Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Програма дисципліни

Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма дисципліни "Управління готельним бізнесом і турис­тичною діяльністю" передбачає системне викладення теорії і прак­тики раціональної організації та ефективного управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю в умовах ринкової економіки, коли знання з управління готельним бізнесом і туристичною діяль­ністю потрібні кожному підприємцю цієї галузі та його персоналу.

Найважливіше завдання дисципліни полягає у сприянні персона­лу готельного бізнесу та туристичної галузі в організації діяльності та оперативній адаптації її відповідно до змін факторів зовнішнього середовища.

Мета вивчення дисципліни:

- оволодіти системою знань у сфері управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю задля формування оптималь­ної структури готельних закладів і туристичних фірм і розробки ефективного процесу обслуговування клієнтів;
- отримати необхідні навички та вміння приймати оптимальні управлінські рішення в готельному і туристичному бізнесі стосовно конкретних потреб.

Предметом дисципліни "Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю" є вивчення способів створення підприємниць­ких підрозділів, ведення процесу надання готельних і туристичних послуг і динамічного управління ними.

Дисципліна "Управління готельним бізнесом і туристичною ді­яльністю '" тісно пов'язана з іншими навчальними дисциплінами і спрямована на формування спеціаліста бізнесу послуг, який володі­тиме сучасними знаннями щодо створення управлінських структур і розробки процесів туризму та гостинності, а також умінням і навич­ками приймати ефективні управлінські рішення щодо діяльності го­телів і туристичних фірм.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати'.

- теоретичні основи управління готельним бізнесом і туристич­ною діяльністю;
- функції, принципи й методи управління туризмом і гостин­ністю;
- порядок створення закладів послуг і технологію процесів об­слуговування клієнтів фірми.

А також студент повинен улити:

- створювати туристичні фірми й готельні заклади;
- розробляти технологію обслуговування клієнтів фірми;
- приймати ефективні управлінські рішення;
- налагоджувати договірні відносини в туристичному та го­тельному бізнесі;
- формувати індустрію туризму і розміщення гостей;
- проводити ділові наради й управляти персоналом фірми.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ І ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

№ п/п Назва розділу і теми
  І. Туризм і гостинність як об'єкт управління
1 Основні поняття й управлінські категорії туризму та гостинності
2 Система та структура управління туризмом і гостинністю
3 Функції та принципи управління туризмом і гостинністю
4 Методи управління туризмом і гостинністю
  II. Формування готельних і туристичних господарств
5 Порядок створення готельних фірм і туристичних господарств
6 Ліцензування, сертифікація і стандартизація в туристичному і готельному бізнесі
7 Розробка маршрутів і формування турів
8 Транспортне обслуговування туристів
9 Екскурсійне обслуговування туристів
10 Технологія обслуговування клієнтів фірми
11 Технологія індустрії туризму і розміщення гостей
  III. Управління туристичною діяльністю і готельним господарством
12 Управління процесами праці
13 Прийняття управлінських рішень
14 Управління персоналом готельного закладу і туристичної фірми
15 Договірні відносини в туристичному та готельному бізнесі
16 Організація проведення ділових нарад і переговорів
17 Управління конфліктами в організації
  IV. Керівництво: влада, стиль, авторитет, ефективність
18 Особистість, влада, і авторитет керівника
19 Стиль керівництва фірмою послуг
20 Мистецтво ділового спілкування
21 Ефективність управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни
УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ І ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Розділ І. Туризм і гостинність як об'єкт управління

 

Тема 1. Основні поняття й управлінські категорії туризму та гостинності

Поняття туризму й гостинності. Туристичні готельні послуги. Поняття готельного і туристичного бізнесу: класифікація гостинно­сті й туризму за видами і формами. Фактори розвитку гостинності туризму. Типи туристів. Туристська пропозиція. Особливості гос­тинності туризму як об'єкта управління.

Література [І: 7-Ю; 23; 35; 37]

Тема 2. Система та структура управління туризмом і гостинністю

Системна теорія стосовно гостинності й туризму. Взаємодія еко­номіки і туризму. Економічні функції туризму. Екологія і туризм. Соціальна сфера як зовнішнє середовище туризму і гостинності. Вплив політики на розвиток туризму. Технології, які забезпечують розвиток туризму.

Туристичний регіон. Система туристичного регіону. Сфера ді­яльності туристичного регіону. Туристичні підприємства. Класифі­кація туристичних підприємств. Ознаки відмінності туристичних підприємств. Поняття структур управління туризмом, формальні й неформальні організації туризму. Організаційні схеми управління туристичними і готельними підприємствами. Проектування органі­заційних структур.

