Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Організація туризму

Навчальна програма

ТЕМА 1. Предмет організації туристичної діяльності. Основні поняття і категорії предмету

Місце предмету організації туризму в системі наук. Туристика. Історія розвитку світового туризму. Роль туризму в світовій економіці. Чинники розвитку туризму. Цілі, функції і завдання туризму. Визначення понять "подорож", "туризм", "турист", "екскурсія", "екскурсант", "туристична сфера". Умови розвитку туризму. Ієрархія потреб. Вміст і види потреб сучасної людини в туристичних послугах. Чинники генеруючі і реалізовуючі потреби. Особливості туристичного споживання.

ТЕМА 2. Організаційні основи туризму

Економічне середовище туристичного підприємства. Організаційно-правові форми і форми власності у сфері туристичної діяльності. Організатори туризму. Роль турагентской і туроператорской діяльності на ринку туристичних послуг. Туристичні фірми і підприємства. Види і форми туризму. Внутрішній і міжнародний туризм. Національний туризм. Активний і пасивний туризм. Плановий туризм: груповий і індивідуальний. Самодіяльний туризм. Соціальний туризм. Таймшер, Релігійний і паломницький туризм.

ТЕМА 3. Теорія туристського продукту

Турист як споживач товарів, робіт, послуг. Туристичний продукт. Ринок туристичних послуг, сегменти ринку. Туристичні послуги, їх склад. Тур і туристичний маршрут. Турпакет, Різновиди турів. Класифікація туристичних маршрутів і турів за ознаками сезонності, побудови траси тривалості подорожі.

Туристичні товари. Безмитна торгівля. Шопінг-тури. Правила продажу продукта.

Порядок розробки туристичного продукту. Сегментація туристичного ринку. Вивчення попиту, визначення видів, форм і елементів продукту. Оцінка економічної ефективності і доцільності розробки продукту. Показники споживчих властивостей туру. Поняття і склад програми обслуговування. Приклади різних тематичних програм обслуговування. Технологія обслуговування.

ТЕМА 4. Туристична сфера

Складові туристичної сфери. Види підприємницької діяльності в туризмі. Система перевезень. Готельна індустрія. Система харчування. Розваги і система аттракцій. Екскурсійна діяльність. Інфраструктура туризму. Страхування. Банківські і фінансові послуги. Інформаційні послуги. Типи і види засобів розміщення. Класифікація готелів. Основні параметри в системах класифікації готелів. Способи управління готелями. Готельні ланцюги і корпорації. Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні і світі. Організація послуг харчування. Види і типи обслуговування. Основні вимоги до організації харчування. Ресторанний бізнес. Міжнародна класифікація засобів транспорту. Морський, повітряний, сухопутний транспорт. Система знижок і пільг. Трансфер.

ТЕМА 5. Безпека туризму

Травмонебезпечність. Фактори впливу навколишнього середовища. Фізичні перевантаження і нервово-психічні чинники. Біологічні чинники. Особиста безпека і безпека майна. Порушення туристами встановлених правил. Надзвичайні ситуації.

ТЕМА 6. Правові основи туристської діяльності

Правове регулювання відносин у сфері туризму. Нормативна база туристичної діяльності. Основні закони і постанови. Ліцензування туристичної діяльності, стандартизація, сертифікація послуг. Роль держави в розвитку туристичної сфери. Структура управління сферою туризму в Україні. Економічні і адміністративні механізми підтримки розвитку туризму. Завдання державної політики у сфері туризму. Міжнародні туристичні організації.

ТЕМА 7. Туристичні ресурси

Рекреація та рекреаційні ресурси. Природні та антропогенні об'єкти. Пам'ятки історії, культури, архітектури, традиції, звичаї, обряди як складові туристичних ресурсів. Загальна та туристична інфраструктура. Поняття інфраструктури туристичної сфери. Туристична територія. Поняття дестинації. Національні та тематичні парки, резервації і заповідники. Екологічний туризм. Світові регіони і центри екологічного туризму. Перспективи розвитку екологічного туризму. Екологічний менеджмент в туризмі.

ТЕМА 8. Регіональний туризм

Визначення туристичного регіону. Основні чинники, умови формування і розвитку туристичного регіону. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіонів. Специфіка регіонального туризму. Чинники розвитку туризму. Проблеми місцевого туризму і шляхи їх вирішення. Державна політика в питаннях розвитку регіонального туризму. Рекреаційне районування України. Характеристика рекреаційних зон.

