Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Міжнародний туризм

Спеціальність "Світова економіка"

Програма курсу розроблена ст викладачем Попової Л.І.
Затверджено на засіданні кафедри: протокол № 6 від 24.05.2001

Проект

Цілі та завдання курсу

Туризм займає важливе місце в економіці більшості країн і в світовій економіці в цілому. За темпами зростання туризм вийшов у трійку лідерів поряд з нафтової та автомобільної промисловості, що є складовою частиною поступового зсуву в структурі економіки, орієнтованої на надання послуг. Сьогодні сфера послуг виконує ті ж функції, що і промисловість, а саме - створення робочих місць, забезпечення надходжень до бюджету, залучення інвестицій в економіку. Крім того, міжнародний туризм сприяє налагодженню міжнаціональних контактів та інтеграції країн в світовій економіці. Підприємства туристської індустрії привертають увагу інвесторів, забезпечуючи швидку окупність капітальних вкладень. Складний механізм функціонування туристської галузі, діяльність у сфері туризму вимагає високого професіоналізму, різнобічної підготовки фахівців.

Курс «Міжнародний туризм» призначений насамперед для студентів спеціальності «Світова економіка», а також для студентів інших економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. При невеликій коригування тим і кількості годин, курс «Міжнародний туризм» буде корисним студентам інших факультетів і спеціальностей. Зокрема, студентам історичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини», студентам факультету романо-германської філології. Крім того, знання з міжнародного туризму, отримані в рамках курсу»Міжнародний туризм» застосовні не тільки в професійній діяльності, але і в особистому житті.

Основою вивчення курсу «Міжнародний туризм» є знання з общепрофессиональным економічних дисциплін. Застосування отриманих знань з курсів «Загальна економічна теорія», «Світова економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Економічна географія», «Маркетинг», «Менеджмент» у розгляді проблем міжнародного туризму, дозволяє аналізувати, робити висновки в рамках конкретної галузі.

Крім того, даний курс є базовим для інших курсів спеціалізації «Міжнародний туризм» - «Організація туристських перевезень і туристські формальності», «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент готельного господарства», «Менеджмент у ресторанному комплексі».

Мета викладання курсу «Міжнародний туризм» полягає в отриманні знань про функціонування туристської галузі, її місце в світовій економіці та вплив туризму на національну економіку.

Оволодіння студентами знаннями теорії і практики функціонування туристської галузі

При вивченні навчальної дисципліни перед студентами ставляться наступні завдання:

- Сформувати стійкі уявлення про особливості ринку міжнародного туризму;
- Виявити актуальні проблеми організації міжнародного туризму;
- Вивчити форми міжнародного туризму і методи дослідження туристської галузі;
- Придбати практичні навички організації турів та роботи з клієнтом;
- Домогтися розуміння студентами теоретичних основ, принципів, моделей, термінів міжнародного туризму, а також їх взаємозв'язку;
- Показати місце туристської галузі у світовій економіці, її вплив на національну економіку та взаємозв'язок з іншими галузями;
- Вміти самостійно набувати, засвоювати і застосовувати практичну інформацію, аналізувати події і ситуації, робити прогнози;
- Застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Неодмінною умовою вивчення курсу «Міжнародний туризм» є ілюстрація теоретичних аспектів практичними ситуаціями.

Важливе місце в професійній підготовці студентів займає виробнича практика.

Практика організовується на підприємствах туристської індустрії, включаючи її основні складові: туристські фірми, готельне господарство, підприємства громадського харчування. Студенти отримують унікальну можливість проаналізувати і дати порівняльну характеристику діяльності підприємств туристської індустрії Тюменського регіону, застосувати отримані теоретичні знання на практиці.

Курс «Міжнародний туризм» створений на основі вивчення та аналізу зарубіжних і вітчизняних джерел, з застосуванням практичних матеріалів та розробок зарубіжних і російських фахівців, статистичних та аналітичних даних і є оригінальною розробкою. В рамках курсу зроблена спроба систематизації актуальних питань з проблем функціонування туристської галузі як на регіональному, так і на міжнародному рівні.

