Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Відділення економіки та менеджменту

Кафедра курортного менеджменту

Затверджую

Ректор Дрогобицького державного

педагогічного університету

імені Івана Франка

_________ В.Г. Скотний

"___"__________2005 р.

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Реклама в туризмі"

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

за фаховим спрямуванням: 6.050400 „Туризм”
напряму підготовки 0504 „Туризм”

 

Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту

       

 

Дрогобич – 2005

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність вивчення дисципліни. В умовах конкурентних ринкових відносин важливе місце у процесах виробництва та розподілу будь-якого продукту, і, зокрема, туристичного, займають маркетингові заходи. Виробництво товарів чи послуг само по собі не дозволяє досягти цілей підприємства. Ці товари (послуги) необхідно продати. Тут на одне з перших місць виступає реклама як центральний елемент комплексу заходів з маркетингу.

Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію про компанію та її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних клієнтів зупинити свій вибір саме на даній компанії та її продукті, підсилити впевненість постійних клієнтів у правильності їх вибору.

Розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та дійової реклами. Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний вплив на суспільство. Проте такий вплив не слід розцінювати як примушування чи спонукання споживачів туристичних послуг до тих чи інших дій, адже сучасна цивілізована реклама – це не маніпулювання громадською думкою, а професійне формування актуальних потреб, спрямованих на саморозвиток людини.

Важливо підкреслити, що туристична реклама має враховувати особливості країни, регіону, соціальний та політичний стан у суспільстві. Реклама у вітчизняному туризмі в жодному разі не повинна маскувати низький рівень якості туристичного продукту та обслуговування клієнтів. Якісна реклама має бути правдивою, пропагувати здоровий спосіб життя, культуру та порядність у людських відносинах і тоді вона забезпечувати туристичній фірмі зростання числа клієнтів і, відповідно, збільшення її прибутків. Саме тому володіння знаннями сучасного рекламного процесу в туризмі є необхідним для майбутнього фахівця.

Мета курсу – формування у майбутніх бакалаврів знань основ рекламної діяльності в туризмі та практичних умінь організації рекламної діяльності, оцінки ефективності туристичної реклами.

Завдання курсу: 

1. засвоєння студентами основних понять, категорій і принципів туристичної реклами, навиків формування та оцінки рекламних звернень;

2. навчання методам використання рекламних засобів;

3. набуття досвіду рекламної діяльності в туризмі.

Предметом вивчення дисципліни є: особливості реклами в туризмі, засоби туристичної реклами.

Міждисциплінарні зв'язки: Вивчення дисципліни "Реклама в туризмі" базується на загальних знаннях дисциплін "Основи економічної теорії", "Маркетинг", "Маркетинг в туризмі".

Навчання будується на сполученні лекцій і практичних занять. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або по заздалегідь відомих темах. Вони призначені для закріплення й більше глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента по індивідуальному (груповому) завданню й особистий усний або письмовий звіт по ньому перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використаються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань із наступною оцінкою проробленої роботи;

- рубіжний контроль, що складається зі здачі заліку або екзамену по дисципліні.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять.

Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на задані педагогом питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальному рейтингу-тижні у вигляді контрольних робіт.

ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ

                                                                                                                         лек   пр.    сам. роб.
Тема 1. Поняття туристичної реклами та її місце в
системі маркетингових комунікацій                                                         2       2       2
Тема 2. Види та функції туристичної реклами                                       2       2       2
Тема 3. Характеристика сучасного рекламного процесу в туризмі 2      2       2
Тема 4. Рекламні кампанії в туризмі                                                        2       2       2
Тема 5. Тема і девіз туристичної реклами                                              2       2       2
Тема 6. Структура, форма та стиль рекламного звернення               2       2       2
Тема 7. Колір та ілюстрації в туристичній рекламі                               2       2       2
Тема 8. Інформаційно-рекламні матеріали                                           2       2       2      
Тема 9. Туристичні виставки та ярмарки                                               2       2       2
Тема 10. Зовнішня туристична реклама                                                 2       2       2
Тема 11. Пряма туристична реклама                                                      2       2       2
Тема 12. Туристична реклама в періодичній пресі                              2       2       2
Тема 13. Радіореклама в маркетингу туристичної фірми                   2       2       2
Тема 14. Особливості телереклами                                                          2       2       2
Тема 15. Туристична реклама в мережі Інтернет                                 2       2       2
Тема 16. Оцінка ефективності реклами                                                   2       2       2
Тема 17. Вплив реклами на підсвідомість                                              2       2       2

