Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА


 
з дисципліни

 

"МЕНЕДЖМЕНТ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ"

для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Менеджмент в індустрії гостинності" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - освоєння студентами основних принципів і методів організації та управління підприємством індустрії гостинності і придбання практичних навичок, необхідних для успішного введення бізнесу в складних сучасних умовах.

Завдання дисципліни - сформувати основні напрямки менеджменту в індустрії гостинності, визначити шляхи підвищення культури та якості обслуговування у готельному та ресторанному бізнесі та ефективності діяльності підприємств, вивчити методи і засоби інтенсифікації праці керівника, підбору і розстановки кадрів.

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Менеджмент в індустрії гостинності" буде сконцентрована на таких напрямках як аналіз міжнародної індустрії гостинності та розвиток цієї галузі в нашій країні.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Менеджмент в індустрії гостинності" передбачено на 3 курсі денного відділення (6 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжний контроль, що складається з здачі заліку.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Гостинність: основні поняття, категорії, об'єкти управління 2 1
2 Еволюція підприємств індустрії гостинності 4 2

3
Цілі, завдання та методи менеджменту гостинності 2 1
4 Управління організаційними структурами в гостинності 4 2
5 Менеджмент в поведінкової моделі гостинності 2 1
6 Менеджмент персоналу готелів 2 1
7 Технології менеджменту в управлінні якістю продукції сфери гостинності 4 2
8 Інформаційне забезпечення менеджменту гостинності 2 1
9 Управлінський менеджмент 4 2
10 Управління фінансами 4 2
11 Міжнародна індустрія гостинності 4 2
Разом
Всього
34 17
51

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Гостинність: основні поняття, категорії, об'єкти управління

Індустрія гостинності в системі ринкової економіки. Комплексний аналіз індустрії гостинності. Філософія і принципи готельного бізнесу. Характеристика та особливості готельних послуг та послуг ресторану. Класифікація готелів. Класифікація готелів в РФ. Специфіка галузі в системі бізнес-технологій. Система "споживач - послуга - середовище споживання". Особливості готельного та ресторанного менеджменту як системи управління підприємствами розміщення, транспорту, харчування, засобами розваги і т. д. Принцип “Споживач завжди прав". Організаційно-правові форми підприємницької діяльності у сфері гостинності.

Тема 2. Еволюція підприємств індустрії гостинності

Історія розвиток підприємств світової готельної індустрії. Сучасні тенденції розвитку. Готельна та ресторанна індустрія Європи. Готельні ланцюги, незалежні і франчайзингові готелі. Історія готельної індустрії США. Розвиток російської готельної і ресторанної індустрії.

Тема 3. Цілі, завдання та методи менеджменту гостинності

Індустрія гостинності як сукупність підприємств і організацій в єдиному технологічному процесі. Промисловий і споживчий ефект підприємств. Менеджмент гостинності в забезпеченні попиту на продукцію галузі і забезпечення прибутковості господарюючих суб'єктів. Методи управління: поняття і класифікація. Економічні методи управління. Організаційно-адміністративні методи. Соціально-психологічні методи. Стиль управління. Поняття та характеристика стилів керівництва. Управлінська решітка.

Тема 4. Управління організаційними структурами в гостинності

Структура управління підприємствами індустрії гостинності. Типи організаційних структур. Лінійна, функціональна та лінійно-функціональна структури. Вітчизняні та міжнародні системи управління на базі стандартизації в індустрії гостинності. Форми управління. Основні служби готелів.

Тема 5. Менеджмент в поведінкової моделі гостинності

Взаємовідношення учасників системи “споживач - послуга - середа споживання". Імператив позитивного іміджу підприємства в сприйнятті споживача. Управління поведінкової моделлю "стимул - реакція". Емоційне і прагматичне сприйняття споживчого ефекту. Гостинність як сума технологій продукування послуги.

Тема 6. Менеджмент персоналу готелів

Кадрова служба готельного комплексу. Вимога до менеджера. Формування трудових колективів. Підбір персоналу. Ринки робочої сили. Оцінка персоналу.

Тема 7. Технології менеджменту в управлінні якістю продукції сфери гостинності

Комплексний характер технологій менеджменту в індустрії гостинності. Вимоги до організаційного рівня функціонування підприємств. Якість послуги як об'єкт управління. Якість послуги з точки зору споживача. Стандартизація і сертифікація в управлінні якістю послуги. Загальне управління якістю. Інтеграція технологій створення і просування продукту. Світовий досвід і сучасні технології. Специфіка вітчизняних умов розвитку технологій управління якістю продукції індустрії гостинності.

