Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Мунін Г.Б. Маркетинг турпродукту

Додатки

Додаток №1. Договір комерційної концесії
Додаток №2. Тест на відповідність системи організації бізнесу
Додаток №3. Питання франчайзеру
Додаток №4. Термінологічний словник

Додаток №1. Договір комерційної концесії

м._____________________________

"___" ___________________ 20___ р.

__________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Правоволоділець) в особі ____________________________________________ (вказати посаду, призвіще, імя по батькові) що діє на підставі ____________________________ (вказати: статус, довіреність, положення тощо) з однієї сторони, та ______________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Користувач" в особі _________________________________________ (вказати посаду, призвіще, імя по батькові) що діє на підставі __________________________________________ (вказати: статус, довіреність,положення тощо) з іншої сторони, (в подальшому іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")уклали цей договір комерційної концесії (надалі іменується "Договір" про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір укладається з метою успішного збуту товарів та послуг ________________________________ на ринку _________________________________________ (зазначити територію) та ділового співробітництва Сторін для досягнення найкращих економічних результатів.
1.2. За цим Договором Правовласник зобов'язується надати Користувачеві за плату право користування відповідно до вимог Правовласника комплексом належних Правовласнику прав на об'єкти інтелектуальної власності, передбачені в Додатку №___ до цього Договору (надалі іменується "об'єкти"), з метою виготовлення та (або) продажу _________________________ (зазначити вид товару) (надалі іменується "товар") в таких обсягах __________________________________________, а також вчинити інші передбачені цим Договором дії.
1.3. Сторони у цьому Договорі погодилися із тим, що вони мають такі ділові цілі:
а) розподіл праці та спеціалізація виробництва;
б) підвищення обсягів виробництва та виробничої програми;
в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості одиниці продукції та закупівельної ціни на сировину і репродукційний матеріал;
г) збільшення гнучкості та збуту у відповідності до вимог ринку;
д) швидке освоєння нових виробів, які користуються попитом на ринку;
е)__________________________________________________________________
1.4. Строки та способи передання права користування об'єктами Правоволодідьцем Користувачу, способи використання об'єктів користувачем передбачені в ____________________.

2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ

2.1. Для досягнення спільних цілей, згаданих у п.1 цього Договору, Сторони домовились про таке:
а) їхні стосунки за цим Договором базуються на взаємному співробітництві та наданні допомоги в щоденній діяльності;
б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовують ринкові критерії;
в) Користувач планує виробнициво й розвиток за єдиною методологією з урахуванням пропзицій Правовласника, що надаються шляхом _______________ в строк __________________.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

3.1. Предметом цього договору є право використання об'єктів, комерційного досвіду та ділової репутації Правовласника користувачем.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач зобов'язаний:
- використовувати об'єкти визначеними цим договором способами;
- забезпечити відповідність якості товару якостіаналогічного товару, що виробляється Правовласником, шляхом __________________________________________________;
- дотримуватися інструкцій та вказівок Правовласника, шо надаються шляхом ________________________ в срок __________________________, спрямованих на
забезпечення відповідності способів використання прав нв об'єкти, що надаються цим Договором, використанню цих прав Правовласником шляхом _____________________;
- надавати покупцям товару додаткові послуги, на які вони моги б розраховувати, купуючи товар безпосередньо у Правовласника, а саме: _____________________________;
- працювати за виробничою програмою Правовласника, яка надається ним Користувачеві шляхом _____________________________________ у строк __________________.
4.2. Користувач зобов'язується виплачувати Правовласнику плату в розмірі __________________ шляхом _____________________________ у строк ____________________.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА

5.1.Правовласник зобов'язується:
- передати Користувачеві таку документацію на об'єкти та надати наступну інформацію щодо об'єктів:_____________________________ шляхом ___________________ у строк _________________________________.
5.2. Правовласник розробляє інвестиційну програму виробництва товару та надає Користувачеві таку технічну і організаційну допомогу ________________________ шляхом __________________________________________________________ у строк ___________________________.
5.3. Правовласник буде надавати постійну спеціальну допомогу з організації виробництва товару Користувачеві шляхом ___________________________________ та здійснювати нагляд за якістю виробленого Користувачем товару шляхом ___________________________________________________________________________________

6. КООРДИНАЦІЙНИЙ ОРГАН У ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

6.1. З метою успішної господарської діяльності Сторони погодилися створити координаційний орган у договірних правовідносинах за цим Договором ________________, який є органом паритетного складу (кожна сторона призначає _______________________), а голова призначається із числа осіб, яких називає _____________________.
6.2. Компетенція, спосіб роботи та прийняття рішень координаційним органом будуть врегульовані у _______________________ та робочій інструкції, яку координаційний орган приймає негайно після його утворення.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОСТАВИНИ

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо
вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному
цим Договором порядку.
7.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п. п. 7.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
7.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їхньою волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
7.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не зумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їхньою волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).
7.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, шо порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
7.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із таких обставин надзвичайного характеру:
- за умови, що вона виникла без умислу Сторони,яка порушила цей Договір.
7.2. Настання непереборної сили має бути засвідчене компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.
7.3. Настання випадку та обставин, які визначені у п. п. 7.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом __________________________________
7.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх уплив на виконання цього Договору.
7.5. Якщо форс-мажорні обставини та/або їхні наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
7.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та/або їхніми наслідками, за які жодна зі Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим із моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 7.4 цього Договору.
7.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їхніми наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом ____ і не виявляє ознак припинення, то цей
Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.
7.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 7.6 та 7.7 цього Договору визначаються відповідно до чинного в Україні законодавства.
7.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 7.6 та 7.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Усі суперечки, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такої суперечки відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір має бути підписаний Сторонами та скріплений печатками Сторін. Цей Договір підлягає державній реєстрації в порядку; визначеному чинним в Україні законодавством.
9.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту_
9.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.2 цього Договору та закінчується ________________________________
9.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
9.5. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
9.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлене в самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
9.7. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
9.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлене в самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.2. На момент укладення цього Договору Правовласник та Користувач є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
10.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
10.5. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.
10.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їхніми печатками.
10.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їхніми печатками.
10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРАВОВЛАСНИК КОРИСТУВАЧ
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
ПІДПИСИ СТОРІН
За ПРАВОВЛАСНИКА
Керівник ____________ /___________/
м.п.
За КОРИСТУВАЧА
Керівник ____________ /___________/
м.п.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.