Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Компанія Прованс - допомога в оформленні закордонних паспортів і віз - www.pro-zagranpasport.ru!

Туристичні митні формальності

Спеціальність "Світова економіка"

Робоча навчальна програма

Програма курсу

Розроблена ст. викладачем Попової Л.І.
Затверджено на засіданні кафедри: протокол № 1 від 04.10.2001

Проект

Цілі та завдання курсу

. Туризм для багатьох країн світу став однією з найбільш важливих галузей. За оцінкою Всесвітньої Туристської Організації (СОТ) в 2010 р. кількість туристів складе понад мільярд чоловік.у цьому зв'язку найбільш гостро постає питання про регулювання в туризмі в рамках не тільки окремої країни, але й сусідніх держав і світу в цілому. Всі прийняті державними органами і міжнародними організаціями норми, правила та умови, що регулюють сферу міжнародного туризму входять у поняття «туристські формальності». Найбільше значення для державного контролю за переміщенням туристів мають прикордонні та митні процедури, що є основою здійснення закордонної поїздки. Необхідність туристських формальностей зумовлена відмінностями у соціально-економічному розвитку держав, розходженням в поняттях цивілізованості і культури, етнічними традиціями і звичаями, ставленням до самої турпоїздці і відвідуваною країні, її святинь, флорі і фауні, природно-історичної спадщини.
Навчальна дисципліна «Туристсько-митні формальності» призначена для студентів спеціальності «Світова економіка» спеціалізації «Економіка міжнародного туризму». Курс розрахований на 22часа лекційних занять і 22 години семінарських занять і завершується складанням іспиту.
Розглядаються питання державного регулювання в туризмі на національному і міжнародному рівнях, туристські формальності, а також питання забезпечення безпеки туристів, будуть корисні студентам спеціальностей «Світова економіка», «Митна справа», «Міжнародні відносини».
Мета викладання курсу «Туристсько-митні формальності » полягає в отриманні знань про функціонування туристської галузі, роль державного регулювання в туризмі, призначення і вплив туристських формальностей на світову і національну економіку.

При вивченні навчальної дисципліни перед студентами ставляться наступні завдання:
- Сформувати стійкі уявлення про особливості ринку міжнародного туризму;
- Виявити актуальні проблеми організації міжнародного туризму;
- Показати необхідність державного регулювання в туризмі;
- Вивчити види туристсько-митних формальностей;
- Показати значення туристсько - митних формальностей у забезпеченні безпеки подорожей;
- Придбати практичні навички організації турів та роботи з клієнтом;
- Домогтися розуміння студентами теоретичних основ, принципів, моделей, термінів міжнародного туризму, а також їх взаємозв'язку;
- Показати місце туристської галузі у світовій економіці, її вплив на національну економіку та взаємозв'язок з іншими галузями;
- Вміти самостійно набувати, засвоювати і застосовувати практичну інформацію, аналізувати події і ситуації, робити прогнози;
- Застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.
Курс «Туристсько-митні формальності» створений на основі вивчення та аналізу зарубіжних і вітчизняних джерел, з застосуванням практичних матеріалів та розробок зарубіжних і російських фахівців, статистичних та аналітичних даних і є оригінальною розробкою. В рамках курсу зроблена спроба систематизації таких актуальних питань функціонування туристської галузі, як державне регулювання в туризмі та застосування при організації міжнародного туризму туристських формальностей.
Тематичним планом навчального курсу передбачені семінарські і практичні заняття, метою яких є закріплення знань і придбання навичок роботи у сфері міжнародного туризма.Практическое застосування даної програми передбачає використання форм активного навчання студентів ( ділові ігри, тестові завдання, ситуаційні завдання), залучення сучасних статистичних даних, економічних показників, розгляд поточних економічних ситуацій і подій як в Росії, так і за кордоном.

Наведена в цій програмі структура курсу «Туристсько-митні формальності» розрахована на 4 години аудиторного навантаження на тиждень. Форма проміжного контролю найбільш ефективна у вигляді письмових тестів, ситуаційних завдань, написання та захисту рефератів, а підсумкового контролю у вигляді іспиту для студентів спеціальності «Світова економіка», у вигляді заліку - для студентів інших спеціальностей.

