Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським національним технічним університетом «Київська політехніка»

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Менеджмент», 19 жовтня 2001 p., протокол № 4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджер», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Міжнародних економічних відносин» є система зв'язків національних економік різних країн на основі поділу праці.

Міждисциплінарні зв'язки: після «Економічна теорія», «Мікроекономіка» передує вивченню дисциплін «Основи діяльності».

Програма дисципліни «Міжнародні економічні відносини» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом.

1.2. На досягнення зазначеної мети направленні такі завдання вивчення курсу студентами:

- розуміти сутність МЕВ, їх значення і еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;
- засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці;
- знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;
- уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;
- використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МЕВ»

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу "Міжнародні економічні відносини"

Предмет вивчення курсу "МЕВ", його місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання. Значення в підготовці спеціалістів. Мета, завдання і нові підходи до вивчення курсу, його інформаційно-методичне забезпечення.

МЕВ як економічна категорія. Суттєвість МЕВ, їх значення, об'єктивна основа і передумови розвитку .

Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб'єктами діяльності.

Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі. Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв'язків.

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у СГ і МЕВ

Світове господарство: сутність, елементи і суб'єкти, формування, фактори розвитку. Міжнародна господарча взаємодія. Якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. Головні тенденції фор­мування СГ, рівні і цикли його розвитку.

Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу та їх типологія. Регіональний принцип групування і головні регіональні групи країн світу.

Соціально-економічний принцип систематизації країн світу. Країни Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР). Країни "Сімки". Три центри економічного розвитку. Малі привілейовані нації. Країни переселенського капіталізму. Країни середнього рівня розвитку.

Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці. Соціально-економічна структура. Країни з перехідною економікою, формування їх економічних угруповань і проблеми інтеграції у світову ринкову економіку. Країни централізованого планування.

Місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Провідне значення промислове розвинутих країн. Проблема ліквідації економічної відсталості і неоколоніальної залежності країн, що розвиваються, особливості їх МЕВ. Реалізація Нового Міжнародного економічного порядку (НМЕП). Проблеми інтеграції у світове господарство країн з перехідною економікою, зміни у розвитку їх МЕВ. Проблеми інтег­рації України у СГ.

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

МЕВ як елемент структури СГ. Формування МЕВ з розвитком СГ. Фактори розвитку МЕВ у системі СГ. МЕВ як необхідна умова розвитку і структурний елемент національних економік. Особливості МЕВ   окремих   груп   країн   (промислове   розвинутих,   перехідних суспільств, країн, що розвиваються). Суб'єкти МЕВ.

Еволюція МЕВ як зміна їх типів. Формування світової ринкової економіки. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) - як концепція перебудови МЕВ.

Форми МЕВ, їх взаємозв'язок.

Проблеми розвитку МЕВ - глобальні і регіональні. Глобалізація СГ і МЕВ як одна з головних ознак сучасного їх розвитку. Загострення діалогу "Північ-Південь". Якісні зміни діалогу "Схід-Захід" та внутрішньосистемних діалогів.

Місце України в системі МЕВ.

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

Доколоніальний період розвитку МЕВ. Зародження та розвиток міжобщинних господарських зв'язків. Міжнародні торговельні зв'язки стародавнього світу.

Міжнародні економічні відносини епохи середньовіччя. Зов­нішньоторговельні відносини при феодалізмі. Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі та Гетьманської держави. Зовнішньоекономічні зв'язки країн Сходу - Китаю, країн Південних морів, Середньої та Центральної Азії, Арабського Сходу. Колоніальний період формування МЕВ. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації. Зовнішня торгівля у період первісного нагромадження капіталу. МЕВ монополістичного капіталізму.

Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків. Світогосподарські зв'язки в найновіший період. Зростання єдності світового господарства. Сучасні проблеми розвитку МЕВ.

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ

Поняття середовища МЕВ, його структура і особливості. Природно-географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ.

.Економічне середовище формування МЕВ, стан ринкових відносини країн і особливості їх взаємовідносин. Економічні регулятори МЕВ.

Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики і економіки в МЕВ. Політичні інтереси країн та регіонів. Політична стабільність і політичні ризики. Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища. Правові регулятори МЕВ.

Соціально-культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ. Інфраструктура сучасних МЕВ. Роль транспорту і інформаційно-комунікаційних систем в розвитку МЕВ.

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні. Протилежні сторони в МЕВ.

Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ: інтернаціоналізація господарського життя, закон вартості, міжнародної конкуренції, нерівномірності економічного розвитку, міжнародного поділу праці, економічної інтеграції.

Поняття та система принципів розвитку МЕВ, основні (загальні) і спеціальні принципи.

Тема 7. Міжнародний поділ праці, як об'єктивна основа МЕВ

Система міжнародного поділу праці (МПП) та основні тенденції її розвитку у сучасних умовах. МПП - вихідна основа розвитку СГ і МЕВ. МПП як форма прояву суспільного поділу праці. Етапи розвитку МПП. Фактори поглиблення МПП. Вплив технологічної революції    на    МПП.    Головні    організаційно-економічні    форми втілення. МПП. Проблеми і передумови участі України в МПП.

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

Глобальні і регіональні проблеми сучасності і загальні проблеми МЕВ.

Соціально-економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду: від конфронтації до співробітництва. Нові горизонти європейського співробітництва. Країни "третього світу" у системі МЕВ. Суперечності НМЕП та його еволюція. Загострення діалогу "Північ-Південь". Ісламський фактор розвитку МЕВ. Проблеми інтеграції нових незалежних держав (ННД) у світові міжнародні зв'язки. Фактори посилення економічної взаємозалеж­ності країн, спільність конкретних економічних інтересів.

Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ. Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості.

Лібералізація зовнішньої торгівлі - загальна проблема сучасних МЕВ.

Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за діяльністю ТНК. Проблеми розвитку міжсистемних та внутрішньосистемних діалогів.

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

МЕІ - закономірність розвитку СГ і МЕВ. Сутність, цілі і зна­чення МЕІ, основні риси. Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ. Головні учасники і організатори процесу МЕІ, його сучасні особливості. Форми МЕІ. Етапи формування міжнародних економічних інтеграційних угруповань.
Світові інтеграційні процеси і Україна.

Регіональний характер МЕІ як її особливість. Регіональні інтеграційні об'єднання промислове розвинутих країн.

Об'єктивні передумови, політичні і економічні цілі, основні етапи розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції. Єдність економічної системи країн ЕС. Особливості розвитку аграрної сфери. Створення західноєвропейської моделі єдиного промислового і науково-технічного розвитку. Єдина науково-технічна політика. Європейська валютна система. Інституціональна структура і політико-правові механізми ЄС. Політика ЄС відносно третіх країн та їх угруповань. Проблеми подальшого розширення ЄС. Україна і ЄС.

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). ЄС - Є АВТ.

Північноамериканська економічна інтеграція. Формування північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). США у світо­вих інтеграційних процесах. Глобальна політика США щодо процесів європейської економічної інтеграції. Особливості економічних відносин з країнами АТР.

Інтеграційні процеси в економіці країн, що розвиваються. Роль МЕІ у здійсненні НМЕП.

Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань. Латиноамериканська асоціація Інтеграції (ЛААІ). Договір басейну Ла-Плати, Андська група і Амазонський пакт. Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР). Співробітництво Карибського басейну (КАРІКОМ). Латиноамериканська економічна система (ЛАЄС). Спільний ринок країн Південного конусу (МЕРКОСУР). Проблеми і перспективи створення системи колективних економічних дій у Латинській Америці.

Проблеми розвитку регіонального економічного співробітниц­тва в Африці. Основні економічні угруповання країн Африки. Економічне співробітництво західноафриканських держав (ЕКОВАС). Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), його трансформація у економічний і валютний союз Центральної Африки (ЕВСЦА). Спільний ринок країн Магрібу. Спільний ринок Східної і Південної Африки (КОМЕСА). Співробітництво розвитку Півдня Африки (САДК). Проблеми формування Африканського економічного співробітництва (АфЕС).

Особливості розвитку економічної інтеграції в країнах Азії. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). Асоціація регіо­нального співробітництва Південної Азії (СААРК). Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). Рада співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ).

Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропей­ських країнах в нових умовах переходу до ринкової економіки, створення нової моделі економічної інтеграції. Східноєвропейське співробітництво і вільна торгівля (СЕВТ). Вишеградська група. Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі (ЦЕФТА). "Карпатський єврорегіон". Чорноморське економічне співтовариство. Економічний союз країн СНД. Центральноазіатське економічне співробітництво  (ЦАЕС).  Євразійське економічне співробітництво (ЄврАзЕС). Співтовариство Росія-Білорусь.

Україна і інтеграційні угруповання країн.

