Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Відділення економіки та менеджменту

Кафедра курортного менеджменту

 

 

 

 

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт

з курсу “Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі”

 

для студентiв спецiальностi "Менеджмент організацій"

 

 

 

 

Дрогобич – 2004
 

 

Затверджено

     на засіданні кафедри

     курортного менеджменту

     протокол № 10 від 30.08. 2004 р.

 

 

Методичні рекомендації до курсових робіт з дисципліни "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі" допоможуть студентам підготуватися до курсової роботи, якісно її виконати та успішно захистити. Методичне видання містить рекомендації по написанню та оформленню робіт та орієнтовну тематику курсових досліджень на 2004-2005 н.р.

Для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі".

 

 

Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Рецензент: Рибчук А.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ЗМІСТ

 

 

 

1. Вступ

2. Характеристика етапів виконання курсової роботи

3. Оформлення курсової роботи

4. Критерії оцінювання

5. Тематика курсових робіт

6. Список рекомендованої літератури

7. Додатки

 

 

1. ВСТУП

 

Курсова робота є важливою складовою самостійної роботи студентів Відділення економіки та менеджменту. Виконання курсових робіт з курсу “Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі” ставить своєю метою вироблення у студентів навичок роботи з навчальною та спеціальною літературою, статистичними матеріалами, формування вмінь аналізу діяльності туристичних підприємств, систематизацію, розширення та поглиблення теоретичних знань з предмету, оволодіння навичками робити наукові узагальнення та висновки, висловлювати пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємств туристичної галузі.

Виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі" передбачене у першому семестрі четвертого курсу. Бажано, щоб курсові роботи виконувались на матеріалах конкретних підприємств регіону, в яких студенти проходять практику.

Керівництво курсовими роботами здійснюється провідними викладачами кафедри курортного менеджменту. В обов’язки керівника входить як допомога студентові у складанні плану роботи, так і надання йому порад під час виконання курсової роботи. Захист курсових робіт відбувається відкрито при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.

Дане методичне видання покликане допомогти студентам у написанні та оформленні курсових робіт, а список використаних джерел, який міститься на стор. 12, допоможе зорієнтуватися в основній літературі, присвяченій проблемам менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі.

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Студент, який виконує курсо­ву роботу, повинен насамперед ознайомитись з вимо­гами до такого дослідження. Оскільки курсові роботи повинні мати ознаки наукового дослідження, то особлива увага в них звертається на глибоке теоретичне висвітлення проблеми як в цілому, так і окремих її складових.

Написання курсової роботи починається з визначення та висвітлення основного питання кожного розділу. Виклад змісту кожного питання повинен бути доказовим, науково аргументованим і поясненим (а не описовим і декларативним!). Теоретичні положення та висновки мають ґрунтуватися на конкретних матеріалах реальної дійсності, факти і приклади повинні бути не випадковими, а типовими.

Матеріал курсової роботи може бути вичерпним, а зміст правильно розкритим, якщо студент попередньо вивчив наукові праці українських та зарубіжних учених з проблеми, ознайомлений з чинним законодавством України, зібрав та проаналізував статистичні дані, опубліковані в статистичних довідниках та в мережі Інтернет тощо. Бажано, щоб результати курсового дослідження ґрунтувались на даних конкретних підприємств, які студент збирає під час проходження практики. Копії документів, які характеризують стан досліджуваної проблеми на підприємстві, як правило, включають у додатки роботи.

Вміння письмово теоретично обґрунтовано подати матеріал свідчить про сформованість знань студента, їх систематизацію та свідоме засвоєння. Опанувавши методами наукового дослідження, студент може самостійно, логічно, послідовно, відповідно до зазначеної мети письмово розкрити питання щодо плану вибраної теми, провести відповідні розрахунки, зробити пропозиції та сформувати на основі цього висновки. Курсова робота повинна бути написана грамотно, українською літературною мовою.

Основною вимогою, яку ставлять перед студентами, що працюють над курсовими роботами, є самостійне і творче їх виконання. Слід нагадати, що кожна надрукована на папері (компакт-диску чи інших носіях) або у всесвітній мережі Інтернет думка має власника, а її несанкціоноване використання є крадіжкою чужої інтелектуальної власності. Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату, не допускається до захисту, а її авторові виставляється незадовільна оцінка.

