Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Київським економічним інститутом менеджменту "Екомен".

Обговорено і рекомендовано до друку Президією науково-методичної комісії з напряму підготовки "Менеджмент", 19 жовтня 2001 p., протокол № 4.

ВСТУП

Програма вивчення дисципліни "Організація праці менеджера" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою викладання менеджерських дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент" і містить всі змістовні модулі, передбачені анотацією для мінімального нормативного обсягу навчального часу.

Предметом вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» є загальні закономірності та методи організації управлінської праці та процесу руху документів.

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Організація праці менеджера» базується на вивченні таких дисциплін, як «Основи менеджменту», «Основи психології та педагогіки», «Українська мова професійного спілкування», а також пов'язана з усіма дисциплінами, які характеризують об'єкт управління або окремі функції (юридичними, економічними та обліковими, маркетингом, тощо).

Програма дисципліни «Організація праці менеджера» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни
2. Зміст тем дисципліни
3. Список рекомендованої літератури

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою викладання дисципліни «Організація праці менеджера» є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

1.2. Завданнями дисципліни «Організація праці менеджера» є набуття наступних теоретичних знань:

- організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;
- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці;
- використання часу як ресурсу;
- організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів,

а також практичних умінь:

- планувати та організовувати особисту працю менеджера;
- організовувати робочі місця менеджера;
- застосовувати технології роботи з текстовими матеріалами;
- організовувати та проводити наради і збори;
- здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів;
- управляти потоком відвідувачів;
- раціоналізовувати телефонні контакти;
- взаємодіяти з секретарем;
- використовувати технічні засоби управління;
- складати та оформлювати документи: організаційно-розпорядчі, з особового складу, господарської та зовнішньоекономічної діяльності;
- формувати потоки документів, організовувати порядок проходження і виконання документів;
- використовувати процеси автоматизації діловодства.

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

Предмет, структура та зміст дисципліни «Організація праці менеджера» як наукової дисципліни і методи її пізнання. Значення дисципліни для підготовки фахівців. Мета вивчення, завдання дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами. Форми контролю.

Розділ 1. Управлінська праця та її наукова організація

Тема 1. Особливості управлінської праці

Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Об'єктивні основи виникнення, сутність, предмет, об'єкт та засоби організації праці менеджера.

Еволюція організації праці. Сутність, цілі та умови вдосконалення праці на сучасному етапі. Управлінська праця як сума управлінських складових (управлінський працівник - управлінська ситуація - управлінський процес).

Види та класифікація управлінської діяльності: змістом, характером ініціативи, періодом, предметом діяльності, періодичністю повторення, фіксованістю у часі, важливістю і терміновістю.

Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництва (пряма і непряма, повна і часткова). Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу.

Евристична, адміністративна та операторська функції менеджера, співвідношення між ними. Зміст роботи менеджера та її класифікація. Ролі керівника за Мінцбергом. Класифікація важкості праці. Фізичні та нервово-психічні навантаження. Психофізіологічні дослідження.

Поняття трудового процесу. Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів. Типи трудових процесів і фактори, які визначають зміст трудового процесу. Сутність наукового підходу до пізнання трудових процесів.

Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.

Основні принципи наукової організації праці: масовість, плановість, комплексність, загальне охоплення, науковість, нормативність, ефективність, конкретність, зацікавленість.

Напрямки наукової організації праці: раціональний розподіл обов'язків, організаційне закріплення процесів поділу (функціональний, технологічний, кваліфікаційний поділ праці) та кооперації, розстановка кадрів по ланках системи управління, нормування управлінської праці та оптимальне використання робочого часу, раціональна організація робочого місця і створення оптимальних умов праці та відпочинку, використання раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт, забезпечення необхідної кваліфікації працівників, регламентування діяльності та стосунків, матеріальне й моральне стимулювання управлінської праці.

Розробка та впровадження планів із наукової організації праці.

Тема 3. Розподіл та кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність

Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. Технологічний, функціональний та професійно-кваліфікаційних розподіл праці. Кооперація праці та її види: економічні, психологічні та соціологічні межі розподілу праці.

Принципи професійно-кваліфікаційного розподілу праці. Проектування розподілу та кооперації праці та встановлення пропорційності видів праці.

Основні напрямки удосконалення діючої системи розподілу та кооперації праці. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць.

Визначення функції заступників та рівня централізації управління.

Розподіл завдань: зв'язок із кваліфікацією виконавця. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. Техніка і форми передачі розпоряджень - автократичні та демократичні; письмові та усні. Об'єктивізація доручень. Рівномірність, конкретність завдань, свобода дії. Інструктування підлеглих. Урахування суб'єктивних факторів у розпорядчій діяльності.

