Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджментуПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

З КУРСУ "МЕНЕДЖМЕНТ У ГОТЕЛЬНОМУ, КУРОРТНОМУ ТА ТУРИСТИЧНОМУ СЕРВІСІ"

 

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

 

Дрогобич – 2004

Затверджено
на засіданні кафедри
курортного менеджменту
протокол № _____
від "___" _________ 2004 р.

Плани семінарських (практичних) занять укладені відповідно до навчальної програми курсу "Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервісі".
Плани семінарських (практичних) занять містять перелік питань та завдань для самоконтролю, а також перелік літератури, рекомендованої до вивчення тем курсу.

Укладач: Миронов Ю.Б, викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Рецензент: Рибчук А.В., к.е.н, доц., завідувач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

*   *   *     МОДУЛЬ І     *   *   *

Тема 1.

Сутність менеджменту у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Сутність категорій "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини" в готельному, курортному та туристичному бізнесі.
2. Підприємство готельного, курортного та туристичного сервісу як суб'єкт господарської діяльності.
3. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
 

Література

[4] С.123-130                        [10] С.32-88
[5] С.194-212                        [12] С.5-22
[6] С.9-54                              [13] С.7-25
[7] С.20-32                            [17] С.401-414

Тема 2

Туристична організація як соціальна структура

1. Визначення організації як соціальної структури.
2. Сучасна організація та її залежність від факторів макросередовища.
3. Види організацій сфери туристичного бізнесу України.

Література

[7] С.39-47                            [17] С.88-103
[13] С.26-37

Тема 3

Моделювання організаційних структур управління в туризмі

1. Сутність та особливості організаційних структур.
2. Типи організаційних структур управління.
3. Умови ефективності структури управління підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
 

Література

[13] С.39-56                          [14] С.15-39

Тема 4

Фактори, принципи та функції менеджменту в туризмі

1. Основні фактори менеджменту та принципи господарського управління.
2. Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні туристичними підприємствами.

Література

[6] С.121-145                        [13] С.57-63

Тема 5

Організація виробництва послуг як функція туристичного менеджменту

1. Сутність та завдання функції організації виробництва послуг у сфері туристичного бізнесу.
2. Функція менеджменту "організація виробництва послуг проживання"
3. Функція менеджменту "організація виробництва послуг харчування".

Література

[10] С.110-112                      [16] C.30-82
[13] С.64-94                          [17] С.261-398
[15] C.224-285

Тема 6

Мотивація і стимулювання в готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Теоретичні основи мотивації й стимулювання
2. Стимулювання праці працівників в готельному, курортному та туристичному сервісі.
3. Мотиваційні основи управлінської праці.

Література

[10] С.112117                        [14] С.79-84
[12] C.165-169                      [17] С.416-429
[13] С.95-129
 

Тема 7

Функція контролю у готельному, курортному та туристичному сервісі

1. Сутність, види та принципи контролю.
2. Процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму.
3. Ефективність функції контролю у туристичному бізнесі.

Література

[10] С.117-120                      [13] С.130-142

*   *   *     МОДУЛЬ ІІ     *   *   *

Тема 8

Планування як функція менеджменту туристичного підприємства

 

Заняття 1

1. Сутність та види планування.
2. Планування розвитку туристичних підприємств на основі результатів дослідження попиту та можливостей ринку.
3. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах туристичного сервісу

Література

[8] C.126-130                        [13] С.144-171
[10] С.110
 

Заняття 2

1. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів зовнішнього середовища.
2. Планування діяльності підприємств на основі аналізу факторів внутрішнього середовища.
3. Стратегічне планування й управління в туристичному бізнесі.

Література

[8] C.130-137                        [13] С.173-238.

Тема 9

Система методів менеджменту у роботі підприємств туристичного сервісу

1. Економічні методи менеджменту, їх значення та ефективність використання.
2. Організаційно-адміністративні методи управління в туризмі.
3. Соціально-психологічні методи управління.
 

