Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Пилипенко В.Є., Гансова Е.О., Козаків В.С. та ін Економічна соціологія

Глава 2. Соціальна сфера економічної життєдіяльності суспільства

2.2. Власність як соціальна категорія. Соціальні та економічні відносини. Соціально орієнтована і ефективна економіка

Категорія власності, як відомо, позначає привласнення засобів виробництва, робочої сили, матеріальних благ і послуг. Відносини власності як вольові, що складаються між суб'єктами (особами, соціальними групами), персонифицируют ставлення до речей, їх (речей) виробництво і споживання. Визнаючи відносну самостійність вольових відносин, їх незалежність у певному сенсі від виробництва (характер спосіб якого, зумовлені насамперед продуктивними силами, рівнем їх розвитку), все ж не слід відривати друге від першого. У тій мірі, в якій вольові відносини реалізуються у виробництві (як власність на засоби виробництва, передусім), вони (вольові відносини) є найважливішим аспектом виробничих відносин.

Фактичне володіння відомих осіб (окремої людини, певних груп, держави тощо) засобами виробництва і речами взагалі може при відомих умовах виникати і змінюватися незалежно від виробництва, безпосередньо бути наслідком різних обставин: насильницького захоплення, конфіскації, отримання у спадок тощо [50, 53]. Але відтворювальна (людину і людські якості) функція володіння, тобто найважливіша її соціальна функція, найбільшою мірою проявляється саме тоді, коли предмет володіння залучений у виробництво і є його засобом. У цьому своєму вигляді відносини власності є соціальними, утворюють соціальний фактор виробництва. Але чому ж тоді соціальні відносини відрізняються від економічних (виробничих)? Взагалі економічні та соціальні відносини як об'єкт дослідження являють собою одне і те ж. Не випадково їх часто об'єднують і називають соціально-економічними. Предметні ж їх області різні. Економічні відносини характеризують речову результативність виробництва, соціальні - його спрямованість до людини (безпосередньо, бо опосередковано виробництво існує для задоволення людських потреб). Хоча останнє - існування виробництва заради задоволення людських потреб (якщо мати на увазі сучасні суспільства "достатку"), як зазначалося, не підлягає коригуванню: сучасні виробництва функціонують заради виробництва і одержання прибутку, а споживання не є процесом задоволення потреб. Взаємодія речовинно-результативного аспекту виробництва і соціального його аспекти, безпосередньо зверненого до людини, дуже складне.

Соціальна історія також свідчить про складність і суперечливість взаємодії економічного і соціального аспектів виробництва. У зв'язку з цим дуже показова приводиться в літературі оцінка діяльності російського самодержавства. Прогресивний розвиток промисловості Петро і поєднав з реакційної соціальною реформою, яка призвела до зміцнення феодального ладу, створення "історичного унікуму - промисловості на кріпосній праці". Принципова можливість розвитку виробництва і здійснення індустріалізації з використанням неадекватних соціальних механізмів (бо існування "нормальних" індустріальних відносин передбачає наявність вільних робочих рук в масовому масштабі, тобто наявність працівника, формально є власником робочої сили) аж ніяк не свідчить про те, що виробництво байдуже до чинним соціальним механізмам. Фортечна промисловість, на думку багатьох дослідників, надзвичайно несуттєво сприяла підвищенню продуктивності праці. Головне ж полягало в тому, що, реалізувавшись у виробничих відносинах, реакційні соціальні механізми зумовили тривале гниття Росії в післяпетровську епоху, яке прийшло на зміну короткочасного успішному розвитку.

Аналогічно можна оцінити й сталінську індустріалізацію, нерозривно пов'язану з закріпаченням праці і, як наслідок, з дуже низькою його продуктивністю. Це не враховується в оцінці соціальної політики того періоду, обумовило зменшення соціальної диференціації, вирівнювання доходів, соціальну захищеність, безкоштовну охорону здоров'я тощо, і тому ця (оцінка) обумовлюється знову-таки узкораспределительным розумінням соціального. Головний же соціальний порок радянського періоду розвитку суспільства полягав у тому, що державна власність в умовах тоталітарного режиму означала експропріацію власності не тільки "багатих", але і трудящих. Праця останніх було закріпачене, бо довгий час не можна було змінити місце проживання і роботи, а також реалізувати в праці, бо високоякісний і творча праця не заохочувався в достатній мірі. Трудівник в колишньому СРСР не був власником своєї робочої сили, що, безперечно, позначалося на його продуктивності праці, обумовлюючи значно більш низький її рівень у порівнянні з промислово розвиненими країнами світу.

Власність в її соціальному якості характеризується тим, якою мірою трудівник, безпосередній агент виробництва, може реалізувати в ньому (виробництві) свої здібності, проявити ініціативу. Своєрідним критерієм оцінки соціального є об'єктивна тенденція суспільного розвитку, яка полягає в тому, що сменявшиеся суспільні форми виробництва сприяли не тільки підвищенню рівня продуктивності праці, її результативності, але і свободу працівника, його зацікавленості в праці. Їх зміна означала, з одного боку, примноження національного багатства, з іншого - перехід від поневолення до крепостничеству, від жорстких до більш м'яких форм особистої залежності і її повної ліквідації. Відповідно до найбільших соціальних завоювань, що відбуваються у зв'язку зі зміною власності, слід відносити не тільки адекватну оплату праці, але і можливість реалізувати і розвинути у праці свої здібності, проявити самостійність.

