Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів по курсу

Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісіУкладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту

Дрогобич – 2005

Затверджено
на засіданні кафедри курортного менеджменту
протокол № __ від ______ 2005 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів
по курсу "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі"

Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі" призначені для студентів 4 курсу спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі". Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватися до семінарських (практичних) занять, виконати курсову роботу, підготуватися до складання екзамену, підібрати відповідну літературу для самостійної роботи.

Дане видання містить програму курсу "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі", плани лекцій та семінарських (практичних) занять, питання для самоконтролю, методичні поради до курсових робіт, орієнтовний перелік питань до модульних контрольних робіт та список рекомендованої літератури, яка доступна у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу.

Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Рецензент: Процишин О.Р., к.е.н., доцент кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ЗМІСТ


Вступ
Погодинний розподіл тем курсу
Програма курсу "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі"
Плани лекцій
Плани семінарських (практичних) занять
Питання для самоконтролю
Завдання для підготовки до модульних контрольних робіт
Орієнтовний перелік тем курсових робіт
Методичні поради до виконання курсових робіт
Питання для підготовки до екзамену
Список рекомендованої літератури
Додатки

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 6.050201 "Менеджмент організацій" та спеціалізацією "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу".

Мета курсу – формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному сервісі.

Завдання дисципліни:

- вивчення основних понять менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу;
- надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;
- вивчення впливу макро- та мікросередовища;
- формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування;
- формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі,
- формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління підприємством готельного, курортного та туристичного сервісу; управлінські відносини в туризмі.

Навчання будується на сполученні лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу, що висвітлюються в основному на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;
- модульний контроль, що полягає у виконанні контрольної робіт по закінченню вивчення модуля; 
- рубіжний контроль, що полягає у складанні екзамену (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть менеджменту, його функції та роль у діяльності підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу;
2. вміє формувати організаційні структури, робити поточне та стратегічне планування діяльності туристичної фірми, оцінювати ефективність менеджменту;
3. правильно робить розрахунки;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка “добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.

ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ
Назва теми Кількість годин
лекції практ. (сем.) самост. робота
1 Сутність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі 2 2 4
2 Туристична організація як соціальна структура 2 2 4
3 Моделювання організаційних структур управління в туризмі 2 2 4
4 Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі 2 2 4
5 Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту 2 2 4
6 Мотивація і стимулювання в готельному, курортному та туристичному сервісі 2 2 4
7 Функція контролю у готельному, курортному та туристичному сервісі 2 2 4
8 Планування як функція менеджменту туристичного підприємства 4 4 4
9 Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу 2 2 4
10 Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу 2 2 4
11 Сучасні технології управління колективами в туризмі  2 2 4
12 Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму 2 2 4
13 Ефективність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі 2 2 4
  Всього 28 28 52

ПРОГРАМА КУРСУ "МЕНЕДЖМЕНТ У ГОТЕЛЬНОМУ, КУРОРТНОМУ ТА ТУРИСТИЧНОМУ СЕРВІСІ"

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Сутність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі

Підходи до визначення менеджменту. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" у готельному, курортному та туристичному сервісі.

Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб’єкт господарської діяльності. Поняття туристичного бізнесу. Курортний сервіс. Ресторанний сервіс. Готельна справа.

Місія підприємства готельного, курортного або туристичного сервісу. Мета діяльності підприємств індустрії туризму. Завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Тема 2. Туристична організація як соціальна структура

Підходи до визначення організації як соціальної структури. Формальні та неформальні організації. Керуючі та керовані системи.

Сучасна туристична організація та її залежність від факторів макросередовища. Фактори непрямої дії. Технологічний науково-технічний) фактор. Економічний фактор. Політико-правовий фактор. Соціокультурний фактор. Природний фактор. Міжнародний фактор. Фактори прямої дії. Споживачі послуг. Представники суміжних галузей. Контактна аудиторія. Постачальники. Конкуренти. Трудові ресурси.

Види організацій готельного, курортного та туристичного сервісу в Україні.

Тема 3. Моделювання організаційних структур управління в туризмі

Сутність організаційних структур. Етапи формування організаційних структур. Поняття органіграми. Види організаційних структур. Лінійна структура управління. Функціональна структура. Лінійно-функціональна структура. Лінійно-штабна структура. Бюрократичні організаційні структури. Дивізіональні організаційні структури. Продуктова структура. Структура управління, орієнтована на споживача. Територіальна структура. Матрична структура.

Умови ефективності структури управління підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Горизонтальна та вертикальна спеціалізація. Типи зв’язків в організаційній структурі: вертикальні, горизонтальні, лінійні, функціональні, формальні, неформальні, прямі та непрямі. Поняття масштабу керованості та контролю. Необхідність розподілу прав та обов’язків. Централізація та децентралізація. Диференціація та інтеграція.

Тема 4. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі

Фактори господарського управління. Технічні фактори. Організаційні фактори. Економічні фактори. Соціальні фактори.

Принципи управління підприємством. Загальні принципи. Принципи застосовуваності, системності, багатофункціональності, інтеграції, орієнтації на організаційні цінності. Індивідуальні принципи. Співвідношення централізації та децентралізації. Єдиноначальність та колегіальність. Принцип наукової обґрунтованості управління. Принцип плановості. Принцип узгодженості прав, обов’язків та відповідальності.

Підходи до визначення функцій управління. Функція планування. Стратегічне та поточне планування. Організація. Керування. Функція мотивації. Контролювання.

Тема 5. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту

Поняття виробничого процесу. Компоненти процесу виробництва послуг підприємств індустрії туризму. Принципи організації процесу надання послуг. Методи організації процесів надання послуг: партійний метод, одиничний метод. Комплексний підхід до процесу надання послуг.

Система показників ефективності надання послуг в туризмі. Коефіцієнт спеціалізації. Коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт паралельності. Коефіцієнт прямоточності. Коефіцієнт безперервності. Коефіцієнт ритмічності.

Специфічні функції менеджменту туристичних підприємств. Функція організації виробництва послуг проживання. Функція організації виробництва послуг харчування. Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.

Тема 6. Мотивація і стимулювання в готельному, курортному та туристичному сервісі

Поняття та класифікація потреб споживача. Стимули та стимулювання. Сутність мотивації. Розвиток теоретичних підходів до визначення мотивації.

