Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| стор.1 | стор.2 | стор.3 | стор.4 |

УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ

Методичні вказівки та завдання
до виконання контрольних робіт з курсу
для студентів заочної форми навчання
спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій"
Львів
Видавництво Львівської комерційної академії
2007

Укладачі: к.е.н., доц.  Сватюк О.Р., ас. Миронов Ю.Б., ас. Крива М.Р.

Рецензент: к.е.н., доц. Батьковець Г.А.

Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Хміль Ф.І.

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету менеджменту ЛКА
Протокол № 3 від 29.11.2006 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ "СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ"

В умовах ринкового господарювання суттєво зростає інтерес до теорії і практики соціального управління. Соціологія ринку за своїм місцем є специфічною сферою соціологічних знань, яка досліджує відносно самостійні підсистеми суспільного цілого і соціальні процеси в умовах ринку.

Соціологія ринку вивчає соціальні особливості формування ринку, економіки країни, взаємодію соціальних груп суспільства та окремих особистостей у трудовому колективі.

Соціологія ринку як навчальна дисципліна формує у студентів вищих навчальних закладів теоретичні знання із соціального управління ринковою економікою і практичні навички з соціальної поведінки в групах. Якість виконання роботи залежить від вміння студентів синтезувати знання з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, соціології та ін.

Студенти спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій" факультету заочної освіти згідно з робочим навчальним планом виконують письмову контрольну роботи з курсу "Соціологія ринку". Метою виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних знань в процесі вивчення курсу "Соціологія ринку" і оволодіння навичками їх застосування в практиці соціального управління в ринковій економіці.

Виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання є складовою частиною їхньої самостійної роботи над дисципліною. Студенти, виконуючи контрольну роботу, повинні продемонструвати вміння самостійно робити висновки на основі вивченої літератури та опрацьованого практичного матеріалу.

Зміст контрольної роботи полягає у виконанні теоретичного (блок А) і практичного (блок Б) питання та одного ситуаційного або аналітично-розрахункового завдання (блок В).

Студенти визначають варіанти контрольної роботи за двома останніми цифрами номера студентського квитка (залікової книжки) за таблицею, наведеною в Додатку А, де "а" - передостання цифра номера студентського квитка (залікової книжки) - вертикаль, а "б" - остання цифра студентського квитка (залікової книжки) - горизонталь. Перетин цих ліній визначає клітинку з варіантами завдань контрольної роботи.

На обкладинці контрольної роботи, наведеної в додатку Б, необхідно вказати номер залікової книжки (або студентського квитка). Контрольна робота без вказаного варіанта повертається студенту неперевіреною. Розкриваючи зміст питання, студент повинен повністю переписати його в зошит у вигляді заголовка. Відповіді на питання контрольної роботи повинні бути змістовними і логічними.

Обсяг контрольної роботи становить 12-18 сторінок учнівського зошита або 10-12 друкованих аркушів формату А4. Текст повинен бути написаний українською мовою, чітким, розбірливим почерком.

Студенти, які виконали контрольну роботу згідно з навчальним планом і методичними вказівками, повинні подати її на кафедру для перевірки в терміни, встановлені графіком навчального процесу, за адресою: 79011, м. Львів, вул. У Самчука, 9, кафедра менеджменту (428 каб.). З дня вказаного екзамену у групі прийом і рецензування контрольних робіт не проводиться, окрім повторних.

Умовою позитивної оцінки є самостійне, грамотне і чітке висвітлення всіх завдань контрольної роботи, використання основної і додаткової рекомендованої літератури та статистичного матеріалу. Залежно від якості виконання контрольної роботи і відповідності її вимогам даних методичних вказівок, в рецензії викладач робить позначку "зараховано" або "незараховано".

