Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджер», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Основи зовнішньоекономічної діяльності» є сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами України - суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними фірмами як на території України, так і за її межами.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін «Міжнародні економічні відносини», «Підприємницьке право», «Маркетинг», «Економіка підприємства».

Програма дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання курсу.
2. Зміст курсу.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» є формування у майбутніх менеджерів засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД в різних сферах діяльності.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни спрямовані на:

1. Розуміння суттєвості та специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі.
2. Вивчення нормативної бази щодо регулювання овнішньоекономічної діяльності підприємств.
3. Вміння аналізувати і оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних напрямків зовнішньоеко-помічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
4. Дослідження специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки.
5. Вивчення основних процедур щодо укладання зовнішньоеконо­мічних контрактів.
6. Вміння оцінювати і робити відповідні висновки щодо визначення ефективності укладених угод, зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст та завдання курсу

Сучасна схема товарообміну на світових ринках. Розвиток світової зовнішньої торгівлі. Участь різних країн у міжнародних економічних зв'язках. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об'єктів та суб'єктів зов­нішньоекономічної діяльності. Основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Функції Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств фінансів, економіки, Національного Банку України щодо управління зовнішньоекономічною діяльністю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в областях України. Торгові представництва за кордоном. Зовнішньоторговельні об'єднання, фірми, асоціації тощо, умови діяльності на сучасному етапі.

Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професіонально орієнтованих дисциплін. Актуальність та практична спрямованість курсу, його структура і послідовність.

 

Тема 2. Стан і головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Зовнішньоекономічна політика держави при формуванні ринкової моделі господарювання. Концепція зовнішньоекономічної політики України. Характеристика основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни. Обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу України. Торговельний баланс, сальдо торговельного балансу, причини, які цьому сприяли. Структура експорту та імпорту. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків з окремими країнами, групами країн. Ефективність стану зовнішньоекономічних зв'язків у цілому. Розвиток нових форм зовнішньоекономічних зв'язків в Україні.

Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативно-правові акти України щодо зовнішньо­економічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання. Характеристика недержавних органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі та подібне. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності: податки, збори. Характеристика механізму формування валютних фондів підприємств. Характеристика адміністративних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація зовнішніх контрактів. Оперативне регулювання. Нетарифні методи регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та імпорту товарів. Система ліцензування і квотування. Антидемпінгове та компенсаційне мито. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Основні напрями митної політики України. Характеристика органів державного регулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф. Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій.

Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, форми декларування, процедура декларування. Поняття вантажної митної декларації. Поняття митної вартості. Механізм нарахування та види митних платежів . Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.

Тема 5. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки. Умови існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми.

Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів з потенційним партнером. Тактика і стратегія проведення переговорів. Укладання угод з ініціативи продавця. Укладання угод з ініціативи покупця. Поняття оферти, її види. Акцепт. Комерційні документи, запит і замовлення, процедура їх використання.

Тема 6. Зустрічна торгівля, її види

Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції натурального обміну (бартер). Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу, «оффсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера.

Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, операції з давальницькою сировиною. Розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні. Регулювання щодо їх здійснення на території.

Тема 7. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках

Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень і за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди чистої комісії. Договір «делькредере». Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення. Способи консигнації. Торгові агенти, агенти повірені: обов'язки, особливості, регулювання. Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні (ексклюзивні) агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні.

Оренда машин і устаткування. Класифікація, характеристика та особливості виконання лізингових операцій. Закордонний досвід щодо здійснення лізингових операцій. Практика лізингу в Україні. Правове регулювання лізингових відносин.

Тема 8. Організація і техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому ринку. Права і обов'язки сторін. Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.

Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів Способи встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару.

 

Тема 9. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі - продажу

Типові контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення. Можливий набір умов (розділів) контракту. Умови контракту: обов'язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула.

Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Транспортні умови. Термін і дата постачання. Пакування і маркування. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови. Термін поставки, вимоги до нього. Етапи виконання експортно-імпортного контракту.

Базисна умова поставки товарів. Суть та еволюція умов «Інкотермс». Характеристика основних груп: Е, F, С, D. Поділ базисних умов в залежності від виду транспорту.