Підготовка курсової роботи потребує виділення її певних етапів та визна­чення конкретних завдань, які необхідно розв'язати на кожному із них. Планування передбачає розподіл часу для написання роботи, дотримання визначених термінів та обсягів. Для виконання курсової роботи слід виділити щонайменше шість етапів:

1. вибір та затвердження теми курсової роботи;

2. пошук та вивчення літератури;

3. складання та узгодження з науковим керівником плану курсової роботи;

4. підбір та опрацювання фактичного та статистичного матеріалу;

5. написання роботи;

6.       захист роботи.

Теми курсових робіт студенти обирають самостійно із запропонованого кафедрою пере­ліку (стор. 11). До остаточного закріплення студентів за конкретними темами кафедра допускає зустрічні пропозиції студентів про внесення до тематики додаткових тем.

Робота над курсовою роботою розпочинається з бібліотеки. Студентів відділення економіки та менеджменту обслуговує Лабораторія економічної інформації та інновацій (ЛЕІТІ), що знаходиться у приміщенні Факультету менеджменту і маркетингу (ауд. 206). Крім того, інформацію про економічну літературу видану в Україні, можна отримати в Інтернеті на сторінці www.nbuv.gov.ua Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На цій же сторінці можна ознайомитися з авторефератами дисертацій, які захищались в Україні.

Після ознайомлення з літературою студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і готовий до складання плану дослідження.

Курсова робота, зазвичай, має простий план, який включає вступ, основну частину (3 розділи), висновки, список використа­них джерел та, за необхідності, додатки, наприклад:

Вступ

Розділ 1. (Теоретичний)

Розділ 2. (Аналітичний)

Розділ 3. (Пропозиційний)

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

У вступі до курсової роботи необхідно висвітлити актуальність теми дослідження, мету та завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методологію дослідження, проаналізувати стан дослідженості проблеми вітчизняними та зарубіжними вченими, а також описати структуру та обсяг курсової роботи. Обсяг вступу має становити 2-3 сторінки.

У першому розділі курсової роботи аналізуються теоретичні погляди на досліджувану проблему, описуються теорії, принципи та класифікації. Другий розділ роботи має бути присвячено аналізу стану проблеми на підприємстві або в регіоні. Аналіз проводиться на основі реальних статистичних даних підприємств або регіону. Третій розділ роботи повинен містити пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємств, вирішення конкретних проблем тощо.

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші джерела (ресурси Інтернету, інформація на CD-дисках), які реально використовувались у роботі. В курсовій роботі має бути використано не менше 15 таких джерел.

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру, копії документів підприємств, дані з яких аналізуються, тощо.

Слід нагадати, що при написанні курсової роботи необхідно обов’язково використати статистичні матеріали, які характеризують стан проблеми в Україні (регіоні) і бажано розглядати проблему на матеріалах конкретного підприємства. Висновки та пропозиції, котрі студент виносить в однойменну частину роботи, обов’язково мають бути висвітлені в основній частині курсової роботи.

Відповідним чином оформлену курсову роботу студент подає керівнику на перевірку. Керівник, перевіряючи курсову роботу, оформляє на неї рецензію, де вказує на позитивні сторони у роботі та її недоліки і про можливість допущення роботи до захисту.

Захист курсової роботи відбувається привселюдно, якість виконання роботи та успішність її захисту оцінює комісія, яка формується з провідних викладачів кафедри курортного менеджменту.

 

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг роботи повинен становити 30-35 сторінок тексту.

При оформленні курсової роботи слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка. Зразок її оформлення наведено у додатку 1.

Другою сторінкою курсової роботи є зміст, де викладено структуру роботи з обов’язковим посиланням на сторінки, з яких починається відповідний підрозділ.

Заголовки розділів друкують великими літерами, підрозділів –маленькими літерами (крім першої великої), виділяють жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Кожен розділ чи підрозділ курсової роботи повинен починатися з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На першій та другій сторінках номери не проставляються.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Номер ілюстрації складається з номеру розділу та порядкового номеру цієї ілюстрації в даному розділі (наприклад, рис. 3.2. – це другий рисунок у третьому розділі). Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток 2).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток 2).

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер складається із номера розділу та порядкового номера формули у цьому розділі, номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою і пишеться в круглих дужках, наприклад:

y = f (x)                                              (2.4)

Під час написання курсової роботи студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті роботи. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис. 4.1. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (2.1) ...”. На всі таблиці в тексті курсової роботи повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел повинен містити не менше п’ятнадцяти використаних позицій. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел наведено у додатку 3.

