Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2005 р.

ПРОГРАМА

  навчальної дисципліни

"Менеджмент в туризмі"

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

за фаховим спрямуванням: 6.050400 „Туризм”

напряму підготовки 0504 „Туризм”  

Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджменту

Дрогобич – 2005

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна "Менеджмент в туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Туризм".

Мета курсу – формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в готельному, курортному та туристичному сервісі.

Завдання дисципліни:

- вивчення основних понять менеджменту в туризмі;
- надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;
- вивчення впливу макро- та мікросередовища;
- формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування;
- формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі,
- формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління підприємством готельного, курортного та туристичного сервісу; управлінські відносини в туризмі.

Навчання будується на сполученні лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу, що висвітлюються в основному на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною їх оцінкою;
- модульний контроль, що полягає у виконанні контрольної робіт по закінченню вивчення модуля; 
- рубіжний контроль, що полягає у складанні екзамену (у випадку незадовільної оцінки по модульному контролю).

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть менеджменту, його функції та роль у діяльності підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу;
2. вміє формувати організаційні структури, робити поточне та стратегічне планування діяльності туристичної фірми, оцінювати ефективність менеджменту;
3. правильно робить розрахунки;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка “добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.
 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Сутність менеджменту в туризмі

Підходи до визначення менеджменту. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" в туризмі.

Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб’єкт господарської діяльності. Поняття туристичного бізнесу. Курортний сервіс. Ресторанний сервіс. Готельна справа.

Місія підприємства готельного, курортного або туристичного сервісу. Мета діяльності підприємств індустрії туризму. Завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

Тема 2. Туристична організація як соціальна структура

Підходи до визначення організації як соціальної структури. Формальні та неформальні організації. Керуючі та керовані системи.

Сучасна туристична організація та її залежність від факторів макросередовища. Фактори непрямої дії. Технологічний науково-технічний) фактор. Економічний фактор. Політико-правовий фактор. Соціокультурний фактор. Природний фактор. Міжнародний фактор. Фактори прямої дії. Споживачі послуг. Представники суміжних галузей. Контактна аудиторія. Постачальники. Конкуренти. Трудові ресурси.

Види організацій готельного, курортного та туристичного сервісу в Україні.

 

Тема 3. Моделювання організаційних структур управління в туризмі

Сутність організаційних структур. Етапи формування організаційних структур. Поняття органіграми. Види організаційних структур. Лінійна структура управління. Функціональна структура. Лінійно-функціональна структура. Лінійно-штабна структура. Бюрократичні організаційні структури. Дивізіональні організаційні структури. Продуктова структура. Структура управління, орієнтована на споживача. Територіальна структура. Матрична структура.

Умови ефективності структури управління підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Горизонтальна та вертикальна спеціалізація. Типи зв’язків в організаційній структурі: вертикальні, горизонтальні, лінійні, функціональні, формальні, неформальні, прямі та непрямі. Поняття масштабу керованості та контролю. Необхідність розподілу прав та обов’язків. Централізація та децентралізація. Диференціація та інтеграція.

Тема 4. Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі

Фактори господарського управління. Технічні фактори. Організаційні фактори. Економічні фактори. Соціальні фактори.

Принципи управління підприємством. Загальні принципи. Принципи застосовуваності, системності, багатофункціональності, інтеграції, орієнтації на організаційні цінності. Індивідуальні принципи. Співвідношення централізації та децентралізації. Єдиноначальність та колегіальність. Принцип наукової обґрунтованості управління. Принцип плановості. Принцип узгодженості прав, обов’язків та відповідальності.

Підходи до визначення функцій управління. Функція планування. Стратегічне та поточне планування. Організація. Керування. Функція мотивації. Контролювання.

 

Тема 5. Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту

Поняття виробничого процесу. Компоненти процесу виробництва послуг підприємств індустрії туризму. Принципи організації процесу надання послуг. Методи організації процесів надання послуг: партійний метод, одиничний метод. Комплексний підхід до процесу надання послуг.

Система показників ефективності надання послуг в туризмі. Коефіцієнт спеціалізації. Коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт паралельності. Коефіцієнт прямоточності. Коефіцієнт безперервності. Коефіцієнт ритмічності.

Специфічні функції менеджменту туристичних підприємств. Функція організації виробництва послуг проживання. Функція організації виробництва послуг харчування. Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.

Тема 6. Мотивація і стимулювання в туризмі

Поняття та класифікація потреб споживача. Стимули та стимулювання. Сутність мотивації. Розвиток теоретичних підходів до визначення мотивації.