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

Поняття "міжнародні економічні організації" (МЕО). Роль МЕО в системі МЕВ. МЕО як проява тенденції багатостороннього еконо­мічного співробітництва. Головні функції, принципи і методи діяль­ності МЕО, механізм управління, фінансові кошти. Участь країн у МЕО як одна з форм реалізації їх суверенітету. Сучасна система МЕО, їх класифікація.

Економічна діяльність ООН, її рівні. Система головних органів ООН. Генеральна Асамблея. Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Програми ООН. Регіональні комісії ООН з соціальних і економічних питань.

МЕО поза системою ООН. Організація економічного співробіт­ництва і розвитку (ОЕСР). "Велика сімка". Група десяти "Паризький клуб".

Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються. Організація американських держав (ОАД). Організація африканської єдності (ОАЄ). Організація ісламська конференція (ОІК). Ліга арабських держав (ЛАД).

Міждержавні галузеві організації. Організація держав-експортерів нафти (ОПЕК) та її арабська група (ОАПЕК). Рада з нафти (АСКОПЕ). Асоціація судновласників (ФАСАЗ). Асоціація вантажовідправників. Міждержавні організації в галузі сільського господарства (щодо кофе, какао, бананів, цукру та ін.), в галузі промисловості та будівництва (щодо заліза і сталі, бокситів, олова, міді та ін.).

Міжнародні об'єднання підприємців. Україна і міжнародні економічні організації.

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності. Міжнародний рух капіталу. "Інвестиційний клімат". Види зарубіжних інвестицій, їх масштаби. Зміни питомої ваги головних економічних центрів у вивозі капіталів. Основні потоки міжнародного капіталообміну. Особливості регулювання руху капіталу, вплив ТНК на його переміщення. Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності. Іноземні інвестиції в економіці України.

Головні форми виробничого співробітництва. Роль НТР у його поглибленні. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. Співробітництво на компенсаційній основі.

ТНК - головні суб'єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності, їх суттєвість і еволюція, сучасна стратегія. Типи монопольних об'єднань. Роль внутрішнього корпораційного обміну. Протиріччя між ТНК і національно-державною формою політичної організації суспільства. Регулювання діяльності ТНК.

Спільні підприємства (СП). Передумови і особливості розвитку спільного підприємництва. Організаційно-правові і економічні форми створення і функціонування СП. Масштаби, рівень і динаміка розвитку СП. Вільні економічні зони. Класифікація ВЕЗ, особливості функціонування. Діяльність ВЕЗ в різних країнах.

Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

Тема 12. Міжнародні науково-технічні відносини

Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ. Традиційні і нові форми НТС країн світу. Вплив НТР на розвиток міжнародного НТС. Міжнародний рух технологій та механізм її передачі. Сумісні наукові дослідження. Міжнародні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Обмін науково-технічними досягненнями і досвідом. Взаємні консультації з основних питань НТС. Розробка науково-технічних прогнозів. Співробітництво в галузі науково-технічної інформації, винахідництва та патентної справи. Сумісні наукові дослідження щодо захисту навколишнього середовища, у медицині, освоєнні космосу і Світового океану. Напрями НТС - електронізація господарства, його автоматизація, роботизація, нові види конструкційних матеріалів, біотехнології, атомна енергетика та ін.

Комерційний зміст науково-технічних відносин. Розвиток торгівлі ліцензіями і ноу-хау. Захист інтелектуальної власності.

Інтернаціоналізація НТС. Міжнародні науково-технічні програми. Проблеми НТС в діалозі "Схід-Захід". Перспективи включення науково-технічного потенціалу України в міжнародні науково-технічні зв'язки.

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили

Поняття міжнародної міграції робочої сили, її економічна природа, рушійні сили і етапи розвитку. Масштаби, форми і основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Види міжнародної міграції. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації ("золотих комірців") і проблема "відпливу умів". Роль НТР у розвитку міграції робочої сили, наукових і інженерно-технічних кадрів. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Міжнародна міграція робочої сили і платіжні баланси країн.

Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили, головні регіони і центри її міжнародного тяжіння і експорту. Міжнародні монополії і ринок праці. Форми і засоби експлуатації робочих-іммігрантів. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.

Державне і міжнародне регулювання трудової міграції. Міжнародна організація праці (МОП) і її роль у вирішенні питань безробіття і захисту прав трудящих. Програми стимулювання еластичності ринку праці і забезпечення зайнятості населення. Гнучкість ринку праці. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Національні, міжнародні і світова валютні системи, їх сутність і елементи. Поняття валюти і її види. Конвертованість валют. Валютний курс, його види. Валютний паритет. Крос-курс. Основні валютні операції. Котирування валют.