Тематичний план курсу

N П/п Найменування теми Лекції Практич.работы Індивід.
1 Державне регулювання в туризмі 2 4
2 Проблема безпеки в туризмі 2 2
3 Формальності в туризмі 2
4 Паспортно-візові формальності 4 4
5 Медико-санітарні формальності 1 1
6 Митні формальності 11 13
6.1. Порядок переміщення та декларування туристами окремих груп товарів 6 8
6.2. Порядок переміщення туристами валюти та валютних цінностей 2 2
6.3. Порядок проходження митного контролю туристами. Митні платежі. 4 2
6.4. Відповідальність туристів за порушення митних правил 1 1
РАЗОМ 22 22
прим   
 

Зміст програми курсу за темами

 

3. Теми та зміст лекційних занять
 

1. Державне регулювання в туризмі.
Основні суб'єкти туристського рынка.Правовое регулювання взаємодії туристичної фірми і держави. Ліцензування туристської діяльності. Правове регулювання взаємодії туриста і туристичної фірми. Правове регулювання взаємодії туриста і государства.Роль державного регулювання в туризмі. Зарубіжний досвід правового регулювання в туризмі.

2. Проблема безпеки в туризмі.
Безпека міжнародного туризму як головна умова подорожей. Види ризиків у туристській діяльності. Проблема повної, своєчасної та достовірної інформації про несприятливі для подорожей регіонах. Міжнародний досвід по розробці заходів безпеки туризму. Заходи щодо забезпечення безпеки в туризмі. Питання страхування у сфері туризму.

3. Формальності в туризмі.
Необхідність запровадження державою спеціальних правил в'їзду і виїзду туристів. Поняття туристських формальностей. Основні класифікації.
Вплив туристських формальностей на розвиток туризму. Взаємозв'язок туристських формальностей і підвищення безпеки подорожей.
Економічна основа та роль спрощення туристських формальностей. Діяльність міжнародних організацій по спрощенню формальностей туристських поїздок.

4. Паспортно-візові формальності.
Паспортні формальності. Порядок оформлення та використання загальногромадянського закордонного паспорта ( ОЗП ). Особливості оформлення загальногромадянського закордонного паспорта для окремих категорій громадян. Використання інших видів документів в міжнародних поїздках.
Візові формальності. Візові правила в'їзду/виїзду туристів. Види віз. Терміни оформлення віз. Вимоги до документів для оформлення візи.
Проблеми, пов'язані з оформленням віз російськими туристами.
Безвізовий порядок в'їзду російських туристів. Спрощений візовий порядок в'їзду в окремі країни.
Досвід Європи у створенні єдиного туристського простору. Шенгенська угода. Рекомендації ВТО з візових формальностей.
Додаткові вимоги до в'їзду туристів в окремі країни.
Додаткові вимоги до в'їзду окремих категорій туристів.

5. Медико-санітарні формальності
Медичні формальності. Медико-санітарні правила у туристських поїздках.
Статистика захворюваності туристів при відвідуванні окремих країн. Карантинні захворювання і зони їх поширення. Основні методи профілактики захворювань. Інформування. Вакцинація. Профілактичне лікування. Міжнародний сертифікат про щеплення ( International Certificates of Vaccination).Вич-інфекція (СНІД).
Взаємодія Всесвітньої Організації охорони Здоров'я (ВООЗ) та Всесвітньої Туристської Організації (СОТ)

6.Таможенные формальності.
6.1. Порядок переміщення та декларування туристами окремих груп товарів.
Товари, заборонені та обмежені до переміщення через митний кордон РФ.
Порядок переміщення через митний кордон алкогольної продукції, тютюнових виробів, продуктів харчування.
Поняття культурних ценностей.Порядок вивезення туристами культурних цінностей.
Порядок провезення туристами зразків флори і фауни. Конвенція CITES.
Порядок ввезення\вивезення туристами домашніх тварин.
Порядок ввезення/вивезення зброї та боєприпасів.
Порядок ввезення\вивезення ліків, наркотичних та психотропних речовин.
Порядок декларування переміщуваних туристами товарів.

6.2.Порядок переміщення туристами валюти і валютних цінностей.
Поняття валюти та валютних цінностей. Порядок переміщення через митний кордон національної валюти і валюти інших країн. Порядок вивезення/ввезення валютних цінностей.

6.3.Порядок проходження митного контролю туристами.Таможенные платежі.
Поняття митного контроля.Формы митного контролю, що застосовуються в роботі з туристами. Загальний порядок проходження митного контролю. Документи, необхідні при проходженні митного контролю.
Місця митного оформлення і контроля.Типовая схема переміщення туристів через зону митного контролю при в'їзді. Типова схема переміщення туристів через зону митного контролю при виїзді.
Поняття митних платежів.
Умови переміщення товарів туристами без сплати митних платежів. Визначення призначення переміщуваних туристами товаров.Основные критерії. Товари, не призначені для виробничої і комерційної діяльності. Тимчасове ввезення/вивезення товарів туристами.
Поняття супроводжуваного і несупроводжуваного багажу, що перевозиться туристами.
Митна вартість товарів як основа обчислення і сплати митних платежів.