Стимулювання праці працівників готельних, курортних та інших туристичних підприємств. Моральне стимулювання. Соціальне стимулювання. Матеріальне стимулювання. Фактори матеріального стимулювання.

Мотиваційні основи управлінської праці. Види поділу управлінської праці: функціональний, ієрархічний, технологічний, професійний, кваліфікаційний, посадовий. Поточне стимулювання праці. Винагороди за кінцевий результат діяльності. Поняття кар’єри. Фахова та внутрішньофірмова кар’єра. Підходи до регулювання робочого часу.

Тема 7. Функція контролю у готельному, курортному та туристичному сервісі

Сутність контролю. Суб’єкти контролю. Об’єкти контролю. Завдання контролю. Вимоги щодо контролю. Види контролю. Попередній контроль. Поточний контроль. Заключний контроль. Організаційні, змістовно-технологічні та узагальнюючо-коригуючі заходи контролю. Етапи процесу контролю в туризмі.

Ефективність контролю у готельному, курортному та туристичному бізнесі. Принципи контролю. Стратегічна спрямованість контролю. Економічність контролю. Орієнтація на досягнення результатів. Відповідність виду діяльності. Своєчасність контролю. Гнучкість контролю. Простота контролю. Доцільність контролю. Напрямки підвищення ефективності контролю в туризмі.

МОДУЛЬ 2

Тема 8. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства

Планування як функція менеджменту. Стратегічне планування. Оперативне (поточне) планування.

Планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту і пропозиції на туристичному ринку.

Прогнозування зміни прибутку та рентабельності на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.

Планування діяльності на основі аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Методи аналізу, застосовувані у плануванні. Метод порівняння. Факторний аналіз. Індексний метод. Балансовий метод. Метод ланцюгових підстановок. Графічний метод. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Економіко-математичні методи аналізу (ЕММ). Прийоми, які застосовуються при проведенні аналізу.

Аналіз факторів зовнішнього середовища. Аналіз середовища безпосереднього оточення. Поняття стратегічної групи конкурентів. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Оцінка діючих стратегій підприємств. Аналіз потенціалу підприємства. Просторові, технічні, технологічні,  трудові  фінансові, організаційні та інформаційні ресурси туристичного підприємства. Фотографія робочого часу. Хронометраж та фотохронометраж. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.

Стратегічне планування та управління в готельному, курортному та туристичному сервісі. Корпоративні стратегії. Стратегії за напрямами діяльності. Функціональні стратегії. Сіткове планування стратегічних комплексних робіт.

Тема 9. Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу

Поняття методу управління. Види методів управління. Економічні методи в менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Економічні методи, застосовувані державою: система пільг та кредитів, система оподаткування, цінове регулювання, економічні санкції. Методи, застосовувані керівництвом: метод госпрозрахунку, система матеріального стимулювання, матеріальні санкції.

Організаційно-адміністративні методи управління в туризмі. Регламентуючі методи. Розпорядчі методи. Методи дисциплінарного впливу. Поняття регламентування, нормування та інструктування.

Соціально-психологічні методи управління. Методи соціального впливу. Методи психологічного впливу. Поняття гуманізації праці.

Тема 10. Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу

Поняття управлінського та організаційного рішень. Вимоги до управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень.

Прийняття, реалізація та контроль виконання управлінських рішень в туризмі. Підходи до прийняття управлінських рішень: індивідуальний та груповий. Етапи прийняття управлінських рішень.

Стилі прийняття управлінських рішень. Стиль урівноваженого типу. Імпульсивний стиль. Інертний стиль. Ризикований стиль. Обережний стиль. Авторитетне рішення. Рішення меншості. Рішення більшості. Компромісне рішення. Рішення взаєморозуміння.

Тема 11. Сучасні технології управління колективами в туризмі

Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Система показників кількісного, якісного та структурного складу кадрів.

Добір управлінських кадрів в туризмі. Метод відповідності формальним критеріям. Анкетування. Тестування. Співбесіда. Посадова інструкція. Професіограма. Формування резерву управлінських кадрів. Кваліфікаційний потенціал керівників.

Фактори впливу на діяльність керівника туристичного підприємства. Дестимулюючі фактори. Стимулюючі фактори. Типи керівників. Автократичні керівники. Ліберальні керівники. Демократичні керівники.

Зарубіжні технології управління колективами в туризмі. Форми залучення персоналу до управління. Проблеми використання робочого часу. Гуманізація праці. Флекс-тайм.

Тема 12. Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму

Поняття комунікації. Класифікація комунікацій. Типи структурних схем комунікацій. Формальні (офіційні) та неформальні (неофіційні) комунікації.

Елементи моделі комунікаційного процесу в туризмі. Відправник. Кодування. Повідомлення. Канали передачі. Декодування. Приймач. Відгук. Зворотний зв’язок.

Комунікаційні процеси на туристичних підприємствах. Міжрівневі комунікації. Комунікації між керівниками та робочими групами.

Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельного, курортного та туристичного бізнесу. Аналіз потоків інформації. Форми індексації інформації: цифрова, алфавітна та символьна інформація.

Тема 13. Ефективність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі

Поняття ефективності менеджменту в туризмі.

Економічна ефективність туристичного менеджменту. Частота поїздок. Інтенсивність подорожей.

Соціальна ефективність менеджменту в туризмі. Коефіцієнт ланковості. Коефіцієнт територіальної концентрації. Коефіцієнт ефективності організаційної структури управління. Інтегрований показник ефективності управління.

Ефективність управлінських рішень. Ефективність управління персоналом. Рівень задоволеності працівників підприємством. Середні витрати на кадрові заходи. Рівень укомплектованості кадрами. Інтенсивність праці. Середня заробітна плата. Якість трудових ресурсів.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Сутність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" в готельному, курортному та туристичному бізнесі.
2. Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб'єкт господарської діяльності.
3. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Лекція 2. Туристична організація як соціальна структура

1. Визначення організації як соціальної структури
2. Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища
3. Види організацій сфери туристичного бізнесу України

Лекція 3. Моделювання організаційних структур управління в туризмі

1. Сутність та особливості організаційних структур.
2. Типи організаційних структур управління.
3. Умови ефективності структури управління підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Лекція 4. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі

1. Основні фактори менеджменту та принципи господарського управління.
2. Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні туристичними підприємствами.

