів, пропонуючи продукти, які максимально задовольняють їх запити; створювати фундамент для довгострокових відносин зі споживачами, підтримуючи їх навіть за відсутності угод.

Сталий розвиток туризму - взаємовідносини учасників туристської діяльності, які дозволяють забезпечити оптимальне використання ресурсів навколишнього середовища, повага до збереження сформованого культурної спадщини та традиційних звичаїв приймаючих спільнот і терпимість до їх сприйняття; довгострокову економічну вигоду для всіх зацікавлених кіл, включаючи постійну зайнятість і можливості вступників доходів та соціальних послуг. Принципи стійкості відносяться до охорони навколишнього середовища, економічних і соціально-культурним аспектам розвитку туризму. Норми і практика управління стійким розвитком туризму застосовуються до всіх видів туризму та до всіх типів напрямків, включаючи масовий туризм і різні ніші туристських сегментів.

Формування туристського продукту - діяльність туроператора по укладанню і виконання договорів з третіми особами, що надають окремі послуги, що входять у туристський продукт (готелі, перевізники, екскурсоводи (гіди) та інші).

Еволюційні нововведення - підпорядковані суспільним потребам; є наслідком ідей і пропозицій, що надходять із сфери виробництва, збуту, споживання; обмежуються можливостями технологічного потенціалу системи, в рамках якої вони відбуваються.

Економічні реформи - глибока трансформація форм і методів господарювання, управління економікою. Перетворення, що проводяться в ході економічних реформ, поділяють на організаційні, що стосуються організаційно-правових форм управління економікою, господарською діяльністю, інституційні, пов'язані з методами, правилами, нормами управління власністю, працею, фінансами, соціальною сферою, зовнішньоекономічними зв'язками та іншими економічними інститутами.

Екскурсант - яка особа, яка відвідує країну (місце) тимчасового перебування в пізнавальних цілях на період менше 24 годин без ночівлі в країні (місці) тимчасового перебування та використовує послуги екскурсовода (гіда), гіда-перекладача.

Екскурсовод (гід) - професійно підготовлене особа, яка здійснює діяльність по ознайомленню екскурсантів (туристів) з об'єктами показу в країні (місці) тимчасового перебування.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.