Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Пилипенко В.Є., Гансова Е.О., Козаків В.С. та ін Економічна соціологія

Розділ 1. Економічна соціологія як наука

1.6. Співвідношення економічного і соціального в структурі цінностей населення України

Громадська думка населення, його ціннісна структура, відображені в дослідженнях соціологів, утворюють систему суб'єктивних соціально-економічних показників. Вони дозволяють судити про рівень ефективності політичної діяльності держави у всіх сферах суспільного життя і, зокрема, у сфері соціальних відносин.

У сучасній західній соціології прийнято розрізняти матеріальні і постматериальные цінності [24].

Матеріальні цінності дослідники пов'язують з економічними і фізичними потребами, постматериальные - з потребами у свободі, самовираженні, визнання і т. д. Вчені Р. Інглхарт та П. Абрамсон (університет штату Мічиган, США) стверджують, що в більшості країн світу пріоритети зсуваються в бік постматеріальних цінностей. Проте цей висновок не є безперечним. Порівняльні дослідження ціннісної динаміки населення розвинених країн Європи і Америки показують, що і постматериальные, і матеріальні цінності в однаковій мірі значимі для громадян цих держав [28].

На ціннісні виміри суспільства впливають як економічні фактори, так і культурні традиції народу. В обох випадках домінують матеріальні цінності (стабільна економіка, стабільні ціни). Для американців політичні фактори виявилися більш значущими, ніж для європейців (національна безпека, правопорядок). Для французів моральні і громадянські цінності (дружні стосунки, свобода слова та інформації) мають більше значення, ніж для американців.

Українська ментальність, сфокусована на ціннісних пріоритетах населення, підтверджує думку про відсутність жорсткого зв'язку між економічним станом країни і впливом останнього на світосприйняття громадян. Так, відповідаючи на питання: "Які проблеми є для Вас зараз найбільш життєво важливими?", учасники опитування, проведеного в 1994 р. вченими Інституту соціології НАН України, служби "Соціс" та фонду "Демократична ініціатива", запропонували варіанти, наведені в табл. 1.5 [4].

Таблиця 1.5.

Ієрархія цінностей населення України (1994)
Цінність Рангова позиція
Матеріальна забезпеченість 1
Здоров'я 2
Родина 3
Зайнятість 4
Соціально-економічна ситуація 5
Свобода 6
Права людини 7
Освіта 8
Релігія 9
Культура 10

У дослідженнях, проведених в кінці 90-х років XX ст., вивчався розподіл цінностей громадян за шкалою Рокича або її модифікацією. В них простежується дещо інше ранжування цінностей: в якості першочергового блага стабільно домінує здоров'я, а рівень матеріальної забезпеченості займає четверту позицію.

Соціологи Одеського державного університету виявили регіональну специфіку ціннісних уподобань населення [13,174]. Як і в цілому по Україні, у жителів Одеської області матеріальний добробут займає четверту позицію, тоді як перше, друге і третє місця відведені відповідно здоров'ю, миру в суспільстві, сім'ї. Така пріоритетність проблем зближує громадян України із західним світом. Зіставимо думка населення України з оцінками американців. Відповідаючи на питання: "На що уряду США слід більше витрачати коштів?", жителі США на перше місце поставили охорону здоров'я; на другому місці опинилася проблема боротьби із злочинністю; охорона навколишнього середовища, боротьба з наркоманією, проблеми великих міст зайняли відповідно третє, четверте і п'яте місця. Для громадян Німеччини найбільш серйозними проблемами є охорона навколишнього середовища (перше місце), охорона здоров'я (друге місце), соціальна захищеність і вартість житла (третє місце), освіта (четверте місце) [28, 92]. За даними українських соціологів (фонд "Демократичні ініціативи"), громадяни України в якості факторів, що загрожують стабільності суспільства, називають послідовно низький рівень життя, злочинність, безробіття, поляризацію або нерівність доходів, екологічну ситуацію, забезпеченість житлом і його вартість.

Друга половина XX ст. пройшла під знаком ідеології "Welfare State", яка визначила головну мету сучасних демократій: досягнення загального добробуту. У цій концепції економіка і політика набувають характер засобів, ефективність яких вимірюється рівнем і якістю життя населення. В сучасній Україні соціальні пріоритети повинні бути не тільки проголошені, а й забезпечені. Завдання національного суспільствознавства полягає в глибокому осмисленні трансформаційних процесів в країні. Соціальні наслідки політичних і економічних реформ простежуються в динаміці соціальної структури українського суспільства та його суспільній свідомості.