Література

[6] С.149-165                        [13] С.239-250

Тема 10

Управлінські рішення у менеджменті підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу

1. Зміст і види управлінських рішень.
2. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень.
3. Стилі прийняття управлінських рішень в туризмі та ефективність їх виконання.
 

Література

[6] С.211-229                        [13] С.252-265

Тема 11

Сучасні технології управління колективами в туризмі

1. Кадровий потенціал підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
2. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву.
3. Структура особистості ефективного керівника.
4. Особливості зарубіжних технологій управління колективами.
 

Література

[6] С.233-318                        [14] С.67-79
[12] C.145-165                      [17] С.416-429
[14] С.267-298

Тема 12

Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами сфери туризму

1. Види комунікацій та їх структурних схем.
2. Елементи моделі комунікаційного процесу.
3. Комунікаційні процеси на підприємствах.
4. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
 

Література

[13] С.300-315

Тема 13

Ефективність менеджменту в туризмі

1. Поняття ефективності менеджменту в туризмі.
2. Економічна ефективність менеджменту в туризмі.
3. Соціальна ефективність менеджменту в туризмі.
 

Література

[6] С.385-403                        [15] C.346-394

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які вимоги висуваються до сучасного керівника підприємст­ва туристичного профілю?
2. Дайте визначення понять "менеджмент", "управління" та "управлінські відносини".
3. Особливості менеджерської діяльності в підприємствах туристичного бізнесу.
4. Визначте місію готелів різної зірковості.
5. За якими критеріями класифікуються цілі підприємств го­тельно-ресторанного бізнесу?
6. Перелічіть напрями, за якими встановлюються цілі підпри­ємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
7. Яким вимогам повинні відповідати вірно сформульовані цілі?
8. Наведіть приклади горизонтального поділу праці на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.
9. Дайте характеристику зовнішніх факторів прямої та непрямої дії.
10. Підприємства з якими майновими формами функціонують у ресторанно-готельній галузі України?
11. Що являє собою "змішане акціонерне товариство" та "спільне підприємство"?
12. З якими організаційними об’єднаннями співпрацюють підприємства туристичного сервісу в Україні?
13. Які етапи виділяють у процесі формування організаційних структур управління?
14. Чи будь-яке схематичне зображення організаційних структур можна назвати органіграмою?
15. Які види організаційних структур застосовуються у туристичному бізнесі?
16. У чому полягають негативні сторони лінійних, функціональ­них та лінійно-функціональних організаційних структур?
17. Якими є позитивні сторони лінійно-штабної, дивізійної та матричної організаційних структур?
18. Чим зумовлюється необхідність реструктуризації підпри­ємств туристичного бізнесу?
19. Перелічіть основні елементи життєдіяльності структури управління.
20. За якими напрямами може здійснюватись розподіл праці у структурі управління?
21. Як спеціалізація впливає на ефективність структури уп­равління?
22. Дайте визначення вертикальних, горизонтальних, лінійних зв'язків.
23. Назвіть переваги і недоліки централізації і децентралізації уп­равління.
24. Від яких факторів залежить рівень і якість менеджменту?
25. Перелічіть основні принципи менеджменту.
26. Які функції управління виділяються на підприємствах готель­но-ресторанного бізнесу?
27. Наведіть визначення основних функцій підприємств готель­но-ресторанного бізнесу.
28. Перелічіть функціональні обов'язки менеджерів готельного бізнесу.
29. Назвіть виробничі процеси пов'язані з наданням основної та додаткових послуг.
30. Яких особливих, специфічних принципів необхідно дотриму­ватись при здійсненні функції «організація» в готелях?
31. Подайте визначення поняття «цехова структура виробницт­ва».
32. Які фактори необхідно враховувати при розробці виробничої програми?
33. Які заходи раціонального використання матеріально-техніч­них і трудових ресурсів відносять до виробничо-технічних?
34. За якими ознаками класифікуються потреби людини?
35. Охарактеризуйте чотири етапи у розвитку теоретичних по­глядів на мотивацію.
