Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

УКООПСПІЛКА
Львівська комерційна академія
Факультет менеджменту
Кафедра менеджменту

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Перший проректор ЛКА
 доц. Куцик П.О.
1.09.2009 р.

Навчальна програма дисципліни

"Соціологія ринку"

для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"


Укладач: Миронов Ю.Б., старший викладач кафедри менеджменту
Львів - 2009


Навчальна програма розглянута на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 12 від 1 липня 2009 р.

Затверджено Вченою радою факультету менеджменту, протокол № 9 від 1.07.2009 р.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Соціологія ринку - це галузь соціологічного знання, предметом якої є дослідження відносно самостійних, специфічних підсистем суспільного цілого і соціальних процесів в умовах ринку. Місце соціології ринку в структурі науки соціології належить її "середньому" рівню поряд із кількома десятками спеціальних соціологічних теорій, таких як соціологія економіки, соціологія менеджменту, соціологія праці, соціальна психологія, соціологія управління тощо.

Вивчення майбутніми менеджерами даного курсу спрямоване на формування у них знань соціологічних проблем ринкової економіки та особливостей соціології малих груп як об'єктів управління.

Методика вивчення курсу базується на єдності проблемних лекцій, семінарських занять, групових та індивідуальних ситуацій, самостійної роботи студентів та заліку, як підсумкового контролю.

Мета викладання - озброїти майбутніх бакалаврів - менеджерів комплексними знаннями в галузі теорії і практики соціології ринку, дати повну уяву про закордонний і вітчизняний досвід у цій галузі, навчити методиці соціологічних досліджень, необхідній в управлінні трудовим колективом підприємства.

Головні завдання курсу:

- оволодіння знаннями з теорії та практики досліджень в галузі соціології ринку;
- засвоєння ролі соціологічних знань в системі підготовки бакалавра - менеджера;
- розвиток вмінь із застосування сучасних методик соціологічних досліджень в управлінській діяльності;
- вияв і розвиток здібностей до самостійної роботи над курсом "Соціологія ринку" та науково-дослідницької діяльності.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- суть ринку як явища і процесу;
- соціальні механізми розвитку суспільства в умовах ринку;
- суть змін в соціально-класовій структурі суспільства в умовах перехідної економіки;
- соціальні інтереси і потреби працедавців, найманих працівників і споживачів;
- роль держави в задоволенні соціальних потреб громадян;
- соціальні проблеми підприємництва та управління ними малими групами тощо;

вміти:

- використовувати набуті знання при прийнятті управлінських рішень;
- зважувати соціальні наслідки прийнятих управлінських рішень;
- допомагати кращій соціальній адаптації працівників до умов ринкового господарювання.

Перелік забезпечуючих дисциплін:

- вступ до фаху; соціологія; економічна теорія; макроекономіка.

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Соціологія ринку як складова загальної соціології

Поняття соціології. Історія розвитку соціологічної думки.

Структура та специфіка соціології як науки. Теоретична соціологія. Спеціальні соціологічні теорії. Емпіричне соціологічне дослідження.

Соціологія ринку. Місце соціології ринку в загальній соціологічній науці. Об'єкт та предмет соціології ринку. Категорії соціології ринку. Закони соціології ринку. Закон розподілу праці. Закон зміни праці. Закон конкуренції. Методи соціології ринку. Проблемний метод. Структурний метод. Інституціональний метод. Технологічний метод.

Суть та функції ринку. Класифікація ринків. Поняття ринкової інфраструктури. Торгові доми. Біржі. Ярмарки.

Тема 2. Передумови становлення і розвитку соціології ринку

Періоди розвитку соціології ринку. Донауковий етап. Науковий етап. Класичний період. Сучасний період.

Соціологія ринку в колишньому СРСР. Теорія трудового колективу.

Становлення і розвиток соціології ринку в Україні. Протосоціологія. Академічна соціологія. Погляди Івана Франка та Михайла Тугана-Барановського. Сучасний етап в українській соціології ринку.

Тема 3. Методологія соціологічного ринкового дослідження

Суть соціологічного ринкового дослідження . Типи соціологічного ринкового дослідження. Етапи соціологічного ринкового дослідження.