Тема 4. Планування особистої роботи менеджера

Час як ресурс: значення, особливості, структура та нормативи. Особливості часу як ресурсу: незворотність, об'єктивність, обмеженість. Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської роботи.

Цільове планування роботи менеджера. Декомпозиція цілей управління підприємством за рівнями менеджерів.

Методи планування особистої праці менеджера: директивне, індивідуальне та комбіноване планування. Особисті цілі менеджера. Процес постановки особистих цілей менеджера: визначення цілей, аналіз можливостей досягнення поставлених цілей, уточнення і конкретне формулювання цілей.

Перспективні (річні та місячні) плани - планування результатів; оперативні (тижневі та щоденні) плани — планування часу як ресурсу. Вибір пріоритетності справ, принципи пріоритетності. Стадії процесу планування: складання переліку справ, визначення передбачуваної тривалості, розрахунок резервного часу, визначення пріоритетності, контроль і координація. Врахування індивідуальних особливостей працездатності при складанні планів-графіків. Організаційні принципи розпорядку дня.

Засоби планування особистої роботи менеджера: календар, щоденник, «організатор», «тайм-менеджер», електронна записна книжка, комп'ютерні системи організації праці.

Делегування завдань, діяльності, компетенції та функціональної відповідальності як форма розподілу управлінської праці. Елементи процесу делегування. Завдання, які не делегуються. Делегування відповідальності: характеристика відповідальності, діапазону делегування, опис посади, обов'язки співробітника і керівника в умовах делегування відповідальності. Зв'язок делегування з навчанням підлеглих. Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та з боку виконавців) та шляхи їх подолання. Право підлеглого на помилку.

Тема 5. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу

Види норм і нормативи. Класифікація нормативів праці: за видами нормативів, за методами розробки, за ступенем значущості, за масштабом застосування.

Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі. Етапи аналізу використання робочого часу.

Методи нормування праці: мікроелементне, аналітичне, статистичне, експертне нормування. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління.

Тема 6. Організація робочих місць. Умови праці

Сутність організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць: рівнями менеджерів, рівнем механізації, робочою позою, місцем розміщення, стабільністю розміщення, ступенем спеціалізації, умовами праці.

Вимоги до організації робочих місць: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні. Антропометричні показники, які враховуються при організації робочих місць. Удосконалення обладнання і технологічне оснащення робочих місць. Вимоги до обладнання. Прилад сигналізації, пульти управління. Допоміжне обладнання, вимоги до допоміжного обладнання.

Схематичне планування робочого місця. Робочі зони. Раціональне розміщення працівників. Системи планування приміщень: кабінетна, загальна, сотова. Правила розподілу приміщень. Норми площі робочого місця. Організаційне оснащення. Уніфікація оснащення.

Зміст поняття «умови праці». Фактори виробничого психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні та соціально-психологічні.

Використання технічних засобів управління та їх класифікація за ознакою. Призначення засобів організаційної та обчислювальної техніки: складання документів, розмноження і копіювання документів, обробка документів.

Правила створення раціональних умов праці. Доцільність та методика розроблення паспорта робочого місця. Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці менеджера. Естетика праці.

Розділ 2. Основні види роботи менеджера

Тема 7. Документування в управлінні

Роль та місце документальної інформації в управлінні. Документи, їх функції та різновиди Документ як засіб закріплення інформації, елемент внутрішньої організації праці менеджера. Комунікативна функція документів.

Види документів за походженням, напрямами діяльності організації, найменуванням, складністю, формою та засобами фіксації, терміном зберігання.

Системи документації. Процеси документування: підготовка, узгодження, оформлення, виготовлення документів.

Поняття формуляру. Основні реквізити документів, їх розміщення. Бланки документів, варіанти їх оформлення.

Основні вимоги до документів: достовірність, відповідність чинному законодавству, дотримання формуляру, бездоганність оформлення. Вимоги до оформлення. Фіксація реквізитів адресата.

Відмітки про погодження (узгодження) внутрішнє або зовнішнє (візи, грифи, погодження). Засвідчення документів - підписування, проставлення печатки, затвердження. Оформлення погодження документів - їх надходження, контроль, виконання, перенесення інформації, копіювання. Резолюція як форма оформлення управлінського рішення. Уніфікація як метод удосконалення документів. Правила складання тексту документів. Елементи та структура документів.

Етикет службового листа.

