Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| стор.1 | стор.2 | стор.3 | стор.4 |

СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ

СИТУАЦІЙНІ ТА АНАЛІТИЧНО-РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ (БЛОК В)

Практичне завдання 1

Вкажіть у 1-й колонці таблиці 5 типів економічних систем. Визначте ознаки, переваги та недоліки економічних систем та заповніть таблицю 1.

Таблиця 1

Характеристика економічних систем

Тип економічної системи Головні ознаки Переваги Недоліки
       

Практичне завдання 2

1. Ознайомтесь з таблицею 2 та ідентифікуйте ознаку з найбільш відповідним типом суспільства.
2. Вкажіть, до якого типу суспільства належать ознаки.

Таблиця 2

Типи суспільств та їх ознаки

Ознака Традиційне Індустріальне Постіндуст-ріальне
1 Основна стаття експорту – природні ресурси, продукція тваринництва, рослинництва      
2 Поширення конвейєра      
3 Механізація виробничих процесів      
4 Укрупнення виробництв до гігантських розмірів      
5 Найголовніша проблема - забезпечити населення продовольством      
6 Використання ресурсозаощаджуючих технологій      
7 Основний спосіб передачі інформації - усне мовлення      
8 Автоматизація виробництва      
9 Невисокий рівень життя      
10 Масове поширення комп'ютерів      
11 Панування станової ієрархії      
12 Домінування аграрного укладу      
13 Основна сфера економічної діяльності - сфера послуг      
14 Гроші - головна цінність      
15 Знання, інформація - головна цінність      
16 Наука - безпосередня продуктивна сила      

Практичне завдання 3

1. Назвіть соціально-класові утворення, що виникають у сучасному
українському суспільстві.

2. Виділіть їх найбільш характерні риси й особливості.

3. Покажіть причини протиріч між різними соціально-класовими утвореннями. Відповідь аргументуйте.

4. Спрогнозуйте тенденції розвитку нашого суспільства.
Складіть науковий звіт обсягом півсторінки.

Практичне завдання 4

Існують різні підходи до класифікації сучасних економічних систем. За професором Гаврилишиним є 5 типів систем. Ознайомтеся з таблицею 3 й виділіть у ній основні ознаки різних типів систем за відповідними колонками.

Таблиця 3

Основні ознаки різних типів систем

Основні ознакиТипи систем
система вільного під-приємництва (капіталізму) система узгодженого вільного під-приємництва адміністрати-вно-командна системасистема розподільчого соціалізму система ринкового соціалізму
1.Головний мотив, або причини дій Максимум прибутку        
2.Характе-ристика власності     Державний    
3.Характе-ристика ринку   Вільний      
4.Роль уряду      

Протистояти несправедливій системі при розподілі

 
5.Першо-причина, головна мета        Соціополітична економічна демократія через самоуправління

Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономір­ності або тенденції ви помітили?

Практичне завдання 5

Побудуйте та заповніть схему "Етапи соціологічного ринкового дослідження" (рис.1).

Основні етапи соціологічного ринкового дослідження
Рис. 1. Основні етапи соціологічного ринкового дослідження

Складіть програму соціологічного дослідження. Проблема, яка вимагає вивчення, - "Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я населення".

Практичне завдання 6

1. Ознайомтеся з таблицею 4 для збирання та аналізу соціологічної інформації.
2. Випишіть із поданого переліку п’ять найбільш змістовних запитань.
3. Відповідайте "так" або "ні" на поставлені питання:
4. Складіть науковий звіт обсягом 1 стор.

Таблиця 4

Збирання та аналіз соціологічної інформації

 № Питання  так     ні  
1 Респондентами називають фахівців у якійсь галузі    
2 Соціологічне опитування починається зі знайомства з аудиторією    
3 Аналіз документів буває включеним і невключеним    
4 Опитування буває контрольованим і неконтрольованим    
5 Соціометричне опитування буває польовим і лабораторним    
6 Вибіркова сукупність завжди більша генеральної    
7 Генеральна сукупність - різновид суцільно­го опитування    
8 Відкриті питання легше обробляти на комп'ютері, ніж закриті    
9 Те ж саме питання можна зробити відкритим і закритим    
10 Кінцева мета соціологічного дослідження – рекомендації    
11 Соціальний експеримент починається зі складання "опитувальника"    
12 Соціологічне дослідження починається з розробки програми    
13 Спостереження буває паралельне й послідовне    

Практичне завдання 7
Анкетне соціологічне опитування

Ознайомтеся з анкетою "Соціальний портрет студента ВНЗ".
Самостійно розробіть власну анке­ту, попередньо визначивши об'єкт дослідження й сформулювавши тему в межах однієї з галузей соціології.

