Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Менеджмент в туризмі

Навчальна програма

Тема 1: Основи менеджменту

Сутність категорій "управління" та "менеджмент". Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сутність, цілі, складові сучасного менеджменту. Особливості та основні завдання менеджменту готельно-туристичних підприємств. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Характеристика загальних принципів менеджменту. Сутність та значення принципів менеджменту. Поняття теорії організації. Загальні риси організацій. Різновиди організацій: механістичні (бюрократичні), органічні (адаптивні), формальні, неформальні. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Поняття функції та функціональної системи менеджменту. Роль функції в управлінні. Класифікація функцій менеджменту за Файолем, Месконом, Альбертом та Хедоурі. Вибір стратегії. Оцінка стратегії. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища. Управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації. Аналіз стратегічних альтернатив. Поняття організації взаємодії, поділ організації на підрозділи, визначення взаємовідносин, повноважень. Делегування, відповідальність, повноваження. Класична концепція передачі повноважень, концепція обмежених повноважень.

Характеристика основних /загальних/ та часткових /спеціальних/ функцій менеджменту, зв'язок між ними.

Організація як функція менеджменту. Організаційна структура управління.

Побудова організації, організаційне проектування. Види організаційних структур управління, склад організаційної структури. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління: лінійно-штабні, лінійно-функціональні, бюрократичні. Принципи побудови різноманітних структур управління. Централізація і децентралізація. Планування як загальна функція менеджменту. Стратегічне планування, його елементи. Планування реалізації стратегії.

Функція мотивації в менеджменті. Змістові та прецесійні теорії мотивації. Мотивація трудових відносин та мотивація подорожей в туризмі. Поняття, зміст та види контролю. Об'єктивність і необхідність контролю, мета контролю. Попередній, поточний та остаточний контроль. Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту.

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Кількісні та якісні методи. Сутність комунікації та її роль в управлінні. Комунікації та їх види за Месконом, Альбертом та Хедоурі. Комунікації міх організацією і її середовищем. Міжрівневі комунікації в організаціях.

Інформація, її види та роль у менеджменті. Класифікація інформації: за повнотою охоплення явища; за періодом дії; за змістом; за рівнем достовірності. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Схематична модель комунікаційного процесу. Керівництво та лідерство в менеджменті. Стилі керівництва, її специфіка в готельно-туристичному бізнесі.

Особливості управлінської праці. Предмет, засоби, результат. Евристична, адміністративна та операторська функції, співвідношення між ними. Зміст роботи менеджера. Ролі за Мінцбергом. Організація і проведення нарад та зборів, їх різновиди: за призначенням, за періодичністю, за ступенем прогнозованості, за складом учасників, за методом проведення та фіксації рішень. Проведення ділової бесіди. Конфліктна ситуація: сутність, стадії розвитку. Фактори та причини виникнення конфліктної ситуації. Природа конфліктів та їх класифікація. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. Передумова: розумові здібності та мотивація. Вимоги до особистості менеджера. Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Управління персоналом: сутність, цілі, завдання, чинники успішної роботи персоналу. Функції та напрями діяльності управління персоналом.

Тема 2: Технологія туристичної діяльності

Державне регулювання туристичної діяльності в Україні: мета, методи, принципи. Державні органи по регулюванню туризму в Україні.

Технологія формування турів. Нормативно - правова база туристичної діяльності в Україні. Поняття туристичного підприємництва, його значення для економіки країни Особливості туристських послуг. Технологія доставки турпродукту до споживача. Планування та створення туристичної фірми.

Види, функції і завдання турагенств.

Тема 3: Організація обслуговування в готелях

Культура готельного виробництва та її складові. Шляхи вдосконалення культури готельного підприємства на основі досягнень науково-технічного прогресу.

Зміст і форми туристичного обслуговування в готелях і туристичних комплексах. Види іноземного туризму та їх характеристика. Класи обслуговування та їх характеристика. Перелік послуг відповідно класам обслуговування та їх вплив на зростання доходів підприємства.

Технологія екскурсійного обслуговування відповідно класам обслуговування. Основні принципи класифікації екскурсій. Розробка та впровадження нових послуг в готелях і туристичних комплексах. Розрахунок собівартості та цін на послуги.

Тема 4: Технологія обслуговування в готелях

Поняття готельного комплексу. Місце готельного господарства в індустрії туризму. Сучасний стан готельного господарства і туризму в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Готельне господарство зарубіжних країн, сучасний стан і тенденції розвитку. Поняття "засоби розміщення". Основні та додаткові засоби розміщення. Критерії класифікації готельних комплексів в Україні і за кордоном. Поняття готельного номера. Основні критерії категоризації номерів.

Статут готельного комплексу, структура зміст та призначення. Служба прийому та обслуговування в готелі: структура, функції та завдання служби СПО. Основні вимоги до персоналу служби.

Технологічні процеси експлуатації номерного фонду. Структура, функції та завдання служби. Основні вимоги до персоналу.