Лекція 5. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту

1. Сутність та завдання функції організації виробництва послуг у сфері туристичного бізнесу.
2. Функція менеджменту "організація виробництва послуг проживання"
3. Функція менеджменту "організація виробництва послуг харчування".

Лекція 6. Мотивація і стимулювання в готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Теоретичні основи мотивації й стимулювання.
2. Стимулювання праці працівників в готельному, курортному та туристичному сервісі.
3. Мотиваційні основи управлінської праці.

Лекція 7. Функція контролю у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Сутність, види та принципи контролю.
2. Процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму.
3. Ефективність функції контролю у туристичному бізнесі.

Лекція 8. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства

1. Сутність та види планування.
2. Планування розвитку туристичних підприємств на основі результатів дослідження попиту та можливостей ринку.
3. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах туристичного сервісу
4. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів зовнішнього середовища.
5. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів внутрішнього середовища.

Питання на самостійне опрацювання

1. Стратегічне планування й управління в туристичному бізнесі.

Лекція 9. Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу

1. Економічні методи менеджменту, їх значення та ефективність використання.
2. Організаційно-адміністративні методи управління в туризмі.
3. Соціально-психологічні методи управління.

Лекція 10. Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу

1. Зміст і види управлінських рішень.
2. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень.
3. Стилі прийняття управлінських рішень в туризмі та ефективність їх виконання.

Лекція 11. Сучасні технології управління колективами в туризмі

1. Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
2. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву.
3. Структура особистості ефективного керівника.

Питання на самостійне опрацювання

1. Особливості зарубіжних технологій управління колективами

Лекція 12. Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму

1. Види комунікацій та їх структурних схем.
2. Елементи моделі комунікаційного процесу.
3. Комунікаційні процеси на підприємствах.

Питання на самостійне опрацювання

1. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Лекція 13. Ефективність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Поняття ефективності менеджменту в туризмі.
2. Економічна ефективність менеджменту в туризмі.
3. Соціальна ефективність менеджменту в туризмі.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сутність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" в готельному, курортному та туристичному бізнесі.
2. Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб'єкт господарської діяльності.
3. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Література

[4 С.123-130                      [10] С.32-88
[5] С.194-212                    [12] С.5-22
[6] С.9-54                          [13] С.7-25
[7] С.20-32                        [17] С.401-414

Тема 2. Туристична організація як соціальна структура

1. Визначення організації як соціальної структури.
2. Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища.
3. Види організацій сфери туристичного бізнесу України.

Література

[7] С.39-47                        [17] С.88-103

[13] С.26-37

Тема 3. Моделювання організаційних структур управління в туризмі

1. Сутність та особливості організаційних структур.
2. Типи організаційних структур управління.
3. Умови ефективності структури управління підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Література

[13] С.39-56                      [14] С.15-39

Тема 4. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі

1. Основні фактори менеджменту та принципи господарського управління.
2. Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні туристичними підприємствами.

Література

[6] С.121-145                    [13] С.57-63

Тема 5. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту

1. Сутність та завдання функції організації виробництва послуг у сфері туристичного бізнесу.
2. Функція менеджменту "організація виробництва послуг проживання"
3. Функція менеджменту "організація виробництва послуг харчування".

Література

[10] С.110-112                  [16] C.30-82
[13] С.64-94                      [17] С.261-398
[15] C.224-285

Тема 6. Мотивація і стимулювання в готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Теоретичні основи мотивації й стимулювання
2. Стимулювання праці працівників в готельному, курортному та туристичному сервісі.
3. Мотиваційні основи управлінської праці.

Література

[10] С.112117                                [14] С.79-84
[12] C.165-169                  [17] С.416-429
[13] С.95-129

Тема 7. Функція контролю у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Сутність, види та принципи контролю.
2. Процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму.
3. Ефективність функції контролю у туристичному бізнесі.

Література

[10] С.117-120                  [13] С.130-142

Тема 8. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства

Заняття 1

1. Сутність та види планування.
2. Планування розвитку туристичних підприємств на основі результатів дослідження попиту та можливостей ринку.
3. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах туристичного сервісу

Література

[8] C.126-130                    [13] С.144-171
[10] С.110

Заняття 2

1. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів зовнішнього середовища.
2. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів внутрішнього середовища.
3. Стратегічне планування й управління в туристичному бізнесі.

Література

[8] C.130-137                    [13] С.173-238.

Тема 9. Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу

1. Економічні методи менеджменту, їх значення та ефективність використання.
2. Організаційно-адміністративні методи управління в туризмі.
3. Соціально-психологічні методи управління.

Література

[6] С.149-165                    [13] С.239-250

Тема 10. Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу

1. Зміст і види управлінських рішень.
2. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень.
3. Стилі прийняття управлінських рішень в туризмі та ефективність їх виконання.

Література

[6] С.211-229                    [13] С.252-265

Тема 11. Сучасні технології управління колективами в туризмі

1. Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
2. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву.
3. Структура особистості ефективного керівника.
4. Особливості зарубіжних технологій управління колективами.

Література

[6] С.233-318                    [14] С.67-79
[12] C.145-165                  [17] С.416-429
[14] С.267-298

Тема 12. Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму

1. Види комунікацій та їх структурних схем.
2. Елементи моделі комунікаційного процесу.
3. Комунікаційні процеси на підприємствах.
4. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Література

[13] С.300-315

Тема 13. Ефективність менеджменту в туризмі

1. Поняття ефективності менеджменту в туризмі.
2. Економічна ефективність менеджменту в туризмі.
3. Соціальна ефективність менеджменту в туризмі.

