Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
курсы менеджер по туризму

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2005 р.

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Організація транспортних послуг в туризмі"

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
за фаховим спрямуванням: 6.050400 „Туризм”
напряму підготовки 0504 „Туризм”


Укладач: Миронов Ю.Б., викладач кафедри курортного менеджментуДрогобич – 2005

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Транспортні подорожі у туристичній діяльності виконують двоєдину функцію. По-перше, це невід'ємна частина будь-якої туристичної подорожі і одна із головних складових турпакету. По-друге, транспортні тури - транстури - це особливий випадок туристичної подорожі, в якій засіб пересування часто є засобом розміщення туриста (туристично-екскурсійні поїзди, круїзні судна тощо). Транспортне обслуговування туристів - найбільш складний у технологічному відношенні блок туру. Тому викладання курсу "Організація транспортних подорожей" доцільно проводити на старших курсах фахової підготовки менеджерів туризму: на 4 курсі стаціонарної і 5 курсі заочної1 форм навчання, коли студенти засвоїли знання із таких спеціальних дисциплін підготовки менеджерів туризму як "Вступ до спеціальності", "Техніка і технологія галузі", "Організація і технологія обслуговування", "Економіка туризму" та інших. Наприклад, більша частина туристичної документації, необхідна при організації транстурів, вже знайома студентам із навчального курсу "Організація і технологія обслуговування".

Мета навчального курсу "Організація транспортних послуг в туризмі" зводиться до трьох основних складових:

1) показати роль транспорту в туристичному обслуговуванні;
2) вивчити організаційні та технологічні особливості здійснення туристичних подорожей різними видами транспорту;
3) вміти розробляти транстури для різних видів транспорту та різних категорій туристів.

Навчання будується на сполученні лекцій і практичних занять. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або по заздалегідь відомих темах. Вони призначені для закріплення й більше глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента по індивідуальному (груповому) завданню й особистий усний або письмовий звіт по ньому перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використаються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань із наступною оцінкою проробленої роботи;
- рубіжний контроль, що складається зі здачі заліку або екзамену по дисципліні.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на задані педагогом питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру у вигляді контрольних робіт.

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання:

Оцінка “відмінно” ставиться тоді, коли студент:

1. правильно розуміє суть менеджменту, його функції та роль у діяльності підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу;
2. вміє формувати організаційні структури, робити поточне та стратегічне планування діяльності туристичної фірми, оцінювати ефективність менеджменту;
3. правильно робить розрахунки;
4. встановлює зв’язок між матеріалом, що вивчається і засвоєним матеріалом при вивченні інших предметів.

Оцінка “добре” ставиться, якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку “відмінно”, але студент не застосовує знання в новій ситуації, не використовує приклади, належним чином не застосовує раніше вивчений матеріал з інших предметів.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді відповідає вимогам до відповіді “добре”, але виявляються деякі прогалини у відповіді, є утруднення при розв’язуванні задач.

Оцінка “незадовільно” ставиться у випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами даної програми.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Транспортні послуги і транспортні подорожі: сутність та класифікація

Роль і місце транспортних послуг на туристичному ринку. Стан транспортної системи обслуговування туристів. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів. Статистика використання транспортних засобів при туристичних подорожах.

Тема 2. Послуги перевезення в складі туристичного продукту

Поняття туризму й туриста. Поняття туристичного продукту. Роль і види транспортних послуг у складі туристичного продукту. Туристичний маршрут і тур.

Годинні пояси й місцевий час. Види й засоби перевезень у туризмі і їх характеристики. Мотивація вибору виду перевезення. Вплив розвитку засобів і систем перевезень на розвиток суспільства. Дорожнє будівництво. Удосконалювання конструкцій засобів і систем перевезення. Зміна способу життя населення.

Тема 3. Переміщення людини

Пішохідні й інші види переміщень. Технічні засоби на основі мускульної сили людини, що сприяють пересуванню. Велосипед. Гребні човни.

Тема 4. Перевезення за допомогою тварин

Собаки. Копитні. Слони. Водоплавні. Зоопарки.

Тема 5. Використання автомобільного транспорту в туризмі

Історія автомобіля. Етапи розвитку. Види автомобілів для цілей туризму й подорожей. Дороги й автомагістралі. Бездоріжжя. Каравани. Таксі. Дорожній рух. Транзит. Автомобільні змагання й перегони. Автомобільні виставки та шоу.

