Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2005 р.

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

Планування діяльності туристичних підприємств

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
за фаховим спрямуванням: 6.050400 „Туризм”
напряму підготовки 0504 „Туризм”
Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджментуДрогобич – 2005

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу полягає у висвітленні питань теорії та практики планування виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності туристичного підприємства в ринкових умовах; розкритті теоретичних основ планування діяльності туристичних підприємств, основних факторів, що визначають місце туристичного підприємства на ринку.

Завданнями курсу є:

1. формування знань про сучасні вимоги до процесу планування в туристичному підприємстві, принципи та методи розробки планів господарської, економічної та соціальної діяльності;
2. визначення місця туристичного підприємства на ринку з врахуванням конкурентноздатності, якості товару та інших його споживчих характеристик;
3. висвітлення підходів щодо планування матеріально-технічного та кадрового забезпечення процесу надання туристичних послуг.
4. розкриття змісту та сутності планування, потреби в матеріально-технічних ресурсах та потреби ресурсів для створення виробничих запасів, необхідних для забезпечення ритмічності процесу надання послуг;
5. розкрити підходи до обґрунтування кількості працюючих на туристичному підприємстві;
6. дослідити сутність соціальної діяльності туристичного підприємства;
7. вивчити зміст та методи планування витрат на виробництво та реалізацію продукції (послуг), методику розробки фінансового плану підприємства (балансу доходів і витрат).

Навчання будується на сполученні лекцій і практичних занять. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або по заздалегідь відомих темах. Вони призначені для закріплення й більше глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента по індивідуальному (груповому) завданню й особистий усний або письмовий звіт по ньому перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використаються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань із наступною оцінкою проробленої роботи;
- рубіжний контроль, що складається зі здачі заліку або екзамену по дисципліні.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на задані педагогом питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальному рейтингу-тижні у вигляді контрольних робіт.

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання: оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть планування в туризмі, його функції та роль у господарській діяльності підприємств;
2. вміє складати бізнес-план;
3. правильно робить розрахунки потреб туристичного підприємства у необхідних виробничих ресурсах;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка “добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами програми.

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Тема 1.Теоретичні основи планування діяльності туристичного підприємства

Підприємство. Унітарне підприємство. Корпоративне підприємство. Майно підприємства. Казенні підприємства. Господарські товариства, їх види. Об’єднання підприємств. Правовий статус функціонування підприємства.

Сутність поняття планування. Сутність, характер об’єктів планування туристичного підприємства. Форми планування. Види планів. Система показників, що використовуються в плануванні.

Принципи і методи планування. Балансовий метод в плануванні діяльності підприємства. Нормативний метод. Програмно-цільовий метод.

Сутність стратегічного планування в туризмі. Типи стратегій. Структура і технологія стратегічного планування.

Зміст, функції та структура поточного планування. Оперативно-виробниче планування.

Тема 2. Місце туристичного підприємства на ринку, формування його виробничої програми.

Основні фактори, що впливають на господарську діяльність підприємства.

Визначення об’ємів продажу товарів за попередній період. Сегментація ринку. Географічна ознака сегментації. Демографічна ознака. Психографічна ознака. Поведінкова ознака.

Асортимент товару та фази його життєвого циклу. Стандарт. Життєвий цикл товару. Етап розробки товару та впровадження на ринок. Етап зростання продажу товару. Етап інтенсивного збуту. Стадія падіння продажу товару.

Конкурентноздатність товару. Державні фіксовані ціни. Оптова ціна. Роздрібна ціна.

Прогнозування обсягів продажу продукції та потенційного доходу підприємства.

Визначення потужності підприємства. Планування виробничої програми підприємства. Розподіл виробничої програми по планових періодах. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання.

Загальні положення теорії масового обслуговування. Характеристика деяких типів систем масового обслуговування. Застосування теорії масового обслуговування в плануванні діяльності підприємства. Оптимізація систем масового обслуговування.

Тема 3. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності туристичного підприємства.