Теоретична підготовка дослідницької програми. Гіпотеза. Постановка цілей дослідження.

Методи збору інформації. Опитування. Спостереження. Експеримент. Імітаційне моделювання. Метод експертних оцінок. Метод фокус-групи.

Система аналізу інформації, зібраної в результаті дослідження. Кількісні методи. Якісні методи. Екстраполяція тренда. Регресивний аналіз. Дисперсійний аналіз. Варіаційний аналіз. Дискримінантний аналіз. Факторний аналіз. Кластерний аналіз. Багатовимірне шкалювання. метод мозкового штурму. Метод Дельфи. Метод Бренстормінг. Метод Гордона. Метод групової дискусії. Синектика.

Способи представлення результатів соціологічного ринкового дослідження. Текстовий спосіб. Табличний спосіб. Графічний спосіб. Аналітичний спосіб.

Тема 4. Економіка як соціальна система

Проблеми взаємодії економіки та суспільства. Модель кругообігу. Системно-теоретичний підхід до дослідження економіки.

Відмітні ознаки зародження сучасної економічної системи. Відносна автономія економіки.

Проблема гармонійного співвідношення економіки та суспільства. Принцип індивідуалізму. Принцип солідарності. Теорія дії. Системно-теоретичний підхід.

Тема 5. Держава в соціальному ринковому господарстві

Суть та необхідність державного регулювання економіки (ДРЕ). Об'єкти та суб'єкти ДРЕ. Функції держави в ринковій економіці. Вади державного регулювання економіки.

Методи державного регулювання економіки. Економічні методи. Грошово-кредитна політика. Мінімальна норма банківських резервів. Облікова ставка НБУ. Операції з ОВДП. Фіскальна політика. Зовнішньоекономічна політика. Адміністративні методи. Ліцензії. Квоти. Санкції. Стандарти. Державне ціноутворення. Державне планування. Державне замовлення. Пропагандистські методи.

Тема 6. Соціально-економічна структура суспільства в умовах ринку

Соціальні спільноти. Соціальні множини. Соціальні категорії. Система стратифікаційних показників. Соціальні статуси.

Соціально-економічні групи. Традиційні групи. Нові групи. Домінуючі групи. Маргінальні групи. Проблемні групи. Закриті, відкриті та перехідні групи. Територіальні спільноти.

Економічні класи. Вищий клас. Середній клас. Нижчий клас. Ознаки середнього класу. Страти.

Тема 7. Людина як суб'єкт соціально-економічного життя

Людина як жива біопсихосоціальна багаторівнева система. Підходи до розуміння сутності людини. Біологізаторська та соціологізаторська концепції.

Потреби людини. Класифікація потреб. Ієрархія потреб А.Маслоу. Закон зростання потреб.

Блага та їх корисність. Гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Раціональний споживач. Бюджет споживача. Бюджетні лінії. Криві байдужості. Закономірності економічної поведінки людини як споживача

Тема 8. Підприємництво як соціально-економічне явище

Виникнення і розвиток підприємництва. Підприємці. Сутнісні характеристики феномену підприємництва. Бізнес та підприємництво. Модель функціонування підприємництва. Функції підприємництва.

Управління підприємництвом. Фактори соціопсихологічного регулювання підприємництва.

Тема 9. Малий бізнес в ринковій економіці

Малий бізнес. Малі підприємства. Критерії належності господарюючих суб"єктів до підприємств малого бізнесу.

Етапи розвитку малого бізнесу в Україні. Початковий етап. Перший етап. Другий етап.

Правове забезпечення розвитку малого підприємництва. Закони України "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про селянське (фермерське) господарство", "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державну підтримку малого підприємництва".

Альтернативні моделі оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Фіксований податок. Єдиний податок.

Тема 10. Соціологічний аналіз ринку праці

Ринок праці. Елементи ринку праці. Функції ринку праці. Кон'юнктура ринку. Попит та пропозиція на ринку праці.

Структура ринку праці. Зовнішній ринок. Внутрішній ринок. Відкритий ринок. Прихований ринок. Сегментація ринку праці.