Тема 10. Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі - продажу

Особливості цінової політики на зовнішньому ринку. Цілі визначення цін в міжнародних контрактах. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін. Рівень ціни, базис ціни. Спосіб фіксації ціни. Тверда ціна, ковзна ціна, ціна з наступною фіксацією. Суть контрактної ціни. Визначення конкурентної ціни. Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами. Поняття індикативних цін.

Тема 11. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів

Валютні умови контракту. Валюта ціни і валюта платежу. Курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Валютні ризики, умови їх виникнення. Можливості запобігання та страхування валютних ризиків.

Валютні обмовки, їх види. Банківські операції щодо страхування валютних ризиків. Хеджування, валютні опціони, ф'ючерсні операції.

Тема 12. Умови платежу. Форми розрахунків

Форми платежу:, готівка, авансовий, в кредит. Кредитні засоби платежу. Чеки, їх види, гарантії. Вексель: форма, акцепт, аваль. Банківський переказ. Види акредитивів, загальні положення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках по імпорту. Інкасо, документарне інкасо, чисте. Відкритий рахунок.

Тема 13. Організація і технологія міжнародних перевезень

Принципи управління комерційною діяльністю транспортних установ в Україні.

Транспортні умови комерційних контрактів. Фрахт та страхування міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень: морські, автомобільні, повітряні, залізничні. Організація та технологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної транспортної документації. Особливості транспортного обслуго­вування зовнішньоекономічних перевезень в Україні.

Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Методика визначення ціни за транспортне обслуговування.

Тема 14. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом

Порядок створення змішаних підприємств за участю українського капіталу за кордоном, їх види, умови існування та ліквідування. Комерційна діяльність змішаних підприємств. Прибутки та оподаткування.

Умови та порядок створення підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні. Організаційні аспекти діяльності спільних підприємств. Трансфертне ціноутворення в спільних підприємств. Утворення фондів і розподіл прибутків. Оподаткування. Перспективи розвитку спільних підприємств в Україні.

Тема 15. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи організації валютно-кредитного механізму зовнішньо­економічної діяльності підприємств. Діяльність Укрексімбанку. Валютні операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Система валютного контролю. Державні органи, що здійснюють валютний контроль, їх функції, обов'язки.

Тема 16. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виконаних обов'язків щодо експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки обігу зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз використаних коштів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз фінансових результатів і прибутку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вплив окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства на кінцеві результати його діяльності.

Тема 17. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності, її сутність, теоретичні аспекти визначення. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (показники ефективності експорту, імпорту та товарообмінних операцій). Методика розрахунків показників ефективності. Визначення ефективності зовнішньо-торговельних контрактів.

Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з іноземним капіталом.