Тема 18. Міжнародна туристична реклама                                             2       2       2

Всього                                                                                                             36    36    36

                                              Всього по курсу                                              108 год.
 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

Тема 1. Поняття туристичної реклами та її місце в системі маркетингових комунікацій

Поняття реклами. Туристична реклама. Мета туристичної реклами. Вимоги до реклами в туризмі.

Рекламна комунікація. Відправник (комунікатор). Рекламний контакт. Кодування. Канал комунікації. Декодування. Отримувач (адресат). Відповідна реакція. Зворотній зв’язок. Перешкоди.

Тема 2. Види та функції туристичної реклами

Інформативна туристична реклама. Реклама-переконання. Порівняльна реклама. Реклама-нагадування. Реклама-підтримка. Імідж-реклама. Стимулююча реклама. Бізнес-реклама. Суспільна (соціальна) реклама. Неперервна реклама. Концентрована реклама. Періодична реклама. Пульсуюча реклама.

Економічна функція реклами в туризмі. Інформаційна функція. Комунікаційна функція. Контролююча функція. Коректуюча функція. Освітня функція. Естетична функція. Функція управління попитом.

Тема 3. Характеристика сучасного рекламного процесу в туризмі

Рекламодавець (туристична фірма). Рекламне агентство. Паблік рилейшнз. Засіб розповсюдження реклами. Споживач (турист).

Тема 4. Рекламні кампанії в туризмі

Рекламна кампанія. Класифікація рекламних кампаній. Рівномірна рекламна кампанія. Реклама-нагадування. Зростаюча рекламна кампанія. Спадна рекламна кампанія. Інтенсивна рекламна кампанія. Екстенсивна рекламна кампанія.

Тиск туристичної реклами. Перший граничний рівень. Другий граничний рівень.

РОЗДІЛ 2. РЕКЛАМНІ ЗВЕРНЕННЯ

Тема 5. Тема і девіз туристичної реклами

Рекламне звернення. Рекламна тема. Рекламний слоган. Девіз туристичної реклами.

Тема 6. Структура, форма та стиль рекламного звернення

Структура рекламного звернення. Когнітивний вплив. Афективний вплив. Сугестивний вплив. Конативний вплив.

Стадії рекламної діяльності. Слоган. Вступна частина. Інформаційний блок. Довідкові відомості. Ехо-фраза.

Форма рекламного звернення. Стиль туристичної реклами. Офіційно-діловий стиль. Науково-професійний стиль. Публіцистичний стиль. Літературно-розмовний стиль. Фамільярно-розмовний стиль.

Тема 7. Колір та ілюстрації в туристичній рекламі

Колір в туристичній рекламі. Привабливість рекламних звернень. Вплив кольору на сприймання туристичної реклами. Символічний та асоціативний вплив. Поєднання кольорів в туристичній рекламі.

Ілюстрації в туристичній рекламі. Інформативність ілюстрацій.

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТУРИСТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Тема 8. Інформаційно-рекламні матеріали

Вибір інформаційно-рекламного матеріалу. Інформаційний лист. Комерційна пропозиція. Інформаційний листок. Рекламна листівка. Буклет. Проспект. Брошура. Каталог. Прес-реліз. Календар.

Рекламно-подарункові матеріали: блокноти, пластикові пакети, ручки, прапори, футболки, значки, годинники, парасолі, запальнички, брелки.