Тематичним планом навчального курсу передбачені семінарські і практичні заняття, метою яких є закріплення знань і придбання навичок роботи в сфері міжнародного туризму.

Практичне застосування даної програми передбачає використання форм активного навчання студентів (ділові ігри, тестові завдання, ситуаційні завдання), залучення сучасних статистичних даних, економічних показників, розгляд поточних економічних ситуацій і подій як в Росії, так і за кордоном.

З метою більш глибокого вивчення окремих проблем і дискусійних питань передбачається підготовка студентами рефератів і доповідей на основі додаткової літератури, періодичних видань.

В залежності від обсягу навчальних годин, відведених на «Міжнародний туризм» на різних курсах факультету бізнесу, або на інших факультетах, можлива коригування тематичного плану, збільшення або зменшення часу на вивчення окремих тем, виключення деяких розділів, перенесення тим на самостійне опрацювання та включення додаткових тем.

Наведена в цій програмі структура курсу «Міжнародний туризм» розрахована на 4 години аудиторного навантаження на тиждень протягом одного семестру. Форма проміжного контролю найбільш ефективна у вигляді письмових тестів, ситуаційних завдань, написання та захисту рефератів, а підсумкового контролю у вигляді іспиту для студентів спеціальності «Світова економіка», у вигляді заліку - для студентів інших спеціальностей.

Тематичний план курсу

П/п Найменування теми Лекції Практич.работы Индивид.работа       
1Туризм: сутність, основні
види і форми 2 2           
2Факторы розвитку туризму.
Туристський потенціал країни 2 2           
3Эволюция розвитку туризму:
основні етапи 2            
4Рынок міжнародного туризму:
проблеми та перспективи розвитку 4 4           
5Влияние туризму на національну
економіку 4 2           
6Государственное регулювання
в туризмі 2 2           
7Проблема безпеки в туризмі.
Туристські формальності 4 4
8Анализ попиту в туризмі.
Особливості туристського
споживання 2 2
9Анализ пропозиції в туризмі:
туристський продукт 2
10Анализ пропозиції в туризмі:
підприємства індустрії туризму 2
            
11Организация діяльності
туристських фірм 2 2
12Рынок засобів розміщення
в туризмі 2 2
13Туристские перевезення 2 2
            
14Индустрия туризму: підприємства
громадського харчування 2 2
15Ценообразование в туризмі:
вихідна ціна й цінова тактика 4
16Современное стан,
проблеми і перспективи
розвитку туризму в Росії 4 4
            
       
36 36
       
       
      
   
  

Зміст програми курсу за темами

1. Сутність туризму. Подорожі та туризм. Основні класифікації в туризме.Цели подорожей. Рекреаційний, пізнавальний, діловий туризм.
Форми туризму. В'їзний туризм. Виїзний туризм. Міжнародний туризм. Внутрішній туризм. Види туризму. Організований, самодіяльний, індивідуальний, груповий види туризму. Стаціонарний і пересувний туризм. Соціальний туризм.
Основні показники розвитку туризму.

2.Факторы розвитку туризму. Демографічні фактори розвитку туризму. Політичні чинники розвитку туризму. Економічні чинники розвитку туризму. Соціальні чинники розвитку туризму.
Туристський потенціал країни. Туристські ресурси. Природні і штучні туристські ресурси. Спеціалізація країни в туризмі.
Об'єкти показу. Пам'ятки.

3.Эволюция розвитку туризму. Етапи розвитку туризму: різні наукові підходи.
Передісторія туризму. Особливості подорожей Х1Х ст. Елітарний туризм. Етап становлення масового туризму. Вплив технічних винаходів на розвиток туризму. Теорія «вільного часу» Масовий туризм. Формування індустрії туризму. Конвеєрний і диференційований туризм. Інтенсивність туризму.

4.Рынок міжнародного туризму. Проблеми статистики. Туристські регіони: сучасний стан і перспективи розвитку. Прогнози розвитку туризму 2020р. Європейський туристський регіон. Американський туристичний регіон. Східна Азія та тихоокеанський туристичний регіон. Близькосхідний туристичний регіон. Південноазіатський туристський регіон. Африканський туристський регіон.
Основні показники розвитку туризму. Дохід від прийому туристів. Витрати туристів. Число прибуттів туристів. Рейтинги регіонів і країн. Країни - рецептори і країни-генератори в туризмі.