6.4.Ответственность туристів за порушення митних правил.
Види правопорушень під час переміщення туристів через митний кордон.
Незаконне переміщення через митний кордон окремих товарів, валюти та валютних цінностей. Розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон РФ. Порушення паспортно-візового режиму. Відповідальність туристів за порушення митних правил.

Теми семінарів

 

1.Государственное регулювання в туризмі.
Взаємодія туристської фірми і держави. Ліцензування та сертифікація туристичної діяльності. Закон РФ «ПРО ліцензування окремих видів діяльності» Правова основа туроператорської та турагентської діяльності. Агентський договір. Правове регулювання взаємодії туриста і туристичної фирмы.Формы договору і турпутівки. Правове регулювання взаємодії туриста і держави.
Зарубіжний досвід правового регулювання в туризмі. Туристське законодавство зарубіжних країн. Міжнародні конференції з регулювання в туризмі. Діяльність Всесвітньої Туристської Організації з регулювання в туризмі. Регулювання в туризмі в країнах СНД.

2. Проблема безпеки в туризмі.
Види ризиків у туристській діяльності. Політичний ризик. Міжнародний тероризм. Економічний ризик. Ризик інфекційних захворювань. Криміногенна обстановка в різних регіонах. Стихійні лиха та природні катаклізми. Приклади країн.
Заходи щодо забезпечення безпеки в туризмі. Страхування в туризмі.

3. Паспортно-візові формальності.
Паспортні формальності. Порядок оформлення та використання загальногромадянського закордонного паспорта ( ОЗП ).Заполнение анкети для оформлення закордонного паспорта. Особливості оформлення загальногромадянського закордонного паспорта для окремих категорій громадян. Дії туриста в разі втрати ОЗП.
Візові формальності. Терміни оформлення віз. Вимоги до документів для оформлення візи. Приклади країн. Проблеми, пов'язані з оформленням віз російськими туристами. Безвізовий порядок в'їзду російських туристів. Спрощений візовий порядок в'їзду в окремі країни.
Досвід Європи у створенні єдиного туристського простору. Шенгенська угода.
Додаткові вимоги до в'їзду туристів в окремі країни. Наявність фінансових коштів для перебування в країні. Зворотні квитки. Документи, що підтверджують місце роботи і оплачувану відпустку на час поездки.Примеры країн.
Додаткові вимоги до в'їзду окремих категорій туристів.
Порядок виїзду за кордон РФ дітей, які не досягли повнолітнього віку.

4. Медико-санітарні формальності
Медичні формальності. Медико-санітарні правила у туристських поїздках.
Статистика захворюваності туристів при відвідуванні окремих країн. Карантинні захворювання і зони їх поширення. Основні методи профілактики захворювань. Інформування. Вакцинація. Профілактичне лікування. Міжнародний сертифікат про щеплення ( International Certificates of Vaccination).Вич-інфекція (СНІД).
Взаємодія Всесвітньої Організації охорони Здоров'я (ВООЗ) та Всесвітньої Туристської Організації (СОТ)

5.Таможенные формальності.
5.1. Порядок переміщення та декларування туристами окремих груп товарів.
Товари, заборонені та обмежені до переміщення через митний кордон РФ.
Порядок переміщення через митний кордон алкогольної продукції, тютюнових виробів, продуктів харчування.
Поняття культурних ценностей.Порядок вивезення туристами культурних цінностей.
Порядок провезення туристами зразків флори і фауни. Конвенція CITES.
Порядок ввезення\вивезення туристами домашніх тварин.
Порядок ввезення/вивезення зброї та боєприпасів.
Порядок ввезення\вивезення ліків, наркотичних та психотропних речовин.
Порядок декларування переміщуваних туристами товарів.

5.2.Порядок переміщення туристами валюти і валютних цінностей.
Поняття валюти та валютних цінностей. Порядок переміщення через митний кордон національної валюти і валюти інших країн. Порядок вивезення/ввезення валютних цінностей.