Тема 9. Туристичні виставки та ярмарки

Туристична виставка. Виставка-продаж. Ярмарок.

Класифікація виставкових заходів. Семінар. Презентація.

Тема 10. Зовнішня туристична реклама

Зовнішня реклама. Щитова реклама. Плакат (постер). Афіша. Транспаранти (рекламні щити). Світлова реклама. Реклама на транспорті (транзитна реклама). Реклама на зупинках міського транспорту. Реклама в місцях продажі.

Тема 11. Пряма туристична реклама

Пряма реклама. Пряма поштова реклама (директ мейл). Пряма електронна реклама (електронна директ мейл). Усна реклама. Мережевий багаторівневий маркетинг.

Тема 12. Туристична реклама в періодичній пресі

Реклама в пресі. Рекламні оголошення. Публікації рекламного характеру. Туристична реклама в газетах. Рубрична реклама. Макетна реклама.

Реклама в журналах. Позиційний ефект. Ефект контрасту. Ефект вражень.

Розмір рекламного звернення. Привабливість рекламного звернення. Фактор повторюваності. Текст. Ритм тексту. Фог-індекс. Шрифт. Розмір шрифту (кегль)

Тема 13. Радіореклама в маркетингу туристичної фірми

Радіореклама. Реклама на FM-радіо. Реклама на AM-радіо. Туристична реклама в радіотрансляційних мережах.

Тема 14. Особливості телереклами

Туристична реклама по телебаченню. Рекламний ролик. Бліц-ролик. Розгорнутий ролик. Рекламно-демонстраційні ролики. Ефект надокучливої мухи.

"Учбовий політ". "Випробування зразків". Фокусовані інтерв’ю. Носій зображення. Формат зображення: S-VHS, професійний формат Betacam та класична кіноплівка. Комп’ютерна графіка. "Пілоти". Інтерактивне телебачення.

Тема 15. Туристична реклама в мережі Інтернет

Комунікативна політика. ФОПСТИЗ. Мультимедіатехнології. Комерційні інтерактивні канали. Он-лайн. Інтернет. WWW.

Туристична реклама в Інтернеті. Електронна пошта (e-mail). Web-сервер.

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Тема 16. Оцінка ефективності реклами

Економічна ефективність реклами. Рентабельності реклами. Метод “ефект-витрати”. Показник ефективності витрат на рекламу у порівнянні з іншими компаніями-конкурентами. Показник затрат на тисячу. Міллайн

Комунікативна (інформаційна) ефективність реклами. Попередній аналіз. Ідентифікація. Доступність для розуміння. Надійність. Сугестивність. Позитивний інтерес. Попередні дослідження. Метод прямої оцінки. Пакетний метод. Лабораторний метод. Поточний аналіз. Послідуючий аналіз. Відгук з допомогою. Відгук без допомоги. Метод Геллапа-Робінсона. Метод Старча. Метод тайників. Метод купонів. Рекламний ефект взаєморозуміння. Апробація тексту.

Тема 17. Вплив реклами на підсвідомість

Новітні технології рекламування. Нейролінгвістичне програмування (НЛП). Еріксоніанський (прихований) гіпноз. Використання ритмічної музики, мигаючого світла та блимаючої крапки.

Фізіологічні тести.

 

Тема 18. Міжнародна туристична реклама

Міжнародний маркетинг. Туристична реклама на зовнішніх ринках.

Огляд рекламного законодавства різних країн.