5. Вплив туризму на національну економіку.
Вплив туризму на зайнятість населення. Внесок туристської галузі в національний дохід.
Прямий і непрямий вплив туризму на економіку. Вплив туризму на платіжний баланс. Показники активного і пасивного туризму. Негативне і позитивне сальдо туристського балансу. Вплив туризму на економічний розвиток депресивних регіонів. Вирівнювальна функція туризма.Экологическое вплив туризму. Соціо-культурні наслідки розвитку туристської індустрії. Основні показники впливу туризму на економіку країн.

6.Государственное регулювання в туризмі. Туристське законодавство . Цілі держави у розвитку різних форм туризму. Проблема збереження туристських ресурсів країн і розвиток міжнародного туризму. Просування національного туристського продукту. Соціальний туризм. Державні програми розвитку туризму.

7.Проблема безпеки в туризмі. Туристські формальності. Ризики в туристської діяльності. Рейтинги країн, регіонів, небезпечних для відвідування туристами. Роль держави у забезпеченні безпеки туристів. Заходи щодо забезпечення безпеки туристів. Проблема повної і своєчасної інформації. Страхування туристів.
Поняття туристських формальностей. Паспортно-візові формальності. Безвізовий в'їзд. Митні формальності. Валютний контроль та валютні формальності. Медико-санітарні формальності.

8. Аналіз попиту в туризмі. Поняття туристського попиту. Суб'єкти туристичного ринку. Споживач туристських послуг. Відвідувачі. Екскурсант. Турист. Основні критерії сегментації попиту на туристський продукт. Особливості туристського споживання.
Споживач туристських послуг: аналіз та особливості. Типи туристів. Критерії оцінки привабливості регіонів для туристів. Діяльність туристських фірм по вивченню
попиту на туристський продукт.

9. Поняття туристського пропозиції. Підприємства туристської індустрії. класифікації підприємств туристської індустрії: різні наукові підходи. Спеціалізовані туристські підприємства. Додаткові підприємства туристської індустрії. Взаємозв'язок підприємств індустрії туризму. Формування туристського продукту. Функціональна схема організованого туризму.

10.Организация діяльності туристських фірм. Поняття туристської фірми. Правове регулювання діяльності туристської фірми. Зовнішнє середовище туристичної фірми. Туроператорська та турагентська діяльність туристських підприємств. Організаційна структура туристичної фірми Способи конкурентоспроможності туристських фірм. Особливості бізнес-планування у туристичній галузі.

11. Обсяг, структура та еволюція ринку засобів розміщення. Індивідуальні та колективні засоби розміщення. Поняття готельної індустрії. Статистика в готельній індустрії. Типи готелів: класифікації та критерії оцінки. Характеристика послуг готельного господарства.
Управління готелями. Контракт на управління. Франшизное угоду. Міжнародні готельні ланцюги. Адміністративна структура готелів.
Маркетинг у готельному бізнесі. Основні фактори у попиті на готельне розміщення.
Сегментація ринку готельних послуг. Споживач. Ціноутворення.
Основні показники діяльності готельного господарства.

13. Туристські перевезення. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів. Статистика використання транспортних засобів при туристських подорожах. Правове забезпечення міжнародних і внутрішніх перевезень. Перевезення туристів авіаційним транспортом. Обслуговування туристів на залізничному транспорті. Автомобільні подорожі. Перевезення туристів водним транспортом. Порівняльна характеристика транспортних засобів при перевезенні туристів. Критерії оцінки основних транспортних засобів.

14. Індустрія туризму: підприємства громадського харчування. Класифікації та основні характеристики підприємств громадського харчування. Ресторанний бізнес. Типи ресторанів. Вибір концепції та профілю ресторану. Аналіз споживача. Ціноутворення. Основні показники в ресторанному бізнесі. Виробнича діяльність ресторану. Планування меню. Типи ресторанного обслуговування. Традиційні кухні.

16. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Росії. Державне регулювання туризму в Росії. Місце Росії в міжнародному туризмі. Основні показники розвитку туризму в Росії. Проблеми статистики. Фактори розвитку туризму у Росії. Туристський потенціал регіонів Росії. Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього і в'їзного туризму. Індустрія туризму в Росії: туристські фірми, підприємства готельного господарства, підприємства громадського харчування. Туристські перевезення. Проблема переходу підприємств туристської індустрії на міжнародні стандарти. . Проблема відповідності якості послуг підприємств туристської індустрії міжнародним стандартам.

Теми семінарів


1. Туризм: сутність, основні види та форми. Сутність туризму. Подорожі та туризм. Основні класифікації в туризмі. Цілі подорожей. Рекреаційний, пізнавальний, діловий туризм.
Форми туризму. В'їзний туризм. Виїзний туризм. Міжнародний туризм. Внутрішній туризм. Види туризму. Організований, самодіяльний, індивідуальний, груповий види туризму. Стаціонарний і пересувний туризм. Соціальний туризм.
Завдання по класифікації форм і видів туризму з застосуванням практичних ситуацій.

2. Туристський потенціал країни.
Аналіз туристського потенціалу і туристських ресурсів на прикладі країн з різних туристських регіонів. Об'єкти показу найбільших туристичних центрів світу.
 

3.ринок міжнародного туризму. Аналіз турів по каталогах і рекламних проспектах. Європейський туристський регіон. Американський туристичний регіон. Східна Азія та тихоокеанський туристичний регіон. Близькосхідний туристичний регіон. Південноазіатський - тихоокеанський туристичний регіон. Африканський туристський регіон. Порівняльна характеристика пропозицій по основним складовим турпакета.

4. Вплив туризму на національну економіку. Приклади країн.
Платіжний баланс Показники активного і пасивного туризму. Приклади країн.
 

5. Державне регулювання в туризмі.
Аналіз законодавства в туризмі. Цілі держави у розвитку різних форм туризму. Проблема охорони національного надбання країн і розвиток міжнародного туризму. Просування національного туристського продукту. Приклади діяльності урядових органів різних країн з просування національного туристського продукту. Державні програми розвитку туризму.
 

6.Проблема безпеки в туризмі. Туристські формальності.
Аналіз матеріалів засобів масової інформації про події, що впливають на туристські потоки в різних регіонах світу. Приклади країн, регіонів, небезпечних для відвідування туристами. Страхування туристів.
Паспортно-візові формальності. Безвізовий в'їзд. Приклади країн. Митні формальності. Правила ввезення та вивезення певних груп товарів туристами. Валютний контроль та валютні формальності. Медико-санітарні формальності. Характеристика основних захворювань.

7. Аналіз попиту в туризмі. Основні критерії сегментації попиту на туристський продукт.
Споживач туристських послуг: аналіз та особливості. Типи туристів. Критерії оцінки привабливості регіонів для туристів. Результати досліджень і експертні оцінки. Діяльність туристських фірм з вивчення попиту на турпродукт.

8.Анализ пропозиції в туризмі: туристський продукт
Складові турпродукту. Розробка турпродукту для внутрішнього, виїзного та в'їзного форм туризму. Джерела аналізу пропозицій підприємств індустрії туризму для розробки турпродукту.
Правове регулювання взаємовідносин підприємств туристської індустрії при формуванні турпродукту. Види договорів.

9. Організація діяльності туристських фірм.
Правове регулювання діяльності туристської фірми. Зовнішнє середовище туристичної фірми. Туроператорська та турагентська діяльність туристських підприємств. Формування і просування турпродукту.
Збутова стратегія туристичної фірми. Складання рекламного оголошення туру. Складання агентського договору.
Способи конкурентоспроможності туристської фірми. Цінова і нецінова конкуренція. Комбінування різних форм і видів туризму як спосіб конкурентоспроможності туристської фірми. Диверсифікація в туризмі. Приклади діяльності туристських фірм г.Тюмени.