Теоретичні основи аналізу ринку праці. Неокласична концепція. Кейнсіанство. Монетаризм. Інституціональна концепція. Теорія марксизму.

Моделі ринку праці. Японська модель. Американська модель. Шведська модель. Українська модель.

Тема 11. Зайнятість і безробіття як соціальні категорії

Зайнятість. Повна зайнятість. Неповна зайнятість. Первинна і вторинна зайнятість. Легальна, нелегальна та незаконна зайнятість.

Способи регулювання зайнятості на ринку праці. Активна політика. Громадські роботи. Профорієнтація. Підвищення кваліфікації. Самозайнятість. Пасивна політика.

Безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Природний рівень безробіття. Рівень безробіття. Закон Оукена. Взаємозв'язок безробіття та інфляції. Крива Філліпса.

Тема 12. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

Соціальна сфера. Соціальна політика. Об'єкти соціальної політики. Суб'єкти соціальної політики. Завдання та принципи соціальної політики.

Моделі соціальної політики. Американська модель. Шведська модель. Німецька модель. Англосаксонська модель. Японська модель.

Соціальна політика в Україні. Соціальні амортизатори. Соціальні стандарти. Соціальні норми. Соціальні амортизатори. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум. Соціальна база ринкового реформування.

Соціальний захист населення. Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальні послуги. Соціальний захист в Україні.

Соціальне страхування. Соціальні допомоги. Соціальні гарантії. Пенсійне забезпечення. Допомога при народженні дитини. Допомога при похованні. Пільги та субсидії. Державна цінова політика як інструмент соціального захисту

Тема 13. Соціальна мобільність населення в умовах ринку

Соціально-економічна мобільність. Соціально-трудова мобільність. Форми соціальної мобільності населення.

Міграція населення. Причини міграції. Наслідки міграції.

Міжнародна трудова міграція. Еміграція. Імміграція. Причини міжнародної трудової міграції. Основні регіони тяжіння мігрантів. Наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП).

Тема 14. Економічна культура

Сутність економічної культури. Функції економічної культури. Комунікативна функція. Нормативно-регулювальна функція. Інноваційна функція. Інтеграційна функція.

Складові економічної культури. Економічні цінності. Економічні ідеали. Економічні норми. Економічні стереотипи. Економічна міфологема

Типи економічних культур. Патерналістська культура. Ринкова культура.

Українська економічна культура.

Тема 15. Соціологія науково-технічного прогресу та економічного зростання

Науково-технічний прогрес (НТП). Техніка. Економічний прогрес. Критерії науково-технічного прогресу.

Економічне зростання. Фактори економічного зростання. Продуктивність праці. Фізичний капітал. Людський капітал. Земля. Виробнича функція. Показники економічного зростання. Темп економічного зростання. Коефіцієнт зростання ВВП. Типи економічного зростання. Екстенсивний тип. Інтенсивний тип. Змішаний тип.

Державне регулювання економічного зростання. Політика вимушеного державного регулювання. Політика короткострокової стабілізації. Політика структурного балансування. Політика прискореної амортизації. Політика "економіки пропозиції".

Рекомендовані джерела

1. Адамчук В.В. и др. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 407 с.
2. Вебер М. Соціологія: Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. - К.: Основи, 1998. - 534 с.
3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2000. - 399 с.
4. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 244 с.
5. Єременко В.Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. - К.: МАУП, 1997. - 168 с.
6. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 288 с.
7. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч.посібник. - К.: Центр навч. літератури, 2003. - 226 с.
8. Лукашевич М. Соціологія економіки: Підручник для ВНЗ. - К.: Каравела, 2005. - 288 с.
9. Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 184 с.
10. Пилипенко В.Е. и др. Экономическая социлогия: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2002. - 296 с.
11. Социология труда / Под ред. В.П. Махнарылова. - К.: Технік, 1981. - 240 с.
12. Танчин І. Соціологія: Навч. посібник. - Львів: УАД, 2005. - 360 с.
13. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посібник. - Тернопіль: Астон, 2001. - 346 с.
14. Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – 226 с.
15. Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда: Теория и государственная политика / Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 800 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.