 

Після засвоєння програми курсу студенти повинні знати:

- зміст базових понять і термінів: реклама, туристична реклама, рекламна комунікація, відправник (комунікатор), рекламний контакт, кодування, канал комунікації, декодування, отримувач (адресат), відповідна реакція, зворотній зв’язок, перешкоди, рекламодавець, рекламне агентство, паблік рилейшнз, засіб розповсюдження реклами, споживач, рекламна кампанія, рекламне звернення, рекламна тема, рекламний слоган, девіз, виставка, виставка-продаж, ярмарок, семінар, презентація, постер, транспарант, транзитна реклама, директ мейл, електронна директ мейл, мережевий багаторівневий маркетинг, фог-індекс, рекламний ролик, бліц-ролик, розгорнутий ролик, рекламно-демонстраційні ролики, учбовий політ, випробування зразків, фокусовані інтерв’ю, інтерактивне телебачення, комунікативна політика, ФОПСТИЗ, мультимедіатехнології, комерційні інтерактивні канали, он-лайн, Інтернет, e-mail, web-сервер, рентабельність реклами, міллайн, попередній аналіз, поточний аналіз, послідуючий аналіз, пробація тексту, нейролінгвістичне програмування (НЛП), еріксоніанський (прихований) гіпноз.
- види туристичної реклами;
- функції туристичної реклами;
- стилі туристичної реклами;
- особливості сучасного рекламного процесу;
- вимоги до рекламних звернень в туризмі;
- сучасні засоби туристичної реклами;
- рекламні можливості мережі Інтернет;
- методи оцінки ефективності реклами;
- рекламне законодавство різних країн;
- особливості міжнародних рекламних кампаній.

Після засвоєння програми курсу студенти повинні вміти:

- планувати рекламну кампанію в туризмі;
- складати бюджет рекламних витрат;
- робити вибір засобів реклами для конкретних умов;
- розробляти елементи фірмового стилю туристичної фірми (колір, логотип);
- складати текст рекламного звернення;
- планувати рекламну діяльність туристичної фірми в мережі Інтернет;
- оцінювати економічну та соціальну ефективність реклами;
- визначати вплив туристичної реклами на підсвідомість людини;
- планувати рекламну діяльність на зовнішніх туристичних ринках.

Орієнтовний перелік тем семінарських і практичних занять:

1. Поняття туристичної реклами.
2. Види та функції туристичної реклами
3. Сучасний рекламний процес в туризмі
4. Організація рекламної кампанії в туризмі
5. Розробка теми і девізу туристичної реклами.
6. Структура, форма та стиль рекламного звернення
7. Колір та ілюстрації в туристичній рекламі
8. Інформаційно-рекламні матеріали
9. Участь у туристичних виставках та ярмарках
10. Зовнішня туристична реклама.
11. Пряма туристична реклама
12. Туристична реклама в періодичній пресі.
13. Радіореклама в маркетингу туристичної фірми
14. Туристична телереклама
15. Туристична реклама в мережі Інтернет
16. Оцінка ефективності реклами
17. Вплив реклами на підсвідомість
18. Міжнародна туристична реклама.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ
  

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету, показники якої переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

71-87 добре 87-93 B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

70-86 C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

50-70 задовільно 63-69 D

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

50-62 E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит

0-39 F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Залік (екзамен) складають ті студенти, котрі за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно”, і ті, які бажають покращити свій результат.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика, 1999. – 703 с.
2. Вачевський М.В., Вачевський О.М., Стасишин Б.О. та ін. Маркетинг: основи теорії і практики. Львів: Каменяр, 1999. – 223 с.
3. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми. К.: А.С.К., 1998. – 112 с.
4. Дейян А. Реклама. М.: Прогресс, 1993. – 176 с.
5. Денисон Д., Тоби Л. Учебник по рекламе. Минск: СЛК, 1996. – 320 с.
6. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с.
7. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – Минск: БГЭУ, 2000. – 192 с.
8. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
9. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
10. Закон України "Про рекламу"
11. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
12. Картер Г. Эффективная реклама. К.: Сирин; Либра, 1998. – 204 с.
13. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
14. Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – СПб.: Издательство СПб. университета, 1996. – 184 с.
15. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.
16. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
17. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
18. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М.: Инфра-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 230 с.
19. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
20. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
21. Ромат Е.В. Реклама. СПб.: Питер, 2000. – 496 с.
22. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
23. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб.: Питер, 1999. – 736 с.
24. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
25. Altkorn J. Marketing w turystyce. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. – 204 c.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.