Література

[6] С.385-403                    [15] C.346-394

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які вимоги висуваються до сучасного керівника підприємст­ва туристичного профілю?
2. Дайте визначення понять "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини".
3. Особливості менеджерської діяльності в підприємствах туристичного бізнесу.
4. Визначте місію готелів різної зірковості.
5. За якими критеріями класифікуються цілі підприємств го­тельно-ресторанного бізнесу?
6. Перелічіть напрями, за якими встановлюються цілі підпри­ємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
7. Яким вимогам повинні відповідати вірно сформульовані цілі?
8. Наведіть приклади горизонтального поділу праці на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.
9. Дайте характеристику зовнішніх факторів прямої та непрямої дії.
10. Підприємства з якими майновими формами функціонують у ресторанно-готельній галузі України?
11. Що являє собою "змішане акціонерне товариство" та "спільне підприємство"?
12. З якими організаційними об’єднаннями співпрацюють підприємства туристичного сервісу в Україні?
13. Які етапи виділяють у процесі формування організаційних структур управління?
14. Чи будь-яке схематичне зображення організаційних структур можна назвати органіграмою?
15. Які види організаційних структур застосовуються у туристичному бізнесі?
16. У чому полягають негативні сторони лінійних, функціональ­них та лінійно-функціональних організаційних структур?
17. Якими є позитивні сторони лінійно-штабної, дивізійної та матричної організаційних структур?
18. Чим зумовлюється необхідність реструктуризації підпри­ємств туристичного бізнесу?
19. Перелічіть основні елементи життєдіяльності структури управління.
20. За якими напрямами може здійснюватись розподіл праці у структурі управління?
21. Як спеціалізація впливає на ефективність структури уп­равління?
22. Дайте визначення вертикальних, горизонтальних, лінійних зв'язків.
23. Назвіть переваги і недоліки централізації і децентралізації уп­равління.
24. Від яких факторів залежить рівень і якість менеджменту?
25. Перелічіть основні принципи менеджменту.
26. Які функції управління виділяються на підприємствах готель­но-ресторанного бізнесу?
27. Наведіть визначення основних функцій підприємств готель­но-ресторанного бізнесу.
28. Перелічіть функціональні обов'язки менеджерів готельного бізнесу.
29. Назвіть виробничі процеси пов'язані з наданням основної та додаткових послуг.
30. Яких особливих, специфічних принципів необхідно дотриму­ватись при здійсненні функції «організація» в готелях?
31. Подайте визначення поняття «цехова структура виробницт­ва».
32. Які фактори необхідно враховувати при розробці виробничої програми?
33. Які заходи раціонального використання матеріально-техніч­них і трудових ресурсів відносять до виробничо-технічних?
34. За якими ознаками класифікуються потреби людини?
35. Охарактеризуйте чотири етапи у розвитку теоретичних по­глядів на мотивацію.
36. Суть і особливості змістовних теорій мотивацій (теорії Маслоу, Алдерфера, Герцберга, Мак-Клелланда).
37. Визначення поведінки людини у світлі прецесійних теорій мотивації (теорія очікувань, справедливості, концепція партисипативного управління, модель Портера-Лоулера).
38. Форми морального, соціального й матеріального стимулювання.
39. Які групи факторів визначають систему матеріальних стимулів?
40. Цілі матеріального стимулювання на підприємствах готель­но-ресторанного бізнесу.
41. Яку систему оплати праці доцільно застосовувати на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу і чому?
42. У чому відмінність матеріального стимулювання підприємств з приватною формою власності?
43. В чому полягає особливість управлінської праці ?
44. Види поділу управлінської праці.
45. Мотиваційний механізм менеджерів, спеціалістів і службовців, його подібність і відмінність.
46. Поточне стимулювання й винагорода за кінцевий результат роботи, суть і можливості щодо їх застосування на підприємствах готельного, курортного та туристичного бізнесу.
47. Охарактеризуйте фахову й внутрішньофірмову види кар'єри.
48. Заохочення працівників управлінням наданням їм вільного часу й сприятливого режиму роботи.
49. Які фактори визначають необхідність здійснення функції контролю?
50. Перелічіть основні принципи контролю.
51. Подайте характеристику основним видам контролю, здійснюваним на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
52. Які заходи та етапи передбачає процес контролю?
53. Як використовуються сучасні комп'ютерні засоби у реалізації функції контролю?
54. Які якості притаманні ефективному контролю?
55. У чому полягає стратегічна спрямованість контролю?
56. Яке співвідношення повинне бути між витратами на ре­алізацію функції контролю й прибутком від результатів її ре­алізації?
57. Що означає «своєчасність контролю», «гнучкість й простота контролю»?
58. Як необхідно впроваджувати заходи для підвищення ефек­тивності функції контролю на підприємствах сфери гостинності?
59. Назвіть основні фактори, які впливають на попит у сфері го­тельно-ресторанного бізнесу?
60. Які методи дослідження попиту Ви знаєте?
61. Підготуйте анкету для визначення стратегічного розвитку го­телю.
62. Підготуйте анкету для визначення прогнозованого зростання попиту на послуги готельного комплексу.
63. Складіть анкету для прогнозування попиту на ресторанні по­слуги.
64. Які тести Ви визначили б для оцінки рівня компетентності керівника підприємства готельного господарства?
65. Які тести необхідно визначити при оцінці компетентності керівника підприємства ресторанного бізнесу?
66. Як необхідно змінити діяльність готельного комплексу при зростаючій динаміці групового туризму?
67. Ваші дії, якщо більшість респондентів висловила побажання щодо зміни цінової політики?
68. Чи варто надавати великої уваги якості обслуговування на підприємствах громадського харчування?
69. Чи може тип підприємства харчування впливати на попит у готельному комплексі?
70. Які висновки щодо прогнозування діяльності підприємства можна зробити, провівши детальний аналіз використання номер­ного фонду?
71. Спрогнозуйте очікуваний обсяг виручки через 2 роки для підприємства, яке має такі показники: І кв. - 810,3 тис. грн. II кв. - 930,0 тис. грн. НІ кв. - 1490,0 тис. грн. ІV кв. - 425,0 тис. грн. V кв. - 1189,8 тис. грн. VІ кв. - 783,6 тис. грн. VII кв. - 890,5 тис. грн. VIII кв. - 986,4 тис. грн.
72. В чому полягає різниця між існуючими методами аналізу й прийомами?
73. З якою метою використовується індексний метод, де його за­стосовують?
74. Наведіть приклад економіко-математичного методу аналізу.
75. Яка різниця між суцільними і вибірковими спостереженнями?
76. Які стратегічні фактори зовнішнього середовища входять до РЕSТ-аналізу.
77. Яким чином підприємства реагують на зміну факторів зовнішнього середовища (макросередовища).
78. Назвіть технічні й економічні характеристики, які необхідно проаналізувати при визначенні стану ринкового середовища.
79. Які сили конкуренції діють у галузі ресторанного й готельно­го господарства?
80. На основі яких факторів доцільно складати «позиційні карти стратегічних груп конкурентів»?
81. Складіть «позиційну карту стратегічних груп конкурентів» для готелю, в якому Ви відбуватиме практику.
82. Визначіть номенклатуру витрат додаткових послуг.
83. Назвіть основні критерії оцінки зовнішньої ефективності діючої стратегії.
84. Подайте визначення основних ресурсів підприємства.
85. Як визначається ефективність використання просторових ре­сурсів?
86. Як і для чого визначаються коефіцієнти використання облад­нання?
87. Які напрями впроваджуваних заходів впливають на викорис­тання технологічних ресурсів?
88. Які методи використовуються при аналізі використання тру­дових ресурсів?
89. Які резерви робочого часу можна використати при страте­гічному плануванні й управлінні?
90. Як визначається необхідний чисельно-кваліфікаційний склад працівників?
91. За рахунок чого можуть забезпечуватись і зростати інфор­маційні ресурси підприємства?
92. Що відносять до організаційних ресурсів підприємства?
93. Перелічіть сильні і слабкі сторони діяльності підприємства.
94. Назвіть основоположників стратегічного менеджменту?
95. Визначте передумови розвитку стратегічного менеджменту в Україні?
96. Визначте суть понять «стратегічне управління» й «стратегіч­не планування».
97. Які причини зумовлюють невідповідність діяльності підпри­ємств до вимог навколишнього середовища й шляхи їх подолання?
98. Структура стратегічного плану розвитку підприємства.
99. Особливість третього розділу стратегічного плану розвитку підприємства.
100. Як класифікуються стратегії?
101. Сіткові моделі й методи в практиці управлінської діяльності.
102. Критерії оптимізації й обмежень при обґрунтуванні управлін­ських рішень.
103. Суть понять: подія, робота, шлях, резерви.
104. Методи розрахунку основних параметрів сіткових моделей.
105. Сіткові й лінійні графіки складних комплексів робіт.
106. Критерії оптимізації планів виконання комплексів робіт.
107. Методи оптимізації планів виконання комплексів робіт.
108. Вартісна оцінка варіантів оптимізації планів виконання ком­плексів робіт.
109. Як класифікуються методи менеджменту?
110. Наведіть приклади застосування економічних методів ме­неджменту в системі готельно-ресторанного сервісу.
111. Подайте характеристику регламентуючим, розпорядчим та дисциплінарним методам менеджменту.
112. Які види дисципліни існують в готельно-ресторанному бізнесі?
113. Які соціально-психологічні методи управління застосовують­ся на підприємствах де Ви відбували практику?
114. Які ознаки характеризують управлінські рішення?
115. Які вимоги ставлять до управлінських рішень?
116. За якими ознаками класифікують управлінські рішення?
117. Назвіть етапи процесу розробки й прийняття управлінських рішень?
118. Що відбивається в «організаційному плані» прийняття рі­шення?
119. Які фактори впливають на ефективність виконання управлін­ських рішень?
120. Подайте визначення кількісним, якісним і структурним ха­рактеристикам кадрового потенціалу підприємств.
121. Перелічіть показники, які визначають якість праці.
122. Які методи й прийоми використовують для оцінки претен­дентів на вакантну посаду в апараті управління?
123. Назвіть етапи добору управлінських кадрів для підприємств туристичного бізнесу.
124. Перелічіть вимоги до особистості сучасного менеджера.
125. У чому полягає особливість зарубіжних технологій уп­равління працівниками?
126. Перелічіть основні види комунікацій, застосовувані на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.
127. Охарактеризуйте можливі структурні схеми комунікаційних процесів.
128. Дайте визначення елементам комунікаційного процесу.
129. Як визначити економічну ефективність туристичного менеджменту?
130. Як оцінити соціальну ефективність менеджменту в туризмі?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Модуль 1

