Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Юрченко О.М.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №222. - С.141-143.

Підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах готельного господарства

Постановка проблеми. У зв'язку з підвищенням ролі персоналу в сучасному виробництві принциповими змінами в змісті праці, викликані застосуванням нової техніки, технологій і методів виробничої діяльності, зріс інтерес до персоналу. На перший план висувалися функції забезпечення безперервності обслуговування та налагодження обладнання.

В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливе значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого виробництва. В даний час персонал вважається одним з тих факторів, які приносять організації вирішальний успіх. Саме тому сучасна концепція управління підприємством передбачає виділення з більшого числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, яка пов'язана з управлінням кадровою складовою виробництва - персоналом підприємства. Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірми. Управління людьми має важливе значення для всіх організацій. Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Людина є найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві. Управління персоналом застосовується не тільки до сфер матеріального виробництва, але і до всіх видів зайнятості.

Аналіз основних досліджень і досягнень. Теоретичні і практичні основи управління персоналом готельних підприємств розглянуті в роботах Є.В. Маслоу, Т.Б. Бердникова, М.І. Кабушкіна. Так само в останні роки з'явився цілий ряд змістовних праць українських економістів Л.П. Дядечка, Н. Яновська, С. Філатов, Мальська М.П. та інші, де дається ретельний науковий аналіз тенденцій в управлінні персоналом організацій України взагалі у туристсько-екскурсійному бізнесі зокрема. Однак питань підвищення ефективності управління персоналом у сфері готельного господарства в зазначених роботах приділена недостатня увага.

Зазначені обставини обумовлюють актуальність теми дослідження, присвяченого вирішенню ефективності управління персоналом у сфері готельного господарства.

Метою статті є теоретичне і методичне обґрунтування шляхів підвищення ефективності управління персоналом в готельному господарстві.

Основний матеріал дослідження. Орієнтація економіки на ринкові відносини докорінно змінює підходи до рішення багатьох економічних проблем і, насамперед, тих, які пов'язані з людиною. На сучасному економічному етапі людина виконує різноманітні економічні функції. В якості живого носія продуктивних сил людина володіє безліччю атрибутивних якостей і властивостей, сукупністю різноманітних потреб і здібностей. Як активний творчий суб'єкт відносин у системі сучасної економіки людина відіграє функціональну роль [5].

Успіх роботи будь-якого підприємства (організації, фірми) забезпечують працівники, зайняті на ньому. Саме тому сучасна концепція управління підприємством докорінно змінює вибір засобів і методів практичної реалізації завдань управління персоналом в цілях підвищення ефективності виробництва як умови конкурентоспроможності підприємства.

Персонал (від лат. persona - особистість) - це сукупність всіх працівників підприємства, зайнятих трудовою діяльністю, а також які перебувають на балансі (що входять до штатного складу). «Персонал - це сукупність працівників (зазвичай їх груп у вигляді підрозділів підприємства), об'єднаних цілями господарської діяльності, бізнес-процесами, застосовуваними методами і засобами» [1].

Персонал відіграє важливу роль в організації, він відрізняється один від одного по багатьом параметрам: статтю, віком, освітою, стажем роботи, сімейного стану і т.д. Всі ці відмінності можуть чинити серйозний вплив як на характеристики роботи та поведінка окремого працівника, так і на дії і поведінку інших членів організації. Так само поняття персоналу організації характеризується чисельністю і складом зайнятих на ньому працівників. В цілях ефективного управління процесом формування і використання персоналу організації застосовується класифікація працівників за такими основним ознаками:

- за категоріями: управлінський, торгово-оперативний, допоміжний;
- за посадами і професіями: керівники, фахівці, продавці, касири;
- за спеціальностями: економісти, фінансисти, бухгалтери, продавці, невиробничих товарів, продавці продовольчих товарів;
- за рівнем кваліфікації: продавець, продавець другої категорії, продавець першої категорії;
- за статтю і віком: чоловіки - до 30 років, від 30 до 60 понад 60; жінки - до 30 років, від 30 до 55, понад 55 років;
- за стажем роботи: до 1 року, від 1 до 3 років, від 3 до 10 років і понад 10 років;
- по відношенню до власності: працівники-власники майна підприємства, наймані працівники;
- за характером трудових відносин: постійні працівники, тимчасові працівники [2].