Стимулювання праці працівників готельних, курортних та інших туристичних підприємств. Моральне стимулювання. Соціальне стимулювання. Матеріальне стимулювання. Фактори матеріального стимулювання.

Мотиваційні основи управлінської праці. Види поділу управлінської праці: функціональний, ієрархічний, технологічний, професійний, кваліфікаційний, посадовий. Поточне стимулювання праці. Винагороди за кінцевий результат діяльності. Поняття кар’єри. Фахова та внутрішньофірмова кар’єра. Підходи до регулювання робочого часу.

Тема 7. Функція контролю в туризмі

Сутність контролю. Суб’єкти контролю. Об’єкти контролю. Завдання контролю. Вимоги щодо контролю. Види контролю. Попередній контроль. Поточний контроль. Заключний контроль. Організаційні, змістовно-технологічні та узагальнюючо-коригуючі заходи контролю. Етапи процесу контролю в туризмі.

Ефективність контролю у готельному, курортному та туристичному бізнесі. Принципи контролю. Стратегічна спрямованість контролю. Економічність контролю. Орієнтація на досягнення результатів. Відповідність виду діяльності. Своєчасність контролю. Гнучкість контролю. Простота контролю. Доцільність контролю. Напрямки підвищення ефективності контролю в туризмі.

Орієнтовний перелік тем практичних занять:
- Сутність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі;
- Туристична організація як соціальна структура;
- Моделювання організаційних структур управління в туризмі;
- Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі;
- Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту;
- Мотивація і стимулювання в готельному, курортному та туристичному сервісі;
- Функція контролю у готельному, курортному та туристичному сервісі.

ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 1

Студенти повинні знати:

поняття та терміни: менеджмент, управління, управлінські відносини, туристичний сервіс, курортний сервіс, ресторанна справа, готельна справа, місія підприємства, формальні та неформальні організації, керуючі та керовані системи, організаційна структура управління, органіграма, лінійна структура, функціональна структура, лінійно-функціональна структура, лінійно-штабна структура, бюрократична структура, дивізіональна структура, продуктова структура, структура управління, орієнтована на споживача, територіальна структура, матрична структура, горизонтальна та вертикальна спеціалізація, вертикальні, горизонтальні, лінійні, функціональні, формальні, неформальні, прямі та непрямі зв’язки, масштаб керованості та контролю, централізація та децентралізація, диференціація та інтеграція, єдиноначальність та колегіальність, стратегічне та поточне планування, виробничий процес, партійний метод, одиничний метод, комплексний підхід, потреби споживача, стимули та стимулювання, мотивація, моральне стимулювання, соціальне стимулювання, матеріальне стимулювання, функціональний, ієрархічний, технологічний, професійний, кваліфікаційний, посадовий поділи праці, кар’єра, контроль.

функції, принципи та теорії: загальні функції менеджменту: організування, планування, оперативне керування, мотивування, контролювання, специфічні функції: функція організації виробництва послуг проживання, функція організації виробництва послуг харчування, оперативне управління технологічними процесами в ресторанах; загальні принципи управління: застосовуваності, системності, багатофункціональності, інтеграції, орієнтації на організаційні цінності, індивідуальні принципи: співвідношення централізації та децентралізації, єдиноначальність та колегіальність, принцип наукової обґрунтованості управління, принцип плановості, принцип узгодженості прав, обов’язків та відповідальності; принципи контролю в менеджменті туристичних підприємств: стратегічна спрямованість контролю, економічність контролю, орієнтація на досягнення результатів, відповідність виду діяльності, своєчасність контролю, гнучкість контролю, простота контролю, доцільність контролю; теорії мотивації праці Е.Мейо, змістовні та прцесійні теорії мотивації, теорія Х та теорія У Д.Мак-Грегора, теорія ієрархії потреб А.Маслоу, теорія М.Альдерфера, теорія двох факторів Ф.Герцберга, теорія набутих потреб М.Мак-Клелланда, теорія очікувань, теорія справедливості, теорія Портера-Лоулера, теорії Л.Вигодського, А.Леонтьєва і Б.Ломова.

Студенти повинні вміти

а) загальна компетентність:
- визначати функції менеджменту;
- моделювати організаційні структури;
- планувати власну кар’єру;
- контролювати діяльність;
- оцінювати ефективність.