Література [7; 10; 11; 14; 17; 20; 25]

Тема 3. Функції та принципи управління туризмом і гостинністю

Сутність і взаємозв'язок функцій управління. Характеристика основних функцій управління: планування, організація, мотивація, контроль і регулювання. Принципи управління. Загальні принципи управління. Часткові принципи управління.

Література [17; 25; 26; 38]

Тема 4. Методи управління туризмом і гостинністю

Поняття та класифікація методів управління. Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління. Самоуп­равління. Комплексна система колективного управління.

Література [15; 17; 26; 38]

Розділ II. Формування готельних і туристичних господарств

 

Тема 5. Порядок створення готельних фірм і туристичних господарств

Організаційно-правові основи туристичного і готельного під­приємства. Вибір організаційно-правової форми діяльності фірм. Протокол наміру учасників. Розробка проекту засновницьких до­кументів. Проведення установчого зібрання. Підготовка засновни­цьких документів до реєстрації. Правова реєстрація фірми. Поста­новка підприємства на облік, відкриття розрахункових рахунків. Порядок ліквідації фірми.

Література [1; 2; 7; 11; 26: 36]

Тема 6. Ліцензування, сертифікація і стандартизація в туристичному і готельному бізнесі

Ліцензування готельних послуг і туристичної діяльності. Стан­дартизація послуг, основні положення. Нормативні документи щодо стандартизації послуг. Сертифікація послуг. Порядок проведення сертифікації послуг. Схеми сертифікації туристичних і готельних по­слуг. Страхування готельного і туристичного бізнесу.

Література [9; 11; 14]

Тема 7. Розробка маршрутів і формування турів

Основні поняття і визначення. Особливості туристичних послуг. Технологія процесів у сфері туризму. Класифікація туристичних маршрутів. Етапи розробки туристичного маршруту. Порядок фор­мування і реалізації турів. Взаємовідносини клієнта з туристичною фірмою. Технологія доставки турпродукту до споживача.

Література [2; 9; 11; 14; 19]

Тема 8. Транспортне обслуговування туристів

Транспортна система обслуговування туристів. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів. Техніко-економічні показники роботи рухомого складу: склад і ступінь ви­користання наявного парку машин, пробіг рухомого складу і швид­кість руху, вмісткість і провізна здатність, продуктивність і приве­дені витрати. Нові види екологічно чистих транспортних засобів. Специфіка організації транспортних подорожей на міжнародних маршрутах.

Література [5; 6; 10; 11]

Тема 9. Екскурсійне обслуговування туристів

Класифікація екскурсій. Технологія підготовки і проведення екс­курсій. Класифікація походів і подорожей самодіяльними і турис­тичними маршрутами. Організація похідного і спортивного туризму.

Література [5; 7; 11; 19; 36]

Тема 10. Технологія обслуговування клієнтів фірми

Зміст процесу обслуговування і продажу готельного та турис­тичного продукту. Методи продажі. Документальне оформлення взаємовідносин фірми з клієнтом. Організація розрахунків з клієн­тами. Технологія просування і стимулювання продаж. Інформаційні технології в туризмі. Соціально-психологічні особливості готельної і туристичної діяльності.

Література [5; 10; 11; 14; 19; 23; 38]

Тема 11. Технологія індустрії туризму і розміщення гостей

Підприємства, які надають послуги щодо розміщення. Підприєм­ства харчування. Фірми, які займаються транспортним обслугову­ванням. Рекламно-інформаційні підрозділи. Підприємства торгівлі. Підприємства сфери дозвілля. Заклади самодіяльного туризму. Ор­гани управління туризмом. Навчальні, наукові та проектні заклади туризму.

Література [2; 5; 7; 9-11; 14; 19; 38]

Розділ III. Управління туристичною діяльністю і готельним господарством

 

Тема 12. Управління процесами праці

Зміст і особливості управлінської праці. Основні напрями раціо­нальної організації праці. Принципи організації управлінської пра­ці. Процес управлінської праці в організації. Оплата і стимулювання праці. Розподіл управлінської праці. Взаємозв'язок завдань розподі­лу праці в управлінні трудовими колективами. Технічне забезпечен­ня і механізація праці. Раціональний режим та умови праці. Управ­ління трудовими процесами за допомогою змагання. Культура управлінської праці.