Тема 8. Інформаційне забезпечення менеджменту гостинності

Джерела інформації в індустрії гостинності. Методи і засоби збору інформації. Управлінська, нормативна, Обліково-статистична, оперативна, довідкова, науково-технічна, соціальна інформація в системі управління підприємствами гостинності. Інформаційні технології в індустрії гостинності. Автоматизація управлінських дій. Комплексні інформаційні технології мереж готелів. Персонал в інформаційних технологіях.

Тема 9. Управлінський менеджмент

Управлінські технології в підприємствах гостинності. Зміст і види управлінських рішень. Методи прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Індивідуальні стилі прийняття рішень. Управління за цілями, за результатами, на базі потреб та інтересів, на базі активізації діяльності персоналу. Принципи і закономірності правил організації і керування, систем контролю. Умови ефективності управлінських рішень. Організація і контроль за виконанням рішень. Тактичне і стратегічне розуміння конкурентоспроможності як засобу забезпечення виживаності підприємства.

Тема 10. Управління фінансами

Планування та складання бюджету. Фінансовий контроль та аналіз. Інвестування капіталу. Управління доходами. Собівартість готельних послуг. Оподаткування та пільги для підприємств готельного, ресторанного господарства.

Тема 11. Міжнародна індустрія гостинності

Управління у багатонаціональному середовищі. Міжнародна клієнтура. Природа багатонаціональних компаній індустрії гостинності. Стратегії міжнародного розвитку. Вплив процесу глобалізації на організаційну структуру. Менеджмент персоналу в міжнародній індустрії гостинності. Управління маркетингом фінансами в міжнародному середовищі.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Розглянути існуючі в міжнародній практиці класифікації готелів.
2. Охарактеризувати ринок готельних послуг р. Таганрога.
3. Охарактеризувати ринок міжнародної індустрії гостинності.
4. Застосування методів управління на практичних прикладах.
5. Побудова організаційної структури управління службами готелю.
6. Сформулювати основні вимоги до керівництва та персоналу готелю.
7. Розгляд теорії Загального управління якістю.
8. Розрахунок собівартості готельних послуг.
9. Розгляд транснаціональної готельної, ресторанної ланцюга.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дайте поняття "готель".
2. Дайте характеристику і наведіть відмінні особливості різних часових періодів розвитку підприємств індустрії гостинності.

3. Назвіть найбільші готельні, ресторанні об'єднання і союзи.
4. Перерахуйте найбільш часто зустрічаються класифікації готелів.
5. У чому суть концепції "туристської готелі".
6. Назвіть і дайте характеристику основних елементів оргструктури управління готелем.

7. Виділіть та поясніть горизонтальні та вертикальні зв'язки в оргструктурою управління готелем.

8. Назвіть основні служби готельного підприємства.
9. У чому переваги та недоліки управління за контрактом.
10. В чому суть, переваги та недоліки управління через договір франчайзингу?
11. Що таке методи управління?
12. Що ви розумієте під стилем управління?
13. В чому суть управлінської решітки ГРІД?
14. Охарактеризуйте якість послуги з точки зору споживача.
15. Що таке стандартизація? Назвіть види стандартів.
16. Які схеми використовують при сертифікації послуг?
17. Назвіть і охарактеризуйте найважливіші елементи ВУК.
18. Назвіть вимоги, які пред'являються до сучасного керівника?
19. Дайте характеристику методів оцінки персоналу?
20. Назвіть основні стадії процесу підготовки і прийняття управлінських рішень?
21. Класифікуйте види управлінських рішень?
22. Наведіть загальну класифікацію методів прийняття управлінських рішень.
23. Для чого потрібен контроль за виконанням рішення?

24. З яких елементів складається собівартість готельних послуг?
25. Опишіть багатонаціональну компанію індустрії гостинності.

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" від 07.02.1992 № 2300-1.
2. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 50645-94 "Туристично-екскурсійне обслуговування. Класифікація готелів".

3. Постанова уряду РФ “Правила надання готельних послуг в РФ" № 490 від 25. 04. 97.

4. Кабушкин Н. В. Бондаренко Р. А. Менеджмент готелів і ресторанів. Мінськ. 2000.

5. Кабушкин Н. В. Менеджмент туризму. Мінськ. 2001.
6. Квартальнов Ст. А., Колесник Н. Ст. Менеджмент іноземного туризму. М. 2000
7. Мінго Дж. Секрети успіху великих компаній. С. П. 1995.
8. Організація і управління готельним бізнесом. Підручник під ред. Лісника А. Л., Мацицкого В. П., Чернишова А. В. М. 2000.

9. Папирян Р. А. Менеджмент в індустрії гостинності. М. 2000.
10. Туризм і готельне господарство. Підручник під ред. Чуднівського А. Д. М. 2000.
11. Туристичні фірми та готелі: Нормативне регулювання діяльності. М. 2001.

12. Ульянов В.А. Малі готелі в індустрії гостинності. М. 2000.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.