б) компетентність, що відповідає предмету:
- формулювати місію та цілі підприємства готельного, курортного та туристичного сервісу;
- аналізувати вплив макросередовища на діяльність туристичної фірми;
- формувати організаційні структури управління різних типів для підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу;
- оцінювати ефективність структур управління;
- укладати статут для підприємства готельного, курортного або туристичного сервісу;
- мотивувати працівників туристичної фірми;
- контролювати діяльність туристичної фірми;
- оцінювати ефективність контролю.
- розраховувати показники ефективності надання послуг в туризмі: коефіцієнти спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточності, безперервності та ритмічності.

МОДУЛЬ 2

Тема 8. Планування як функція менеджменту туристичного підприємства

Планування як функція менеджменту. Стратегічне планування. Оперативне (поточне) планування.

Планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту і пропозиції на туристичному ринку.

Прогнозування зміни прибутку та рентабельності на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.

Планування діяльності на основі аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Методи аналізу, застосовувані у плануванні. Метод порівняння. Факторний аналіз. Індексний метод. Балансовий метод. Метод ланцюгових підстановок. Графічний метод. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Економіко-математичні методи аналізу (ЕММ). Прийоми, які застосовуються при проведенні аналізу.

Аналіз факторів зовнішнього середовища. Аналіз середовища безпосереднього оточення. Поняття стратегічної групи конкурентів. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Оцінка діючих стратегій підприємств. Аналіз потенціалу підприємства. Просторові, технічні, технологічні,  трудові  фінансові, організаційні та інформаційні ресурси туристичного підприємства. Фотографія робочого часу. Хронометраж та фотохронометраж. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.

Стратегічне планування та управління в готельному, курортному та туристичному сервісі. Корпоративні стратегії. Стратегії за напрямами діяльності. Функціональні стратегії. Сіткове планування стратегічних комплексних робіт.

 

Тема 9. Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу

Поняття методу управління. Види методів управління. Економічні методи в менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Економічні методи, застосовувані державою: система пільг та кредитів, система оподаткування, цінове регулювання, економічні санкції. Методи, застосовувані керівництвом: метод госпрозрахунку, система матеріального стимулювання, матеріальні санкції.

Організаційно-адміністративні методи управління в туризмі. Регламентуючі методи. Розпорядчі методи. Методи дисциплінарного впливу. Поняття регламентування, нормування та інструктування.

Соціально-психологічні методи управління. Методи соціального впливу. Методи психологічного впливу. Поняття гуманізації праці.

Тема 10. Управлінські рішення у менеджменті туристичних підприємств

Поняття управлінського та організаційного рішень. Вимоги до управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень.

Прийняття, реалізація та контроль виконання управлінських рішень в туризмі. Підходи до прийняття управлінських рішень: індивідуальний та груповий. Етапи прийняття управлінських рішень.

Стилі прийняття управлінських рішень. Стиль урівноваженого типу. Імпульсивний стиль. Інертний стиль. Ризикований стиль. Обережний стиль. Авторитетне рішення. Рішення меншості. Рішення більшості. Компромісне рішення. Рішення взаєморозуміння.

Тема 11. Сучасні технології управління колективами в туризмі 

Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу. Система показників кількісного, якісного та структурного складу кадрів.

Добір управлінських кадрів в туризмі. Метод відповідності формальним критеріям. Анкетування. Тестування. Співбесіда. Посадова інструкція. Професіограма. Формування резерву управлінських кадрів. Кваліфікаційний потенціал керівників.

Фактори впливу на діяльність керівника туристичного підприємства. Дестимулюючі фактори. Стимулюючі фактори. Типи керівників. Автократичні керівники. Ліберальні керівники. Демократичні керівники.

Зарубіжні технології управління колективами в туризмі. Форми залучення персоналу до управління. Проблеми використання робочого часу. Гуманізація праці. Флекс-тайм.

Тема 12. Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму

Поняття комунікації. Класифікація комунікацій. Типи структурних схем комунікацій. Формальні (офіційні) та неформальні (неофіційні) комунікації.

Елементи моделі комунікаційного процесу в туризмі. Відправник. Кодування. Повідомлення. Канали передачі. Декодування. Приймач. Відгук. Зворотний зв’язок.

Комунікаційні процеси на туристичних підприємствах. Міжрівневі комунікації. Комунікації між керівниками та робочими групами.

Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельного, курортного та туристичного бізнесу. Аналіз потоків інформації. Форми індексації інформації: цифрова, алфавітна та символьна інформація.

Тема 13.  Ефективність менеджменту в туризмі

Поняття ефективності менеджменту в туризмі.

Економічна ефективність туристичного менеджменту. Частота поїздок. Інтенсивність подорожей.