Тема 8. Складання та оформлення документів

Класифікація та оформлення організаційно-розпорядчої документації. Особливості оформлення статутів, установчих угод та положень підприємств. Оформлення посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку. Документування діяльності

Постанови та рішення колегіальних органів. Складання протоколів: докладних та скорочених. Оформлення наказів, розпоряджень, службових листів, службових записок (пояснювальних, доповідних). Види актів. Структура та порядок оформлення.

Оформлення документації з особового складу: трудові контракти, накази по особовому складу, трудові книжки, особові справи співробітників. Структура штатної чисельності та штатного розкладу. Документування процесу прийому на роботу, звільнення з роботи або переведення на іншу посаду (ділянку). Документи з контрактної системи наймання працівників. Складання особистих документів: заяви, резюме, автобіографії, розписки, доручення, рекомендаційного листа.

Оформлення документації з господарської діяльності. Складання та оформлення договорів поставки, підряду, про майнову відповідальність. Документування господарсько-претензійної діяльності; комерційні акти, претензійні листи, протоколи розбіжностей до договорів. Обліково-фінансові документи: оформлення процедур відкриття рахунків у банку.

Документування зовнішньо-економічної діяльності: документи з організації зовнішньо-економічних зв'язків, документи з створення спільних підприємств.

Тема 9. Організація діловодства. Опрацювання й текстових матеріалів

Загальна характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, зберігання. Приймання документів. Попередній розгляд документів. Реєстрація документів. Форми для реєстрації документів (вхідних, вихідних, внутрішніх) і порядок їх заповнення. Автоматизована реєстрація: банк реєстрації даних. Журнальна форма реєстрації.

Види потоків документів. Робота з документами.

Номенклатура справ та її види: індивідуальна, рекомендована й типова. Формування й оформлення справ.

Автоматизація процесів діловодства на підприємстві. Структура служби діловодства. Напрямки використання ПЕОМ у процесі організації роботи з текстовими документами та документаційному забезпеченні управління. Обмін електронними документами (електронна пошта).

Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів: фільтрування, швидкочитання, опрацювання текстів. Вдосконалення методики читання. Використання ввідних, посилюючих, опорних сигналів.

Тема 10. Організація та проведення нарад і зборів

Ділові наради як тимчасова група, колектив, команда. Технологія підготовки та проведення нарад і зборів. Методика раціонального проведення нарад: планування, вироблення порядку денного та регламенту, визначення кола учасників та місця проведення, ознайомлення учасників. Особливості ділових нарад -дотримання регламенту, керування дискусією, підготовка і компетентність голови наради, голосування, прийняття та оформлення рішень.

Класифікація ділових нарад: цілями, періодичністю, ступенем прогнозованості, складом учасників, колом питань, кількістю питань, кількістю учасників, складом секретаріату, президії, методом проведення, фіксації рішень, прийнятих на нараді.

Ведення нарад. Способи впливу на поведінку учасників наради. Особливості оперативних нарад. Нетрадиційні форми нарад: мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення.

Результативність та кошторис нарад і зборів.

Тема 11. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови

Підготовка та проведення ділових зустрічей та переговорів. Класифікація переговорів за цілями їх учасників. Функції переговорів: інформаційна, комунікативна, координуюча, контролю, відволікання уваги, пропаганди, затримки.

Динаміка переговорів. Процес проведення переговорів: підготовка, безпосереднє проведення, аналіз (обговорення) результатів. Головні аспекти проведення переговорів: змістовний, організаційний та тактичний. Фази проведення переговорів: уточнення позицій учасників переговорів, пошук альтернатив. Типи спільних рішень учасників переговорів.

Психологічні механізми і технологія переговорного процесу. Тактичні прийоми на переговорах. Психологічні умови успіху на переговорах. Значення міміки та жестикуляції в процесі спілкування. Класифікація типів співрозмовників.

Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих питань. Особливості груп відвідувачів: заявлені та незаявлені відвідувачі. Стратегія управління потоком відвідувачів.

Особливості ведення телефонної розмови. Техніка телефонних розмов. Раціоналізація телефонних контактів: «пасивні» вхідні та «активні» вихідні дзвінки. Фільтрування вхідних телефонних дзвінків. Визначення тактики ефективного телефонного дзвінка. Правила ведення телефонної розмови.

Основи взаємодії керівника і секретаря-референта. Характеристика ділових та особистісних якостей секретаря.