10. Ринок засобів розміщення в туризмі.
Порівняльний аналіз цін на послуги готелів різного рівня
Аналіз готельних послуг у готелях міжнародних готельних ланцюгів
Кваліфікаційні характеристики посад в готельному бізнесі
Приклади спеціалізації, вибору сегмента ринку і концепції розвитку готелю ( зарубіжний досвід)

11. Туристські перевезення. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів. Правове забезпечення міжнародних і внутрішніх перевезень. Порівняльна характеристика транспортних засобів при перевезенні туристів. Вибір транспортного засобу для формування турпакету туристської фірмою в залежності від різних факторів. Критерії оцінки основних транспортних засобів.

12. Індустрія туризму: підприємства громадського харчування.
Порівняльна характеристика підприємств громадського харчування.
Практичне завдання: Вибір концепції та профілю ресторану. Дослідження ринкової ніші і аналіз потенційного споживача. Ціноутворення. Виробнича діяльність ресторану. Планування меню. Вибір типу ресторанного обслуговування. Розрахунок основних показників роботи ресторану. Традиційні кухні.

13.Ценообразование в туризмі: подібна ціна і цінова тактика.
Розрахунок ціни турпакета для в'їзного, виїзного і внутрішнього туризму з урахуванням різних факторів і сегментів ринку.

14. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Росії. Державне регулювання туризму в Росії. Туристські формальності. Паспортно-візові, валютні формальності. Митні правила. Туристський потенціал регіонів Росії. Туристський потенціал Тюменського регіону. Індустрія туризму в Росії: туристські фірми, підприємства готельного господарства, підприємства громадського харчування. Туристські перевезення. Аналіз підприємств індустрії туризму Тюменського регіону.