Тема 6. Мотоцикл

Історія створення. Мотоцикл у сучасності. Особливі види мотоциклів і їх призначення. Мотогонки. Мотоциклетні шоу. Планування й організація індивідуальних подорожей для авто-мотолюбителів - туристів і мандрівників.

Тема 7. Прокат автомашин

Історія виникнення системи прокату. Нова послуга ХХ століття Rent-a-Car.

Прокат автомобілів в Україні.

Тема 8. Автобусні перевезення в туризмі

Історія автобуса. Види й призначення. Особливості пересування й подорожі на автобусах. Технічний стан. Проблеми при перетинанні державних кордонів. Документація й особливості організації перевезення.

Взаємини туристів і водія, перевезення більших груп. Права й відповідальність. Страхування. Тероризм і бандитизм. Виставки й шоу. Зразкові

правила туристично-екскурсійного обслуговування на автобусних маршрутах і турах.

Положення про керівника групи автобусного маршруту.

Тема 9. Залізничний транспорт

Історія й факти. Залізниці в Україні. Мандрівник і залізниця. Технічні аспекти. Мости, переїзди, переходи. Залізничні сполучення.

Трансконтинентальні маршрути. Швидкісний трансфер з аеропортів. Транспортування автомашин і туристів Motorail. Структура забезпечення й організація перевезень. Рухомий склад. Організація перевезень. Спеціальні поїзди.

Керування пасажирськими перевезеннями. Перевезення багажу. Проїзні документи. Розклад руху. Змішані види повідомлення. Перевезення туристів.

Міжнародні залізничні сполучення. Відповідальність за перевезення.

Спеціальні види рейкового транспорту. Перспективні проекти. Нормативне забезпечення. Спеціалізовані фірми й компанії. Музеї. Модельні поїзди й дороги.

Інформація про залізниці й перевезення в мережі Інтернет. Транзит.

Тема 10. Повітряні перевезення

Повітроплавання й авіація. Правові аспекти повітряних польотів. Правове

регулювання повітряних польотів і перевезень. Засоби повітряних перевезень. Повітряні кулі й дирижаблі. Планери, дельтаплани, пароплани й паромотори. Парашут. Дельтаплан. Вертоліт. Літаки. Аеродроми й аеропорти. Повітряна перевезення пасажирів. Транзит. Чартер. Комплексні послуги перевезення.

Послуги повітряного перевезення. Послуги на борті. Послуги наземних служб. Страхування повітряних перевезень. Безпека польотів. Представництва авіакомпаній.

Розклад. Особливості реалізації послуг авіаперевізників - продажу авіаквитків. Тарифи. Молодіжні тарифи. Авіаційні компанії й консорціуми. Дисконтні програми.

Багаж. Правила перевезення багажу. Міжнародна асоціація повітряних перевізників.

Тема 11. Річкові перевезення та круїзи

Річкові подорожі й туризм. Річкові басейни й озерні системи. Річкові пасажирські перевезення. Річкові канали. Водні маршрути для пасажирських перевезень і туризму. Канали в озерно-річкових системах. Системи каналів в історичних містах і центрах.

Теорія річкової круїзної справи. Водний туризм і річкова круїзна справа. Річкові круїзи в Україні. Популярні річкові круїзи.

Тема 12. Морські перевезення

Світовий океан. Умови плавання у Світовому океані. Характеристики світового транспорту. Транспортні характеристики портів. Морські шляхи.

Сучасні засоби морських пасажирських перевезень. Морські регістри. Конкуренція повітряних і морських перевезень. Лінійні перевезення.

Круїзний туризм. Пороми. Транспортні засоби на повітряній подушці. Трансатлантичні пасажирські лінії "Блакитна стрічка Атлантики" Blue Riband. Вітрильні судна. Яхтинг. Моторні яхти.

Підводні судна. Ботели.

Безпека й охорона життя на морі. Піратство й тероризм на морі.

Маяки.

Човнові шоу й спортивні змагання. Музеї й моделювання.

Страхування засобів водного транспорту.

Тема 13. Основи договірних взаємин при реалізації туристичних подорожей

Правові основи договірних взаємин. Документи по організації туристичної подорожі. Контракт (договір) на туристичну подорож.