Організація прийому та розміщення в готельному комплексі іноземних громадян та громадян України. Технологія роботи служб готелю.

Форми розрахунків за проживання та послуги в готельному комплексі. Технологія роботи оператора механізованого розрахунку. Нові форми проведення розрахунків за проживания і послуги. Основні та додаткові послуги в готелі. Технологія їх надання. Значення додаткових послуг у підвищенні рентабельності готельного підприємства. Введення нових технологій, видів послуг та форм організації обслуговування. Методи впливу на підвищення конкурентоспроможності готельних комплексів.

Призначення, види та розташування готельної інформації. Ефективність інформаційно-рекламної діяльності та її роль у підвищенні економічних показників готельного підприємства.

Характеристика матеріально-технічної бази готельного підприємства та шляхи її вдосконалення. Показники використання основних фондів підприємства. Якість послуг та культура виробництва в готельному комплексі. Аналіз показників, що їх визначають.

Тема 5: Організація обслуговування транспортних подорожей

Місце транспортних подорожей в туристичній галузі.

Класифікація транспортних засобів, їх характеристика, особливість та ефективність використання. Організація перевезень туристів автомобільним транспортом. Умови та правила перевезень. Організація перевезень туристів авіаційним транспортом. Особливості та умови перевезень.

Технологія перевезень туристів залізничним транспортом. Умови та правила перевезень.

Список основних рекомендованих джерел

1. Конституція України /Основний Закон// Газета "Голос України", 1996.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм".,№31,1995.
3. Указ Президента "Про підтримку туризму в Україні" № 127/ 2001 від 02.03.01.
4. Указ Президента "Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року" № 973/99 від 10.08.99.
5. Положення "Про заходи подальшого розвитку туризму" № 728 від 29.04.99.
6. Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002.
7. Антановский Т.Р., Балдін Л.В. і ін. "Основи підприємництва". Словник-довідник. М., 1993
8. Бабарицька В., Малиновська О. Менеджмент туризму. - К.: "Альтерпрес", 2004.
9. Білоус О.Г. Менеджмент: конкурентноздатність та ефективність. - К.,1992.
10. Батаршев А.В. "Організаторські і комунікативні якості особистості" (Для ділових людей). - Таллін: Центр інформаційних і соціальних технологій "Регалис", 1998.
11. Виноградський М.Д.,Виноградська А.М.,Шканова О.М.Менеджмент в організації: Навчальний посібник. -3-е вид.,випр. -К.:Кондор,2004. -598с.
12. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1998.
13. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу. - О., 1997.
14. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності. - М., 1996.
15. Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи.-1994.
16. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу. - О., 1997.
17. Г. Мунін, А.Змійов. Управління сучасним готельним комплексом. К.: Ліра-К, 2005.
18. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту української діяльності. - К.: Вища школа, 1994.
19. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Зелена Буковина, 2003. -312с.
20. Кредисов А.І. Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - Київ: Знання, 1999. - 552 с.
21. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник - К.: Академвидав, 2003 - 414 с.
22. Кузнецов Ю.В. Проблемы теории и практики менеджмента.- Санкт-Петербург, 1994.
23. Мацола В. Рекреаційно-туристичний комплекс України. -Львів, 1997.- Федорченко B.K., Мініч (.М. Туристський словник- довідник.-К.: Дніпро, 2000.
24. М.Мальська, О.Бордун. Планування діяльності туристичних підприємств. - К.: "Знання", 2005.
25. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник / За ред. проф.І.М.Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.
26. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. - К.: Ценрт навчальної літератури, 2003.
27. Менеджмент организации: Учеб. пособие /Под ред. 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. - М.: Инфра-М, 1995.
28. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основьі менеджмента: Пер. с англ. -М.:ДелоЛтд, 1992.
29. Немцов В.Д. Менеджмент організацій. - К.: 2000.
30. Новиков Б.В.,Сініок Г.Ф., Круш П.В.Основи адміністративного менеджменту: Навчальний посібник. -К.:ЦНЛ,2004. -560с.
31. Осовська Г.В., Косовський О.А. Менеджмент організації:Навчальний посібник.-К.:Кондор,2005. -860с.
32. Сенин В.С. Організація міжнародного туризму. - М., 1999.
33. Скрипко Т.О. Ланда О.О. Менеджмент. Навчальний посібник. - Київ ЦНЛ, 2006 - 176 с.
34. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003.
35. Уніфіковані технології готельних послуг / За ред. В.К.Федорченко. К.: Виша школа, 2001.
36. Устименко Л.М. Туризм та його вплив на засади і форми дозвіллєвої культури молоді. ю - К., 1998.
37. Федорченко В.К.. Мініч І.М. Туристський словник-довідник.-К.: Дніпро, 2000. - 160 с.
38. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. Підручник - К.: Академвидав, 2003 - 608
39. Школа I.M., Григорків B.C., Кифяк В.Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. - Чернівці: Рута, 1997.
40. Школа І.М., Григорків В,С., Кифяк В.Ф. Туристичний менеджмент - Чернівці: Рута, 2003.
41. Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.