Порівняйте дві анкети:

- попередня обробка результатів (виключення з подальшої об­робки й аналізу "нульових" або близьких до них значень в змістовних запитаннях);
- кількісний й якісний аналіз соціологічної інформації (виявлення тенденцій у розвитку структурних компонентів досліджуваного об'єкта, пріоритетних компонентів, їх ранжування, шкалювання);
- наукова інтерпретація соціологічної інформації (збіг - розбіжність із загальноприйнятими поглядами на об'єкт до­слідження, виявлення нових сторін в об'єкті, підтвердження - не підтвердження досліджуваних гіпотез, встановлення причинно-наслідкових зв'язків об'єкта з існуючими умовами й факторами зовнішнього середовища, виявлення тенденцій у якісному розвитку суспільства);
- узагальнення результатів досліджень (формулювання висновків і практичних рекомендацій).

Проаналізуйте й сформулюйте висновок відповідно до теми анкети.

Анкета "Соціальний портрет студента вищого навчального закладу"

1. Що більшою мірою вплинуло на Ваш вибір ВНЗ і спеціальності:

- подобається спеціальність;
- гарні перспективи мати постійну й надійну роботу;
- гарні перспективи зробити кар'єру;
- власні здібності;
- батьки;
- приклад друзів;
- неможливість вступити в інший ВНЗ або на інший факультет;
- легко вчитись;
- було однаково.

2. Із чим були пов'язані Ваші очікування? ____________

3. Якою мірою очікування виправдалися:

- повністю;
- великою мірою;
- наполовину;
- дуже мало;
- не виправдалися;
- не знаю.

4. Вища освіта дозволить Вам ______________.

5. Скільки часу (у годинах) у середньому Ви витрачаєте в день на:

- заняття в академії;
- самостійну роботу (роботу з конспектами, підготовку рефера­тів, доповідей);
- самоосвіту (спецкурси, виконання робіт понад необхідний мі­німум);
- підготовчі роботи (пошук літератури, консультації);
- дорогу в академії;
- роботу в академії (у деканаті, на кафедрі, у лабораторії і т. д.);
- роботу за межами академії.

6. Звідки ви одержуєте гроші на навчання:

- від батьків;
- від чоловіка (дружини);
- працюю під час канікул;
- працюю під час навчання;
- одержую стипендію.

7. Якщо ви працюєте, то якою мірою ваша робота пов'язана з май­бутньою спеціальністю:

- тісно пов'язана;
- певною мірою пов'язана;
- слабко пов'язана;
- не пов'язана.

8. Наскільки тісно (у відсотках від 100) ви спілкуєтеся зі студентами:

- своєї групи;
- потоку;
- факультету;
- академії.

9. Що необхідно змінити для поліпшення вашої власної ситуації з навчанням:

Таблиця 5

Пропозиції покращення навчання
Пропозиції Бали
не важливо…дуже важливо
0 1 2 3 4 5
1

Змінити організацію навчання: - розклад - обов'язкову присутність на заняттях - режим занять (початок, тривалість пар, кількість пар у день)

 
2 Підсилити зв'язок з практикою  
3 Зменшити розмір груп  
4 Змінити навчальний план  
5 Збільшити розмір стипендії  
6 Забезпечити працевлаштування після закін­чення ВНЗ  
7 Покращити якісний склад викладачів  
8 Підсилити увагу до студентів з боку викла­дачів і деканату  
9 Забезпечити гуртожитком  
10 Інше  

10. Як часто ви берете участь у діяльності вузівських громад­ських організацій, студентському науковому гуртку, концертах, спортивних заходах?

- часто;
- іноді;
- ніколи, але планую;
- ніколи, й не планую.