Обов'язки особистого секретаря та їх залежність від конкретної посади керівника. Реалізація плану роботи менеджера. Соціально-психологічна компетентність секретаря-референта.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (Основний Закон)// Голос України -1996.
2. Про мови: Закон УРСР // Відомості Верховної ради УРСР -1989 -9 лист.
3. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48.
4. Про державну таємницю: Закон України // Голос України. -1994. -10 берез.
5. Про державну службу: Закон України // Голос України. -1994.- 5 січ.
6. ГОСТ 6.10.5-87 УСД. Требования к построению формуляра-образца.
7. ГОСТ 6.10.6-87. Единая система внешнеторговой документации.
8. ГОСТ 6.38-90 УСД. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
9. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. К., 1997.
10. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. - К., 1996.
11. ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К., 1996.
12. Зовнішньоекономічна діяльність. Терміни та визначення основних понять. К., 1996.
13. ДСТУ 3239-95. Документація у сфері зовнішньої торгівлі. Формуляр-зразок. К., 1996.
14. ДСТУ 1908440-95. Розміщення кодів у торгових документах.- К.,1996.
15. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту, - Львів, 1995.
16. Білоус О.Г. Менеджмент: конкурентоздатність та ефективність. - К., 1992.
17. Веснин В.Р. Основи менеджмента. - СПб.: Спец. Лит., 1995.
18. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Гардарика, 1998.
19. Власов А.П. Японский стиль управлення и его сравнение с управлением в США и Западной Европе.-М., 1993.
20. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджмер. - М.: Дело, 1991.
21. Герберт А. Саймон, Дональд У. Смитбург, Виктор А. Томпсон. Менеджмент в организациях: Пер. с англ.- М.: Экономика, 1995.
22. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999.
23. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Вища шк., 1994.
24. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. — М.: Экономика, 1989.
25. 3игерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М.: Экономика, 1992.
26. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. - М.: ИНФРА-М, 1997.
27. Іванова І.В. Соціологія та психологія праці. - К.: Київ, держ.торг.- екон. ун-т, 1993.
28. Кабушкина Н.И. Основы менеджмента. -Минск: БГЭУ, 1996.
29. Как добиться успеха. Практические советы деловым людям. -М.: Республика, 1992.
30. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. - К.: Наук, думка, 1989. - 222 с.
31. Карсекін В.І., Манов М.А. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування : Підручник. - К., 1994. - 272 с.
32. Кортис Д. Найди свой путь в менеджменте. - М.: Новости, 1992.
33. Крупное В.И., Крупнова О. Менеджмент в бизнесе.-М.: Новости, 1990.
34. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент.- Львів, 1995.
35. Курицин А.Н. Організація управління і підготовка персоналу в японських компаніях. - К.: КДТЕУ, 1995.
36. Ладанов Н.Д. Практический менеджмент: Пособие для руководителей и предприятий. - М.: Комерческая фирма «Яика», 1992.
37. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы.- К.: МП «Леся», 1995.
38. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента. - К.: МП «Леся», 1997.
39. Мацусина К. Десять заповедей менеджера // Потребкооперация.-199!,-№ 9.
40. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основи менеджмента. - М.:Дело, 1992.
41. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. -К.: Ин-т праксеологии, 1993.
42. Молдованова М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ.-К.: Техніка, 1992.
43. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера.- К.: КДТЕУ, 1995.
44. Научная организация труда в управлении трудовым колективом. - М.: Экономика, 1991.
45. Не повторить ошибок. Практические советы руководителю. — М.: Экономика, 1988.
46. Паламар Л.М., Каравець Г.М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1994.
47. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. — М.: Экономика, 1990.
48. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. - М.: Прогресс, 1989.
49. Секреты умелого руководителя. - М.: Экономика, 1992.
50. Стенюков М.В.Документы. Делопроизводство. - М.: ПРИОР, 1995.
51. Терещенко В.І. Організація і управління.— К.: Знання, 1990.
52. Хміль Ф.І. Менеджмент. - К.: Вища шк., 1995.
53. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Київ, міськ. держ. Адміністрація; Інс. укр. мови НАН України. - К.: «Довіра», УНВУ «Рідна мова», 1997.
54. Феллер М.Д., Полторак Ю.Л. Составление текстовых производственных документов. М.: Изд-во стандартов, 1990.
55. Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника. Навч. Посібник. - К.: Вища шк., 1993.
56. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или перговоры без поражения. - М.: Наука, 1992.
57. Фишер Р., Подготовка к переговорам. - М.: Филин, 1996.
58. Шегда А.В. Основы менеджмента. -К.: Знання, 1998.
59. Эрнст О. Слово предоставлено вам. - М.: Экономика, 1998.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.