Підсумовуючи сказане, приходимо до таких висновків:

- розробка економічної соціології набуває нині особливого значення у зв'язку з посиленням "економізації" життя і недостатньою увагою до соціальних чинників і соціальних наслідків економічних реформ;
- нова міждисциплінарна область повинна стати методологічною основою для додання економічної політики гуманної та соціальної спрямованості;
- зусилля вчених, економістів і соціологів можуть бути об'єднані на загальній методологічній платформі, утвореної поведінкової парадигми, а також за рахунок взаємного доповнення дослідницьких методів, що дозволяє коригувати рішення в економічній сфері з допомогою даних, отриманих у процесі соціологічних досліджень.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Быяцький С. Соціальний захист як ознака цивілізованості суспільства // Віче. - 1999. - № 8. - З 65.
2. Вебер М. Вибрані твори. - М: Прогрес, 1900.
3. Взаємодія наук як фактор їх розвитку. - Новосибірськ: Наука, 1988.
4. Головиха Є. Суспільство, що трансформується. - До, 1999.
5. Давидов Ю. Н. Веберовский ренесанс // Социс. - 1986. - №3.
6. Дікон Б., Хан М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. - Харків: Основи, 1999. - З 62-64.
7. Дюркгейм Е. Про поділ суспільної праці. - Одеса, 1990.
8. Заславська Т. В., Ривкіна Р. В. Про предмет економічної соціології / Вид. Сибирск. отд. АН СРСР. Сер. екон. і приклад. соціології. - 1984.-Вип. 1.
9. Левада Ю. А. Соціальні рамки економічної дії // Мотивація економічної діяльності: Зб. тр. - М., 1980. - Вип. 2. - С. 79.
10. Маркс К. Економічні рукописи 1857-1859 років // К. Маркс, Ф. Енгельс Соч. - 2-е вид. - Т. 46. -4. 1.
11. Маркс К, Енгельс Ф. Німецька ідеологія // Маркс К., Ф. Енгельс. Соч. - 2-е вид. -Т. 3.
12. Наумова Н. Ф. Соціальна політика в умовах запаздывающей модернізації // Социол. журн. - 1994. - № 1. - С. 7.
13. Перемога Н. А. Соціологія культури. - Одеса, 1999.
14. Самуельсон П. Економіка - Львів: Світ, 1993.
15. Тард Р. Соціальна логіка. - СПб., 1901.
16. Тернер Дж. Структура соціологічної теорії. - М: Прогрес, 1985.
17. Україна у 1996 р.: Інформ. аналіт. дод. - К., 1996.
18. Україна. Людський розвиток. - К., 1999.
19. Шаніна Л. Народ золотої середини? // Дзеркало тижня. - 2000. - февр.
20. Ярошенко С. С. Синдром бідності // Социол. журн. - 1994. - № 2.
21. Argiris Ch. The Applicability of Organizational Sociology. - London, 1972.
22. Atkin D., Sharron A. Psychoeconomica and its Applications. - N. Y., 1968.
23. Human Behavior in Economic Affairs. - N. Y., 1968.
24. R. Inglehart, Abramson P. Economic security and Value Change // Amer. Politic. Sci. Rev. - 1994. - V. 88. - № 2. - P. 336-349.
25. Iribarne Ph. Social Sciences and the Reconstruction of Weefare Economics // Soc. Econ. - 1973.
26. Lewis O. La vita. - N. Y.: Random House, 1966.
27. Parsons T., Smelser N. Economy and Society. - Glencoe: Free Press, 1956.
28. Russel G. Citizen Political in Western democracies. - New Gercy: Chatham House Publishers, Inc. Chatham, 1993.
29. The Future of Business / Ed. by M. Ways. - N. Y.; Toronto; Sydney; Frankfurt; Paris, 1982.

Контрольні питання

1. Цілі наукової інтеграції економічної та соціологічної наук.
2. Проблематика економічної соціології в творах класиків соціологічної науки.
3. Логіка і методологія об'єднання економічного і соціологічного знання.
4. Інтерпретація економічних категорій в роботах Р. Гарда, Е. Дюркгейма, М. Вебера.
5. Економічний детермінізм і проблема багатофакторності в соціологічній теорії.
6. Соціологічний аспект економічної концепції К. Маркса.
7. Т. Парсонс про функції економіки у структурі суспільної системи.
8. Т. Парсонс і Н. Смелзер про принципи об'єднання двох наук.
9. Проблематика сучасної економічної соціології.
10. Економічне поведінка та її стимули.
11. Місце економічної соціології в системі сучасної соціологічної науки.
12. Економічна соціологія - методологічна основа соціальної політики.
13. Прикладний аспект економічної соціології.

Тематика рефератів

1. Предмет та функції економічної соціології.
2. Роль економічної соціології у процесі реформування українського суспільства.
3. Економічна соціологія як теоретична основа соціальної політики.
4. Соціальний аспект історії господарських форм (за роботами М Вебера, Е. Дюркгейма, М. Ковалевського).
5. Робота Е. Дюркгейма "Поділ суспільної праці" та її значення для визначення предмета економічної соціології.
6. Формування економічної соціології в Росії та Україні. Т. Заславська і Р. Ривкіна про предмет економічної соціології.
7. Співвідношення економічного, політичного і соціального факторів у сучасних моделях соціальної політики.
8. Співвідношення економічних та неекономічних цінностей в структурі суспільної свідомості населення України.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.