Тести

1. Фактором непрямого впливу на діяльність туристичного підприємства не є:
а) політико-правовий
б) економічний
в) соціокультурний
г) трудові ресурси
д) усі перелічені є
2. У чому полягає сутність відносин субординації?
а) це відносини між працівниками різних підрозділів внаслідок їх спільної діяльності
б) це відносини між працівниками різних підприємств внаслідок їх спільної діяльності
в) це відносини між працівниками та їх керівником
г) це відносини між керівниками різних підприємств
д) це відносини між керівниками різних структурних підрозділів
3. Органіграма –
а) показник ефективності діяльності туристичного підприємства
б) крива, що відображає динаміку доходів фірми
в) таблиця, в якій зведені основні показники діяльності туристичної фірми
г) це схематичне зображення організаційної структури управління
д) серед запропонованих визначень вірного немає
4. Серед перелічених типів організаційних структур виділіть бюрократичні (допускається декілька варіантів відповідей)
а) функціональна
б) територіальна
в) матрична
г) лінійна
д) штабна
5. Який із перелічених факторів менеджменту туристичних підприємств не належить до групи соціальних?
а) демографічна ситуація
б) потреби працівників
в) розвиток соціальної інфраструктури
г) згуртованість колективу
д) усі зазначені вище належать до соціальних
6. Технологічна лінія – це:
а) комплекс цехів і робочих приміщень, які перебувають в технологічному взаємо­зв'язку і характеризуються визначеним співвідношенням і розташу­ванням
б) визначена робоча площа, яка укомплектова­на засобами і предметами праці для виконання певних операцій в ході виробничого процесу
в) система робочих місць, розташованих відповідно до послідовності технологічних процесів;
г) відокремлена складова частина підприємства, в ме­жах якої виготовляється продукція визначеного асортименту відповідно до виробничої програми.
д) усі твердження стосуються визначення технологічної лінії
7. Коефіцієнт пропорційності визначається за формулою:

коефіцієнт пропорційності


8. У теорії Мак-Клелланда виділяються наступні групи потреб:
а) потреби існування, потреби зв'язку, потреби зростання;
б) матеріальні та духовні потреби;
в) потреби до­сягнення успіху, співучасті й влади;
г) фізіологічні, потреби у безпеці, соціальні, у повазі, потребасамореалізації;
д) потреби, перелічені у пунктах а та в.
9. За якими напрямками може реалізуватися внутрішньофірмова кар’єра?
а) горизонтальним
б) вертикальним
в) доцентровим
г) за всіма згаданими напрямками
10. Які із перелічених заходів не є заходами контролю?
а) змістовно-технологічні
б) узагальнюючо-коригуючі
в) організаційні
г) технічні
д) усі перелічені заходи є заходами контролю

Теоретичні запитання

1. Від яких факторів макросередовища залежить діяльність сучасної туристичної організації?
2. Поняття місії підприємства готельного, курортного та туристичного сервісу.
3. Охарактеризуйте основні фактори менеджменту туристичних підприємств.
4. Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні туристичними підприємствами.
5. Поняття масштабу керованості та контролю.
6. Методи організації процесів надання послуг в туристичному сервісі.
7. Процесійні теорії мотивації праці.
8. Поняття стимулювання праці в туризмі, види стимулювання.
9. Принципи контролю в туризмі.
10. Умови ефективності контролю в туризмі.