Контрольна робота з позначкою "незараховано" повертається студенту для доопрацювання і після доопрацювання здається на кафедру для повторного рецензування. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, повертається студенту без перевірки. Студенти, які не отримали позитивної оцінки за виконання контрольної роботи, до складання екзамену з курсу "Соціологія ринку" не допускаються.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ (БЛОК А)

1. Соціологія ринку як галузь соціального знання.
2. Місце соціології ринку серед навчальних дисциплін.
3. Зміст, об'єкт і предмет соціології ринку.
4. Категорії, закони та методи соціології ринку.
5. Сутність та етапи соціологічного ринкового дослідження.
6. Методи соціологічного ринкового дослідження.
7. Суть та функції ринку.
8. Ринок як явище та процес.
9. Класифікація ринків.
10. Поняття та значення ринкової інфраструктури.
11. Передумови становлення та розвитку соціології ринку.
12. Становлення та розвиток соціології ринку в Україні.
13. Проблеми взаємодії економіки та суспільства.
14. Характеристика типів економічних систем.
15. Ознаки зародження сучасної економічної системи.
16. Зростання ролі соціальної сфери економічної системи.
17. Протиріччя формування соціального ринкового господарства.
18. Сутність та досвід застосування соціального ринкового господарства.
19. Соціальна структура соціального ринкового господарства.
20. Особливості ринкових відносин в Україні.
21. Специфіка національної соціальної економіки.
22. Соціальні суперечності економічного реформування.
23. Громадська думка про стан та перспективи економічних реформ.
24. Соціальна напруженість та соціальний контроль в ринкових умовах.
25. Соціальні наслідки та перешкоди на шляху реформ в Україні.
26. Сутність та особливості підготовки реформ.
27. Особливості підготовки реформ освіти і медицини.
28. Реформування пенсійного забезпечення населення.
29. Суть та необхідність державного регулювання економіки.
30. Функції держави в ринковій економіці.
31. Методи державного регулювання економіки.
32. Визначення та диференціація господарських спільнот.
33. Соціально-економічні групи та їх типологія.
34. Соціальні класи в економічній сфері.
35. Роль та значення "середнього класу" в суспільстві.
36. Людина як жива біопсихосоціальна багаторівнева система.
37. Процес соціалізації особистості.
38. Потреби людини та їх класифікація. Закон зростання потреб.
39. Соціальні потреби населення та рівень їх доходів.
40. Закономірності соціально-економічної поведінки людини.
41. Поняття "соціального самопочуття населення".
42. Виникнення і розвиток підприємництва в Україні.
43. Сутнісні характеристики феномену підприємництва.
44. Соціально-економічні чинники розвитку підприємництва.
45. Законодавча захищеність підприємницької діяльності.
46. Вимоги до підприємця та його активність.
47. Роль та значення малого підприємництва.
48. Світовий досвід розвитку малого підприємництва.
49. Етапи розвитку малого бізнесу в Україні.
50. Правове забезпечення розвитку малого підприємництва.
51. Альтернативні моделі оподаткування суб’єктів малого бізнесу.
52. Програма заходів для розвитку малого бізнесу.
53. Трудові ресурси підприємства.
54. Організація як соціальне утворення.
55. Сфери розвитку людського потенціалу.
56. Задоволення соціальних потреб населення.
57. Соціально-трудові відносини на підприємстві.
58. Ринок праці, його елементи та функції.
59. Структура, типи, форми і сегменти ринку праці.
60. Теоретичні основи соціологічного аналізу ринку праці.
61. Якість трудового життя населення.
62. Політика держави щодо розвитку людського потенціалу.
63. Професія та її вплив на соціальний статус населення.
64. Професійно-кваліфікаційна структура суспільства.
65. Зміст та класифікація професійно-трудової діяльності.
66. Зайнятість та фактори впливу на соціологічне життя людини.
67. Значення зайнятості населення.
68. Види і форми зайнятості на ринку праці.
69. Соціальні показники і методика вимірювання рівня життя населення.
70. Соціально-економічні проблеми безробіття.
71. Соціологічний аналіз ситуації на ринку праці.
72. Основні чинники, що впливають на безробіття.
73. Напрями регулювання безробіття в Україні.
74. Сутність та завдання соціальної політики держави.
75. Моделі соціальної політики у розвинутих країнах світу.
76. Особливості соціальної політики України.
77. Сутність соціального захисту населення.
78. Законодавчий захист населення.
79. Сутність соціального страхування.
80. Сутність державних соціальних гарантій.
81. Державна цінова політика як інструмент соціального захисту.
82. Система пенсійного забезпечення населення України.
83. Соціальне регулювання в умовах ринку.
84. Соціальна спрямованість економічного зростання та її прогнозування.
85. Соціальне партнерство та його практика в Україні.
86. Соціально-економічна мобільність населення.
87. Моніторинг соціально-трудової сфери.
88. Міграція як вид соціально-трудової мобільності.
89. Міграційна політика держави та її принципи.
90. Зміст і причини міграції населення.
91. Причини та наслідки міжнародної трудової міграції.
92. Соціологічні служби управління трудовими колективами організацій.
93. Місце і функції соціологічних служб.
94. Соціологічні дослідження, що проводяться соціологічними службами.
95. Зміст роботи соціологічних служб.
96. Ринкова культура як соціальний інститут суспільства.
97. Функції та елементи ринкової культури.
98. Особливості формування і розвитку вітчизняної ринкової культури.
99. Поняття "громадянського суспільства".
100. Механізм функціонування соціального партнерства.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ (БЛОК Б)