36. Суть і особливості змістовних теорій мотивацій (теорії Мас-лоу, Альдерфера, Герцберга, Мак-Клелланда).
37. Визначення поведінки людини у світлі прецесійних теорій мотивації (теорія очікувань, справедливості, концепція партисипативного управління, модель Портера-Лоулера).
38. Форми морального, соціального й матеріального стимулю­вання.
39. Які групи факторів визначають систему матеріальних сти­мулів?
40. Цілі матеріального стимулювання на підприємствах готель­но-ресторанного бізнесу.
41. Яку систему оплати праці доцільно застосовувати на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу і чому?
42. У чому відмінність матеріального стимулювання підпри­ємств з приватною формою власності?
43. В чому полягає особливість управлінської праці ?
44. Види поділу управлінської праці.
45. Мотиваційний механізм менеджерів, спеціалістів і служ­бовців, його подібність і відмінність.
46. Поточне стимулювання й винагорода за кінцевий результат роботи, суть і можливості щодо їх застосування на підприємствах готельного, курортного та туристичного бізнесу.
47. Охарактеризуйте фахову й внутрішньофірмову види кар'єри.
48. Заохочення працівників управлінням наданням їм вільного часу й сприятливого режиму роботи.
49. Які фактори визначають необхідність здійснення функції контролю?
50. Перелічіть основні принципи контролю.
51. Подайте характеристику основним видам контролю, здійснюваним на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
52. Які заходи та етапи передбачає процес контролю?
53. Як використовуються сучасні комп'ютерні засоби у реалізації функції контролю?
54. Які якості притаманні ефективному контролю?
55. У чому полягає стратегічна спрямованість контролю?
56. Яке співвідношення повинне бути між витратами на ре­алізацію функції контролю й прибутком від результатів її ре­алізації?
58. Як необхідно впроваджувати заходи для підвищення ефек­тивності функції контролю на підприємствах сфери гостинності?
59. Назвіть основні фактори, які впливають на попит у сфері го­тельно-ресторанного бізнесу?
60. Які методи дослідження попиту Ви знаєте?
61. Підготуйте анкету для визначення стратегічного розвитку го­телю.
62. Підготуйте анкету для визначення прогнозованого зростання попиту на послуги готельного комплексу.
63. Складіть анкету для прогнозування попиту на ресторанні по­слуги.
64. Які тести Ви визначили б для оцінки рівня компетентності керівника підприємства готельного господарства?
65. Які тести необхідно визначити при оцінці компетентності керівника підприємства ресторанного бізнесу?
66. Як необхідно змінити діяльність готельного комплексу при зростаючій динаміці групового туризму?
67. Ваші дії, якщо більшість респондентів висловила побажання щодо зміни цінової політики?
68. Чи варто надавати великої уваги якості обслуговування на підприємствах громадського харчування?
69. Чи може тип підприємства харчування впливати на попит у готельному комплексі?
70. Які висновки щодо прогнозування діяльності підприємства можна зробити, провівши детальний аналіз використання номер­ного фонду?
71. Спрогнозуйте очікуваний обсяг виручки через 2 роки для підприємства, яке має такі показники: І кв. - 810,3 тис. грн. II кв. - 930,0 тис. грн. НІ кв. - 1490,0 тис. грн. ІV кв. - 425,0 тис. грн. V кв. - 1189,8 тис. грн. VІ кв. - 783,6 тис. грн. VII кв. - 890,5 тис. грн. VIII кв. - 986,4 тис. грн.
72. В чому полягає різниця між існуючими методами аналізу й прийомами?
73. З якою метою використовується індексний метод, де його за­стосовують?
74. Наведіть приклад економіко-математичного методу аналізу.
75. Яка різниця між суцільними і вибірковими спостереженнями?
76. Які стратегічні фактори зовнішнього середовища входять до РЕSТ-аналізу.
77. Яким чином підприємства реагують на зміну факторів зовнішнього середовища (макросередовища).
78. Назвіть технічні й економічні характеристики, які необхідно проаналізувати при визначенні стану ринкового середовища.
79. Які сили конкуренції діють у галузі ресторанного й готельно­го господарства?
80. На основі яких факторів доцільно складати «позиційні карти стратегічних груп конкурентів»?
81. Складіть «позиційну карту стратегічних груп конкурентів» для готелю, в якому Ви відбуватиме практику.
82. Визначіть номенклатуру витрат додаткових послуг.
83. Назвіть основні критерії оцінки зовнішньої ефективності діючої стратегії.
84. Подайте визначення основних ресурсів підприємства.
85. Як визначається ефективність використання просторових ре­сурсів?