Творчі завдання

1. Дайте коротку характеристику різним видам організаційних структур управління туристичними підприємствами. Сформуйте та зобразіть організаційну структуру управління для туристичної бази, яка розташована у гірській місцевості.
2. Дайте коротку характеристику різним видам організаційних структур управління туристичними підприємствами. Сформуйте та зобразіть організаційну структуру управління для великого санаторію, розташованого на морському узбережжі.
3. Дайте коротку характеристику різним видам організаційних структур управління туристичними підприємствами. Сформуйте та зобразіть організаційну структуру управління для туристичної бази, яка розташована у гірській місцевості
4. Дайте визначення поняттям обов’язки, повноваження та відповідальність. Складіть орієнтовний перелік повноважень та обов’язків менеджера по рекламі, який працює в туристичній фірмі
5. Дайте характеристику видам планів, які використовуються в управлінні туристичними фірмами. Складіть орієнтовний план робіт для санаторію перед початком сезону відпочинку

Модуль 2

Тести

1. На який термін передбачені, як правило, стратегічні плани?
а) 1 тиждень-1 місяць
б) до 1 року
в) понад 1 рік
г) понад 10 років
2. Який із перелічених методів не належить до групи організаційно-адміністративних?
а) накази
б) регламентування
в) вказівки
г) жоден не належить
д) усі належать
3. Керівник, який схильний в усьому поступатись підлеглим, є керівником:
а) авторитарним
б) автократичним
в) демократичним
г) деспотичним
д) ліберальним
4. Явочна чисельність кадрів – це:
а) чисельність працівників облікового складу на певну дату
б) середня чисельність працівників упродовж одного року
в) чисельність працівників, які з’являються на роботу без урахування тих, хто у відпустці, відрядженні, хворіє;
г) чисельність працівників, які з’являються на роботу із урахуванням тих, хто у відпустці, відрядженні, хворіє;
5. Який з показників кадрового потенціалу не належить до якісних?
а) облікова чисельність персоналу;
б) освіта працівників;
в) соціально-політична активність;
г) усі належать до якісних;
д) до якісних не належить жоден з перелічених
6. Що собою являє метод розбирання ділових паперів?
а) це система пошуку інформації про претендентів на посаду
б) це тест на виявлення претендентом на посаду заданих йому документів
в) це робота кандидатів із документами, які відбивають характер повсякденної роботи
г) жодна з відповідей не є вірною
7. Звіти, пояснення, пропозиції, заяви належать до групи комунікацій:
а) вертикальних
б) лінійних
в) висхідних
г) нисхідних
д) горизонтальних
8. Що таке "жовті сторінки"?
а) каталог туристичних фірм
б) довідник
в) туристичний путівник
г) вказані відповіді є вірними і доповнюють одна одну
9. У чому полягає сутність опитування з покрашеним показником повернення?
а) це програма, яка дозволяє на основі опитування невеликого числа відвідувачів веб-серверу зробити висновок про стан проблеми у країні
б) це платна послуга, яка дозволяє вести статистику опитувань, здійснених в мережі фірмою
в) це обов’язкове заповнення анкет при доступі до платних послуг
г) це інформація, яка надсилається туристичній фірмі після проведення опитування в Інтернеті
д) усі відповіді є вірними і доповнюють одна одну
10. Інтегрований показник ефективності управління є показником:
а) соціальної ефективності управління;
б) кадрового потенціалу організації;
в) економічної ефективності управління;
г) належить до трьох загаданий груп одночасно.

Теоретичні запитання

1. Сутність та види планування в туризмі
2. Методи аналізу, застосовувані при плануванні.
3. Сутність функціонально-вартісного аналізу.
4. Сутність економіко-математичних методів.
5. Стратегічне планування в туризмі.
6. Охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища туристичної фірми.
7. Охарактеризуйте фактори внутрішнього середовища туристичної фірми.
8. Охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища туристичної фірми.
9. Економічні методи управління, використовувані керівництвом турфірм.
10. Адміністративні методи управління в туризмі.
11. Соціально-психологічні методи управління в туризмі.
12. Етапи прийняття управлінських рішень керівництвом турфірм.
13. Стилі прийняття управлінських рішень в туризмі.
14. Система показників кадрового потенціалу туристичної фірми.
15. Методи добору кадрів туристичною фірмою.
16. Сутність та види комунікацій в туризмі.
17. Методи пошуку інформації туристичного характеру в мережі Інтернет.
18. Роль мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм.
19. Розкрийте поняття "віртуального туризму".
20. Показники ефективності менеджменту туристичних фірм

