Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою ГиМУ
_____________________С.И. Шило

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ

для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"


Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Стратегічний менеджмент в туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - розкрити сутність і можливості стратегічного менеджменту для російських турфірм, ознайомити з сучасними методами і прийомами роботи в умовах галузевої конкуренції, орієнтуючись не тільки на сьогоднішній успіх, але і на тверді конкурентні позиції фірми в майбутньому.

Завдання дисципліни - вивчення завдань і технологічного процесу стратегічного управління, розгляд основ аналізу галузевої конкуренції і внутрішнього середовища фірми, виявлення ключових факторів успіху фірми і її конкурентоспроможності, аналіз різних стратегій.

Так само увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Стратегічний менеджмент в туризм" буде звернено на матричні моделі і графічні прийоми, полегшують підготовку стратегічних рішень і аналіз умов реалізації обраної стратегії

У дисципліну "Стратегічний менеджмент в туризмі" включені приклади виробничих ситуацій, що виникають в турбізнесі, та порядок розробки стратегічний рішень стосовно до них.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Стратегічний менеджмент в туризмі" передбачено на 4 курсі денного відділення (7 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжний контроль, що складається з здачі заліку.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться один раз у семестрі на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольної роботи.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Туризм як об'єкт менеджменту 2 1
2 Сутність і принципи стратегічного управління фірмою 4 2
3 Аналіз зовнішнього середовища і конкурентних сил в галузі 6 2
4 Аналіз внутрішнього середовища організації 6 4
5 Стратегії поведінки фірми в умовах конкуренції 8 4
6 Методи, використовувані в прийнятті стратегічних рішень 6 3
7 Реалізація стратегій 4 2
Разом
Всього
36 18
54

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Туризм як об'єкт менеджменту

Туристська індустрія. Менеджмент та підприємництво в туризмі. Менеджмент туристичного продукту. Менеджмент туристських підприємств. Організаційно-правові форми туристичних підприємств. Екскурсійний менеджмент. Менеджмент транспортних послуг. Менеджмент туроперейтинга. Менеджмент персоналу в туристських організаціях. Професіограма менеджера туристичного. Правовий менеджмент в туризмі. Страхування в туризмі. Імідж туристичної фірми.

Тема 2. Сутність і принципи стратегічного управління фірмою

Визначення поняття стратегії. Компоненти стратегії. Маркетингова політика як база для планування діяльності фірми. Стратегічний маркетинг. Стратегічне планування. Передумови виникнення стратегічного управління турфірмою. Переваги стратегічного підходу до управління. Основні завдання стратегічного управління турфірмою. Види і способи графічного подання проблем фірми. Рівні стратегії в стратегічному управлінні. Цикл стратегічного управління. Місія і цілі організації.

Тема 3. Аналіз зовнішнього середовища і конкурентних сил в галузі

Чотири рівня формування стратеги організації: стратегія корпорації, стратегія однорідної групи виробництва (стратегія бізнесу), функціональні стратегії, оперативні стратегії. Види конкуренції в ринковій турпідприємства економіці. Аналіз галузевої конкуренції. Оцінка привабливості галузі з позиції окремої компанії. Концепція національного ромба М Портера. Детермінанти конкурентної переваги. Концепція рушійних сил. Системна карта "організація - зовнішнє середовище". Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища. Модель п'яти сил конкуренції. Методика картування стратегічних груп. Оцінка конкурентоспроможності фірми.

Тема 4. Аналіз внутрішнього середовища організації

Порядок та методи оцінки поточного стану туристської фірми. Оцінка діючих стратегій. Зовнішня ефективність стратегії. Внутрішня ефективність стратегії. Аналіз використання потенціалу організації. Сильні і слабкі сторони організації. SWOT-аналіз. Порівняльний аналіз конкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності фірми. Показник конкурентоспроможності фірми. Показник конкурентоспроможності товару. Критерій ефективності виробничої діяльності конкурентів. Структурний і функціональні підходи при визначенні положення фірми в умовах конкуренції. Економічні показники діяльності фірми. Матричні методи оцінки рівня конкурентоспроможності. Поняття конкурентного статусу фірми. Два підходи для отримання КСФ. Ключові фактори успіху. Особливості ключових факторів успіху в сфері туризму.

Тема 5. Стратегії поведінки фірми в умовах конкуренції

Види стратегій. Класифікація стратегій конкуренції. Базові стратегії. Ефект масштабу та ефект освоєння. Стратегія мінімізації витрат. Стратегія фокусування. Стратегія диференціації. Стратегія інновацій. Портфельні стратегії. Класифікація стратегій диверсифікації. Стратегія відкачування капіталу та ліквідації. Підходи в стратегії зміни курсу та реструктуризації. Функціональні стратегії. Напрями реалізації наступальної стратегії. Стратегія прямої і зворотної вертикальної інтеграції. Стратегії, характерні для лідерів. Стратегії для організацій, наступних за лідером. Стратегії для слабких організацій і організацій у кризовому становищі. Стратегія конкуренції у фрагментарних галузях. Поняття фрагментарною галузі. Формування портфеля стратегій. Детермінанти портфеля стратегій організації. Етапи формування портфеля стратегій. Інструменти стратегічного управління, що використовуються при формуванні портфеля стратегій. Стратегічні відповідності. Класифікація стратегічних відповідностей. Алгоритм аналізу стратегічних відповідностей.