Література [17; 23; 26; 38]

Тема 13. Прийняття управлінських рішень

Зміст і види управлінських рішень. Підходи до прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи прийняття рішень. Індивідуальні стилі прийняття рішень. Умови ефективності управлінських рішень. Організація і контроль за виконанням рішень.

Література [7; 10; 17; 25; 26]

Тема 14. Управління персоналом готельного закладу і туристичної фірми

Роль керівних кадрів у забезпеченні ефективності управління фірмою. Відділ людських ресурсів фірми. Планування потреби в персоналі. Підбір і відбір персоналу на робочі місця. Ринки робочої сили: переваги і недоліки внутрішнього \ зовнішнього ринку (моделі ринку праці СІЛА, Японії). Оцінка та прийняття на роботу претен­дентів. Методи оцінки персоналу. Експертна оцінка управлінських працівників. Рух і професійний розвиток персоналу. Плинність кад­рів. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу.

Література [17; 18; 25; 26]

Тема 15. Договірні відносини в туристичному та готельному бізнесі

Нормативно-правова база договірних відносин. Порядок від­шкодування збитків по невиконаному договору. Специфіка укла­дання договорів із зарубіжними партнерами. Взаємовідносини клі­єнта з фірмою. Типові договори, які застосовуються в різних сферах

діяльності фірми. Практичні рекомендації щодо складання догово­рів. Основні правила складання договору. Структура договору. Приклад взірця структури й умов договору будь-якого виду.

Література [2; 11; 19; 36; 39]

Тема 16. Організація проведення ділових нарад і переговорів

Ділові наради. Завдання ділових нарад. Класифікація ділових нарад. Організація проведення ділових нарад. Умови ефективності ділових нарад. Ділові переговори. Підготовка ділових переговорів. Проведення переговорів. Вирішення проблеми і завершення перего­ворів. Аналіз ділових переговорів. Умови ефективності переговорів.

Література [11; 17; 18; 25; 26]

Тема 17. Управління конфліктами в організації

Природа конфлікту, його сутність. Модель конфлікту. Типи конфліктів: внутрішньоособистий, міжособистий, конфлікт між осо­бистістю і групою, міжгруповий конфлікт, прихований конфлікт. Причини виникнення конфліктів. Методи вирішення конфліктів. Дії керівника при вирішенні конфліктів. Способи вирішення конфліктів.

Природа і причини стресу. Модель стресової реакції. Типові симптоми стресу. Фактори, які викликають стрес.

Література [17; 18; 25; 26]

Розділ IV. Керівництво: влада, стиль, авторитет, ефективність

 

Тема 18. Особистість, влада й авторитет керівника

Керівництво в організації. Вимоги до керівника. Критерії вимог до сучасного керівника: знання й уміння, особисті якості, етичні норми, навички і здібності ефективно управляти, обмеження в само­розвитку. Влада й особистий вплив. Різновиди влади. Форми влади. Форми впливу керівників на підлеглих. Способи управлінського впливу на підлеглих. Авторитет керівника.

Література [7; 10; 17; 18; 25; 26]

Тема 19. Стиль керівництва послуг

Поняття про стилі керівництва. Характеристика стилів управ­ління: авторитарний (автократний) стиль, демократичний і лібе­ральний стиль керівництва. Ефективність різних стилів керівництва. Управлінська сітка Блейка - Мутона. Елементи управління: ініці-

ативність, інформованість, захист своєї думки, вирішення конфлікт­них ситуацій, прийняття рішень, критичний аналіз.

Література [17; 18; 25; 26]

Тема 20. Мистецтво діїового спілкування

Значення ділового спілкування. Модель процесу спілкування. Форми спілкування: опосередкована, безпосередня (контактна). Ор­ганізація (технологія) спілкування. Фактори впливу на співрозмов­ника. Підведення підсумків ділового спілкування. Ділове листування в готельному та туристичному бізнесі.

Література [17; 18; 25; 26]

Тема 21. Ефективність управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю

Поняття ефективності управління. Економічна ефективність управління бізнесом. Характеристика витрат. Вимірювання еконо­мічної ефективності бізнесу. Визначення витрат, пов'язаних з бізне­сом послуг. Соціальна ефективність управління бізнесом послуг. Формування ефективної організаційної структури фірми. Парамет­ри ефективності організаційних структур управління. Ефективність управлінських рішень. Ефективність управління персоналом.