Творчі завдання

1. Які методи управління туристичними фірмами Ви можете назвати? Охарактеризуйте їх. Чи може демократичний керівник, на Ваш погляд, використовувати адміністративні методи? Опишіть ситуації, коли доцільно використовувати адміністративні методи, а коли доцільно інші і які саме.
2. Дайте визначення плинності кадрів. Це явище позитивне чи негативне? Запропонуйте заходи по підвищенню (зниженню) плинності кадрів для туристичної фірми.
3. Які є методи набору кадрів на вакантні посади туристичної фірми? Припустимо, туристичній фірмі потрібен гід-екскурсовод для роботи з іноземними туристами. Опишіть процес пошуку та влаштування на роботу такого працівника. Які при цьому можуть виникати труднощі?
4. Дайте визначення поняттю "комунікації". Які види комунікацій Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Які труднощі можуть виникати в комунікаційному процесі у туристичній фірмі? Як долати проблеми в комунікаціях?
5. Дайте визначення мережі Інтернет. Якою є роль Інтернету у діяльності туристичних фірм? Які позитивні та негативні сторони цього? Запропонуйте напрямки підвищення ефективності використання Інтернету туристичними фірмами.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Особливості менеджменту туристичних підприємств спеціальної економічної зони
2. Удосконалення системи управління персоналом підприємства сфери туризму
3. Реалізація функції планування в туристичній фірмі
4. Інформаційні технології в управлінні туристичним підприємством
5. Управління маркетинговою діяльністю підприємств рекреаційного туризму
6. Стратегічний менеджмент туристичних підприємств
7. Управління інвестиційною діяльністю туристичних фірм
8. Управління фінансами підприємства сфери туризму
9. Формування кадрового потенціалу туристичної фірми
10. Управління інноваційною діяльністю в туризмі
11. Особливості менеджменту в туристичних агентствах
12. Особливості менеджменту в готелях
13. Управління агротуристичним підприємством
14. Удосконалення організаційної структури туристичного підприємства
15. Формування культури туристичної організації
16. Роль сучасних комунікацій в управлінні туристичною організацією
17. Інтернет-технології в діяльності сучасного туристичного підприємства
18. Особливості менеджменту підприємств ресторанної галузі
19. Мотивування працівників туристичної фірми в сучасних умовах
20. Бізнес-планування в діяльності сучасної туристичної фірми

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Студент, який виконує курсо­ву роботу, повинен насамперед ознайомитись з вимо­гами до такого дослідження. Оскільки курсові роботи повинні мати ознаки наукового дослідження, то особлива увага в них звертається на глибоке теоретичне висвітлення проблеми як в цілому, так і окремих її складових.

Написання курсової роботи починається з визначення та висвітлення основного питання кожного розділу. Виклад змісту кожного питання повинен бути доказовим, науково аргументованим і поясненим (а не описовим і декларативним!). Теоретичні положення та висновки мають ґрунтуватися на конкретних матеріалах реальної дійсності, факти і приклади повинні бути не випадковими, а типовими.

Матеріал курсової роботи може бути вичерпним, а зміст правильно розкритим, якщо студент попередньо вивчив наукові праці українських та зарубіжних учених з проблеми, ознайомлений з чинним законодавством України, зібрав та проаналізував статистичні дані, опубліковані в статистичних довідниках та в мережі Інтернет тощо. Бажано, щоб результати курсового дослідження ґрунтувались на даних конкретних підприємств, які студент збирає під час проходження практики. Копії документів, які характеризують стан досліджуваної проблеми на підприємстві, як правило, включають у додатки роботи.

Вміння письмово теоретично обґрунтовано подати матеріал свідчить про сформованість знань студента, їх систематизацію та свідоме засвоєння. Опанувавши методами наукового дослідження, студент може самостійно, логічно, послідовно, відповідно до зазначеної мети письмово розкрити питання щодо плану вибраної теми, провести відповідні розрахунки, зробити пропозиції та сформувати на основі цього висновки. Курсова робота повинна бути написана грамотно, українською літературною мовою.

Основною вимогою, яку ставлять перед студентами, що працюють над курсовими роботами, є самостійне і творче їх виконання. Слід нагадати, що кожна надрукована на папері (компакт-диску чи інших носіях) або у всесвітній мережі Інтернет думка має власника, а її несанкціоноване використання є крадіжкою чужої інтелектуальної власності. Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату, не допускається до захисту, а її авторові виставляється незадовільна оцінка.

Підготовка курсової роботи потребує виділення її певних етапів та визна­чення конкретних завдань, які необхідно розв'язати на кожному із них. Планування передбачає розподіл часу для написання роботи, дотримання визначених термінів та обсягів. Для виконання курсової роботи слід виділити щонайменше шість етапів:

1. вибір та затвердження теми курсової роботи;
2. пошук та вивчення літератури;
3. складання та узгодження з науковим керівником плану курсової роботи;
4. підбір та опрацювання фактичного та статистичного матеріалу;
5. написання роботи;
6. захист роботи.

Теми курсових робіт студенти обирають самостійно із запропонованого кафедрою пере­ліку (стор. 11). До остаточного закріплення студентів за конкретними темами кафедра допускає зустрічні пропозиції студентів про внесення до тематики додаткових тем.

Робота над курсовою роботою розпочинається з бібліотеки. Студентів відділення економіки та менеджменту обслуговує Лабораторія економічної інформації та інновацій (ЛЕІТІ), що знаходиться у приміщенні Факультету менеджменту і маркетингу (ауд. 206). Крім того, інформацію про економічну літературу видану в Україні, можна отримати в Інтернеті на сторінці www.nbuv.gov.ua Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На цій же сторінці можна ознайомитися з авторефератами дисертацій, які захищались в Україні.

Після ознайомлення з літературою студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і готовий до складання плану дослідження.

Курсова робота, зазвичай, має простий план, який включає вступ, основну частину (3 розділи), висновки, список використа­них джерел та, за необхідності, додатки, наприклад:

Вступ
Розділ 1. (Теоретичний)
Розділ 2. (Аналітичний)
Розділ 3. (Пропозиційний)
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

У вступі до курсової роботи необхідно висвітлити актуальність теми дослідження, мету та завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методологію дослідження, проаналізувати стан дослідженості проблеми вітчизняними та зарубіжними вченими, а також описати структуру та обсяг курсової роботи. Обсяг вступу має становити 2-3 сторінки.

У першому розділі курсової роботи аналізуються теоретичні погляди на досліджувану проблему, описуються теорії, принципи та класифікації. Другий розділ роботи має бути присвячено аналізу стану проблеми на підприємстві або в регіоні. Аналіз проводиться на основі реальних статистичних даних підприємств або регіону. Третій розділ роботи повинен містити пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємств, вирішення конкретних проблем тощо.

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші джерела (ресурси Інтернету, інформація на CD-дисках), які реально використовувались у роботі. В курсовій роботі має бути використано не менше 15 таких джерел.

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру, копії документів підприємств, дані з яких аналізуються, тощо.

Слід нагадати, що при написанні курсової роботи необхідно обов’язково використати статистичні матеріали, які характеризують стан проблеми в Україні (регіоні) і бажано розглядати проблему на матеріалах конкретного підприємства. Висновки та пропозиції, котрі студент виносить в однойменну частину роботи, обов’язково мають бути висвітлені в основній частині курсової роботи.