Завдання та зміст плану матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Планування потреби в матеріально-технічних та енергетичних ресурсах. Склад ресурсного потенціалу підприємства.  Матеріальні, трудові, фінансові ресурси підприємства. Методи управління та організації ефективного використання ресурсів підприємства. Ефект. Показники ефективності використання ресурсного потенціалу.

Планування потреби в матеріалах на утворення виробничих запасів. Запаси. Поточний запас. Транспортний запас. Технологічний запас. Підготовчий запас. Страховий запас.

Узагальнена модель планування запасів матеріалів.

Тема 4. Планування кадрового забезпечення діяльності туристичного підприємства.

Персонал підприємства. Трудові ресурси. Робітники. Спеціалісти. Службовці. Керівники. Якісні характеристики сучасного управління. Ефективність праці та резерви її росту. Стратегія ефективізації, тактика ефективізації. Інтенсивність, стабільність, продуктивність праці. Фактори підвищення продуктивності та ефективності праці (науково-технологічні, організаційні, структурні та соціальні фактори). Резерви росту продуктивності та ефективності праці (резерви екстенсивного росту, інтенсивного росту, резерви покращення використання ресурсів).

Визначення планової кількості працюючих на підприємстві. Планування оплати праці робітників. Заробітна плата. Основна заробітна плата. Додаткова заробітна плата. Винагорода за кінцевий результат. Премія за основні результати кварталу, року. Матеріальна допомога. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата. Тарифна система. Тарифна ставка. Тарифна угода.

Визначення чисельності працюючих на підприємстві з використанням лінійного програмування. Планова чисельність персоналу та його методи. Нормативний метод. Економіко-статистичний метод. Економіко-аналітичний. Програмно-цільовий підхід. Державне регулювання оплати праці.

Тема 5. Планування соціальної діяльності туристичного підприємства.

Сутність соціальної діяльності підприємства. Трудовий колектив. Структура та функції трудового колективу. Соціально-психологічна структура. Професійно-кваліфікаційна структура. Соціально-демографічна структура колективу. Цільова функція. Соціальна функція. Соціально - інтегративна функція.

План соціальної діяльності підприємства. Метод динаміки минулих періодів. Нормативний метод. Соціальні нормативи. Метод соціометрії.

Вдосконалення соціальної демографічної структури трудового колективу. Вдосконалення форми оплати праці поліпшення житлово-побутових та соціально – культурних умов працівників. Підвищення трудової та соціальної активності працівників. Форми та системи заробітної плати. Акордна, погодинна, погодинно-преміальна, окладно-преміальна оплата праці. Преміювання з виручки, з доходу, з прибутку. Покращення умов праці та охорони здоров’я працівників.

Тема 6. Планування витрат на виробництво та реалізацію туристичних послуг.

Витрати виробництва. Зміст планування витрат виробництва. Види витрат. Класифікація витрат за характером.

Матеріальні витрати. Витрати на оплату праці. Загально виробничі витрати. Особливості поточних витрат в торгівлі. Чисті і додаткові витрати. Явні і неявні витрати. Витрати на перевезення. Витрати на оренду та утримання основних фондів.

Амортизація. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів. Знос та утримування малоцінних та швидкопсувних предметів. Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб. Витрати на зберігання, обробку, упакування та перепродажну підготовку товарів. Втрата товарів в межах норм природного збитку при перевезенні, зберіганні та реалізації. Витрати на тару. Відрахування на соціальні заходи. Витрати на обов’язкове страхування майна. Інші витрати.

Планування собівартості продукції. Прямий метод. Нормативний метод. Завдання планової калькуляції.

Тема 7. Фінансовий план туристичного підприємства.

Значення і завдання фінансового планування. Зміст та методичні основи розробки фінансового плану.

Складання фінансового плану. Планування амортизаційних відрахувань. Планування витрат і відрахувань в складі фінансового плану. Податок на додану вартість. Податок на прибуток. Валові витрати виробництва та обігу. Акцизний збір. Інші витрати і відрахування.

Оперативне фінансове планування.

Банкрутство. Ознаки виникнення неплатоспроможності підприємства. Прихована стадія банкрутства. Фінансова нестійкість. Явне банкрутство. Штучне банкрутство. Судові процедури банкрутства. Ліквідаційна процедура. Наслідки ліквідації. Форми ліквідації.