86. Як і для чого визначаються коефіцієнти використання облад­нання?
87. Які напрями впроваджуваних заходів впливають на викорис­тання технологічних ресурсів?
88. Які методи використовуються при аналізі використання тру­дових ресурсів?
89. Які резерви робочого часу можна використати при страте­гічному плануванні й управлінні?
90. Як визначається необхідний чисельно-кваліфікаційний склад працівників?
91. За рахунок чого можуть забезпечуватись і зростати інфор­маційні ресурси підприємства?
92. Що відносять до організаційних ресурсів підприємства?
93. Перелічіть сильні і слабкі сторони діяльності підприємства.
94. Назвіть основоположників стратегічного менеджменту?
95. Визначте передумови розвитку стратегічного менеджменту в Україні?
96. Визначте суть понять «стратегічне управління» й «стратегіч­не планування».
97. Які причини зумовлюють невідповідність діяльності підпри­ємств до вимог навколишнього середовища й шляхи їх подолання?
98. Структура стратегічного плану розвитку підприємства.
99. Особливість третього розділу стратегічного плану розвитку підприємства.
100. Як класифікуються стратегії?
101. Сіткові моделі й методи в практиці управлінської діяльності.
102. Критерії оптимізації й обмежень при обґрунтуванні управлін­ських рішень.
103. Суть понять: подія, робота, шлях, резерви.
104. Методи розрахунку основних параметрів сіткових моделей.
105. Сіткові й лінійні графіки складних комплексів робіт.
106. Критерії оптимізації планів виконання комплексів робіт.
107. Методи оптимізації планів виконання комплексів робіт.
108. Вартісна оцінка варіантів оптимізації планів виконання ком­плексів робіт.
109. Як класифікуються методи менеджменту?
110. Наведіть приклади застосування економічних методів ме­неджменту в системі готельно-ресторанного сервісу.
111. Подайте характеристику регламентуючим, розпорядчим та дисциплінарним методам менеджменту.
112. Які види дисципліни існують в готельно-ресторанному бізнесі?
113. Які соціально-психологічні методи управління застосовують­ся на підприємствах де Ви відбували практику?
114. Які ознаки характеризують управлінські рішення?
115. Які вимоги ставлять до управлінських рішень?
116. За якими ознаками класифікують управлінські рішення?
117. Назвіть етапи процесу розробки й прийняття управлінських рішень?
118. Що відбивається в «організаційному плані» прийняття рі­шення?
119. Які фактори впливають на ефективність виконання управлін­ських рішень?
120. Подайте визначення кількісним, якісним і структурним ха­рактеристикам кадрового потенціалу підприємств.
121. Перелічіть показники, які визначають якість праці.
122. Які методи й прийоми використовують для оцінки претен­дентів на вакантну посаду в апараті управління?
123. Назвіть етапи добору управлінських кадрів для підприємств туристичного бізнесу.
124. Перелічіть вимоги до особистості сучасного менеджера.
125.  У чому полягає особливість зарубіжних технологій уп­равління працівниками?
126. Перелічіть основні види комунікацій, застосовувані на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.
127. Охарактеризуйте можливі структурні схеми комунікаційних процесів.
128. Дайте визначення елементам комунікаційного процесу.
129. Як визначити економічну ефективність туристичного менеджменту?
130. Як оцінити соціальну ефективність менеджменту в туризмі?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление и обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.
3. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
4. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
5. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
6. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
7. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
8. Кифяк В.О. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.
9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
10. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
11. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
12. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
13. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
14. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
15. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
16. Уніфіковані технології готельних послуг: Навчальний посібник / За ред. Федорченка В.К. – К.: Вища школа, 2001. – 297 с.
17. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.