Додатки нумерують великими українськими літерами А, Б, В, і т.д. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, розміщений угорі посередині сторінки. Номери сторінок на додатках не проставляються. На всі додатки повинні бути посилання у тексті курсової роботи, наприклад "методика розрахунку описана у Додатку А".  

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

За результатами захисту курсової роботи студент може отримати від 0 до 100 балів, які переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

 

Шкала оцінювання

 

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка в балах Шкала ЕСТS
Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно 94-100 А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

71-87 добре 87-93 B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

70-86 C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

50-70 задовільно 63-69 D

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

50-62 E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

0-49 незадовільно 40-49 FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як захищати курсову роботу

0-39 F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ на 2004-2005 н.р.

1. Особливості менеджменту туристичних підприємств спеціальної економічної зони.
2. Удосконалення системи управління персоналом підприємства сфери туризму.
3. Реалізація функції планування в туристичній фірмі.
4. Інформаційні технології в управлінні туристичним підприємством.
5. Управління маркетинговою діяльністю підприємств рекреаційного туризму.
6. Стратегічний менеджмент туристичних підприємств.
7. Управління інвестиційною діяльністю туристичних фірм.
8. Управління фінансами підприємства сфери туризму.
9. Формування кадрового потенціалу туристичної фірми.
10. Управління інноваційною діяльністю в туризмі.
11. Особливості менеджменту в туристичних агентствах.
12. Особливості менеджменту в готелях.
13. Управління агротуристичним підприємством.
14. Удосконалення організаційної структури туристичного підприємства.
15. Формування культури туристичної організації.
16. Роль сучасних комунікацій в управлінні туристичною організацією.
17. Інтернет-технології в діяльності сучасного туристичного підприємства.
18. Особливості менеджменту підприємств ресторанної галузі.
19. Мотивування працівників туристичної фірми в сучасних умовах.
20. Бізнес-планування в діяльності сучасної туристичної фірми.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
3. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
4. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
9. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
10. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
11. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
12. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
13. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
14. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: КНТЕУ, 2003. – 596 с.

 

ДОДАТОК 1

Зразок оформлення титульного аркушу курсової роботи

 

Міністерство освіти та науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Кафедра курортного менеджменту

 

 

 

Управління інвестиційною діяльністю туристичних фірм

(на матеріалах ЗАТ "Трускавецькурорт")   Курсова робота з дисципліни "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі"   студента групи ЕМТ-42 Відділення економіки та менеджменту ____________________________   науковий керівник _____________________________

 

1. Допущено до захисту

__________ 2004 року                                  Науковий керівник _____   ______________

       (дата)                                                                       (підпис)    (прізвище, ініціали)

2. Захист курсової роботи __________ 2004 року

                                            (дата)

Оцінка захисту __________   Члени комісії                                 _____   ______________

                                                                                      (підпис)    (прізвище, ініціали)

                                                                                              _____    _____________

                                                                                              _____    _____________  

   

Дрогобич – 2004

 

 

ДОДАТОК 2

Зразок оформлення ілюстрацій та таблиць

Структура відділу реалізації путівок
Рис. 1.1. Структура відділу реалізації путівок

Таблиця 1.1.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності СЕЗ “Курортополіс Трускавець”
Назва показника Одиниць Роки Всього
2000 2001 2002
Упроваджено інновацій (нових технологій, технологічних ліній, машин обладнання, устаткування) одиниць 4 6 3 13
тис. грн. 11347,0 8760,3 2292,5 22399,8
у тому числі у сфері лікування та оздоровлення одиниць 2 3 1 6
тис. грн. 5304,5 499 955,4 6758,9

ДОДАТОК 3

Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел
Характеристика джерела Зразок оформлення
Монографії, підручники Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
Статті Кравців В.С., Жук П.В. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка України. – 1993. – №12. – С.57-62.
Інтернет-ресурси Швагуляк-Шостак О. Трускавецкурорт открыл сезон акционирования. – Контракты. – 2001. – №39. – Доступний з: <www.gc.com.ua>
Автореферати дисертацій Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері. Автореферат дис. к.е.н.: 08.02.03 / НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.