5.3.Порядок проходження митного контролю туристами.Таможенные платежі.
Поняття митного контроля.Формы митного контролю, що застосовуються в роботі з туристами. Загальний порядок проходження митного контролю. Документи, необхідні при проходженні митного контролю.
Місця митного оформлення і контроля.Типовая схема переміщення туристів через зону митного контролю при в'їзді. Типова схема переміщення туристів через зону митного контролю при виїзді.
Поняття митних платежів.
Умови переміщення товарів туристами без сплати митних платежів. Визначення призначення переміщуваних туристами товаров.Основные критерії. Товари, не призначені для виробничої і комерційної діяльності. Тимчасове ввезення/вивезення товарів туристами.
Поняття супроводжуваного і несупроводжуваного багажу, що перевозиться туристами.
Митна вартість товарів як основа обчислення і сплати митних платежів. Алгоритми обчислення митних зборів на товари, що перевозяться туристами.

5.4.Ответственность туристів за порушення митних правил.
Види правопорушень під час переміщення туристів через митний кордон.
Незаконне переміщення через митний кордон окремих товарів, валюти та валютних цінностей. Розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон РФ. Порушення паспортно-візового режиму. Відповідальність туристів за порушення митних правил.

Література


1. Азар Ст., Туманів С. Економіка туристичного ринку.- М.: ИПКгосслужбы, 1998.
2. Балабанов В., Балабанов А. Зовнішньоекономічні зв'язки.- М: Фінанси і статистика, 1998.
3. Балабанов В., Балабанов А. Економіка туризму.- М: Фінанси і статистика, 1999.
4. Биржаков М. Введення в туризм.- Спб.: Видавництво торговий дім «Герда»,1999.
5. Бургонова Р., Каморджанова Н. Бухгалтерський облік і звітність в туризмі.- М.: «НОЛИДЖ», 1998.
6. Волошин Н. Правове регулювання туристської діяльності.- М: Фінанси і статистика, 1998.
7. Готельний і туристичний бізнес: Підручник ( Під ред. А.Чудновского.- М.:»ТАНДЕМ», 1998
8. Гуляєв Ст. Туристські перевезення.- М: Фінанси і статистика, 1998.
9. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності.- М.: Нолидж, 1996.
10. Демченко О.В. Маркетинг туристичних послуг. Мінськ.:1996
11. Джеффріс П. Роль маркетингу в туризмі, доповідь на сесії СОТ, 1991//Вісник СОТ, 1992
12. Дурович А.,Копанев А. Маркетинг у туризмі.- Мінськ, Экономпресс, 1998.
13. Зорін В. В., Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму: Довідник.- М.: Фіс, 2000.
14. Іваненко А.С. Околиці Тюмені.- Тюмень.:Слово,1998
15. Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: організація діяльності: Підручник.- М.: Фіс, 2000.
16. Ісмаєв Д.К. Основи стратегії і планування маркетингу в індустрії туризму.- М.: Промінь, 1994.
17. Ісмаєв Д.К. Робота туристичної фірми по організації закордонних поїздок М.: Промінь, 1996
18. Ісмаєв Д.К. Ціни на окремі туристичні послуги та умови продажу групових турів за кордоном.- М.: 1990.
19. Квартальнов Ст. Іноземний туризм.- М.: Фінанси статистика, 1999.
20. Квартальнов Ст., Романів А.с Міжнародний туризм.- М.: Радянський спорт, 1998.
21. Квартальнов В.А. Іноземний туризм.- М.: Фіс,1999.
22. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник.- М.:Фіс, 2000.
23. Кирилов А.Є., Волкова Л.О. Маркетинг в туризмі в туризмі.-С-Пб.: Вид-во Санкт-Петербурзького університету, 1996
24. Козирєв Ст. Туристська рента: Метод. Рекомендації.- М: Фінанси і статистика, 1998.
25. Козирєва Т.В., Родигин Л.А. Комп'ютерна міні-бухгалтерія в туристській фірмі: навч. посіб.- М.: Фіс,1999.
26. Котлер Ф. Маркетинг.Гостеприимство.Туризм.( Пер. з англ.-М: ЮНИТИ,1998
27. Крістофер Егертон Томас Ресторанний бізнес ( Пров. з англ.- М.:РосКонсульт, 1999.
28. Ліпєц Ю. Географія світового господарства - М:ВЛАДОС,1999
29. Маркетинг в туризмі/Упоряд. Ю.Н.Борисова, Н.И.Гаранин, Ю.В.Забаев, А.И.Сеселкин.М.:Рос. Міжн. Академія туризму, 1996
30. Міжнародний туризм: правові акти / Упоряд. Волошин М.І. - М.: Фіс,2000.
31. Методика обчислення собівартості турпродукту: нові документи і коментарі ( Під ред. Шпилько С. - М.: «Статус - Кво 97»,1999
32. Мітченко Е. Від Тюмені до Тобольська.- Тюмень,1967
33. Моїсеєва Н.К. Стратегічне управління туристської фірмою: Підручник.- М.: Фіс, 2001.
34. Моргунов Б. Туризм.-М.:Просвещение,1978
35. Немоляєва М., Ходорків Л. Міжнародний туризм: вчора, сьогодні, завтра.- М: Міжнародні відносини, 1985.
36. Озеров А.Бухгалтерский облік та оподаткування в туристичних фірмах.-М.: ФБК-Прес,1997
37. Основи управління в індустрії гостинності.- М.: Аспект-прес, 1995.
38. Відпочинок та туризм в Тюменській області: Інформаційний довідник.- Тюмень, ГУП «ТІД»,2000.
39. Папирян Р. Міжнародні економічні відносини: Економіка туризму.- М:Фінанси і статистика, 1998
40. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: маркетинг в туризмі.- М.: Фіс, 2000
41. Парций Я.Е. Науково-практичний коментар закону про основи туристичної діяльності в Російській Федерації.- М.: Фонд «Правова культура», 1998.
42. Попадейкин В.І., Струков В.В. Золоте кільце.- М.: Ф і З, 1985.
43. Пузакова О.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес.- М.: Експертне бюро, 1997.
44. Сенін В.С. Введення у туризм.- М.: 1993
45. Сенін В.С Організація міжнародного туризму.- М.: Фіс, 1999.
46. Сенін В.С Організація міжнародного туризму: Підручник.- М.: Фіс, 2000.
47. Соболєва Е.А.,Соболєв І.І. фінансово-економічний аналіз діяльності туристської фірми: Навчально-методичний посібник.- М.: Фіс, 2000.
48. Соловйов Б.П. Менеджмент гостинності.- М.: Ф і З, 1998.
49. Туризм: нормативні правові акти/ Упоряд Волошин М.І. - М.: Ф і З,1998.
50. Туризм: нормативні правові акти: Збірник актів / Упорядник Н.И.Волошин.- М.: Фіс,1998
51. Туристичні маршрути / Упорядник В.С.Волков.- М.: Профиздат, 1985.
52. Уокер Д. Введення в гостинність : Підручник/ Пер. з англ.- М: ЮНИТИ, 1999.
53. Федеральна програма розвитку туризму в Росії.- М.: 1996.
54. Харріс Р., Кац К. Стимулювання міжнародного туризму в ХХІ столітті: Пров. з англ.- М.: Фіс, 2000
55. Чеботар Ю.М. Туристичний бізнес.- М.: Світ ділової книги, 1997.
56. Економіка, організація і планування невиробничої сфери.- М.: МГУ,1987.
Періодичні видання: Туризм і освіта. Туринфо.Туризм і відпочинок. Вояж і отдых.Туристкие фірми. Туристський бизнес.Туризм: Практика, Проблеми, Перспективи. Статистика в туризмі Готель.
Ресторанні відомості. Вітрина. Ресторанний бизнес.Бахус. Дозвілля.