Порядок відшкодування збитків за невиконаним договором (контрактом).

Тема 14. Туристичні формальності при здійсненні подорожей

Паспортні формальності.

Візові формальності.

Митні формальності. Валютний контроль і обмін валюти.

Санітарний і епідеміологічний контроль.

Тема 15. Страхування туристичних подорожей

Правові основи страхування в Україні. Основні визначення і поняття. Основні види страхування в туризмі.

Практичні рекомендації по страхуванню в туризмі.

Орієнтовний перелік практичних занять:

- Стан транспортної системи обслуговування туристів.
- Удосконалювання транспортних засобів і систем перевезення.
- Планування й організація індивідуальних подорожей для авто-мотолюбителів -  туристів і мандрівників.
- Правила туристично-екскурсійного обслуговування на автобусних маршрутах і турах.
- Інформація про залізниці й перевезення в мережі Інтернет.
- Популярні круїзи по річкових і озерних системах
- Розробка договору на туристичне обслуговування.
- Добровільне медичне страхування на час подорожі

Після засвоєння програми курсу студенти повинні знати:

поняття і терміни: транспортні послуги, транспортні подорожі, транспортна система обслуговування туристів, туризм, турист, туристичний продукт, туристичний маршрут і тур, велосипед, гребні човни, автомобіль, автомагістраль, бездоріжжя, караван, таксі, дорожній рух, транзит, мотоцикл, прокат автомобілів, автобуса, страхування, тероризм і бандитизм, залізничний транспорт, мости, переїзди, переходи, залізничні сполучення, трансконтинентальні маршрути, швидкісний трансфер з аеропортів, рухомий склад, модельні поїзди й дороги, повітроплавання й авіація, повітряні кулі й дирижаблі, планери, дельтаплани, пароплани й паромотори, парашут, дельтаплан, вертоліт, літак, чартер, тариф, молодіжний тариф, дисконтні програми, багаж, річкові подорожі, круїз, морські пасажирські перевезення, морські регістри, круїзний туризм, пороми, транспортні засоби на повітряній подушці, вітрильні судна, яхтинг, моторні яхти, підводні судна, ботели, піратство й тероризм на морі, маяк, контракт (договір) на туристичну подорож, паспортні формальності, візові формальності, митні формальності.

студенти повинні вміти:

- організовувати транспортні подорожі;
- робити вибір транспортних засобів;
- формувати туристичний продукт;
- складати маршрут подорожі;
- організовувати перевезення автомобільним транспортом;
- організовувати перевезення автобусним транспортом;
- організовувати перевезення залізничним транспортом;
- організовувати перевезення повітряним транспортом;
- організовувати перевезення морським та іншими засобами транспорту;
- розраховувати вартість перевезень;
- дотримуватись туристичних формальностей;
- дотримуватись безпеки в туризмі.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Успішність освоєння навчальної дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою університету у цілому 100 балів (максимально), які переводяться у чотирьохбальну систему оцінок за національною шкалою оцінювання та оцінок системи ЕСТS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання
Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка за залік Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незара-ховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

Екзамен (залік) складають лише ті студенти, котрі за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „незадовільно” і ті, які бажають покращити свій результат.

4. БІБЛІОГРАФІЯ

1. Азар В.И., Поляк С.В. Транспорт и туризм. - М., 1973.
2. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: Перевозки – СПб.: Герда,2001. – 400 с.
3. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.
4. Гуляев В.Г. Туристские перевозки. – М.: Финансы и Статистика, 1998. – 368 с.
5. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
6. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. – М.: Финансы и Статистика,2001.– 228 с.
7. Ильина Е.Н. Организация железнодорожных путешествий. – М.: Турист, 1995. – 110 с.
8. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
9. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
10. Котов ГГ. Автомобильный туризм. - М., 1986.
11. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
12. Петров С.В., Шапкина К.Е.  Планирования и организация транспортных путешествий. - М., 1986.
13. Сорк Д.И. Туризм. Транспорт. – М.: Спрос, 1997. – 160 с.
14. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
15. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
16. Наукові і науково-популярні періодичні видання на туристичну тематику:  "Міжнародний туризм",  "Заграница", "Мир туризма", "Тут і там", "Краєзнавство. Географія. Туризм", "Весь мир в кармане", "Туринфо" та інші.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.