Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С.

Педагогіка туризму

Розділ 2. Теоретико-методологічні основи туристського виховання

2.6. Методи виховання, їх класифікація (Скрипник М.І.)

Серед основних умов, які визначають ефективність виховання у туризмі, особливе місце посідають методи виховання. Це пов'язано з тим, що, по-перше, вони обумовлюють характер стосунків між суб'єктами туристської дійсності, що складає серцевину всього виховного процесу у туризмі; по-друге, новими досягненнями педа-гогічної науки та практики; по-третє, без сучасних ефективних методів виховання найкращі цілі, ідеали туристського виховання залишаться лише в намірах організаторів.

Поняття "метод виховання" - досить складне, що обумовлено багатогранністю того процесу, який має відображати ця педагогічна категорія.

Поняття "метод" запозичений із західноєвропейських мов: німецьке слово methode, французьке -methode. Грецьке слово "methodos" означає дослідження, спосіб, шлях наближення до істини.

У педагогічній практиці метод виступає як "спосіб організації практичного й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями об'єкта, що досліджується" [10]. Дотепер у педагогічній науці немає єдиного підходу до визначення методу виховання. Одні вчені визначають метод виховання як сукупність найзагальніших способів розв'язання виховних завдань і здійснення виховних взаємодій (С. У. Гончаренко). Інші науковці під методомвиховання розуміють найкоротший шлях досягнення результатів, що відповідають поставленим виховним цілям (М. Д. Ярмаченко). Інші дослідники пов'язують методи із цілями виховання (С. Г. Карпенчук).

Цілком обґрунтованим видається позиція, яка об'єднує всі означені підходи. Методи виховання - це система специфічних прийомів і способів виховної роботи для досягнення поставлених виховних цілей.

Категорія "методи виховання у туризмі", на нашу думку, означає способи і прийоми спільної взаємопов'язаної діяльності між суб'єктами туризму, що спрямована на оволодіння культурними інтенціями, нормами і правилами гідної поведінки, різнобічний розвиток особистості, формування загальнолюдських, національних рис, що визначено цілями педагогіки туризму.

Прийом виховання - це частина методу виховання, необхідна для ефективнішого застосування методу в умовах конкретної педагогічної ситуації. Будь-який метод виховання складається з певної сукупності однорідних прийомів і способів виховного впливу.

Способи виховання - це конкретні форми організації життєдіяльності особистості під час туристської діяльності, які мають виховне забарвлення і несуть виховне навантаження.

Засоби виховання - це все те, за допомогою чого впливають на учасників туристської діяльності. Засобами виховання є конкретні предмети матеріальної та духовної культури, які використовуються у педагогіці туризму.

Найактуальнішою проблемою теорії туристського виховання, як і загальної теорії виховання, є проблема класифікації методів виховання. Класифікація - це групування методів виховання за певними ознаками, встановлення зв'язків між групами. У процесі розвитку педагогічної науки мали місце різні підходи до їх кла-сифікації.

На сьогодні відомою класифікацією є підхід російського дослідника В. О. Сластьоніна, який вирізняє такі методи виховання: . методи формування свідомості особистості, в основі яких лежить слово педагога;

 • методи організації діяльності, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки, які ґрунтуються на практичних діях вихованців;
 • методи стимулювання діяльності та поведінки, які в своїй основі мають емоційні аспекти засобів стимулювання;
 • методи самовиховання.

  У вітчизняній педагогіці найпопулярніша класифікація методів виховання дослідника С. У. Гончаренка [10]:
 • методи різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою формування їхніх поглядів і переконань (бесіда, лекція, диспут, позитивний приклад);
 • методи організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, вправа, привчання, створення виховних ситуацій);
 • методи регулювання, корекції, стимулювання позитивної поведінки й діяльності вихованців (змагання, покарання, заохочення).

  Отож виникає запитання: "Який варіант оптимальніший для виховання особистості у туризмі? " Безсумнівно, що кожен варіант має свої і позитивні аспекти, і певні недоліки. Для того, щоб визначити методи виховання у туризмі, необхідно:
 • по-перше, вибрати методи, які оптимально сприяють реалізації основних цілей виховання;
 • по-друге, обґрунтувати ефективність забезпечення виховних заходів у процесі туристської діяльності;
 • по-третє, забезпечити оптимальну методику виховної роботи з різними категоріями туристів.