1. Обґрунтуйте роль та значення науки "Соціологія ринку" в сучасних умовах. Яке практичне застосування може мати дана наука?
2. Охарактеризуйте прикладні цілі соціології ринку та особливості її становлення й розвитку в Україні.
3. Зробіть порівняльний аналіз розвитку соціологічних знань про економіку та визначте  взаємозв’язок соціології ринку з іншими науками.
4. Які проблеми соціально-економічного розвитку відчуває на сьогоднішній день Україна? Як, на Ваш погляд, їх можна вирішити?
5. Охарактеризуйте принципи соціальної ринкової економіки та визначте рівень їх дотримання в Україні на сучасному етапі.
6. Проаналізуйте проблеми та переваги соціальної ринкової економіки іноземних країн та України.
7. Обґрунтуйте доцільність та межі державного втручання в ринкові процеси.
8. Охарактеризуйте методи державного регулювання економіки. Які з них доцільно використовувати в Україні на сучасному етапі?
9. Оцініть місце тінізації економіки в контексті соціальної ринкової економіки та визначте її рівень в Україні.
10. Проаналізуйте фактори, що детермінують неофіційну господарську діяльність в Україні та запропонуйте шляхи їх усунення.
11. Оцініть соціально-економічну структуру населення України у контексті освітньо-професійного виміру  та перерахуйте фактори, що її обумовлюють.
12. Висвітліть особливості формування "середнього класу" в Україні.
13. Визначте головні мотиви соціально-економічної поведінки людини як споживача.
14. Охарактеризуйте головні соціальні потреби людей та вкажіть шляхи їх задоволення.
15. Охарактеризуйте еволюцію терміну "підприємництво". Чим відріз­няється сучасне поняття підприємництва від його трактування на по­чатку XVIII століття?
16. Як ви розумієте середовище підприємництва та із яких складових воно формується?
17. Визначте головні проблеми розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі. Як, на Ваш погляд, їх можна вирішити?
18. У чому проявляється роль підприємництва як каталізатора економічного розвитку?
19. Проаналізуйте соціально-економічну роль конкуренції та визначте засади рівності можливостей підприємств в соціально орієнтованій економіці.
20. Перерахуйте і проаналізуйте перешкоди реалізації конкурентної політики в Україні та шляхи їх усунення.
21. Проаналізуйте внутрішній вимір соціальної відповідальності підприємства у соціальній ринковій економіці.
22. Проаналізуйте зовнішній вимір соціальної відповідальності підприємства у соціальній ринковій економіці.
23. У чому недосконалість сучасного законодавства України з питань регулювання підприємництва? Що, на Ваш погляд, необхідно удосконалити і як саме?
24. Яку роль відіграє малий бізнес в економіці країни? Висвітліть головні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні та запропонуйте шляхи їх вирішення.
25. Проведіть аналіз правового забезпечення малого підприємництва в Україні, охарактеризуйте його недоліки та запропонуйте шляхи їх усунення.
26. Складіть соціально-психологічний портрет сучасного підприємця.
27. Підприємець майбутнього – які риси, на Вашу думку, будуть доміну­ючими?
28. Дві особи купують багатоквартирний будинок з метою його наступно­го перепродажу і наймають менеджера для управління будинком на той час, поки він не буде проданий. Чи є їхня діяльність підприєм­ництвом? Поясніть свою думку на основі законів України.