11.Скільки вам років___

12.Вкажіть вашу стать___

13.Родинний стан___

14.Чи є у вас діти___

15.На якому факультеті ви вчитесь_______

16. На якому курсі ви вчитесь___

Дякую!

Практичне завдання 8

1. Заповніть "піраміду потреб Маслоу" та поясність теорію потреб А. Маслоу.

Піраміда потреб Маслоу
Рис. 2. "Піраміда потреб Маслоу"

2. У чому полягає суть "закону зростання потреб"?
3. Які соціальні потреби виникають у людини та які існують способи їх задоволення?

Аналітично-розрахункове завдання 9

1. Поясність закон спадної граничної корисності та його вплив на економічну поведінку споживача.
2. Розв’яжіть задачу. Ринкова ціна 1 од. товару А – 1 грн., 1 од. товару Б – 2 грн. Споживач  витрачає на ці товари 22 грн. на місяць. Який з наборів товарів, наведених у таблиці, і чому вибере раціональний споживач, якщо кожен з наборів забезпечує йому однакову корисність?

Таблиця 6

Пропоновані набори товарів

Набір Товар А, одиниць Товар Б, одиниць
А 12 4
Б 8 6
В 6 8
Г 5 11
Д 4 13

Практичне завдання 10

1. Ознайомтеся з таблицею та ідентифікуйте вид поведінки з найбільш відповідною соціальною дією.
2. Вкажіть, до якого типу соціальної дії належить кожен вид пове­дінки, аргументуйте свою відповідь.

Таблиця 7

Поведінка й місце індивіда у системі соціальних зв'язків
Вид поведінки

Тип соціальної дії

цілераціо-нальнаціннісно-раціональна тради­ційна

ефек­тивна

1

Вітаючись, чоловіки потискують один одному руки

       
2 Молодий фахівець шукає роботу        
3 Подружня пара голосно з'ясовує стосунки        
4 Виконуючи наказ командира, сол­дат ризикує життям        
5 Учень готує домашнє завдання        

6

На день народження друзі прихо­дять із подарунками        
7

У відповідь на критику керівництва підлеглий пише заяву про звільнення

       
8

Щоб не підвести колектив, праців­ник бере завдання додому

       

Практичне завдання 11
Вивчення моделі соціально-економічної поведінки людини

1. Охарактеризуйте систему цінностей сучасної людини, виділіть в ній соціальні й економічні компоненти, покажіть їх співвідношення. Використайте для цього методи збирання інформації за своїм вибором (ана­ліз документів, опитування, спостереження). Аргументуйте відповіді.
2. Обґрунтуйте узагальнену модель соціально-економічної поведінки особистості.
3. Обґрунтуйте пропозиції зі створення ефективного механізму регу­лювання поведінки людини в економічній сфері.
4. Обґрунтуйте об'єктивну необхідність синтезу соціологічної й еконо­мічної теорій.
5. Порівняйте економічні концепції Е.Дюркгейма й М.Вебера, Т.Парсонса,  Н.Смелзера.
6. Дайте об'єктивний аналіз соціологічного аспекту економічної  концепції К. Маркса.
7. Виділіть соціальні аспекти ринкового регулювання економіки.
8. Поясніть, чому економічна соціологія є методологічною основою соціальної політики держави?
9. Використовуючи результати свого власного соціологічного дослід­ження, спираючись на знання наукових концепцій економічної соціології, напишіть твор­че есе на тему: "Життєві цінності й економічна поведінка людини". У ньому намагайтеся відповісти на питання:

- Як пов'язані економічна свідомість й економічна поведінка?
- Як вибудовуються пріоритети жит­тєвих цінностей сучасної людини?
- Чим відрізняються життєві цінності молоді та людей старших поколінь?
- Як можна описати модель соціально-економічної поведінки сучасної людини?
- Які існують важелі впливу на неї?
- Який механізм регуляції соціально-економічної поведінки буде найбільш ефективним у сучасних умовах?
- Чи погоджуються уявлення про моделі поведінки з уявленнями про моделі нашого суспільства на шляхах його розвитку в найближчі 5 - 10 років?