Управління персоналом пов'язане з використанням можливостей працівників для досягнення цілей організації. Керувати персоналом, означає планувати, організовувати, здійснювати мотивацію і контроль за формуванням, розподілом, перерозподілом та використанням кадрів.

Важливу роль в управлінні персоналом відіграє процедура підбору, відбору і найму персоналу. Чим ретельніше буде підбиратися персонал, тим ефективніше буде робота. На рис.1 представлена схема відбору, підбору та найму персоналу [3].

Схема процедуры подбора, отбора и найма персонала
Рис.1. Схема процедури підбору, відбору і найму персоналу

Ефективність управління персоналом багато в чому залежить від обраної системи управління персоналом організації. Система управління - це упорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціональними цілями, діють автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети [7].

Особливе місце у політиці будь готелю займає підвищення кваліфікації і навчання персоналу. Навчання персоналу - це придбання персоналом навичок необхідних для досягнення цілей організації. Для навчання персоналу на підприємстві можуть використовуватися різні види і форми навчання [6].

Підвищення кваліфікації полягає у поглибленні професійних знань, умінь і навичок, отриманих в процесі підготовки. Система управління підвищення кваліфікації базується на наступних принципах:

- планомірності, системності та безперервності розширення знань;
- періодичності і обов'язковості навчання;
- диференціації навчальних планів і програм за категоріями працівників;
- забезпечення навчального процесу [4].

В АР Крим система підготовки кадрів і підвищення кваліфікації досить досконала. Виходячи з роботи кримських підприємств, можна простежити тенденцію, що керівництво воліє брати на роботу молодих співробітників і навчати їх, але мало хто з працівників потім підвищує кваліфікацію. Згідно зі статистичними даними по Криму можна простежити, що в 2011 році порівняно з 2010 р. по всіх видах діяльності підвищило кваліфікацію на 1919 чол. менше, а щодо діяльності туристичних організацій - на 122 менше [8]. Багато працівників не затримуються на одному місці роботи, шукають більш цікаву роботу, що впливає появи нових професій. В даний час навчання новим професіям - найвищий показник в діяльності організацій.

Висновки і перспективи подальшого вирішення проблеми. Ефективне управління персоналом має велике значення в розвитку готельного підприємства. Важливим аспектом в діяльності готельного підприємства є утримання своїх позицій на ринку туристичних товарів і послуг, підтримання своєї конкурентоспроможності.

Управління персоналом на підприємстві забезпечує сприятливе середовище, у якій реалізуються творчі можливості працівників, розвиваються їх здібності. В результаті люди отримують задоволення від виконаної роботи і суспільне визнання своїх досягнень. Найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є безперервна і високо оплачувана підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, що в свою чергу сприяє підвищенню його теоретичних знань, практичних навчань і навичок.

Можна з упевненістю припустити, що саме взаєморозуміння і взаємовідносини керівника з працівниками готелю призведуть до того, що в майбутньому воно буде найбільш ефективним засобом процвітання готелі, що забезпечить їй економічну стабільність.

Джерела та література

1. Агамирова Є.В. Управління персоналом у туризмі й готельно-ресторанному бізнесі / Є.В. Агамирова. - М: Дашков і К, 2006. - 368 с.
2. Байжанова Г.К. Управління людськими ресурсами / Г.К. Байжанова. - М., 2005. - 320 с.
3. Веснін В.Р. Практичний менеджмент персоналу / В.Р. Веснін. - М: Вид. Юристъ, 2003. - 496 с.
4. Гладков Е. Сучасний підхід у залученні персоналу / Е. Гладков // Управління персоналом. - 2005. - №11. - С.9-13.
5. Єгоршин А.П. Управління персоналом: учеб. посібник / Єгоршин А.П.. - Н.Новгород: НІМБ, 2003. - 624 с.
6. Магура М.І. Навчання персоналу як конкурентна перевага / М.І. Магура, М.Б. Курбатова. - М., 2004.
7. Мокрик Р. Оцінка ефективності підбору персоналу в компанії / Р. Мокрик // Управління персоналом. - 2005. - №11. - С.5-8.
8. Головне управління статитики в Автономній Республіці Крим: [Електронний ресурс]: офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.sf.ukrstat.gov.ua/


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.