Література [2; 4; 9; 17]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
А, П, Я 1
Б, У, Ю 2
В, Є, Ф 3
Г, Й, Ї, X 4
Д.Р.Е 5
Ж, С, Ш 6
З,Т,Щ 7
І, К, О 8
Л, Ф, Ц 9
М, Н,Ч 10


Мста контрольної роботи - закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті студентом у процесі вивчення курсу "Управління го­тельним бізнесом і туристичною діяльністю", сформувати уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, за­конодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з ма­теріалами власних досліджень у готельних і туристичних фірмах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Основні поняття і управлінські категорії гостинності та туризму.
2. Транспортне обслуговування туристів.
3. Опишіть на прикладі конкретної фірми основні ресурси, які не­обхідні для досягнення її цілей.
Варіант 2
1. Функції та принципи управління готельним бізнесом і туриз­мом.
2. Порядок створення готельних закладів і туристичних фірм.
3. На прикладі конкретної фірми проаналізуйте взаємовідносини її з клієнтами.
Варіант З
1. Методи управління готельним бізнесом і туризмом.
2. Договірні відносини в готельному і туристичному бізнесі.
3. Проаналізуйте, як здійснюється в готельному закладі та турис­тичній фірмі контроль і регулювання їх діяльності.
Варіант 4
1. Розробка маршрутів і формування турів.
2. Особистість, влада і авторитет керівника.
3. Складіть організаційну схему лінійно-функціональної структури управління типової фірми готельного і туристичного бізнесу.
Варіант 5
1. Екскурсійне обслуговування туристів.
2. Мистецтво ділового спілкування керівника готелю та турфірми.
3. Проаналізуйте функціональні обов'язки та зміст роботи управ­лінського персоналу готелю та турфірми на конкретному прикладі.
Варіант 6
1. Ліцензування, сертифікація і стандартизація в готельному та ту­ристичному бізнесі.
2. Технологія обслуговування клієнтів фірми.
3. На основі особистих спостережень проаналізуйте методи і стилі керівництва різної ланки управління. Наведіть конкретні приклади.
Варіант 7
1. Управління персоналом готельного закладу і туристичної фірми.
2. Стиль керівництва фірмою.
3. Проаналізуйте схему організаційної структури управління на прикладі конкретної турфірми або готелю.
Варіант 8
1. Організація проведення ділових нарад і переговорів.
2. Управління процесами праці в туризмі та готельному господар­стві.
3. На прикладі конкретного готелю або турфірми проведіть аналіз результатів їх діяльності.
Варіант 9
1. Управління конфліктами в готелі та туристичній фірмі.
2. Технологія індустрії обслуговування клієнтів.
3. Шляхом особистих спостережень проаналізуйте використання конкретною турфірмою або готелем методів управління проце­сами обслуговування клієнтів.
Варіант 10
1. Ефективність управління готельним господарством і туристич­ною діяльністю.
2. Процес прийняття управлінських рішень.
3. Охарактеризуйте перспективу діяльності туристичної фірми або готелю та методи і стиль роботи керівництва.
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття управлінських категорій туризму і гостинності.
2. Класифікація туризму за видами і формами.
3. Особливості туризму і гостинності як об'єкта управління.
4. Структура управління туризмом і закладами гостинності.
5. Економічні функції туризму.
6. Класифікація готельних і туристичних підприємств.
7. Організаційні схеми управління туристичними і готельними підприємствами.
8. Соціальна сфера як зовнішнє середовище обслуговування клі­єнтів.
9. Характеристика основних функцій управління.
10. Принципи управління.
11. Класифікація методів управління.
12. Порядок створення туристичних фірм і готельних закладів.
13. Вибір організаційно-правової форми діяльності фірми.
14. Засновницькі документи туристичної фірми і готельного закладу.
15. Ліцензування діяльності готелів і турфірм.
16. Стандартизація надання послуг.
17. Сертифікація надання послуг.
18. Страхування готельного і туристичного бізнесу.
19. Особливості готельних і туристичних послуг.
20. Технологія процесів обслуговування клієнтів.
21. Класифікація туристичних маршрутів.
22. Порядок формування і реалізації турів.
23. Транспортна система обслуговування клієнтів.
24. Техніко-економічні показники рухомого складу.
25. Вимоги до техніки безпеки транспортних подорожей.
26. Технології підготовки і проведення екскурсій.
27. Процес обслуговування і продажу туристичного продукту.