Контрольні питання до іспиту (заліку)

1. Основні суб'єкти туристичного ринку.
2. Правове регулювання взаємодії суб'єктів туристичного ринку. Турист - туристська фірма.
3. Правове регулювання взаємодії суб'єктів туристичного ринку. Турист - держава.
4. Правове регулювання взаємодії суб'єктів туристичного ринку. Туристська фірма - держава.
5. Роль державного регулювання в туризмі.
6. Зарубіжний досвід правового регулювання в туризмі.
7. Діяльність СОТ щодо регулювання в туризмі.
8. Взаємозв'язок туристських формальностей і підвищення безпеки подорожей.
9. Регулювання в туризмі в країнах СНД.
10. Ліцензування в туризмі.
11. Діяльність міжнародних організацій щодо спрощення митних формальностей.
12. Поняття туристських формальностей. Основні класифікації.
13. Економічна основа та роль спрощення туристських формальностей.
14. Паспортні формальності. Порядок оформлення та використання загальногромадянського закордонного паспорта.
15. Особливості оформлення загальногромадянського закордонного паспорта для окремих категорій громадян.
16. Візові правила в'їзду/виїзду туристів. Види віз.
17. Додаткові вимоги до в'їзду туристів в країни Європи.
18. Порядок виїзду за кордон РФ дітей, які не досягли повнолітнього віку.
19. Безвізовий порядок в'їзду російських туристів. Приклади країн.
20. Спрощений візовий порядок в'їзду. Приклади країн.
21. Досвід Європи у створенні єдиного туристського простору. Шенгенська угода.
22. Митні формальності.

© Тюменський державний університет, 2001.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.