Література

1. Азар Ст., Туманів С. Економіка туристичного ринку.- М.: ИПКгосслужбы, 1998.
2. Балабанов В., Балабанов А. Зовнішньоекономічні зв'язки.- М: Фінанси і статистика, 1998.
3. Балабанов В., Балабанов А. Економіка туризму.- М: Фінанси і статистика, 1999.
4. Биржаков М. Введення в туризм.- Спб.: Видавництво торговий дім «Герда»,1999.
5. Бургонова Р., Каморджанова Н. Бухгалтерський облік і звітність в туризмі.- М.: «НОЛИДЖ», 1998.
6. Волошин Н. Правове регулювання туристської діяльності.- М: Фінанси і статистика, 1998.
7. Готельний і туристичний бізнес: Підручник ( Під ред. А.Чудновского.- М.:»ТАНДЕМ», 1998
8. Гуляєв Ст. Туристські перевезення.- М: Фінанси і статистика, 1998.
9. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності.- М.: Нолидж, 1996.
10. Демченко О.В. Маркетинг туристичних послуг. Мінськ.:1996
11. Джеффріс П. Роль маркетингу в туризмі, доповідь на сесії СОТ, 1991//Вісник СОТ, 1992
12. Дурович А.,Копанев А. Маркетинг у туризмі.- Мінськ, Экономпресс, 1998.
13. Зорін В. В., Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму: Довідник.- М.: Фіс, 2000.
14. Іваненко А.С. Околиці Тюмені.- Тюмень.:Слово,1998
15. Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: організація діяльності: Підручник.- М.: Фіс, 2000.
16. Ісмаєв Д.К. Основи стратегії і планування маркетингу в індустрії туризму.- М.: Промінь, 1994.
17. Ісмаєв Д.К. Робота туристичної фірми по організації закордонних поїздок М.: Промінь, 1996
18. Ісмаєв Д.К. Ціни на окремі туристичні послуги та умови продажу групових турів за кордоном.- М.: 1990.
19. Квартальнов Ст. Іноземний туризм.- М.: Фінанси статистика, 1999.
20. Квартальнов Ст., Романів А.с Міжнародний туризм.- М.: Радянський спорт, 1998.
21. Квартальнов В.А. Іноземний туризм.- М.: Фіс,1999.
22. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник.- М.:Фіс, 2000.
23. Кирилов А.Є., Волкова Л.О. Маркетинг в туризмі в туризмі.-С-Пб.: Вид-во Санкт-Петербурзького університету, 1996
24. Козирєв Ст. Туристська рента: Метод. Рекомендації.- М: Фінанси і статистика, 1998.
25. Козирєва Т.В., Родигин Л.А. Комп'ютерна міні-бухгалтерія в туристській фірмі: навч. посіб.- М.: Фіс,1999.
26. Котлер Ф. Маркетинг.Гостеприимство.Туризм.( Пер. з англ.-М: ЮНИТИ,1998
27. Крістофер Егертон Томас Ресторанний бізнес ( Пров. з англ.- М.:РосКонсульт, 1999.
28. Ліпєц Ю. Географія світового господарства - М:ВЛАДОС,1999
29. Маркетинг в туризмі / Упоряд. Ю.Н.Борисова, Н.И.Гаранин, Ю.В.Забаев, А.И.Сеселкин.М.:Рос. Міжн. Академія туризму, 1996
30. Міжнародний туризм: правові акти / Упоряд. Волошин М.І. - М.: Фіс,2000.
31. Методика обчислення собівартості турпродукту: нові документи і коментарі ( Під ред. Шпилько С. - М.: «Статус - Кво 97»,1999
32. Мітченко Е. Від Тюмені до Тобольська.- Тюмень,1967
33. Моїсеєва Н.К. Стратегічне управління туристської фірмою: Підручник.- М.: Фіс, 2001.
34. Моргунов Б. Туризм.-М.:Просвещение,1978
35. Немоляєва М., Ходорків Л. Міжнародний туризм: вчора, сьогодні, завтра.- М: Міжнародні відносини, 1985.
36. Озеров А.Бухгалтерский облік та оподаткування в туристичних фірмах.-М.: ФБК-Прес,1997
37. Основи управління в індустрії гостинності.- М.: Аспект-прес, 1995.
38. Відпочинок та туризм в Тюменській області: Інформаційний довідник.- Тюмень, ГУП «ТІД»,2000.
39. Папирян Р. Міжнародні економічні відносини: Економіка туризму.- М:Фінанси і статистика, 1998
40. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: маркетинг в туризмі.- М.: Фіс, 2000
41. Парций Я.Е. Науково-практичний коментар закону про основи туристичної діяльності в Російській Федерації.- М.: Фонд «Правова культура», 1998.
42. Попадейкин В.І., Струков В.В. Золоте кільце.- М.: Ф і З, 1985.
43. Пузакова О.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес.- М.: Експертне бюро, 1997.
44. Сенін В.С. Введення у туризм.- М.: 1993
45. Сенін В.С Організація міжнародного туризму.- М.: Фіс, 1999.
46. Сенін В.С Організація міжнародного туризму: Підручник.- М.: Фіс, 2000.
47. Соболєва Е.А.,Соболєв І.І. фінансово-економічний аналіз діяльності туристської фірми: Навчально-методичний посібник.- М.: Фіс, 2000.
48. Соловйов Б.П. Менеджмент гостинності.- М.: Ф і З, 1998.
49. Туризм: нормативні правові акти/ Упоряд Волошин М.І. - М.: Ф і З,1998.
50. Туризм: нормативні правові акти: Збірник актів / Упорядник Н.И.Волошин.- М.: Фіс,1998
51. Туристичні маршрути / Упорядник В.С.Волков.- М.: Профиздат, 1985.
52. Уокер Д. Введення в гостинність : Підручник/ Пер. з англ.- М: ЮНИТИ, 1999.
53. Федеральна програма розвитку туризму в Росії.- М.: 1996.
54. Харріс Р., Кац К. Стимулювання міжнародного туризму в ХХІ столітті: Пров. з англ.- М.: Фіс, 2000
55. Чеботар Ю.М. Туристичний бізнес.- М.: Світ ділової книги, 1997.
56. Економіка, організація і планування невиробничої сфери.- М.: МГУ,1987.
Періодичні видання: Туризм і освіта. Туринфо.Туризм і відпочинок. Вояж і отдых.Туристкие фірми. Туристський бизнес.Туризм: Практика, Проблеми, Перспективи. Статистика в туризмі Готель.
Ресторанні відомості. Вітрина. Ресторанний бизнес.Бахус. Дозвілля.