Соціальна ефективність менеджменту в туризмі. Коефіцієнт ланковості. Коефіцієнт територіальної концентрації. Коефіцієнт ефективності організаційної структури управління. Інтегрований показник ефективності управління.

Ефективність управлінських рішень. Ефективність управління персоналом. Рівень задоволеності працівників підприємством. Середні витрати на кадрові заходи. Рівень укомплектованості кадрами. Інтенсивність праці. Середня заробітна плата. Якість трудових ресурсів.

Орієнтовний перелік тем практичних занять:
- Планування як функція менеджменту туристичного підприємства;
- Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу;
- Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу;
- Сучасні технології управління колективами в туризмі;
- Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму;
- Ефективність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі. 

ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 2

Студенти повинні знати:

поняття та терміни: стратегічне планування, оперативне (поточне) планування, рентабельність, просторові ресурси підприємства, технічні ресурси, технологічні ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси, інформаційні ресурси, організаційні ресурси, фотографія робочого часу, хронометраж та фотохронометраж, корпоративні стратегії, стратегії за напрямами діяльності, функціональні стратегії, сіткове планування стратегічних комплексних робіт, метод управління, гуманізація праці, управлінське рішення, організаційне рішення, планові, контролюючі, прогнозуючі, регулюючі, облікові, аналітичні, економічні, технологічні, технічні, екологічні, одноосібні, колегіальні, колективні, поточні, тактичні, стратегічні, ситуаційні, за розпорядженням, програмні, ініціативні, епізодичні, періодичні, графічні, математичні, евристичні, орієнтуючі, гнучкі, нормативні управлінські рішення, облікова чисельність працівників, явочна чисельність, середньооблікова чисельність, адміністративно-управлінський апарат, кадровий потенціал, посадова інструкція, професіограма, резерв управлінських кадрів, кваліфікаційний потенціал, автократичні керівники, ліберальні керівники, демократичні керівники, флекс-тайм, комунікація, інструктивні, мотивативні та інформативні комунікації, висхідні та нисхідні комунікації, вертикальні та горизонтальні комунікації, формальні та неформальні комунікації, міжрівневі комунікації, комунікації між керівниками та робочими групами, кодування та декодування інформації, цифрова, алфавітна та символьна інформація, ефективність менеджменту, економічна ефективність менеджменту, соціальна ефективність менеджменту, ефективність управлінських рішень, ефективність управління персоналом.

методи, які застосовуються в менеджменті: загальні методи менеджменту: економічні методи, застосовувані державою: система пільг та кредитів, система оподаткування, цінове регулювання, економічні санкції, економічні методи, застосовувані керівництвом: метод госпрозрахунку, система матеріального стимулювання, матеріальні санкції, організаційно-адміністративні методи: регламентуючі методи, розпорядчі методи, методи дисциплінарного впливу, соціально-психологічні методи: методи соціального впливу, методи психологічного впливу; методи аналізу, застосовувані у плануванні: метод порівняння, факторний аналіз, індексний метод, балансовий метод, метод ланцюгових підстановок, графічний метод, функціонально-вартісний аналіз (ФВА), економіко-математичні методи аналізу (ЕММ); методи прийняття управлінських рішень; методи добору кадрів: метод відповідності формальним критеріям, анкетування, тестування, співбесіда; методи пошуку інформації в мережі Інтернет.

Студенти повинні вміти

а) загальна компетентність:

- аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища фірми;
- планувати діяльність фірми;
- застосовувати методи управління на практиці;
- приймати управлінські рішення;
- оцінювати ефективність менеджменту.

б) компетентність, що відповідає предмету:

- аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища туристичної фірми;
- складати положення про відділи та служби підприємств сфери туризму та посадові інструкції для працівників;
- робити фотографію робочого часу, хронометраж та фотохронометраж;
- оцінювати ефективність управлінських рішень в туризмі;
- керувати комунікаційними процесами туристичної фірми;
- оцінювати ефективність менеджменту туристичної фірми.
- розраховувати обсяг реалізації готельних послуг, коефіцієнт використання площі, коефіцієнти інтенсивності та екстенсивності, потребу в засобах матеріально-технічного призначення, рівень механізації, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, коефіцієнт втрат робочого часу, коефіцієнт зростання продуктивності праці, фонд ресурсів праці, кваліфікаційний потенціал працівників, показники економічної та соціальної ефективності менеджменту туристичних підприємств.
 

3. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАННЯ

 

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету, показники якої переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та систему оцінок по шкалі ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Екзамен  складають ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно” і ті, котрі бажають покращити свій результат.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
3. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
4. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
6. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
9. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
10. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
11. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
12. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
13. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
14. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.