Відповідним чином оформлену курсову роботу студент подає керівнику на перевірку. Керівник, перевіряючи курсову роботу, оформляє на неї рецензію, де вказує на позитивні сторони у роботі та її недоліки і про можливість допущення роботи до захисту.

Захист курсової роботи відбувається привселюдно, якість виконання роботи та успішність її захисту оцінює комісія, яка формується з провідних викладачів кафедри курортного менеджменту.

Оформлення курсової роботи

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг роботи повинен становити 30-35 сторінок тексту.

При оформленні курсової роботи слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка. Зразок її оформлення наведено у додатку 1.

Другою сторінкою курсової роботи є зміст, де викладено структуру роботи з обов’язковим посиланням на сторінки, з яких починається відповідний підрозділ.

Заголовки розділів друкують великими літерами, підрозділів –маленькими літерами (крім першої великої), виділяють жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Кожен розділ чи підрозділ курсової роботи повинен починатися з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На першій та другій сторінках номери не проставляються.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Номер ілюстрації складається з номеру розділу та порядкового номеру цієї ілюстрації в даному розділі (наприклад, рис. 3.2. – це другий рисунок у третьому розділі). Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток 2).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток 2).

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер складається із номера розділу та порядкового номера формули у цьому розділі, номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою і пишеться в круглих дужках, наприклад:

y = f (x) (2.4)

Під час написання курсової роботи студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті роботи. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис. 4.1. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (2.1) ...”. На всі таблиці в тексті курсової роботи повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел повинен містити не менше п’ятнадцяти використаних позицій. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел наведено у додатку 3.

Додатки нумерують великими українськими літерами А, Б, В, і т.д. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, розміщений угорі посередині сторінки. Номери сторінок на додатках не проставляються. На всі додатки повинні бути посилання у тексті курсової роботи, наприклад "методика розрахунку описана у Додатку А".

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" в готельному, курортному та туристичному бізнесі.
2. Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб'єкт господарської діяльності.
3. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
4. Визначення організації як соціальної структури
5. Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища
6. Види організацій сфери туристичного бізнесу України
7. Сутність та особливості організаційних структур.
8. Типи організаційних структур управління.
9. Умови ефективності структури управління підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
10. Основні фактори менеджменту та принципи господарського управління.
11. Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні туристичними підприємствами.
12. Сутність та завдання функції організації виробництва послуг у сфері туристичного бізнесу.
13. Функція менеджменту "організація виробництва послуг проживання"
14. Функція менеджменту "організація виробництва послуг харчування".
15. Теоретичні основи мотивації й стимулювання.
16. Стимулювання праці працівників в готельному, курортному та туристичному сервісі.
17. Мотиваційні основи управлінської праці
18. Сутність, види та принципи контролю.
19. Процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму.
20. Ефективність функції контролю у туристичному бізнесі.
21. Сутність та види планування.
22. Планування розвитку туристичних підприємств на основі результатів дослідження попиту та можливостей ринку.
23. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах туристичного сервісу
24. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів зовнішнього середовища.
25. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів внутрішнього середовища.
26. Стратегічне планування й управління в туристичному бізнесі.
27. Економічні методи менеджменту, їх значення та ефективність використання.
28. Організаційно-адміністративні методи управління в туризмі.
29. Соціально-психологічні методи управління.
30. Зміст і види управлінських рішень.
31. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень.
32. Стилі прийняття управлінських рішень в туризмі та ефективність їх виконання.
33. Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
34. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву.
35. Структура особистості ефективного керівника.
36. Особливості зарубіжних технологій управління колективами
37. Види комунікацій та їх структурних схем.
38. Елементи моделі комунікаційного процесу.
39. Комунікаційні процеси на підприємствах.
40. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
41. Поняття ефективності менеджменту в туризмі.
42. Економічна ефективність менеджменту в туризмі.
43. Соціальна ефективність менеджменту в туризмі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление и обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.
3. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
4. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
5. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
6. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
7. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
8. Кифяк В.О. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.
9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
10. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
11. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
12. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
13. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
14. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
15. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
16. Уніфіковані технології готельних послуг: Навчальний посібник / За ред. Федорченка В.К. – К.: Вища школа, 2001. – 297 с.
17. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.  

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1
Зразок оформлення титульного аркушу курсової роботи

Міністерство освіти та науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Кафедра курортного менеджменту


Управління інвестиційною діяльністю
туристичних фірм

(на матеріалах ЗАТ "Трускавецькурорт")


Курсова робота


з дисципліни "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі"

студента групи ЕМТ-42
Відділення економіки та менеджменту
____________________________
науковий керівник
_____________________________


1. Допущено до захисту
__________ 2004 року                  Науковий керівник _____   ______________
   (дата)                                                               (підпис)    (прізвище, ініціали)
2. Захист курсової роботи __________ 2004 року
                                        (дата)
Оцінка захисту __________   Члени комісії                             _____   ______________
                                                                                  (підпис)    (прізвище, ініціали)
                                                                                      _____    _____________
                                                                                          _____    _____________  
   

Дрогобич – 2004  

 

ДОДАТОК 2

Зразок оформлення ілюстрацій та таблиць

Структура відділу реалізації путівок
Рис. 1.1. Структура відділу реалізації путівок

Таблиця 1.1.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності СЕЗ “Курортополіс Трускавець”
Назва показника Одиниць Роки Всього
2000 2001 2002
Упроваджено інновацій (нових технологій, технологічних ліній, машин обладнання, устаткування) одиниць 4 6 3 13
тис. грн. 11347,0 8760,3 2292,5 22399,8
у тому числі у сфері лікування та оздоровлення одиниць 2 3 1 6
тис. грн. 5304,5 499 955,4 6758,9

ДОДАТОК 3

Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел
Характеристика джерела Зразок оформлення
Монографії, підручники Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
Статті Кравців В.С., Жук П.В. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України. – 1993. – №12. – С.57-62.
Інтернет-ресурси Швагуляк-Шостак О. Трускавецкурорт открыл сезон акционирования. – Контракты. – 2001. – №39. – Доступний з: <www.gc.com.ua>
Автореферати дисертацій Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері. Автореферат дис. к.е.н.: 08.02.03 / НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.