Можливості підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 // Вісник Верховної Ради України. - 1991. - № 29.
2. Про митну справу: Закон України від 26.06.91 № 1262 - XII // Укр. митниця. - К.: Лібра, 1991.
3. Про єдиний митний тариф: Закон України від 6.02.96 р. // Галицькі контракти. -.1996. - № 10.
4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. - № 185.
5. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.0396 р. // Галицькі контракти. - 1996. - № 20.
6. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних операціях: Закон України // Вісник Верховної Ради.-№32.-1995.
7. Про встановлення мінімальної вартості окремих видів імпортних товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р. №1164 // Галиц. Контракти. - 1998. - №37.
8. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 756 // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. ДУДНИК».
9. Про порядок реєстрації і облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000р. №136 // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. Дудник».
10. Про затвердження порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют: Постанова НБУ від 18.03.99 р. №129 // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. — К.: Видавничий дом «В. Дудник».
11. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998р. №330-XIV // Уряд, кур'єр від 18.02,1999р. №31-32.
12. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998. №331- XIV // Уряд, кур'єр від 18.02.1999р. №31-32.
13. Про використання спеціальних заходів відносно імпорту в Україну: Закон України від від 22.12.1998. №333- XIV // Уряд, кур'єр від 24.02.1999р. №35.
14. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМУ від 21.06.95, № 444.
15. Про порядок клірингових розрахунків: Постанова КМУ та НБУ від 2.04.94, № 207.
16. Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами: Указ президента України від 6.11.97, № 1246/97.
17. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 p., № 201.
18. Про затвердження положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій -тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання: Наказ МЗЕЗ і торгівлі України від 5.06.95, № 103.
19. Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю: Указ Президента України від 8.06.93, № 195/93.
20. Положення про валютний контроль: Постанова НБУ від 17.04.2000р. №49 // Зовнішньоекономічна діяльністьіекспортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. Дудник».
21. Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій : Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000р. // Зовнішньоекономічна діяльність:експортно-імпортні операції, валютне регулювання. - К.: Видавничий дом «В. Дудник».
22. Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення: Постанова КМУ від 28.12.94 p., №882.
23. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затв. Постановою Правління НБУ від 26.03.98р. №119// Галиц. Контракти. - 1998. - №22.
24. Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України // Уряд, кур'єр. - 1999. - 8 верес (№167).
25. Проект Митного кодексу України (Нова редакція) // Матеріали Кабінету Міністрів України. № 40-1355/4 від 13 травня 1998р.
26. Ачкасов А.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках. - М.: АО Консалтбанкир, 1994.
27. Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи., 2000.
28. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента., 2000.
29. Боринець С.Я Міжнародні валютно-фінансові відносин. - К.: Либідь. 1999.
30. Бункина М. Основы валютных отношений. - М.: АО Дис. -1999.
31. Гитман Л., Джонк М., Хеннигер Э. Основы инвестирования,2000.
32. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. - М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 2000.
33. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. - М.: Внешторгиздат, 1990.
34. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржы -ЮНИТИ, 1995.
35. Грачев Ю.Н., Плотников Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности.-М.: А/О «Бизнесшкола», «Интел-Синтез», 1994.
36. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К., 1996.
37. Гринько И.С. Внешнеторговые сделки. - Сумы: Фирма «Реал», 1994.
38. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность, 2000.
39. Дроганов В.Г. Основы таможенного делабь. - М.: Экономика. - 1998.
40. Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х), 2000.
41. Захаров К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. К.: ИНЄКС — 2000.
42. 3ыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и , практика. -М.: Междунар. отношения, 1994.
43. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. - К.: Фенікс. 2000.
44. Круглов. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений, 2000.
45. Кузьминский Ю.Н. Расчеты по внешнеэкономическим операциям // Бухучет и аудит. - 1995. - № 3.
46. Лук'яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрецова О.І. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку. -К.: Хвиля-прес, 1995.
47. Макогон Ю.В., Гохберг Ю.А. Совместное предпринимательство, инвестиционный и инновационный процессы, свободные экономические зоны: Учеб. пособие. - Донецк, Донец, гос. ун-т, 1996.
48. Макогон Ю.В. и др. Внешнеэкономическая деятельность. - Донецк, Регион. 1998.
49. Маринич М.А. Введение во внешнюю торговлю, 2000.
50. Матвеева О.П. Организация и технология внештеторговых операций. Учебное пособие. - М.: ЦВЦ «Маркетинг», 2000, с. 160.
51. Мурав'єв М.С. Українська митниця. - К.: Лібра, 1995.
52. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности, 2000.
53. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. -К.: Либра, 1994.
54. Орловский Э.И. Основы внешнеэкономических связей РФ, 1998.
55. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // За заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Дія, 2000.
56. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. М: Ось. 2000.
57. Посреднические операции. Практические рекомендации по составлению договора. Правовое регулирование.-М.: Striy, 1995.
58. Принципалы, посредничество и агентские соглашения в экспортно-импортных операциях // Бизнес. - 1996 - № 25 (180).
59. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК, 2000.
60. Сафонов B.C. Валютный дилинг, 2000.
61. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. -М.: Междунар. отношения, 1989.
62. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М.: Закон и право. - 1999.
63. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Сб. нормативных документов. - К.: Блиц-Информ, 1996.
64. Фаминский И.П. Внешнеэкономический толковый словарь, 2000.
65. Фаминский 'И.П. Основы внешнеэкономических знаний. — М.: Междунар. отношения, 1994.
66. Френклін Р. Рут Міжнародна торгівля та інвестиції. К.: Основи.-1998.
67. Шмитгофф. Экспорт: право и практика. - М.: Междунар. отношения, 1993.
68. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова -С.-Пб.: Спец. литература, 1995.
69. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками, 1998.
70. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання, 1999.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.