Еволюція світової валютної системи. Перехід від золотого стандарту до вільного курсу. Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи. Європейська валютна система. Валютно-фінансова система країн ЄС.

Сутність валютно-фінансових відносин і механізм міжнародних розрахунків. Платіжний і розрахунковий баланси, їх структура. Ба­ланс міжнародної заборгованості, її види. Нестабільність міжнародних розрахунків і основні проблеми платіжних балансів країн світу.

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці, функції у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Сутність міжнародних кре­дитних відносин. Основні види кредитних угод. Умови надання кре­дитів. Кредитні міжбанківські ставки. Класифікація кредитів.

Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Різновиди формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів (СРГГК), його функції. Різновидність операцій на СРПК. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів. Операції сек'ютеризації.

Сутність та особливості розвитку євроринку. Євровалюта. Фактори розвитку євроринку та його сектори.

Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування. Податкові гавані. Офшорні зони. Валютна і інституціональна структура СРПК. Система СВІФТ.

Регіональні зміни у сфері зовнішніх позичань. Проблема за­боргованості і значення іноземних кредитів для економічного роз­витку України.

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин

Міжнародна координація валютних відносин. Сутність міжнародного регулювання та його цілі.

Група Світового банку, мета створення, функції, структура. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БАТІ). Міжнародний валютний фонд (МВФ) як одна з головних фінансових: організацій: компетенція, фінансові кошти, організаційна структура, особливості кредитної діяльності. Фонди МВФ. Програми МВФ в Україні.

Банк міжнародних розрахунків (БМР) у системі регулювання ва­лютно-кредитних відносин. Група десяти ("Паризький клуб"). Лондонський клуб.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Акціонери банку, цілі, умови надання кредитів, фонди ЄБРР. Головні напрями Діяльності ЄБРР в Україні. Європейський Інвестиційний банк (ЄІБ), особливості його діяльності.

Регіональні   банки   реконструкції   та   розвитку   в   Африці.   Азії, Латинській Америці, їх роль в кредитуванні країн, що розвиваються.

Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання

Зростання ролі міжнародної (МТ) на сучасному етапі. МТ -найвизначальніша форма МЕВ. Основні фактори зростання міжнародного товарообігу. Особливості розвитку МТ. Вплив НТР на структуру міжнародної торгівлі. Зміни в товарній структурі МТ. Стандартизація товарів на світовому ринку. Міжнародні товарні но­менклатури. Штрихові коди. Міжнародна асоціація товарної нумерації в Європі Е AN International. Асоціація "ЕAN-Україна".

Регіональна структура (географічний розподіл) МТ. Структура світового товарообігу за соціально-економічними угрупованнями країн. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі промислове розвинутих країн. Роль країн, що розвиваються в МТ. Місце нових індустріальних країн (НІК) у світовій торгівлі. Країни з перехідною економікою в МТ. Проблеми реструктуризації зовнішньої торгівлі нових незалежних держав (ННД).

Монополізація світової торгівлі. Діяльність ТНК і конкурентна боротьба на світовому ринку. Види товарних ринків за ступенем монополізації. Закритий і відкритий сектори світового ринку, їх особливості.

Кон'юнктура товарних ринків - сутність, фактори формування і розвитку, система показників вивчення і основні форми проявлення.

Ціноутворення на світовому ринку. Ціна як важливий показник кон'юнктури товарних ринків. Інтернаціональна вартість і світова ціна, її ознаки. Ціноутворюючі фактори. Множинність цін на світовому ринку. Рівні світових цін. Інформаційна система світових цін товарних ринків. Проблеми нееквівалентного обміну. Поняття "умови торгівлі" і його економічний зміст.

Види і форми МТ. Зустрічна торгівля. Міжнародні торги (тен­дери). Міжнародні ярмарки і виставки. Міжнародні аукціони. Особ­ливості біржової торгівлі, її еволюція, організація і функції. Біржові товари. Найбільші міжнародні товарні біржі, їх вплив на міжнародну торгівлю. Види біржових угод. Консигнаційна торгівля.

Особливості розвитку зовнішньоторговельної політики держав. Протекціонізм і лібералізація торгівлі. Засоби зовнішньоторговельної політики. Прояви дискримінації в МТ. Регіональне торговельне співробітництво.