Головне полягає в тому, що соціальні завоювання в кінцевому рахунку обертаються економічними здобутками. Соціальне та економічне безпосередньо взаємопов'язані. Різноманітні соціальні механізми суттєво впливають на економіку. Соціально орієнтована економіка в кінцевому рахунку є і економічно ефективною. Якщо під соціально орієнтованою економікою розуміти таку економіку, при якій в достатній мірі стимулюється сумлінна і кваліфікована праця працездатного населення, а також забезпечується гарантований прожитковий мінімум для всіх інших, то необхідно пам'ятати: гідних сучасної людини умов життя і діяльності можна досягти лише у багатому суспільстві при ефективній економіці.

Характеризуючи відносини власності як вольові (що складаються між суб'єктами - особистостями, групами), персонифицирующие ставлення до речей, слід звернути увагу на наступне: відносини власності як соціальні є суб'єктивно-довільними лише щодо економічної діяльності. При цьому найбільшою мірою суб'єктивно-довільний характер соціальних відносин проявляється у сфері розподілу і обміну, так як тут не відбувається матеріальний процес створення споживних вартостей, а відбувається переміщення благ з рук в руки [50, 15]. Це, в свою чергу, обумовлює можливий відрив розподільних відносин (що залежать в більшій або меншій мірі від соціальної політики) від вимог матеріального виробництва, а також може стати обґрунтуванням зведення соціального до розподілу благ і послуг, до "соціального захисту непрацездатного населення і т. д. Але якщо неправомірно зводити соціальне до процесів розподілу, то також неправомірно не враховувати відносну самостійність відносин розподілу, обміну і споживання. Останні (точніше, відносини розподілу і обміну) також є відносинами та економічними, і соціальними. Економічними в тому сенсі, що пов'язані з процесами розподілу (перерозподілу), обміну і споживання національного багатства, соціальних - в тому, що характеризують реальні можливості особистостей і груп привласнювати матеріальні блага і послуги, що є умовами відтворення та вдосконалення людських якостей.

Різні реальні можливості присвоєння матеріальних благ і послуг, а також їх споживання можуть бути обумовлені розходженням майнового стану. Останнє є не тільки економічною характеристикою, але й соціальною, що зрозуміло було вже представнику французького Просвітництва Ж. Ж. Руссо. Він вважав, наприклад, що термін "соціальне" означає фундаментальний факт диференціації населення по матеріальному, майновому становищу.

У немарксистській соціологічній літературі прийнято вважати, що чинниками, які зумовлюють стан групи в суспільстві, є багатство (wealth) і доходу (income). Вважається також, що ці ознаки не слід ототожнювати: перший характеризує все рухоме і нерухоме майно, перекладне в гроші, другий означає заробітну плату, прибуток, дивіденди та інші засоби, які легко фіксуються і вимірюються, ніж багатство [57, 204-205]. За аналогічного критерію розрізняють добробут (prosperity) і дохід. Так, відомий західний соціолог, який займається проблемами соціальної стратифікації, Дж. Ленський визначає добробут як все те, чим володіє індивід: акції, власність, будинки, земля і т. д., а до доходу відносить заробітну плату або оплату за працю плюс "незароблені гроші, отримані від капіталовкладень" [26, 56].

Майнове становище, не сводимое до власності на засоби виробництва (те, що в радянському суспільствознавстві називалося особистою власністю на відміну від приватної), є важливим фактором, що характеризує стан індивіда і різних груп у суспільстві і обумовлює їх соціальну адаптацію до кризових умов. Про це, зокрема, свідчать дослідження, присвячені процесам трансформації в Україні [48]. Однак при цьому дуже важливо майнове становище, як і всі інші ознаки, що характеризують добробут і дохід, не розглядати як характеристику виключно економічну. Необхідно враховувати також, як обумовлене цими характеристиками положення груп пов'язане з положенням суспільства в цілому, і розуміти, що доходи представників різних професій (і відповідно можливості присвоєння ними різноманітних благ і послуг) обумовлені в кінцевому рахунку характером суспільного виробництва, затребуваністю відповідного праці суспільством. Тим більше, слід враховувати відмінність таких засобів відтворення людських якостей, як багатство, вкладений у виробництво (капітал), і багатство, що використовується для особистого споживання.

Отже, характеризуючи власність як суттєвий компонент соціальних відносин, як важливий фактор відтворення людини, слід пам'ятати, що власність функціонує в різних видах і проявах (на виробництві і поза виробництвом). І у всіх випадках вона проявляється і в економічному, і в соціальному своїй якості, які не можна відривати один від одного, але не слід ототожнювати.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.