  Виходячи із вищезазначеного, можна класифікувати методи туристського виховання на такі групи:
 • методи безпосереднього виховного впливу (бесіда, лекція, позитивний приклад);
 • методи опосередкованого виховного впливу (педагогічна вимога, громадська думка, створення виховних ситуацій);
 • методи самовиховання.

  Безумовно, що ця класифікація методів туристського виховання недосконала. Однак вона враховує: сучасні педагогічні концепції

  та їх вплив на методику виховання; позитивні аспекти класифікації методів виховання, що були в історії педагогіки; зміст та особливості предмета та продукту праці у туристській діяльності.

  Вибір фахівцями сфери туризму відповідних методів виховання залежить від урахування цілей, змісту і особливостей виховних впливів на учасника туристської діяльності, педагогічної майстерності спеціаліста галузі, методично оптимального сполучення конкретних обставин і умов протікання виховного процесу.  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бакушинский А. В. Методы и практика зкскурсионного дела. - М., 1925. - С.91.
  2. Бакушинський А. В. Художественное творчество и воспитание. - М., 1925. - С.156-157.
  3. Бакушинський А. В. Современное зкскурсионное дело в России //Казанский весник. - 1921. - № 3-6. - С.89-90.
  4. Брандесов Р. Ф, Вопросы из стодидактики: Учебное пособие. -Челябинск:Челябинский гос. пед. институт., 1983. - 73 с.
  5. Бюлер К. Духовное развитие ребенка. - М.: Новая Москва,1924.
  6. Волкова Н.П. Педагогіка. Посібник. - К.: Видавництво "Академія", 2001. - 576 с.
  7. Виготский Л. С. Психология искусства / Под ред. М. Г. Ярошевского. - М.:Педагогика, 1987. - 344 с.
  8. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 236 с.
  9. Глобальний зтический кодекс туризма. - В зб.: Правове регулювання туристичної діяльності в України / За заг. редакцією професора В. К. Федорченка. - К.: Юрінком інтер, 2001. - С. 89.
  10. Гончаренко СУ. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - С. 205.
  11. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.
  12. Дубровский Д. И. Проблема идеального. - М., 1983.
  13. Єрмоленко В.Г. Комунікативна практична філософія. Підручник - К.: Лібра, 1999. - 488 с.
  14. Загвязинский В.И., Амонашвили Ш.А., Закирова А.Ф. Идеал, гармония и реальность в системе гуманистического воспитания // Педагогика. - 2002. - № 3. - С. 3-11.
  15. Крупник Е.П. Психологические особенности восприятия образа // Психологический журнал. - 1985. - №3. - С.150-153.
  16. Кулаев К.В. "Биогенетическая концепция" художествен-ного развития личности А. В. Бакушинского: Культуроло-гия и зкскурсоведение: Конспектьі лекций / Сост. К. В. Кулаев.- М.: Российская международнач академия туризма, 1998. - С.12-27.
  17. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Российс-кое педагогическое аген., 1996. - 334 с.
  18. Подласшй И. П. Педагогика. Новий курс: Учебник для сту-дентов пед. вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Кн.2: Процесе воспитания. - 256 с.
  19. Словник іншомовних слів. За редакцією академ. АН УРСР О. С. Мельничука. Видання друге, виправлене і доповнене.- К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії., 1985. - 966 с.
  20. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5 т. - К., 1976. - Т.1.
  21. Ушинский К.Д. Собр. соч. - М., 1950. Т. 9. - С. 117-118.
  22. Ушинськйй К.Д. Людина як предмет виховання: Вибр. пед. твори: У 2 т. - К., 1983. - Т. 1, С. 196.
  23. Шестаков В. П. Зстетические категории. Опьіт систематического и исторического иселедования. - М., 1983. - 356 с.
  24. Шульгин Н. Н. Альтернативная герменевтика в диалоге культур //Вопросьі философии. - 2002. - № 12. - С. 22-49.
  25. Эйзенштейн С.М. Избранньїе произведения. - М., 1958. - С. 267.
  26.Dziemidok Н. Katharsis jak kategoria estetyczna - Studitsetits t VII- IX, 1971. - 1972.

  <<< назад | зміст | вперед >>>
 • Все о туризме - Туристическая библиотека
  На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
  Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.