Регулювання міжнародних торговельних відносин. Діяльність міжнародних торгових організацій. ГАТТ (Генеральна угода щодо тарифів і торгівлі) та ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі й розвитку). Перетворення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ). Реорганізація КОКОМ (Координаційна Рада з експортного контролю). Значення торгових договорів і угод у сучасних умовах. Діяльність Міжнародної торгової палати.

Передумови і особливості участі України в МТ.

Тема 18. МЕВ у сфері послуг

Значення світового ринку послуг, передумови його формування. Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами, її динаміка, структура і географічні напрямки.

Стан та перспективи міжнародної торгівлі ліцензіями та "ноу-хау". Види ліцензійних угод. Сучасні умови 1 фактори міжнародного обміну технологіями, форми їх передачі. Значення і обсяги міжнародної торгівлі ліцензіями. Особливості підготовки, оформлення і реалізації ліцензійних угод, головні країни-експортери ліцензій. Внутріфірмова ліцензійна торгівля.

Міжнародний лізинг, його види. Лізинг за терміном оренди. Особливості рентінгу. Головні країни-експортери лізингових послуг. Значення міжнародного лізингу. Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги. Туристські послуги на світовому ринку. Міжнародні туристські потоки. Фактори розвитку міжнародного туризму. Страхові послуги. Франчайзинг в системі міжнародних послуг. Франчайз "торгова марка". Регулювання умов використання товарних знаків, Мадридська угода про їх міжнародну реєстрацію.

Україна на міжнародному ринку послуг.

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини

Роль транспорту в МЕВ. Види міжнародних сполучень, Міжнародні перевезення. Структура морських вантажів. Основні міжнародні морські вантажопотоки. Міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні перевезення вантажів. Фактори вибору транспорту для міжнародних перевезень. Міжнародні пасажирські
сполучення.

Етапи і основні операції міжнародного перевезення вантажу. Суб'єкти міжнародних транспортних відносин. Особливості і умови міжнародних транспортних перевезень. Міжнародний договір перевезень. Міжнародні правила перевезень "Інкотермс - 1990". Транспортно-експедиторське посередництво.

Світовий фрахтовий ринок. Умови фрахтування. Чартерні угоди, їх види. Кон'юнктура світових цін на транспортні послуги -фрахтові ставки і тарифи. Особливості світових ринків фрахтування за видами транспорту.

Регулювання міжнародних транспортних відносин міжнародними транспортними організаціями та конвенціями.

Проблеми участі України в міжнародних транспортних послугах.

Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв'язків

Необхідність і значення інтеграції України до СГ і МЕВ. Передумови входження України до світового економічного простору. Проблеми економічної безпеки. Трансформація структури зовнішньої торгівлі. Реалізація конкурентних переваг. Стабілізація виробництва та його структурна перебудова, залучення іноземних інвестицій. Створення конкурентного середовища. Досягнення експортно-імпортної збалансованості. Зменшення рівня бартерного обміну.

Національні економічні інтереси України у сфері МЕВ: регіо­нальні, субрегіональні і локальні. Головні напрями розвитку МЕВ:

розвиток двосторонніх міжнародних відносин, розширення участі у європейському регіональному співробітництві, співробітництво в межах СНД. членство в міжнародних організаціях. Пріоритети України в регіональному співробітництві. Проблеми співробітництва з ЄС. Нові регіональні напрями зовнішньоеко­номічних зв'язків України. Приєднання України до COT як довгостроковий фактор стабільного розвитку.

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ

Формування економічної єдності світу. Поглиблення інтернаціоналізації СГ. Роль НТР в зближенні якісних характеристик сучасного виробництва Дематеріалізація і інтелектуалізація виробництва, зміна моделі економічного розвитку.

Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установленні зв'язків національних економік зі світовим господарством і у формуванні елементів глобальної економіки.