Практичне завдання 12
Вивчення соціального портрета сучасної особистості

Сформуйте соціальні характеристики особистості:

- за допомогою епітетів складіть соціальний портрет свого ро­весника;
- ви знаєте про соціальні очікування батьків, родичів, виклада­чів, друзів, соціальної спільноти в цілому щодо вашої поведін­ки, вашої спрямованості? Охарактеризуйте їх;
- порівняйте соціальні очікування із соціальним портретом сво­го ровесника. Чи є розбіжності? Ваші пропозиції щодо їх змен­шення;
- якою, на вашу думку, є модальна (типова) особистість україн­ця? Охарактеризуйте її;
- формування особистості більшою мірою залежить від природ­них факторів чи середовища? Наведіть переконливі приклади;
- індивідуальністю можна стати, якщо ________________.

Практичне завдання 13
Особистість у системі соціальних зв'язків

1. Обґрунтуйте сутність основних термінів та понять.
2. Вкажіть, до якого поняття відноситься визначення (таблиця 8).

Таблиця 8

Соціальні статуси та їх характеристика
Поняття Визначення
1 Статус   Статус, у якому людина народжується або який призначається їй з часом
2 Роль   Соціальне положення людини в суспільстві
3 Головний статус   Розбіжність рангів статусів або протиріччя між правами й обов'язками
4 Соціальний статус   Сукупність всіх статусів даної людини
5 Особистісний статус   Положення людини, яке вона автоматично за­ймає як представник великої соціальної групи
6 Приписаний статус   Місце статусу в ієрархії
7 Досягнутий статус   Найбільш характерний для індивіда статус, за яким його виділяють оточуючі або з яким вони ототожнюють його
8 Статусний набір   Положення, яке людина займає в малій або пер­винній групі залежно від того, як вона оцінюєть­ся за своїми індивідуальними якостями
9 Розбіжність статусів   Статус, який людина одержує завдяки власним зусиллями, бажанню, вільному вибору або завдяки удачі й везінню
10 Ранг   Динамічна характеристика статусу

Практичне завдання 14

1. Ознайомтеся з таблицею та ідентифікуйте себе з найбільш відповідною соціальною спільнотою.
2. Визначте, з якими з перерахованих спільнот ви почуваєте найбільшу близькість?
3. Про кого ви могли б сказати, що "це ми"?
4. Заповніть таблицю 9, вказуючи як Ви ототожнюєте себе: часто, іноді, важко відповісти або практично ніколи.
5. Проаналізуйте дані та вкажіть які закономір­ності або тенденції Ви зауважили.

Таблиця 9

Позиціювання особистості в системі соціальних зв'язків
Види спільнот і Ваше ототожнення з:Часто ІнодіПрактично
ніколи
Важко
відповісти
Людьми моєї національності        
Громадянами СНД        
Однокласниками, одногрупниками        
Людьми мого покоління        
Жителями мого міста        
Всіма людьми на землі        
Однодумцями в політиці        
Однодумцями в релігії        
Своєю сім'єю, родичами        
Оптимістами        
Тими, хто сам вибудовує свою долю, кар'єру        
Тими, хто покладається на везіння        
Тими, хто не любить проявляти ініціативу        
Людьми з такими ж статками        
Не можу сказати "це - ми". Я - один        
Всього,  %        

Практичне завдання 15
Досягнення успіху у житті

1. Обгрунтуйте можливі шляхи й засоби до­сягнення життєвого успіху, виберіть найкращі для себе.
2. Визначте систему факторів, що забезпечують досягнення успіху у
житті, проранжуйте їх за значущістю.
3. Проранжуйте 6 "символів успіху": освіта, влада, дружні зв'язки,
гроші, житло в престижному районі, стабільна робота.
4. Використовуючи соціологічний підхід, складіть автобіографію.
5. Які зовнішні й внутрішні фактори дотепер визначали Ваш життєвий шлях?
6. Як Ви себе уявляєте у найближчі 5-10 років Вашого життя (суспільного,
особистого, кар'єри, взаємин з батьками, друзями...)?
7. Яким Ви уявляєте собі соціальну ринкову економіку на цьому відтинку часу?
8. Якою Ви б хотіли бачити економіку України? Що для цього потрібно?

| стор.1 | стор.2 | стор.3 | стор.4 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.