29. Громадянин Свиденко Ю.Д. відкрив продуктовий магазин в одному з кварталів м. Львова, причому такого ж профілю, як і в сусідньому кварталі міста. Чи вважаєте ви його діяльність підприємництвом? Обґрунтуйте свою думку на основі законів України.
30. Громадянин Андрійчук В.Г. тричі на рік використовує свій мікро­автобус для перевезення пасажирів з одного населеного пункту в інший. Чи вважається його діяльність підприємництвом?
31. Найсерйознішими перешкодами для започаткування власної справи вважають: відсутність початкового капіталу; нестабільне законодавст­во; великі податки; рекет; відсутність надійних партнерів; конкуренцію; бідність можливих покупців та інше. Оцініть їх з погляду значущості для підприємця (в процентному відношенні) і запропонуйте шляхи їх подолання.
32. Сформулюйте свою ідею підприємницької діяльності та оцініть її за критеріями: перспективність, потенційна цінність, реальність для вико­нання.
33. Розкрийте особливості державної політики підтримки та розвитку малого бізнесу в Україні на сучасному етапі та обґрунтуйте переваги спрощених систем оподаткування.
34. Визначте значення малих та середніх підприємств у соціальній ринковій економіці та проаналізуйте можливості підтримки малих та середніх підприємств в Україні.
35. Охарактеризуйте  механізм сприяння підприємницькій діяльності представників середнього класу та проведіть аналіз проблем становлення середнього класу в Україні.
36. Визначте головні проблеми ринку праці в Україні. Як, на Ваш погляд, їх можна вирішити?
37. Охарактеризуйте державні гарантії забезпечення зайнятості населення. Вкажіть інституції, які безпосередньо здійснюють функції забезпечення зайнятості.
38. Які заходи з вирішення проблем зайнятості та безробіття в Україні Ви можете запропонувати?
39. Визначте основні причини необхідності соціального захисту населення. Вкажіть закони України, постанови та інші нормативні документи, що забезпечують соціальний захист населення.
40. Як здійснюється соціальний захист населення в Україні? У чому його переваги та недоліки?
41. Запропонуйте заходи з удосконалення системи соціального захисту населення в Україні.
42. Охарактеризуйте сутність та наведіть показники соціальних гарантій і пільг в Україні на сучасному етапі.
43. Опишіть основні тенденції міграційних процесів у сучасній Україні на основі даних Статистичного щорічника. У чому переваги та недоліки міграції населення?
44. Поясніть поняття "міжнародна трудова міграція". Як, на Вашу думку, можна вирішити проблеми трудової міграції в Україні?
45. Охарактеризуйте роль податків у соціально-економічному розвитку країни та можливі шляхи вирішення проблеми нерівності у доходах.
46. Дайте характеристику соціального партнерства та вкажіть етапи його розвитку в Україні.
47. Розкрийте необхідність і сутність роботи соціальних працівників. У чому недоліки роботи соціальних служб в Україні та як, на Ваш погляд, їх можна усунути?
48. Опишіть методи соціологічних досліджень. Наведіть приклади конкретних ситуацій, в яких доцільно використовувати кожен окремий метод.
49. Дайте характеристику економічній свідомості та культурі населення України в радянський та пострадянський період.
50. Обґрунтуйте чому в основу сучасної концепції вищої освіти покладено принцип гуманізації й гуманітаризації? Яку роль у реалізації цього принципу відіграє соціологія ринку?

| стор.1 | стор.2 | стор.3 | стор.4 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.