Світова економічна рівновага, механізм її регулювання. Рушійні сили і особливості сучасної економічної глобалізації, її головні форми. Моделі економічного розвитку. Транснаціоналізація світової економіки. Глобальні інвестиційні цикли. Глобальні проблеми СГ і МЕВ. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Шляхи розв'язання глобальної продовольчої проблеми. Глобальна ресурсно-енергетична проблема. Безпека світової економіки. Координація міжнародної економічної політики.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М., 2001.
2. Акопова Е.С. и др. Мировая Экономика и международные экономические отношения. Учеб. пособие. - Ростов-на-Дону. - 2000.
3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международыне экономические отношения: Учеб. пособие. - М., 1996.
4. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К., 1993.
5. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. - М., 1996.
6. Ґонтар В.М. Дослідження кон'юнктури світових товарних ринків.-К., 1998.
7. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К., 1998.
8. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны: Учеб. пособие. - М., 1998.
9. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление. - М., 1998.
10.Дэниэлс Джон Э., Радеба Ли.Х. Международный бизнес. Внешняя среда и деловые операции : Пер. с англ. - М., 1994.
11. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій.-Львів., 1995.
12.Кандыба А.Н. Мировая экономика, международные отношения и внешнеэкономическая деятельность. - К., 1996.
13. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч.- М., 1998.
14. Климко Г.Н. та ін. Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці. - К., 1994.
15.Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов : Пер. с англ. - М., 1997.
16.Козик В.В., Панькова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. - Львів, 1999.
17. Коммерческая и посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие. -М., 1995.
18. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М., 1998.
19. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини/ За ред. А.С.Філіпенка. -К., 1998.
20. Мануковский А.Б., Хартуков Е.М. Современные международные экономические отношения (теория экономической конъюнктуры): Учеб. пособие. - М., 1989.
21. Международная торговля: Финансовые операции, страхование и другие услуги/ Пер. с англ. Под ред. М.А. Гольцберга. -М., 1994.
22. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной. - М., 2000.
23. Международные экономические отношения / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. - С.-Пб., 1996.
24. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. В.Е. Рыбалкина. - М., 1997.
25. Международные экономические отношения. Интеграция: Учеб. пособие для вузов / Ю.А. Щербачев и др. - М., 1997.
26. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Под. Ред. Е.Ф. Жукова. - М., 1999.
27. Міжнародні валютно-кредитні відносини/ За ред. А.С.Філіпенка. - К., 1998.
28. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнар. екон. відносин: Підручник для студентів екон. вузів і факультетів / А.С. Філіпенко та ін. - К., 1992.
29. Міжнародні економічні відносини: Сучас. міжнар. екон. відносини / Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. / А.С.Філіпенко та ін. - К., 1992.
30. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнар. екон. відносин: Підручник /А.С.Філіпенко та ін.- К.,1994.
31. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник. - М., 1998.
32. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учеб. пособие/ М.В. Елова и др. - М., 2000.
33. Мировой рынок ссудных капиталов: Учеб. пособие./ Под ред. Е.Ф. Жукова. - М., 1992.
34. Николаев Д.С. Международные транспортные и фрахтовые операции: Учеб. пособие. -М., 1990.
35.Носкова И.Я., Максимова Л.П. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М., 1995.
36. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учеб. пособие. - С.-Пб., 1998.
37. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И.П. Фаминского. - М., 1994.   
38. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Под ред. В.В. Круглова. - М., 1998.
39.Пахомов Ю.М. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. -К., 1997.
40. Пила В.1., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика. - К., 1998.
41. Погорелецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник.-С.-Пб.-2000.
42. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения : Пер. с фр. - М., 1994.
43. Поручник А.И. Интеграция Украины в мировое хозяйство. -К., 1994.
44. Портер М. Международная конкуренция. - М., 1993.
45. Проблемы        организации внешней торговли капиталистических и развивающихся стран.- М., 1987.
46. Пузакова Е.П. МЕО. Ростов-на-Дону. - 2000.
47. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції.-К., 1998.
48. Сарычев В.Г. Международные экономические отношения.-Л., 1991.
49. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко та ін. - К., 2000.
50. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. - М., 1998.
51. Соколенке С.И. Современные мировые рынки и Украина. -К., 1985.
52. Соколенке С.І. Глобалізація і економіка України. -К., 1999.
53. Справочник экономиста-международника / В.В. Волошин и др.-К., 1990.
54. Тимошик М.С. Міжнародні економічні відносини. - К., 1992.
55.Торговые партнеры Украины: Справ. -К., 1998.
56. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. - К., 2000.
57.Фаминский И.П. Международные экономические отношения. - М., 2001.
58. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. -М., 1998.
59. Фомичев В.И. Международные экономические отношения. -С.-Пб., 1992
60. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини.-Чернівці, 1996.
бІ.Шреплер Х.А. Международные организации: Справ. - М.,1995.
62. Шмелев Н.В. Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия.-М., 1987.
63. Экономика внешних связей России: Учебник / Под ред. А.С. Булатова.- М., 1995.
64. Економіка зарубіжних країн/ За ред. А.С. Філіпенка.- К.1996.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.