28. Документальне оформлення взаємовідносин фірми з клієнтом.
29. Організація розрахунків з клієнтами.
30. Інформаційні системи і технології в готельному бізнесі й туризмі.
31. Технологія індустрії туризму.
32. Підприємства, які надають послуги щодо розміщення.
33. Підприємства харчування клієнтів.
34. Підприємства сфери дозвілля.
35. Особливості управлінської праці в готельному господарстві та туризмі.
36. Принципи організації управлінської праці.
37. Оплата і стимулювання праці.
38. Раціональний режим та умови праці.
39. Процес прийняття управлінських рішень.
40. Методи прийняття управлінських рішень.
41. Планування потреби в персоналі готелю та турфірми.
42. Формування трудових ресурсів фірми.
43. Методи оцінки діяльності працівників.
44. Професійний розвиток персоналу.
45. Взаємовідносини клієнта з фірмою.
46 Договірні відносини в готельному та туристичному бізнесі.
47. Організація проведення ділових нарад.
48. Технологія проведення ділових переговорів.
49. Управління конфліктами в фірмі.
50. Особистість, влада й авторитет керівника.
51. Стиль керівництва фірмою.
52. Мистецтво ділового спілкування.
53. Ефективність управління туристичною діяльністю та готельним господарством.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агеева О. А. Туристичиские фирмы и гостиницы. - М., 2000.
2. Азар В. И. Экономика и организация туризма. - М.: Профиз-дат, 1983.
3. Александрова А. Международный туризм: Учеб. пособие. - М., 2001.
4. Балабанов И. Экономика туризма: Учеб. пособие. - М., 2001.
5. Бирнетаков М. Индустрия туризма: Учеб. пособие. - М., 2001.
6. Борисов Н. Международный туризм и право. - М., 1999.
7. Бургонова Г. Гостиничный и туристический бизнес. - М., 2000.
8. Власова И. Б., Зорин И. В., Ильина Е. Н. Основы туристской дея­тельности. - М., 1992.
9. Гостиничный и туристический бизнес / Под. ред. проф. А. Д. Чуд-новского.- М., 1999.
10. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник. - М., 1998.
11. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности: Учеб. пособие.-М., 1996.
12. Дашков Л. П., Брызгин А. В. Коммерческий договор от заключе­ния до исполнения. - М., 1995.
13. Дурович А. П. Маркетинг в туризме. - Минск, 2001.
14. Ефремова М. Б. Основы технологии туристического бизнеса: Учеб. пособие. - М., 1999.
15. Жолдак В. Менеджмент спорта и туризма. - М., 2001.
16. Исмаев Д. К. Работа туристкой фирмы по организации зарубеж, ных поездок. -М., 1996.
47. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Минск 2001.
18. Кабушкин Н. И. Бодаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресто­ранов: Учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 2000.
19. Квартальнов В. А., Сенин В С. Организация туристско-экскур-сионного обслуживания. - М., 1987.
20. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. - М., 2000.
21. Квартальнов В. А. Иностранный туризм. - М., 1999.
22. Корямов В. Производственный учет в туристических организа­циях.-М., 2000.
23. Котлер и др. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учеб. посо­бие. - М., 1998.
24. Маринин М. М., Сенин В. С., Хорошилов А. В. Туристские формальности. - М., 1995.
25. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. - М., 2001.
26. Менеджмент туризма: Учебник / Под. ред. проф. В. А. Квар-тальнова. - М., 1996.
27. Моисеева Н. Стратегическое управление туристической фир­мой.-М., 2001.
28. Монтанер Монтехано. Структура туристского рынка: Учеб. по­собие: Пер. с исп. - Смоленск, 1997.
29. Основы туристической деятельности: Учебник. - М., 2000.
30. Плотников Н. Комплексная автоматизация турбизнеса. - М., 2000. - Ч.I.
31. Плотников Н. Комплексная автоматизация турбизнеса. М., 2000.- Ч. II.
32. Пузакова Е. П. Международный туристический бизнес. - М., 2001.
33. Розанова Т. П. Туристские услуги в системе потребительского рынка национальной экономики. - М., 1998.
34. Сапрунова В. Б. Туризм: Эволюция, структура, маркетинг. - М., 1989.
35. Сенин В. С. Введение в туризм. - М., 1993.
36. Сенин В. С. Организация международного туризма. - М., 2000.
37. Толковый словарь туристических терминов: туризм Туристиче­ская индустрия. Туристский бизнес. - М., 1994.
38. Туризм и гостиничное хозяйство / Под. ред. А. Д. Чудновско-го. -М.,2000.
39. Чеботарь Ю. М. Туристический бизнес: Практ. пособие для турфирмы и клиентов. - М., 1997.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.