Тема 6. Методи, використовувані в прийнятті стратегічних рішень

Графічні методи стратегічного управління. Опис схеми входу-виходу. Схема потоків. Процесна схема потоків. Схема послідовності дій. Схема контуру управління. Схема зв'язків. Системна карта. Схема впливу. Схема причин/наслідків. Матричні інструменти в стратегічному управлінні. Матриця Бостонської консалтингової групи. Використання БКГ - матриці. Матриця "General Electric". Матриця життєвих циклів галузей і конкурентного потенціалу організації або матриця Хоуфера. Методи оцінки і вибору стратегій. Аналіз факторів, що враховуються при виборі стратегій. Матриця А. Томпсона і А. Стрикленда. Поняття приведеної вартості. Дисконтування грошових потоків. Метод розрахунку чистого наведеного ефекту. Метод внутрішнього коефіцієнта віддачі. Період окупності. Індекс прибутковості. Аналіз чутливості.

Тема 7. Реалізація стратегій

Причини неефективного управління. Культура організації. Етичні стандарти і постулати віри. Особливості і можливості зміни організаційних структур. Функціональна організаційна структура управління. Регіональна структура управління. Мережні форми організації бізнесу. Групи мережевих форм організації. Процес організаційного розвитку. Складові плану реалізації стратегії. Типи ситуацій в управлінні. Управління шляхом ранжирування стратегічних завдань Управління в умовах стратегічних несподіванок. Оцінка ефективності стратегій.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Розгляд на прикладах бізнес, місію і цілі фірми.
2. На основі вихідних даних оцінити стан фірми в конкурентній боротьбі.
3. Оцінка рівня конкуренції в галузі.
4. Оцінка діючої стратегії фірми.
5. SWOT-аналіз фірми.
6. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища фірми.
7. Вибір стратегії фірми.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дати опис туристської індустрії.
2. Що являє собою менеджмент у туризмі?
3. Що розуміється під стратегією фірми?
4. Які головні компоненти зачіпає стратегія в сфері турбізнесу?
5. Яким чином пов'язані стратегічний маркетинг, стратегічне планування і стратегічне управління?
6. Що характерно для різних етапів розвитку стратегічного менеджменту?
7. З чого складається цикл стратегічного управління?
8. Що розуміється під місією фірми і як вона формується?
9. Як формується структура цілей фірми і як вона пов'язана з її місією?
10. Які рівні стратегій можуть бути присутніми в організації фірми?
11. З якими видами конкуренції стикається турпредприятие в ринковій економіці?
12. Що являє собою модель національного ромба і для чого вона використовується?
13. Що розуміється під детермінантами конкурентної переваги?
14. Які складові аналізу навколишнього середовища турфірми?
15. У чому сутність моделі п'яти сил конкуренції?
16. Як будується карта стратегічних груп?
17. У чому полягає сутність і призначення аналізу внутрішнього середовища організації?
18. Які складові і показники використовуються при оцінці поточної стратегії?
19. Що являє собою SWOT-аналіз?
20. Які методи використовуються для оцінки конкурентоспроможності фірми?
21. Як визначається конкурентний статус фірми?
22. Що розуміється під ключовими факторами успіху?
23. Які види стратегій фірм існують, і за якими ознаками вони відрізняються?
24. Яка роль у стратегічному управлінні ефекту масштабу і ефекту освоєння?
25. Які стратегії належать до базових у умовах конкуренції?
26. Чим характеризуються портфельні стратегії?
27. Які функціональні стратегії існують?
28. Чим відрізняються стратегії організацій, що займають різні галузеві позиції?
29. Як формується портфель стратегій?
30. Які графічні інструменти використовуються в стратегічному управлінні?
31. Чим відрізняється процесна від схема потокової?
32. В чому особливості побудова і використання схеми причинно-наслідкових зв'язків?
33. Яка роль матричних інструментів у стратегічному управлінні?
34. Як використовуються БКГ-матриця?
35. В чому сутність матриці "General Electric"?
36. В яких ситуаціях застосовують матрицю Хоуфера?
37. Як оцінити і вибрати стратегію фірми?
38. У чому полягає фінансова оцінка стратегічного плану, що реалізує стратегію?
39. Які умови успішної реалізації стратегії фірми?
40. Як впливає організаційна структура управління фірмою?
41. У чому полягають відмінності управління у ситуаціях різних типів?
42. Що розуміється під організаційною культурою фірми?
43. Яка роль менеджерів різних рівнів управління в реалізації стратегії фірми?
44. Як відбувається оцінка ефективності стратегій?

ЛІТЕРАТУРА

1. Балабанов І. Т. Балабанов А. В. Економіка туризму. М. 1999
2. Буторова Н. Ст. Менеджмент і маркетинг іноземного туризму. М. 1999
3. Менеджмент туризму. Підручник. М. 1998
4. Моісеєва Н. К. Стратегічне планування Економіка туризму
5. Папирян Р. А. Менеджмент в індустрії гостинності. М. 2000
6. Туризм і готельне господарство. Підручник під ред. Чудновського. М. 2000
7. Економіка сучасного туризму під ред. Коропової Г.А.
8. Папирян Р. А. Економіка туризму

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.