ТЕМА 9. Туризм і курортна справа

Основні поняття курортної справи. Історія розвитку санаторно-курортної справи в світі і Україні. Природні лікувальні ресурси: класифікація, географія. Принципи організації санаторно-курортної справи. Найбільші курорти світу і України. Сучасний ринок лікувального відпочинку. Проблеми і перспективи розвитку курортної справи в Україні. Класифікація природних, лікувальних ресурсів, інфраструктури міст-курортів. Законодавча і нормативна база, що визначає розвиток курортів. Сучасний стан і перспективи розвитку курортів України.

ТЕМА 10. Сучасний стан і перспективи розвитку туризму в світі та Україні

Тенденції розвитку світового туризму. Характеристика сучасного стану туризму в світі та Україні. Ресурси і матеріальна база туризму. Споживчий ринок українського туристичного продукту. Громадські організації на українському туристичному ринку. Міжнародні туристичніі організації і іноземний капітал на внутрішньому ринку Україниї. Виїзний туризм. Туристичний баланс по експорту і імпорту турпослуг.

Список основних рекомендованих джерел

1. Закон України "Про туризм " (15 вересня 1995р.).- К.:, 1995.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" 18 листопада 2003 року № 1282-IV - К.: 2004.
3. Закон України "Про курорти" від 5 жовтня 2000 року № 2026-III.
4. Закон України "Про страхування". збірник нормативно-правових актів Т-2, Ужгород, 1999.
5. Указ Президента України від 10 серпня 1999 року № 973/99 "Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року",
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583 "Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки"
7.Інструкція про умови і правила впровадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контролю за їх дотримання. (Наказ Ліцензійної палати України та Державного комітету України по туризму 12.01.99 №5/1. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.99 за №53/3346)
8. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної туристичної адміністрації України від 14 листопада 2002 р. N 121 /83 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2002 р. за N 942/7230).
9. Александрова А.Ю. Международный туризм. - Москва, 2001.
10. Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. - Москва, 1975.
11. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. - Москва, 2000.
12. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. - Москва, Международные отношения, 1986.
13. Бейдик О.О. Словник-довiдник з географiї туризму, рекреологiї та рекреацiйної географiї. - К.: Палiтра, 1997.
14. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - Москва - Санкт-Петербург, Герда, 2000.
15. Гаврилишин I.П. Туризм України: проблеми i перспективи. - К.: 1994.
16. Гаврилишин И.П. Рекреационный рынок мира. - Посредник, № 40, 1995.
17. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса. - Одесса, 1997.
18. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. - Москва, 1996.
19. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. - Київ, 2002.
20. Долішній М.І., Кравців В.С. Карпатський регіон у контексті державної економічної політики: оцінка стану і стратегія розвитку. Економіка України, №8, 1995.
21. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. - Минск, 2001.
22. Євдокименко В.К. Регiональна полiтика розвитку туризму.- Чернiвцi, Прут, 1996.
23. Євдокименко В.К., Садова У.Я., Шевчук Л.Т. Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошуки перпектив розвитку. - Чернiвцi, Прут, 1995.
24. Жук П.В., Кравцiв В.С. Концептуальнi основи перспективного розвитку рекреацiйної iндустрiї в Карпатах. Економiка України, N12, 1993.
25. Журнал Ресторанный и гостиничный бизнес. 4(8) 2001.
26. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма . - Москва, 2000.
27. Іванов Ю. Туристична діяльність і оподаткування. журнал Бухгалтерія, 20/2
28. Iванова Л.О. Маркетинговi можливостi сучасного готельного бiзнесу в Україні. - Львiв, 1997.
29. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. - Минск, Новое знание, 2001.
30. Квартальнов В.А. Туризм. - Москва, 2001.
31. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. - Москва, Финансы и статистика, 2000.
32. Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме. - С.-Петербург, 1997.
33. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме - Издательство С.- Петербургского университета, 1996.
34. Кифяк В.Ф. Організація туризму - Книги 2001, Чернівці, 2008, 340с.
35. Межгосударственый стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание. Класификация гостиниц. - Киев, Госстандарт Украины, 1996.
36. Межгосударственый стандарт. Туристско-екскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. - Киев, Госстандарт Украины, 1996.
37 Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії бізнесу К.2006.
38. Туризм в Україні. Збірник нормативно-правових актів. Т-1. - Ужгород, 1999.
39. Туристично-краєзнавчі дослідження, випуск 2, (Інститут туризму ФПУ). - К.: 1999.
40. Федорченко В.К. Мініч І.М. Туристський словник-довідник (навчальний посібник). - К.: Дніпро , 2000.
41. Цибух В.І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні. Туристично-краєзнавчі дослідження. в.2. - К.: 1999.
42. Школа I.М., Григорків В.С., Кифяк В.Ф., Розвиток міжнародного туризму в Україні. - Чернівці, 1997.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.