Контрольні питання до іспиту (заліку)


1. Сутність туризму
2. Еволюція туризму: основні етапи.
3. Вплив технічних винаходів на розвиток туризму.
4. Передумови розвитку масового туризму.
5. Основні туристські регіони.
6. Близький Схід, Африка і Південна Азія: місце в міжнародному туризмі та основні характеристики.
7. Європейський туристський регіон: місце в міжнародному туризмі та основні характеристики.
8. Східно-Азіатський Тихоокеанський туристичний регіон: місце в міжнародному туризмі та основні характеристики.
9. Основні показники розвитку туризму.
10. Дохід від туризму та кількість прибуттів туристів - основні показники міжнародного туризму. Рейтинги країн. Місце Росії.
11. Форми туризму.
12. Види туризму та цілі поїздок.
13. Пізнавальний туризм: характеристика та основні туристські центри.
14. Діловий туризм: основні характеристики та перспективи розвитку.
15. Лікувальний туризм: характеристики та основні туристські центри.
16. Спортивний і пригодницький туризм. Місце Росії.
17. Споживач туристських услуг.Турист.Экскурсант.
18. Взаємодія видів туризму.
19. Особливості туристського споживання.
20. Місце туристичної галузі в світовій економіці.
21. Вплив туризму на національну економіку.
22. Поняття туристських ресурсов.Объекты показа.Достопримечательности.
23. Поняття країни-рецептора і країни-генератора в туризмі.
24. Спеціалізація країн у міжнародному туризме.Положение Росії.
25. Вихід туристської фірми на ринок: основні етапи.
26. Проблеми особистої відповідальності туриста за безпеку в туристській поїздці.
27. Прогнози розвитку міжнародного туризму.
28. Передумови розвитку в'їзного туризма.Положение Росії.
29. Фактори, що впливають на розвиток туризму.
30. Передумови та проблеми розвитку виїзного та внутрішнього туризму в Росії.
31. Потенціал розвитку туризму в Тюменському регіоні.
32. Медичні формальності в туризмі.
33. Валютні формальності в туризмі.
34. Збутова стратегія туристичної фірми.
35. Паспортно-візові формальності в туризмі.
36. Митні формальності в туризмі.
37. Проблеми розвитку туризму в Росії.
38. Пакет туристських послуг: основні складові.
39. Перспективи розвитку туризму в Росії.
40. Американський туристський регіон: основні характеристики і місце в міжнародному туризмі.
41. Конкурентоспроможність туристської фірми.
42. Державне регулювання в туризмі: ліцензування та сертифікація.
43. Роль держави в просуванні національного туристичного продукту.
44. Проблема безпеки в туризмі.
45. Розрахунок ціни туристичного продукту.
46. Індустрія туризму: підприємства громадського харчування.
47. Ціноутворення в туризмі: вихідна ціна й цінова тактика.
48. Способи конкуренції туристської фірми.
49. Пляжний туризм: характеристики та основні туристські центри.
50. Основні складові туристського ринку.
51. Передумови розвитку туристичної галузі в національній економіці.
52. Туристський продукт: сутність та структура.
53. Проблема сезонності в туризмі.
54. Індустрія туризму: сутність, структура і чинники розвитку.
55. Аналіз попиту в туризмі.
56. Пропозиція в туризмі: туроператори і турагенти.
57. Потенціал розвитку туристичної галузі в Росії.
58. Пропозиція в туризмі: ринок засобів розміщення.
59. Готельний бізнес:сучасний стан і перспективи розвитку.
60. Критерії сегментації попиту на туристський продукт.
61. Види туризму в Росії: тенденції розвитку та основні туристські центри.
62. Індивідуальний і груповий організований туризм: основні характеристики та ціноутворення.
63. Роль держави в розвитку туризму.
64. Туристські перевезення: сучасний стан і перспективи розвитку.

© Тюменський державний університет, 2001.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.