Планування заходів щодо запобігання банкрутству туристичного підприємства.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ

Студенти повинні знати:

Поняття: Планування. Перспективне планування. Методологія. Методи. Принципи планування. Оперативно-виробниче планування. Директивне планування. Індикативне планування. Стратегічне планування. План. Види планів. Поняття бізнес – план. Види бізнес – планів, їх зміст, розділи. Підприємство. Види підприємств. Цільова комплексна програма. Управління виробництвом. Рентабельність. Посередники. Постачальник. Дистриб’ютор. Агент. Агентські угоди. Торги. Основні фонди. Обігові фонди. Обігові засоби. Амортизація. Амортизаційний фонд. Прогнозування. Економічне прогнозування. Науково-технічне прогнозування. Асортимент. Предмети споживання. Предмети праці. Конкуренція. Ризик. Товар. Життєвий цикл товару. Марка. Товарна марка. Ліцензія. Конкурентноздатність товару. Реструктуризація підприємства. Виробництво. Виробничі відносини. Витрати виробництва. Затрати на виробництво. Засоби виробництва. Засоби праці. Продуктивні сили. Продуктивність праці. Норма. Доход. Баланс доходів і витрат. Валовий доход. Експорт. Експортер. Ринок. Інфраструктура ринку. Вільний ринок. Монополія. Ринок монополізований. Ринок збуту. Розподіл і збут. Регульований ринок. Ринок товарів і послуг. Незбалансований ринок. Ринок збалансований. Ємність ринку. Сегмент ринку. Сегментація ринку. Реклама. Прибуток. Балансовий прибуток. Баланс. Прибуток позареалізаційних операцій. Прибуток від реалізації продукції. Ціна. Оптова ціна. Оптовик. Роздрібні ціни. Регульовані ціни. Вільні ціни. Відпускна ціна підприємства. Фіксовані ціни. Заробітна плата: додаткова, мінімальна, основна. Тарифна система. Аукціон. Біржа. Брокер. Дилер. Бартер. Гроші. Грошовий обіг. Грошове зобов’язання. Цінні папери. Інфляція. Оренда. Орендна плата. Лізинг. Інвестиція. Інвестори. Дотація. Банк. Консорціум. Позичкові кошти. Кредит. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. Податок. Податкове регулювання. Платіжна дисципліна. Штраф. Банкрутство. Санація. 

Студенти повинні вміти:

- визначити сферу застосування кожного виду планування;
- будувати системи планування на підприємствах з врахуванням конкретної ситуації;
- давати характеристику різним видам планів;
- організувати процес складання поточних планів, забезпечити координацію роботи фахівців по їх складанню;
- визначати організаційно-технічний та економічний рівень виробництва;
- розраховувати запаси товарно – матеріальних цінностей;
- визначити рівень і динаміку продуктивності праці;
- визначати витрати структурних підрозділів туристичного підприємства;
- вміти розраховувати різні види витрат;
- вміти складати бізнес – план;
- визначати фінансові результати діяльності підприємства та здійснювати їх оцінку.
- Розв’язувати задачі на знаходження доходу, прибутку туристичного підприємства,  витрат підприємства, визначати обсяг реалізованої продукції, плановий обсяг товарної продукції. Задачі щодо розрахунків чисельності персоналу, оплати праці, тривалості відпустки за різних умов.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету у цілому 100 балів (максимально), які переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Залік складають ті студенти, котрі за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно” і ті, які бажають покращити свій результат.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика – 1997. – 246 с.
2. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с.
3. Вихановський О.С. Стратегическое планирование: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. – 1995. – 252 с.
4. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
5. Деловое планирование. Методы, организации; Современная программа. Учебное пособие под ред. В.М.Попова.- М.: Финансы и статистика, 1997.
6. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с. 
7. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч .1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с.
8. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
9. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
10. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
11. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
12. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
13. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
14. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
15. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
16. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. / Учебное пособие. – К.: МАУП. – 1998. – 152 с.
17. Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятий. Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЄТ, 2001.
18. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
19. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.